Verdenserklæringen er grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter. Den består av 30 artikler, og gjelder for alle FNs medlemsland.

Her kan du lese en forenklet versjon med illustrasjonsbilder.

ARTIKKEL 1: Alle har de samme menneskerettighetene, fra fødselen til døden, uansett hvem de er og hvor de bor.

Visste du at det er bare USA av FNs medlemsland som har unnlatt å bli part til barnekonvensjonen?

ARTIKKEL 2: Ingen må bli diskriminert på grunn av sin alder, religion, kjønn, etnisitet, livssituasjon eller andre forhold.

Amnesty jobber for en verden fri for diskriminering. Igjennom aktivisme, holdningsendrende arbeid og undervisning ønsker vi å skape aksept for alle mennesker.

ARTIKKEL 3: Ingen må bli fratatt livet sitt, med mindre det skjer i selvforsvar eller nødverge. Dødsstraff er den mest ekstreme brudd på retten til liv og burde aldri bli brukt.

Siden 1961 har Amnesty International jobbet for å avskaffe dødsstraff i alle verdens land. Les mer her.

ARTIKKEL 4: Ingen kan eie et annet menneske, og ingen må bli utsatt for tvangsarbeid.

Human Rights Dialogue er en dialogaktivitet som belyser menneskerettighetstemaer fra flere synsvinkler. Lær mer om rasisme og diskriminering i Norge her.

ARTIKKEL 5: Politiet har ikke lov til å påføre noen smerte eller true å skade dem eller andre for å oppnå det de vil, for eksempel for å få en tilståelse. Det er heller ikke lov å straffe noen på en grusom måte, for eksempel gjennom umenneskelige fengselsforhold eller pisking.

I nærmere 60 år har Amnesty etterforsket og avslørt bruk av tortur verden over. FNs torturkonvensjon fra 1984 var også et direkte resultat av Amnesty sin globale kampanje mot tortur samme år. Les mer her: Amnesty sitt arbeid mot tortur.

ARTIKKEL 6: Uansett hvem du er, uavhengig av din bakgrunn, fortid eller andre forhold; ingen kan bli behandlet utenfor loven.

Slaver i eldre tider er eksempeler på mennesker som i alminnelighet ikke ble ansett som rettssubjekt, dvs. personer med rettigheter og plikter (rettsevne).

ARTIKKEL 7: Vi er alle ulike, men lovene må være like for alle. Loven må beskytte alle mot diskriminering.

Likestillings- og diskrimineringsloven: I den norske lovens formålsparagraf 1 heter det at "lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person."

ARTIKKEL 8: Loven må sikre at alle kan forsvare seg mot urett, enten selv eller ved hjelp av en advokat.

Nassima al-Sada, menneskerettighetsaktivist i Saudi-Arabia, har vært fengslet siden juli 2018 uten noen tiltale eller rettssak. Arrestasjonen kom som en ren konsekvens av hennes arbeid for kvinners rettigheter. Les mer om Nassima sin sak her.

ARTIKKEL 9: Ingen må sperres inn (eller «berøves sin frihet») uten at det er grunnlag for det i loven. Frihetsberøvelse som er lengre enn noen få dager kan bare vedtas av en domstol.

En som har blitt utsatt for vilkårlig arrest og fengsling er den uigurske forretningsmannen Ekpar Asat som har sittet i full isolasjon i fengsel i Kina siden januar 2019. Les mer om Asat sin sak her.

ARTIKKEL 10: Retten må være upartisk i sin behandling av din sak og ikke bli utsatt for press fra myndighetene. Offentligheten må kunne følge med på rettssaker for å sikre at de går rettferdig for seg.

Artiklene 2-11 består av personlige rettigheter, deriblant juridiske rettigheter enkeltmennesker har; som at alle er like for loven, at ingen kan bli utsatt for vilkårlig fengsling uten grunnlag i loven, og at alle har krav på en rettferdig rettssak.

ARTIKKEL 11: Hvis du er anklaget for en straffbar handling, skal du bare bli dømt når din skyld er bevist. Det er ikke du som må bevise at du er uskyldig.

Uskyldspresumpsjonen, kravet enhver har på å bli behandlet og omtalt som uskyldig inntil man måtte være endelig domfelt i en straffesak, er et særlig viktig rettsstatsprinsipp i Grunnloven (§ 96).

ARTIKKEL 12: Dine eposter, foto, tekstmeldinger, apper, brev og planer angår bare deg selv og de du velger å dele dem med. Ingen skal ha adgang til disse mot din vilje, heller ikke myndighetene, med mindre loven tillater det og det er godkjent av en domstol.

Amnesty observerer et økende antall menneskerettighetsbrudd knyttet til teknologi og datasikkerhet. Store multinasjonale selskaper lagrer mengder med informasjon uten tillatelse, og myndighetene i mange land driver med ulovlig overvåkning av sine innbyggere.

