Situasjonen i Afghanistan er kritisk og i stadig forverring. Sammen kan vi stå opp for de mest sårbare i landet.

Problemet

Amnesty er svært bekymret for sivilbefolkningen i Afghanistan. Våre etterforskere prøver å få oversikt og dokumentere overgrep, men akkurat nå er situasjonen svært kaotisk.

Vi krever at:

  • Alle parter, inkludert Taliban, respekterer internasjonal rett som beskytter sivile i væpnet konflikt.

  • Alle som er rammet av konflikt, inkludert de som er på flukt, må beskyttes og få adgang til humanitær hjelp. Kvinner og jenter har spesielt krav på beskyttelse, også mot seksuelle overgrep.

Taliban overtar – hva betyr det for landet?

Da Taliban sist hadde makt over store deler av Afghanistan, var deres styre preget av ekstrem undertrykkelse, tortur, og diskriminering.

Kvinner ble i stor grad nekter å delta i samfunnet på likt linje med menn, og de ble hindret i å benytte seg av mange rettigheter som utdanning, eiendom, bevegelsesfrihet og selvbestemmelse.

Den samme manglende respekten for grunnleggende rettigheter viste Taliban også som væpnet opprørsgruppe, etter at de hadde mistet makten på grunn av den USA-ledete invasjonen av Afghanistan i 2001.

  • Gruppen var antakeligvis ansvarlig for mange angrep på menneskerettighetsforkjempere, journalister, dommere og mange andre.
  • De som engasjerte seg for kvinners rettigheter var spesielt utsatt for drap og andre overgrep.
  • I tillegg viste grupperingen liten respekt for sivile liv når de gjennomførte angrep mot politiske og militære motstandere.

Hva vil Taliban gjøre nå?

I sammenheng med fredsforhandlingene for Afghanistan har Talibans ledere imidlertid gitt uttrykk for at de ønsket et konstruktivt samarbeid med resten av verden, og at de var villige til å respektere internasjonale regler.

De har også lovet at de, skulle de overta makten i Afghanistan, ikke ville gjennomføre noen hevnaksjoner mot sivilsamfunnet og tidligere statsansatte, og at de ville åpne for at kvinner kan få utdanning og arbeid, under visse begrensninger.

Dessverre kan Amnestys etterforskning bekrefte at Talibans løfter er langt fra sannheten.

Amnesty har etterforsket hva som foregår på innsiden av landet. Dette har blitt gjort i samarbeid med International Federation for Human Rights (FIDH) og World Organisation Against Torture (OMCT).

Gjennom intervjuer med journalister, en tidligere statsansatt og aktivister, samt analyser av videoer og bilder, kommer det frem brutale bevis.

De som risikerer forfølgelse må beskyttes

Vi er positive til at Norge har vedtatt en midlertidig stopp for alle returer av avviste afghanske asylsøkere. Amnesty ber nå den norske regjeringen om å oppfordre alle andre europeiske land til å gjøre det samme. Ingen bør returneres til Afghanistan mot sin vilje.

I tillegg må Norge gjøre alt som er mulig for å redde de som nå er i spesielt stor fare fra Afghanistan, for eksempel forkjempere for kvinners rettigheter, journalister, eller kvinnelige dommere. Mange av dem har tidligere fått trusler fra Taliban, og nå er deres liv i akutt fare. Flere land, for eksempel USA, Kanada og Storbritannia, er allerede i gang med å evakuere noen av de mest utsatte. Norge må gjøre sitt bidrag til denne dugnaden.

Sårbare og utsatte grupper må prioriteres

Norge og FNs sikkerhetsråd må ha et sterkt fokus på de som er mest utsatt i Afghanistan, som kvinner og folk på flukt innenfor landegrensene.

FNs sikkerhetsråd må gjøre alt som er mulig for å sikre humanitær hjelp, og det må ettertrykkelig kreve at alle som utøver kontroll over et område respekterer kvinnenes og jentenes menneskerettigheter, inkludert deres rett til selvbestemmelse, utdanning og deltakelse i samfunnet.

AKTUELT
Bilde
© WAKIL KOHSAR/AFP/Getty Images

Verden må handle for å forhindre ytterligere tragedier i Afghanistan

- Det vi er vitne til i Afghanistan er en tragedie som burde vært både forutsigbar og avverget. Situasjonen vil bare forverres om det internasjonale samfunnet ikke handler raskt, sier Agnes Callamard, generalsekretær i Amnesty International.

Les mer.

Hvordan jobber Amnesty med menneskerettigheter i Afghanistan?

Etterforsker og løfter frem menneskerettighetsbrudd i landet

Vi dokumenterer menneskerettighetsbrudd og varsler om forfølgelse og arrestasjoner av de som avslører diskriminering og overgrep.

I 2017 la vi frem rapporten «Forced back to danger». Rapporten for seg retur av afghanske flyktninger, og trekker frem flere eksempler på alvorlige hendelser, herunder drap, av returnerte asylsøkere fra Norge og andre europeiske land.

Amnesty dokumenterer også tortur og dødsdommer i landet. Afghanistan har tatt stadig mer avstand fra dødsstraff og ikke gjennomført noen henrettelser i de siste to årene. Det er imidlertid grunn til å frykte at Taliban vil trappe opp bruken av dødsstraff igjen, og kanskje også ta i bruk grusomme og umenneskelige avstraffelsesmetoder som pisking eller amputasjoner.

Påvirker myndighetene i Norge til å ta ansvar overfor flyktninger

Amnesty jobber for å stanse returer av flyktninger til Afghanistan. Vår etterforskning bekrefter at det er alvorlig risiko for menneskerettighetsbrudd i hele landet.

Retur til Afghanistan bryter med folkeretten - nærmere bestemt det internasjonale rettslige prinsippet om non-refoulement (ingen kan sendes tilbake til et land eller område hvor de risikerer forfølgelse), som forbyr stater å sende folk tilbake til en fare for alvorlige menneskerettighetsbrudd. I dag, gitt den alvorlige sikkerhets- og menneskerettighetssituasjonen over hele landet, utgjør alle returer refoulement.

Forteller sannheten

Vi forteller sannheten om Afghanistan i media, på Stortinget, i Utenriksdepartementet og på møter over hele landet. Vi viser solidaritet med afghanske menneskerettighetsforkjempere og andre som har måttet flykte fra landet.

Aksjonerer for enkeltpersoner som er fengslet eller på flukt

Vi oppfordrer folk til å engasjere seg og signere våre underskriftsaksjoner personer som er i fare. Vi står opp for afghanske flyktninger som risikerer å bli sendt tilbake til Afghanistan. Vi aksjonerer også mot dødsstraff.

Les om våre siste aksjoner her: