Bilde
AKSJON: Saudi-Arabia

Løslatt, men ikke fri!

Signer aksjonen under:

Gi Loujain friheten tilbake!

Se brevet vi sender

Slik behandler vi dine personopplysninger

Del    
Loujain satt uskyldig fengslet i flere år. Nå er hun løslatt, men saudiske myndigheter prøver fortsatt å kneble henne. Krev at hun får friheten tilbake - signer aksjonen!
Publisert: 16. Feb 2021, kl. 16:56 | Sist oppdatert: 9. Mai 2022, kl. 11:56

Loujain kjempet for kvinners rettigheter, inkludert retten til å kjøre bil, i Saudi-Arabia. For dette ble hun fengslet.

Den 10. februar ble Loujain endelig løslatt, etter høyt internasjonalt press fra Amnesty og andre organisasjoner.

Men løslatelsen vil ikke innebære et liv i frihet. I årene fremover vil saudiske myndigheter tvinge henne til å leve i taushet, uten mulighet til å heve stemmen!

Midt i all gleden må vi huske: Hun kan ikke snakke fritt. Hun kan ikke forlate landet. Hennes torturister går fortsatt fri. Og hun har en ankesak hengende over hodet.

Seniorrådgiver i Amnesty, Ina Tin

Hver og én som har engasjert seg i denne saken har bidratt til å sikre Loujains løslatelse. Nå må vi sikre hennes frihet!

Signer aksjonen og krev at saudiske myndigheter gir Loujain friheten tilbake!

Kan ikke snakke fritt

Saudiske myndigheter forsøker fortsatt å stilne Loujains rop om frihet og endring ved å hindre henne fra å bruke sin viktige stemme.

Løslatelsen har vært en viktig seier, men vi er fortsatt ikke i mål. For å sikre at Loujain kan fortsette sitt menneskerettighetsarbeid, må saudiske myndigheter oppheve Loujains dom uten betingelser, fjerne alle restriksjoner på hennes bevegelsesfrihet og beskytte henne fra trusler og trakassering.

Signer aksjonen og krev at Loujain får bruke sin ytringsfrihet betingelsesløst!

Familien trenger din støtte

Loujains familie har støttet henne hele veien. På deres egne nettsider forteller familien om en modig og engasjert ung kvinne som har nektet å tie i kampen for sosial rettferdighet og kvinners rettigheter. Ifølge familien forblir Loujain positiv og optimistisk selv i de mørkeste tider.

10. februar ble Loujain endelig gjenforent med sine foreldre igjen. Men både Loujain og foreldrene er pålagt reiseforbud og har ikke mulighet til å reise ut av landet. Loujain får dermed ikke møtt sine søsken, som alle befinner seg utenlands.

Nå trenger Loujain og familien hennes vår hjelp! Familien har selv uttalt at internasjonalt press har vært helt sentralt i å sikre at Loujain ble løslatt fra fengsel.

Risikerer å sendes tilbake til fengsel

I tillegg til restriksjonene Loujain har blitt påført etter løslatelsen, står hun overfor en ny behandling av saken hennes.

28. desember 2020 ble Loujain dømt til fem år og åtte måneder i fengsel av terrordomstolen. Hun ble dømt for å ha «spionert for utenlandske aktører» og for å «konspirere mot kongeriket» etter å ha fremmet kvinners rettigheter og krevd en slutt på vergesystemet i Saudi-Arabia.

Men grunnet de ubegrunnede og falske anklagene mot henne og den urettferdige rettssaken, har Loujain tatt det modige valget om å anke dommen. Hun nekter å dømmes som en «terrorist» for å ha kjempet for kvinners rettigheter på fredelig vis. Myndighetene har ennå ikke berammet en ankesak og det er uvisst hvilket utfall en anke kan få - i verste fall kan hun sendes tilbake i fengsel.

Det er viktig at vi legger press på saudiske myndigheter – Loujain må få sin frihet tilbake!

Straffes for sin aktivisme

Loujain har flere ganger blitt straffet for sin aktivisme. I 2014 ble hun arrestert og fengslet i 73 dager etter at hun forsøkte å kjøre til Saudi-Arabia fra nabolandet De forente arabiske emirater som en protest mot forbudet mot kvinnelige sjåfører.

Da kvinner endelig fikk lov til å både stemme og stille til valg i Saudi-Arabia 2015, valgte Loujain å stille. Til tross for å ha blitt anerkjent som en kandidat, ble navnet hennes likevel aldri lagt til på stemmesedlene.