Vi mener at retten til privatliv er under et stadig større press, og mener at myndigheter, næringslivsaktører og multinasjonale selskaper må ta større ansvar. Les mer her.

ARTIKKEL 13: Staten må ikke blande seg inn i hvor du velger å oppholde deg i ditt eget land. Myndighetene i ditt land har heller ikke lov til å hindre deg i å forlate landet ditt, med mindre det er nødvendig for å ivareta andre rettigheter.

Artiklene 12-17 omhandler rettigheter i forhold mellom mennesker, blant annet retten til å bevege seg fritt, retten til å stifte familie, eie eiendom osv.

ARTIKKEL 14: Hvis dine menneskerettigheter blir brutt eller i fare for å bli brutt, har du rett til å søke beskyttelse i et annet land. Ingen stat må bli utsatt for sanksjoner fordi de gir asyl til noen.

En flyktning er ifølge FNs flyktningkonvensjon (1951, 1A), en person som har «velberettiget frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, religion, nasjonalitet, politisk overbevisning eller medlemskap i en bestemt sosial gruppe, og som ikke er i stand til eller på grunn av slik frykt ikke er villig til å påberope seg sitt lands beskyttelse».

ARTIKKEL 15: Du kan bare fratas ditt statsborgerskap hvis det er grunnlag for det i loven, og du må aldri fratas ditt statsborgerskap hvis du ikke har et annet.

Qatar er et land der ca. 90% av befolkningen på 2.6 millioner er migrantarbeidere uten statsborgerskap. Migrantarbeiderne som blant annet kommer fra Bangladesh, Filippinene, India og Nepal bygger nå stadioner, t-baner, veier og annen infrastruktur.

Det er disse arbeiderne som gjør VM i Qatar til en mulighet. Likevel blir de utnyttet på det groveste i et land hvor myndighetene har satt menneskerettighetene nederst på listen over prioriteringer i forberedelsene til mesterskapet. Les mer om saken her.

ARTIKKEL 16: Du, og bare du, kan bestemme hvem du vil gifte deg med.

Det er en menneskerett å kunne være den du er, og elske den du vil. Amnesty jobber internasjonalt med å endre og fjerne lover som diskriminerer lhbt-personer. Les mer her.

Amnesty tilbyr også undervisningsopplegg om LHBT rettigheter. Undervisningsmaterialet setter fokus på blant annet seksualitet, kjønn, familie og diskriminering i samfunnet. Les mer her.

ARTIKKEL 17: Staten kan ikke bare ta fra deg noe du eier uten grunnlag i lov, og uten at det er helt nødvendig for å sikre andre rettigheter. I tillegg må staten beskytte deg mot at andre tar fra deg eiendommen din.

Visste du at Kina har i mange år tvangsutkastet familier for å gi plass til nye byggeprosjekter. Dette skjedde i særlig stor grad før OL i Beijing i 2008.

Amnesty mener at de konstante truslene om tvangsutkastelser understreker en alvorlig mangel på rettsikkerhet, og krever at kinesiske myndigheter respekterer deres innbyggeres rett til bolig. Les mer her.

ARTIKKEL 18: Alle er frie til å velge å utøve sin religion, eller til ikke å ha noen religion i det hele tatt, og til å skifte religion hvis de ønsker det.

"Din tanke er fri", skrev Alf Cranner (1936-2020) i sin kjente sang. Men i mange land så er det ikke slik, tvert imot legger myndighetene strenge begrensninger på tanke – og religionsfriheten.

For eksempel kan du i Kina bli fengslet hvis du er muslim (og tilhørende minoriteten uigurer), mens man i Saudi-Arabia kan bli fengslet hvis man ikke har muslimsk tro.

ARTIKKEL 19: Alle har rett til å ha sin egen mening, si hva
de tenker og til å utveksle informasjon og idéer med andre. Du kan si hva som helst, så lenge du ikke gjør det på en måte som
krenker andres menneskerettigheter.

"Jeg misbilliger det du sier, men jeg vil inntil døden forsvare din rett til å si det", sa Voltaire (1694-1778), fransk forfatter og filosof. Ytringsfrihet brukes gjerne som en målestokk for graden av menneskerettighetsvern, samtidig er det stadige diskusjoner rundt ytringsfrihetens grenser.

Se også: Amnesty og ytringsfrihet.

ARTIKKEL 20: Du må ikke hindres i å delta i en demonstrasjon så lenge det ikke setter folks sikkerhet i fare. Staten skal
heller ikke blande seg inn i hvilke organisasjoner eller foreninger du tilhører, så lenge de er lovlige.

Amnesty International er en uavhengig medlemsorganisasjon og vårt arbeid drives frem av vanlige personer som deg. Det finnes mange måter å bidra til Amnestys arbeid. Du kan signere våre aksjoner, delta på et arrangement eller bli med som frivillig. Les mer om hvordan du kan engasjere deg.

ARTIKKEL 21: Din mening må bli hørt når det bestemmes over hvordan landet eller lokalsamfunnet ditt skal funke. Alle skal også ha mulighet til å stille til valg eller søke jobb i staten eller kommunen. Hvis du er mindreårig, skal foreldrene dine ivareta denne rettigheten for deg.

Amnesty er en politisk, økonomisk og religiøs uavhengig ikke-statlig organisasjon (NGO). Dette for å kunne si sannheten om enhver regjering eller makthaver som bryter menneskerettighetene, uten å risikere økonomiske konsekvenser.

ARTIKKEL 22: Hvis man ikke kan ta vare på seg selv, skal
myndighetene legge til rette for et verdig liv.

Forbud mot diskriminering er et sentralt prinsipp i menneskerettighetene.
Det understrekes at alle mennesker har de samme rettighetene, uavhengig av for eksempel sosial bakgrunn, helse, funksjonsevne etc. Det er staten sitt ansvar for å sørge at vi alle stiller likt for å leve et verdig liv.

ARTIKKEL 23: Staten må gjøre alt som er mulig for at alle kan tjene til livets opphold. Alle skal kunne velge selv hvilket yrke de vil utøve. Alle som arbeider må få en rettferdig lønn som
er nok for å kunne leve av det.

Du skal kunne kjøpe en mobil uten å frykte at den er laget av barn, eller av voksne som er tvunget til å arbeide under vanskelige forhold og uten god nok lønn. Amnesty har vært sentral i kampanjen som krever at Norge får en Menneskerettighetslov for næringslivet.

ARTIKKEL 24: Arbeidstiden på jobb eller skole må være
begrenset slik at alle har tilstrekkelig mulighet til å hvile seg og gjøre noe annet enn å jobbe. Alle som jobber, har krav på regelmessig betalt ferie.

Det er migrantarbeiderne som gjør VM i Qatar 2022 mulig. Likevel blir de utnyttet på det groveste, ved at arbeidsgivere blant annet kan tvinge arbeidstakere sine til å jobbe overtid og hindre dem fra å bytte jobb.

ARTIKKEL 25: Alle skal ha adgang til mat, klær og et trygt sted å bo, og alle må kunne få hjelp av en lege når det er nødvendig. Ingen skal lide sykdom eller ekstrem nød bare fordi de har dårlig råd.

I1941 holdt den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt sin berømte tale om de fire friheter der han pekte på sosiale og politiske målsettinger for alle mennesker: 1. Tale- og ytringsfrihet. 2. Religionsfrihet. 3. Frihet fra nød. 4. Frihet fra frykt.

ARTIKKEL 26: En god utdannelse øker dine muligheter til
å ta vare på deg selv og delta i samfunnet.

Amnesty Human Rights Academy er en gratis e-læringsplattform hvor alle som ønsker å lære mer om menneskerettigheter og Amnesty kan delta når de vil, i sitt eget tempo. Kursene passer alle målgrupper og undervisning. Les mer her.

ARTIKKEL 27: Staten må sørge for at du kan få med deg kultur eller idrettsarrangementer. De som skaper kunst, litteratur eller film, eller driver med forskning, må bli beskyttet mot at
andre bare bruker deres verk mot deres vilje.

Etter en hard norsk assimileringspolitikk på 1800-tallet startet det tidlig på 1900-tallet, en gradvis synliggjøring av samisk historie, kultur og språk. Fra slutten av 1970-tallet fikk samisk kultur en renessanse, og særlig i de siste tiårene har det foregått en økt bevissthet omkring samisk identitet og egenart.

ARTIKKEL 28: Staten skal respektere, beskytte og oppfylle borgernes rettigheter. Alle land må også ta medansvar for
hvordan mennesker i andre land har det.

René Cassin (1887-1976) var med på å skrive Verdenserklæringen om menneskerettighetene (VE).

Modellen som bærer hans navn gir en lett forståelig illustrasjon av oppbygningen av VE. Her blir menneskerettighetene skissert som et hus med en grunnmur, fire søyler og et tak. Taket (artiklene 28-30) utgjør en internasjonal orden for realisering av rettighetene, inklusive en plikt for alle til å kjempe for dem.

ARTIKKEL 29: Staten kan bare begrense hvordan vi
bruker våre menneskerettigheter når det er
nødvendig for å beskytte andres rettigheter,
eller samfunnets sikkerhet.

Raif Badawi (f. 1982) er en saudi-arabisk blogger og systemkritiker. I 2014 ble han idømt 10 års fengsel og 1000 piskeslag for å ha grunnlagt nettstedet Free Saudi Liberals som ifølge saudiarabiske myndigheter fornærmer islam og bryter med religionens verdier.

Amnesty arbeider med Badawis sak og flere andre saudi-arabiske samvittighetsfanger som er utsatt for grove menneskerettighetsbrudd. Les mer om saken her.

ARTIKKEL 30: Ingenting som står i denne erklæringen skal brukes som argument for å avskaffe eller ødelegge enkelte menneskerettigheter.