Bilde
AKSJON: Afghanistan

Blir nektet å jobbe av Taliban

Aksjonen er avsluttet

23,070 signaturer ble sendt til utenriksminister Anniken Huitfeldt den 20. april 2022.

Tusen takk til alle som har engasjert seg i saken!

Amnesty fortsetter å kjempe for å få Taliban til å respektere menneskerettighetene for alle i Afghanistan!

Del    
Maria får ikke lenger lov til å undervise – fordi hun er kvinne. Jenter eldre enn 12 år får ikke lenger lov til å gå på skole. Krev at afghanske kvinner og jenter får tilbake sine rettigheter!
Publisert: 15. des 2021, kl. 16:49 | Sist oppdatert: 19. Apr 2023, kl. 12:16

NB: Denne aksjonen er fra desember 2021, men kravene våre om afghanske kvinners rettigheter er fremdeles like aktuelle.

Nylig publiserte Amnesty en rapport om situasjonen for jenter og kvinner under Taliban.

Talibans maktovertakelse i Afghanistan 15. august 2021 har resultert i omfattende endringer i livene til alle afghanere.

De som opplever den største innskrenkingen i sine rettigheter, er utvilsomt jenter og kvinner.

Før Taliban kom til makten igjen, kunne afghanske kvinner inneha politiske verv, gå på skole og universitet og drive egne virksomheter.

Nå derimot, blir de aller fleste afghanske kvinner fortalt at de ikke kan jobbe og at de bør holde seg hjemme fram til nye lover og regler er på plass.

Krev at den norske regjeringen gjør alt i sin makt for at afghanske jenter og kvinner får tilbake rettighetene de har krav på, inkludert retten til skole og utdanning – signer aksjonen!

Taliban-soldat står vakt mens kvinner står i matkø i Kabul. Foto: Getty Images

Livet snudd på hodet

Maria Kabiri er en erfaren professor og rektor i Kabul. Etter 15. august i år ble livet hennes snudd på hodet:

Hun ble bedt om å holde seg hjemme fra jobb – på lik linje med kvinnelige lærere over hele Afghanistan.

Etter Talibans maktovertakelse fikk kollegene mine og jeg arbeidsforbud. Selv kvinner som jobbet på videregående skoler kun for jenter fikk ikke lov til å jobbe. Slik det er nå får ikke jenter over sjette klasse lov til å gå på skolen, og kvinnelige studenter ved universitetet nektes utdanning. Dette er et grovt brudd på kvinners rettigheter.

Maria Kabiri

Afghanske kvinner har oppnådd ganske mye de siste 20 årene, til tross for politisk ustabilitet og konflikt. Det er nå en overhengende risiko for at de mister rettighetene som de har opparbeidet seg.

Maria er svært bekymret for utviklingen i sitt hjemland.

Å fjerne kvinnelige lærere betyr ikke bare at disse kvinnene mister sin karriere og inntekt, det vil også resulterer i en stor mangel på lærere og sådan ha en stor negativ effekt på barns tilgang til utdanning.

Maria Kabiri

Maria har jobbet for å bygge opp et godt utdanningssystem i Afghanistan, herunder stipendordninger for studenter. Hun har også drevet kapasitetsbygging av lærere og da med et særlig fokus på de kvinnelige. Maria har mottatt en rekke utmerkelser for sitt arbeid.

Før Talibans maktovertakelse, kunne hun bygge seg en karriere, delta i sosiale aktiviteter og jobbe innenfor høyere utdanning. Det var riktignok en rekke barrierer også før august 2021, som fattigdom og et mannsdominert samfunn.

Men til tross for disse barrierene, så hadde kvinner rett til å kreve sine rettigheter under den forrige regjeringen, men nå har kvinner verken rett til å jobbe eller til å stå opp for sine rettigheter.

Maria Kabiri

Det internasjonale samfunnet har forpliktet seg til å fortsette å støtte kvinners rettigheter i Afghanistan. Det er på tide å la handling følge ord!

Amnesty krever at den norske regjeringen:

 • Setter kvinners rettigheter på dagsorden i møtet med Taliban og gjøre det tydelig at disse rettighetene ikke kan forhandles bort

 • Søker dialog med afghanske kvinnerettighetsforkjempere og lytte til deres råd om hvordan afghanske kvinners rettigheter best kan beskyttes

 • Bevilger midler til gjennomføring av programmer og prosjekter for å fremme kvinners rettigheter i Afghanistan.

 • Sørge for at afghanske kvinner som er i fare for vold og forfølgelse kan få beskyttelse et annet sted.

Signaturene sendes til Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Talibans maktovertakelse

Taliban har forsøkt å overbevise verden om at de vil respektere menneskerettighetene, men hittil har dette bare vært tomme løfter.

