Har du lyst til å bli ungdomsrådets nye leder eller nestleder?

Fredag 19. april skal ungdomsrådet i Amnesty International i Norge velge ny leder og nestleder for det kommende året. Ønsker du å stille til valg?
// English below //
Publisert: 26. Feb 2024, kl. 10:05 | Sist oppdatert: 26. Feb 2024, kl. 10:58

Hva er ungdomsrådet?

Ungdomsrådet består av lederne av alle Amnestys ungdomsgrupper i Norge. Etter ungdomssamlingen den 19.4 skal ungdomsrådet møtes for å velge leder og nestleder. Disse skal sitte i vervene i ett år fra april.

Ungdomsrådet er et samarbeidsorgan for ungdomsgruppene i Amnesty International i Norge, og skal bidra til å fremme interessen for- og kunnskap om menneskerettighetene blant ungdom i Norge. De kan også bli konsultert av Amnestys styre eller administrasjon i saker som angår ungdom. To ganger i året møtes ungdomsrådet fysisk og bidrar til at lederne og nestledere i gruppene kan lære av hverandre, få faglig påfyll og utveksle ideer til aksjoner, og lignende. Det er leder og nestleder av ungdomsrådet som, i samarbeid med ungdomskoordinatoren til Amnesty, planlegger disse møtene.

Den største oppgaven til leder og nestleder av ungdomsrådet er også årets høydepunkt – nemlig å arrangere ungdomssamlingen. Som ledere fra 2023-24 har det vært Maria og Amalias oppgave å planlegge og arrangere ungdomssamlingen i Oslo 2024. De som velges til å erstatte dem vil da få ansvaret for å arrangere ungdomssamlingen for 2025.

Amalia Dyvik og Maria da Silva på gruppeledersamlingen 2024
Amalia Dyvik og Maria da Silva er nestleder og leder av ungdomsrådet 2023-24 og er vertskap for ungdomssamlingen 19. april. 

Hva innebærer det å være leder og nestleder for ungdomsrådet?

Det er tre hovedoppgaver:

  • Lede ungdomsrådmøtene
  • Være vertskap for ungdomssamlingen
  • Være kontaktleddet mellom rådet og sekretariatet mellom de fysiske møtene. Det kan innebære å avholde digitale møter, ønske nye medlemmer velkommen i rådet og holde samtaler i rådets kommunikasjonskanaler.

I forkant av arrangementene vil det være planleggingsmøter mellom lederne og med ungdomskoordinatoren i Amnesty.

Det å være leder krever motivasjon og innsats, men dersom det er på plass er det ikke nødvendig meg noe erfaring utover det. Leder og nestleder har god kontakt med Amnestys administrasjon og får verdifull ledererfaring fra innsiden av en av verdens største menneskerettighetsorganisasjoner.

Hvem kan stille til valg?

Dersom du ønsker å stille som leder eller nestleder i ungdomsrådet er det en fordel med erfaring fra ungdomsgruppen din. Det er naturlig at du er valgt som leder i gruppen din for det kommende året, men det er ikke et krav. Ikke vær bekymret for lite erfaring, for dere vil være to stykker som får masse støtte av ungdomskoordinatoren. Det er heller ikke noe krav om å bo et bestemt sted i landet. Det meste av planleggingen foregår digitalt, og det er kun fysisk oppmøte under rådsmøter og samling.

Valget av ny leder og nestleder vil foregå den 19. april, i forbindelse med ungdomssamlingen. Derfor er det flott om du skal delta på ungdomssamlingen, men hvis ikke du skal være med på denne vil du bli invitert til å presentere deg for rådet digitalt.

Hvis du er interessert i å stille er det en fordel om du melder din interesse på forhånd. Det gjør du ved å fylle inn dette skjemaet:

Jeg er interessert i å bli leder eller nestleder for ungdomsrådet.

Hvis du er nysgjerrig på hva vervet innebærer, kan du ta kontakt med en av oss:

Maria da Silva (leder for ungdomsrådet) [email protected]/ 48502201

Amalia Dyvik (nestleder for ungdomsrådet) [email protected]/ 41752102

Maria Gangås Skaare (prosjektleder ungdoms- og studentsatsning) [email protected] / 47304119

Are you the new leader or deputy leader of Amenstys Youth Council?

Friday the 19th of April, Amnestys Youth council will elect their new leader and deputy leader for the year to come. Are you interested?

What is the youth council?

The youth council consists of all the leaders of Amnesty Norway's Youth groups. After the Youth gathering 2024 in Oslo, the youth council will meet to elect their new leader and deputy leader. They are elected for the period april 24 - april 25.

The youth council is a collaboration arena for the youth groups in Amnesty Norway. They work to strengthen the engagement and knowledge of Human Rights among young people in Norway and can be consulted by the administration and national board about issues that concerns youth. twice a year the council meet in person so that the leaders can discuss common challenges and inspiration, and come up with ideas for actions and campaigns. It is the leader and deputy leader of the council that plans these meetings, together with Amnestys youth coordinator.

The biggest task for the leader and deputy leader of the youth council is also the best event of the year: arranging the annual Youth Gathering. As this years leaders, Maria and Amalia has planned the program for the Youth gathering. If you are elected to take over the leader role, you will get do the same for the Youth Gathering 2025.

What does it mean to be the leader or deputy leader of the youth council?

There are the main tasks:

  • Lead the youth council meetings
  • Host the youth gathering
  • Be the contact point between the council members and the Amnesty staff between the physical meetings. This may include hosting digital meetings, welcoming new members of the council and/ or have conversations in the group chat.

The leader an deputy leader has planning meetings with the youth coordinator before every event.

You need a strong motivation and dedication to be leader or deputy leader, but if you have that, no further experience is necessary. You will have a lot of contact with the Amnesty administration and will get valuable leader experience from the inside of the worlds biggest human rights organization.

Who can be elected?

Preferably you are the leader of your youth group, or at least you have been the group leader before. It does not matter if you have recently been elected as group leader, because you will be two people and you will get a lot of support from the youth coordinator.

It does not matter where in the country you live. Most of the planning is done digitally. You only have to be physically present during the Council meetings and the gathering.

The election will take place on April 19th, in Oslo right after the youth gathering. If you are not participating in the gathering, you will be invited to present yourself to the council digitally:)

If you are interested in running for council leader and deputy leader, please fill out this form:

Contact one of us if you have questions about the role as council leader or deputy leader:

Maria da Silva (Youth Council leader) [email protected]/ 48502201

Amalia Dyvik (Youth Council deputy [email protected]/ 41752102

Maria Gangås Skaare (Youth coordinator) [email protected] / 47304119