17. mai 2018 ble Loujain igjen arrestert av saudiske myndigheter. I nesten 10 måneder, frem til 13. mars 2019 ble hun holdt fengslet uten siktelser eller en rettssak.

Dømt i terrordomstolen

I november 2020 ble saken hennes flyttet fra den ordinære straffedomstolen i Riyadh til en terrordomstol. Myndighetene begrunnet overføringen med hensyn til nasjonal sikkerhet.

Terrordomstolen blir regelmessig brukt av myndighetene for å stilne fredelige kritikere.

Retten fastslo at to år og ti måneder skal trekkes fra fengselsdommen, samt at hun fikk fradrag for tiden hun allerede har sittet i fengsel. Dermed ble hun løslatt i februar 2021.

Mishandlet i fengsel

Da Loujain ble løslatt 10. februar 2021 hadde hun sittet 1001 dager i fengsel.

I løpet av 2019 og 2020 ble hun gjentatte ganger utsatt for lengre perioder med isolasjon og andre former for mishandling hvor hun ble holdt uten kontakt med omverdenen og uten tilgang til familien eller advokater.

Loujain har bedt om en gransking av anklagene om tortur, men enda har ikke noen blitt holdt ansvarlig for torturen hun har blitt utsatt for.

Amnesty krever at saudiske myndigheter:

  • Frigjør Loujain, ved å oppheve dommen hennes uten betingelser.

  • Gjennomfører en rask, uavhengig og grundig etterforskning av anklagene om tortur og annen mishandling, og stiller ansvarlig alle gjerningspersoner som blir funnet skyldig i rettferdige rettssaker, uten å bruke dødsstraff.

  • Stanser reiseforbudet påtvunget Loujain og hennes familie.

  • Beskytter Loujain fra trusler og trakassering, og sikrer at hun kan fortsette sitt menneskerettighetsarbeid uten frykt for forfølgelse.

Vi sender signaturene til Saudi-Arabias konge Salman bin Abdul Aziz Al Saud, som er landets høyeste myndighet.

Oppdateringer

Appellbrevet oppdatert

Ettersom domstolen valgte å opprettholde dommen mot Loujain, har vi nå justert innholdet i brevet vi sender til saudiske myndigheter i henhold til denne utviklingen.

Kravene forblir de samme – Loujain må få sin frihet tilbake!

Dommen opprettholdes

Under høringen 10. mars ble det klart at den saudiske terrordomstolen har valgt å opprettholde dommen mot Loujain.

Domstolens avgjørelse beviser nok en gang Saudi Arabias intensjon om å slå ned på all fredelig kritikk. Loujain er en modig menneskerettighetsforkjemper, som burde applauderes for sitt viktige arbeid - ikke stemples som en kriminell!

Loujain trenger fortsatt vår støtte - signer aksjonen og krev at hun får friheten tilbake!

Første ankehøring gjennomført

Under gårsdagens høring ba aktoratet om at Loujains fengselsstraff forlenges. Snaue tre uker etter at hun ble løslatt vil saudiske myndigheter sende henne tilbake i fengsel. Det er opp til domstolen hva avgjørelsen blir. De vil vurdere saken frem til neste høring 10. mars.

Det er dermed viktig at vi fortsetter å legge press på saudiske myndigheter og viser dem at vi fortsatt følger med. Loujain skulle aldri vært fengslet i utgangspunktet. Signer aksjonen og krev at Loujain får friheten tilbake!

Ny høring

Ifølge Loujains familie vil det være en ny høring i terrordomstolen tirsdag 2. mars.

Familien håper høringen vil gi mulighet for at reiseforbudet mot Loujain og foreldrene oppheves, at torturen hun har blitt utsatt for etterforskes og straffeforfølges, og at hun blir kompensert for de 1001 dagene hun satt urettmessig fengslet.

Signer aksjonen og bli med på å sende et tydelig signal til saudiske myndigheter om at de må gi Loujain friheten tilbake!

Knebler fredelige aktivister
Bilde

Loujain har vært en del av en større bevegelse av kvinner som har kjempet for kvinners rettigheter i Saudi-Arabia.

13. mars 2019 var Loujain blant 11 saudiske kvinnelige aktivister som ble inkludert i en rettssak i straffedomstolen i Riyadh. Høringen var lukket og hverken diplomater eller journalister fikk tilgang til rettssalen for å observere.

