Undervisningopplegget setter fokus på netthets ved å gi elevene innsikt i lover knyttet til hatefulle ytringer og ved å reflektere over ulike spørsmål knyttet til netthets. I tillegg blir elevene kjent med konsekvensene av netthets på kvinners demokratiske deltakelse i samfunnet. Opplegget egner seg best for elever i 10. klasse og i 1. VG.

FOR ELEVER

Læringsmål

10. trinn
Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten

1. vg
Vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen

Undervisningsopplegget består av:
  • Hatefulle ytringer er ulovlige: oppgaver

  • Konsekvensene av netthets: oppgaver

  • Quiz

På denne siden finner du all informasjon du som lærer trenger for å bruke dette undervisningsopplegget.

NYTTIG Å VITE

Tidsbruk: ca. 2 timer

 

Fag: samfunnsfag, samfunnskunnskap, sosialkunnskap

 

Tverrfaglige tema: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring

 

Målgruppe: 10. trinn - 1. vgs

 

Forberedelser: Test video og lyd på forhånd.

Distribuer lenken til elevoppgavene til elevene.

Siden 2018 har Amnesty International Norge jobbet mot netthets. Fordi netthets kan begrense individers mulighet og ønske om å delta i samfunnsdebatten er netthets en trussel mot ytringsfrihet. Gjennom oppgavene i dette undervisningsopplegget får elevene innsikt i lover som omhandler netthets og hvordan brudd på disse lovene påvirker individer og samfunnet som en helhet.

Hatefulle ytringer er ulovlige

I norsk straffelov finnes det en paragraf (§185) som viser at å snakke nedsettende om visse egenskaper ved menneskers identitet er ulovlig og kan straffes. Det innebærer å snakke nedsettende og hatefullt mot ulike folk. Les loven her.

1. Hva sier denne straffeloven?

2. Fyll inn det som mangler

Straffeloven om hatefulle ytringer (§185) omhandler hatefulle eller diskriminerende ytringer mot personer på grunn av deres:
a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse
b) religion eller livssyn
c) seksuelle orientering
d)
e) nedsatte funksjonsevne

3. Hvilke konsekvenser kan det ha om man bryter §185 i følge den norske straffeloven?

4. Les en forenklet versjon av FNs menneskerettigheter her. Hvilke menneskerettigheter kan knyttes til §185? Hvorfor mener du disse menneskerettighetene kan knyttes til § 185?

5. Hvem gjelder menneskerettighetene for?

Konsekvensene av netthets

I 2018 var ikke kjønn og kjønnsidentitet inkludert i straffeloven.

Visste du at...?

- 2 av 3 kvinnelige politikere har opplevd netthets

- 12% av kvinner i Norge har opplevd netthets

- 53% begrenser seg på nettet i frykt for å bli hetset

Amnesty International har lenge arbeidet med å kartlegge netthetsens effekt på samfunnet, påvirke politikerne til å endre lovverket og mobilisere individer til å engasjere seg for saken. Dette arbeidet har vært viktig fordi hatefulle ytringer mot kvinner rammer deres menneskerettigheter.

Særlig kvinners menneskerett til ytringsfrihet (artikkel 19) og deres rett til å delta i landets styre (artikkel 21) trues av netthets. I dag, etter press fra menneskerettighetsorganisasjoner og individer i samfunnet, har hatefulle ytringer om kjønn og kjønnsidentitet også blitt inkludert i straffeloven.

Hvordan er det å bli hatet fordi du er kvinne? 

Reflekter over dette spørsmålet: I videoen over får du se noen typer netthets som kvinner er spesielt utsatt for. Hvordan ville du reagert om noen hadde sendt deg slike meldinger?

Oppgave:

1. Hva kan skje med kvinners ytringsfrihet om de møtes med slik netthets?

2. Les om Amnestys undersøkelse av netthets mot kvinner her.

3. Hvordan skiller netthets mot kvinner seg fra annen type netthets?

4. Hvilke konsekvenser kan det ha for kvinner som opplever netthets?

5. Hva mener du kan gjøres for å forhindre hatefulle ytringer? Diskuter med sidemannen og notér 3 forslag

Last ned quizspørsmål og fasit her:

Fasit til quiz