I en undersøkelse gjennomført av Amnesty International i Norge kommer det frem at 2 av 3 kvinnelige politikere har opplevd netthets. I befolkningen generelt har mer enn 1 av 10 kvinner blitt trakassert på nett.

Amnesty International i Norge har gjennomført to undersøkelser om netthets for kvinner i Norge, én blant kvinnelige politikere og én blant kvinner i befolkningen generelt.

Undersøkelsen avdekker at flere kvinnelige politikere utsettes for omfattende netthets, ofte når de uttaler seg om enkeltsaker. Også kvinner i befolkningen generelt utsettes for trakassering på nett, spesielt på Facebook. Konsekvensene av netthets kan blant annet være dårlig selvtillit, konsentrasjonsvansker og en følelse av maktesløshet.

Også kvinner som ikke selv utsettes blir berørt av netthets. Over halvparten av de som ikke har blitt utsatt for netthets, endrer likevel oppførselen sin på nett for å unngå å bli trakassert.

Det at kvinner moderer sine uttalelser, trekker seg fra politikken eller velger å aldri delta i den offentlige debatten på grunn av netthets, utgjør en alvorlig trussel mot ytringsfriheten og demokratiet i Norge.

LES UNDERSØKELSEN OM KVINNER I BEFOLKNINGEN HERLES UNDERSØKELSEN OM KVINNELIGE POLITIKERE HER

2 av 3 kvinnelige politikere opplever netthets
Det er kvinnene som befinner seg i rikspolitikken som oftest blir utsatt for hets på nett, og tre av fire kvinnelige rikspolitikere har opplevd dette. Til sammenligning er det færre kvinner i lokalpolitikken som utsettes for netthets, og blant dem er det også færre som melder om alvorlige tilfeller av netthets.

Politikerne opplever at det å uttale seg om enkeltsaker i offentligheten er den viktigste årsaken til at de blir hetset.

Det mener både de som har vært utsatt for netthets, og de som ikke har blitt det. At de er kvinner, og gjerne kjente kvinner, er også medvirkende årsaker til hetsen.

Hetsen har konsekvenser
Bilde

Hele 78 % av de kvinnelige politikerne som har opplevd netthets, sier at hetsen har hatt konsekvenser for dem. For mange har det ført til både konsentrasjonsvansker og dårlig selvtillit. Lokalpolitikerne opplever slike negative konsekvenser oftere enn rikspolitikerne.

Mer enn 1 av 10 norske kvinner har opplevd trakassering på nett
12 % av kvinnene i den norske befolkningen har blitt utsatt for trakassering på nett/ sosiale medier, spesielt skjer dette på Facebook.

Av kvinnene som opplever trakassering på nettet, oppgir 60 % at dette har skjedd på Facebook, mens 28 % oppgir at det har skjedd på Facebook Messenger. Også menn nevner Facebook som det mediet hvor de oftest blir rammet av hets (50 %).

Det er vanligst å bli trakassert av personer man ikke kjenner (55 %), og trakasseringen er stort sett utført av enten én person eller 2 - 5 personer.

Trakasseringen består i stor utstrekning av generelt støtende språk. 60 % av kvinnene som er rammet, har opplevd det. Videre har 1 av 3 blitt utsatt for usanne påstander og sexistiske kommentarer. Også blant menn er det vanligst å utsettes for et generelt støtende språk.

Blir maktesløs av trakasseringen

Konsekvensene av trakasseringen er store for de som rammes: 3 av 4 kvinner opplever en følelse av maktesløshet i evnen til å reagere på trakassering, mens 2 av 3 oppgir at de sover dårlig som følge av trakasseringen. Like mange oppgir at det fører til lavere selvtillit.

Få mener at myndighetsinstanser og medieselskapene i tilfredsstillende grad takler utfordringene knyttet til trakassering på nett / sosiale medier.

Undersøkelsen i befolkningen er gjennomført på web med 1000 kvinner, med en liten kontrollgruppe menn i perioden 12. – 20. juni 2018. Utvalget med menn er på 150 og skal kun studeres på totalnivå. Undersøkelsen er en landsrepresentativ.

Undersøkelsen blant kvinnelige politikere er gjennomført på telefon med 50 kvinner der halvparten representerer lokale politikere og den andre halvparten kvinner i rikspolitikken. Feltperioden var 5. – 15. juni 2018.