Knapt en måned etter Talibans maktovertakelse la Amnesty og to andre menneskerettighetsorganisasjoner frem en rapport om hva som foregikk på innsiden av landet. Rapporten viser blant annet at Taliban har:

 • angrepet mennesker som står opp for kvinners rettigheter

 • utført målrettede drap på sivile og soldater som har overgitt seg

 • blokkert for humanitær hjelp

 • innskrenket ytrings- og forsamlingsfriheten i landet

I tillegg har situasjonen for kvinner og jenter i landet forverret seg dramatisk. Afghanistans nye makthavere har ikke bare fratatt kvinner og jenter adgang til utdanning og jobb.

De har også lagt ned krisesentre for kvinner og løslatt flere tusen personer som var dømt for voldtekt, partnervold eller såkalt æresrelatert vold.

Kvinnelige dommere, helsesøstre, sosialarbeidere og andre som har bistått voldsutsatte kvinner er nå selv i fare for hevnaksjoner.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
 • Retten til ikke å bli utsatt for diskriminering

 • Retten til utdanning

 • Retten til arbeid

 • Retten til ytrings- og informasjonsfrihet

 • Retten til politisk deltakelse

Land
Afghanistan:

Hvis du vil lese mer Afghanistan, kan du lese Amnestys årsrapport her.

Tidslinje

Helomvending fra Taliban

Etter signaler om at Taliban ville snu og likevel åpne opp for jenter fra sjette klasse og oppover, kommer det nå rapporter om at de har gjort helomvending, igjen. Jenter eldre enn sjette klasse blir fremdeles nektet plass i klasserommet.

Stå opp for kvinners rettigheter i Afghanistan, inkludert deres rett til å gå på skole - signer aksjonen!

Hjelp oss å samle underskrifter!

Utenriksminister Anniken Huitfeldt
Utenriksdepartementet
Postboks 8114 Dep.
NO-0032 OSLO

Kjære Utenriksminister,

Jeg er dypt bekymret over situasjonen for kvinnenes rettigheter i Afghanistan. Over de siste to tiår har kvinnene i Afghanistan jobbet hardt for å få stadig flere rettigheter og mer plass i samfunnet. Nå er alt som har blitt bygget opp i ferd med å bryte sammen igjen.

Etter sin maktovertakelse i Afghanistan i august lovde Taliban at kvinnenes rettigheter, inkludert retten til sikkerhet, utdanning og arbeid, skulle respekteres. Realiteten på bakken synes imidlertid å være en helt annen: skoleundervisning for jenter som er eldre enn 12 og tilgang til studier for kvinnelige studenter har stoppet opp; de fleste yrkesaktive kvinnene, bortsett fra helsepersonell og noen få andre yrkesgrupper, har mistet jobben; krisesentre for voldsutsatte kvinner har blitt stengt, og tusenvis av menn som sonte dommer for partnervold og seksuelle overgrep er blitt løslatt; kvinnelige dommere og aktivister som har bistått ofre for kjønnsbasert vold er nå selv i fare for hevnangrep, og mange av dem lever i skjul.

Det at de fleste kvinner ikke lenger kan jobbe har ytterligere forverret konsekvensene av den økonomiske krisen for mange familier. I tillegg har det ført til en stor mangel på kompetent arbeidskraft i den offentlige forvaltningen.

I de siste 20 år har Norge engasjert seg sterkt og tydelig for kvinnenes rettigheter i Afghanistan. Som situasjonen i landet er nå, er det viktigere enn noensinne at Norge fortsetter med å komme Afghanistans kvinner til utsetning.

Jeg oppfordrer den norske regjeringen til å

 • Lytte til og samarbeide med kvinnelige menneskerettighetsforkjempere fra Afghanistan for å få en bedre forståelse av realitetene på bakken og finne gode og bærekraftige løsninger for å beskytte afghanske kvinners rettigheter

 • Ta opp kvinners og jenters menneskerettigheter i møtet med Taliban-myndighetene og gjøre det tydelig at respekt for disse rettighetene ikke kan være gjenstand for forhandlinger og må ligge i bunn for alle avtaler

 • Sørge for at kvinner deltar i alle delegasjoner som møter Taliban og uttrykke bekymring for mangelen på kvinnelige medlemmer i Afghanistans de facto-regjering.

 • Sikre finansiering av både krisetiltak og langsiktige prosjekter for å beskytte og styrke kvinners rettigheter i Afghanistan

 • Gi beskyttelse til alle afghanske kvinner og jenter som søker asyl i Norge på grunn av den høye risikoen for kjønnsbasert forfølgelse ved retur til Afghanistan

 • Sørge for at afghanske kvinner og jenter som er i økt fare for vold og overgrep fra Taliban-styrkene, ikke-statlige væpnede grupper, lokalsamfunn eller familiemedlemmer, har tilgang til trygge muligheter til å forlate landet hvis de selv ønsker det

 • Sørge for trygg og fleksibel finansiering av humanitær hjelp i Afghanistan gjennom pålitelige og uavhengige internasjonale og lokale organisasjoner, inkludert kvinneorganisasjoner

 • Arbeide for å hindre kollaps av Afghanistans banksystemet, for å unngå at de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene til den afghanske befolkningen blir ytterligere svekket.

Med vennlig hilsen,