Flere av aktivistene var anklaget for å ha kontaktet utenlandsk media, andre aktivister og internasjonale organisasjoner, inkludert Amnesty International. Noen av de ble også anklaget for å ha «fremmet kvinners rettigheter» og for å ha «forsøkt å avskaffe vergesystemet».

Flere av de kvinnelige aktivistene har siden den gang blitt løslatt. Men fortsatt får de ikke lov til å bruke stemmene sine og er totalt kneblet fra å kunne si sine meninger. Saudiske myndigheters lovnad om endring har til nå bare vært tomme ord. Dersom reformene skal ha noen reell verdi, må det saudiske folk kunne bruke sin ytrings- og forsamlingsfrihet.

Amnesty har skrevet om Loujain og de andre kvinnelige menneskerettighetsforkjemperne i Saudi-Arabia ved flere anledninger.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene har blitt brutt i denne saken:

Enhver har krav på alle menneskerettigheter, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn (...), språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse eiendom, fødsel eller annet forhold (artikkel 2).

Retten til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3).

Retten til å være like for loven, og retten til samme beskyttelse av loven uten diskriminering (...) (artikkel 7).

Enhver har rett til å beskyttes mot vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning (artikkel 9).

Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres (artikkel 10). 

Enhver har også rett til å beskyttes mot tortur eller annen grusom, umenneskelig behandling eller straff (artikkel 15).  

Retten til menings- og ytringsfrihet (...) (artikkel 19).

Land
Saudi-Arabia:

I et forsøk på å modernisere økonomien og tiltrekke seg internasjonale investorer har Saudi-Arabia lansert en storslått PR-strategi for å bedre imaget sitt. I tråd med denne planen har kongeriket regelmessig kommet med kunngjøringer om store økonomiske og sosiale reformer, blant annet å oppheve kjøreforbudet for kvinner, fjerne noen bestemmelser i det mannlige vergesystemet, delvis oppheve dødsstraff for mindreårige, avslutte bruken av pisking som avstraffelse og fjerne kjønnsbaserte segregeringsregler i deler av det offentlige rom.  

Parallelt med disse endringene har grunnleggende menneskerettigheter, som ytrings- forsamlings- og organisasjonsfrihet blitt ytterligere strammet inn og alle som tar til orde for menneskerettigheter blir straffeforfulgt.   

Les mer om Saudi-Arabia her.

His Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al Saud
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia

Your Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al Saud,

On 28 December 2020, Saudi woman human rights defender Loujain al-Hathloul was sentenced to five years and eight months in prison by the Specialized Criminal Court (SCC). She was convicted of “spying with foreign parties” and “conspiring against the kingdom” for promoting women’s rights and calling for the end of the male guardianship system in Saudi Arabia. The SCC, a special counter-terror court, has been routinely used by the authorities to silence peaceful dissent.

The Court suspended two years and ten months of Loujain al-Hathloul’s term and included the time she had already served in detention since May 2018, which lead to her release from prison on 10 February 2021.

However, given the unjust charges against her and the grossly unfair trial by the SCC, Loujain al-Hathloul appealed the sentence. On 10 March, exactly one month after her conditional release, the SCC upheld the conviction and denied her appeal to quash her sentence.

This latest judicial development, whereby the SCC upheld the verdict, effectively means that even though she is no longer behind bars, Loujain al-Hathloul is still not free. She continues to face probation, which effectively means she is at risk of re-arrest in case she violates the terms of her probation, as well as a travel ban of five years.

In parallel, Loujain al-Hathloul had demanded that the regular Criminal Court investigate her claims of being subjected to acts of torture, harassment and ill-treatment during the first three months of her detention. The Criminal Court confirmed the Public Prosecutor’s decision that no torture had taken place, and effectively placing the burden of proof on Loujain al-Hathloul, who then took the case to the Court of Appeal. The Court of Appeal in turn confirmed the primary verdict of the Criminal Court that no torture had taken place.

I urge you to free Loujain al-Hathloul by quashing her sentence unconditionally and to lift the travel ban imposed on her and her family. I also urge you to launch a prompt, thorough and effective investigation into the reports of torture and other ill-treatment with the view of holding those responsible to account in fair trials and without recourse to the death penalty. Finally, I call on you to ensure Loujain al-Hathloul is protected from threats and harassments and is able to safely continue her human rights work without intimidation or fear of persecution.

Yours sincerely,