Bilde
Du har rett til å bestemme over din egen kropp og seksualitet. Likevel blir jenter og kvinner fratatt tilgang til prevensjon, rett til trygg og lovlig abort, og beskyttelse mot vold og overgrep.

Seksuelle og reproduktive rettigheter

Retten til å bestemme over din egen kropp og seksualitet er en del av dine seksuelle og reproduktive rettigheter.

El Salvador har et av verdens strengeste lovverk mot abort. Dette rammer de fattigste kvinnene som ikke har mulighet til å kjøpe seg en trygg abort på privatklinikk hardest. Kvinner som opplever svangerskapskomplikasjoner risikerer å bli anklaget for å ha tatt abort. Én av dem var Teodora, som ble dømt til 30 år i fengsel etter en dødfødsel.

Du har rett til å:

 • Få informasjon om dine rettigheter
 • Ha tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester
 • Kunne få prevensjon og prevensjonsveiledning
 • Bestemme selv om du vil ha sex, og hvem du vil ha sex med
 • Ha en effektiv beskyttelse mot seksuelle overgrep
 • Avgjøre om, når og hvem du vil gifte deg med
 • Velge om og når du vil ha barn

Rettighetene innebærer også at du ikke skal utsettes for:

 • Seksuell vold og voldtekt
 • Kjønnslemlestelse
 • Tvungen graviditet, abort eller sterilisering
 • Diskriminering på bakgrunn av din seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk

Problemet

Det er mange barrierer mot seksuelle og reproduktive rettigheter. Noen av disse barrierene er:

Fratas retten til trygg og lovlig abort
Kvinner skal ha rett til å velge om og når de vil ha barn. Samtidig lever mange kvinner og jenter i land som begrenser, forbyr og kriminaliserer abort. I noen land tvinger restriktive abortlover kvinner og jenter til å fullføre en graviditet, også etter en voldtekt eller om livet deres står på spill.

Tvangsekteskap og overgrep
I mange land blir kvinner tvunget inn i ekteskap eller utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep. De nektes retten til å bestemme over sin egen kropp.

Mangel på seksualitetsundervisning, prevensjon og helsehjelp
I dag mangler mange unge mennesker tilgang til faktabasert seksualitetsundervisning, og til prevensjon og prevensjonsveiledning. Mange får heller ikke nødvendig informasjon om egen helse.

Mødredødelighet
Hver dag dør 830 kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel. Det blir rundt 300.000 dødsfall i løpet av året. For hver kvinne som dør er det tjue andre som får alvorlige helseskader. De aller fleste av dødsfallene kunne ha vært unngått dersom kvinnen hadde hatt et tilfredsstillende helsetilbud, og lege eller jordmor til stede under fødselen.

Det er særlig fattige kvinner på landsbygda som er utsatt, og som møter store økonomiske og geografiske hindringer når de trenger medisinsk oppfølging i forbindelse med svangerskap og fødsel.

Hvorfor er kvinner utsatt?

Grunnlaget for disse problemene er diskriminering. Kvinner, jenter og personer som tilhøres seksuelle og kjønnsminoriteter risikerer mye når de prøver å ta sine egne valg.

Myndighetene bryter kvinners grunnleggende menneskerettigheter når de ikke ivaretar den forpliktelsen de har til å sikre kvinners liv og helse.

Nøkkeltall:

Hvert år dør 300.000 kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel.

99% av de svangerskapsrelaterte dødsfallene skjer i utviklingsland.

22.000 kvinner dør hvert år på grunn av komplikasjoner fra usikre aborter.

Over 14 millioner unge jenter får barn før fylte atten år.

Amnesty jobber for at:

 • Myndighetene ikke skal bruke straffeloven til å kontrollere befolkningens seksualitet og reproduksjon.
 • Myndighetene skal respektere retten til privatliv, og ikke skal blande seg inn i den måten mennesker utrykker sin seksualitet.
 • Myndighetene skal sikre at jenter og kvinner har tilgang på prevensjon og prevensjonsveiledning, og til nødvendige seksuelle og reproduktive helsetjenester inkludert retten til trygg og lovlig abort.
 • Myndighetene må sikre at ungdom har tilgang til faktabasert seksualitetsundervisning.
 • Myndighetene må forby alle former for diskriminering og vold på bakgrunn av seksuell orientering, kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

Slik arbeider vi for å oppnå endring:

Etterforsker årsakene til at kvinner dør under og etter graviditet

Vi dokumenterer sammenhengen mellom høy mødredødelighet, kvinners manglende tilgang på grunnleggende rettigheter og fattigdom.

Presser myndigheter til å ta kvinners helse på alvor

Vi informerer nasjonale og internasjonale myndigheter om konklusjonene i rapportene våre, og krever at myndighetene motvirker diskriminering og sikrer kvinner retten til tilpassede helsetjenester i forbindelse med graviditet og fødsel.

Bidrar til å spre informasjon i lokalsamfunn

Vi mobiliserer lokalsamfunn og bidrar til større kunnskap om seksuelle og reproduktive rettigheter. I Norge støttet Operasjon Dagsverk Amnestys prosjekt "Det er min kropp!" i 2015. Dette prosjektet handlet om å styrke kunnskapen om seksuelle og reproduktive rettigheter til ungdom i Chile, Peru og Argentina.

Aksjonerer for enkeltpersoner

Amnesty jobber for å beskytte og hjelpe personer over hele verden.

#JusticeForNoura
Bilde
Noura smiler forsiktig.
Noura var dømt til døden. Nå er livet hennes reddet!

Globalt press reddet Noura

19 år gamle Noura ble dømt til døden i Sudan for å ha drept sin voldelige ektemann da hun forsvarte seg mot nok en brutal voldtekt.

 • Mer enn 400 000 signerte Amnestys aksjon globalt.
 • Etter massivt press ble dødsdommen opphevet.

Tusen takk til alle dere som gjorde dette mulig! Noura Hussein ble i stedet dømt til fem års fengsel for uaktsomt drap. Amnesty fortsetter å jobbe for at Noura får en ny og rettferdig rettssak, men vi er lettet over at livet hennes ikke lenger står på spill.

Siste aksjoner:

Vil du bidra med din signatur? Signer en av våre nyeste aksjoner.