Bilde
AKSJON

Norske oljepenger: Uetisk business i Saudi-Arabia

Aksjonen er avsluttet

Del    
Oljefondet har investert nordmenns sparepenger i selskaper som begår grove brudd på menneskerettighetene. Krev at Stortinget rydder opp!
Publisert: 13. Feb 2018, kl. 10:07 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30

Stortinget kan ikke tillate at Norge investerer i Saudi-Arabia når det bidrar til menneskerettighetsbrudd.

I mai 2016 ble den saudiske menneskerettsforkjemperen Abdulaziz al-Shubaily dømt i en terrordomstol til åtte års fengsel, åtte års påfølgende reiseforbud og forbud mot å publisere i sosiale medier. Han ble blant annet anklaget for å ha vært i kontakt med utenlandske aktører. Han hadde sendt Amnesty en epost.

Hvordan visste myndighetene dette? Ble Abdulaziz overvåket?

Norsk investering i saudisk telekomselskap

I 2015 valgte Oljefondet å investere på det saudiske markedet for første gang. Oljefondet kjøpte aksjer i 34 saudiske selskaper. Et av dem var Saudi Telecom Company (STC), det største telekomselskapet i Saudi-Arabia som kontrolleres direkte av kronprinsen, Mohammed bin Salman.

Amnesty kan dokumentere at det statseide selskapet er involvert i overvåkning.

Systematisk overvåking

I tillegg til at teleoperatører er pålagt å monitorere og overvåke sine kunder er det avslørt at saudiske myndigheter har kjøpt teknologi til målrettet masseovervåkning. Det er kjent at saudiske menneskerettighetsforkjempere har blitt tiltalt og dømt som terrorister basert på informasjon som bare kan ha fremkommet gjennom overvåkning av deres nett- og mobilkommunikasjon.

Oljefondet medansvarlig

Amnesty International mener at investeringen i STC betyr at Oljefondet ble medansvarlig i systematiske brudd på menneskerettighetene i Saudi-Arabia, nemlig overvåkning som brukes til å forfølge og straffe fredelige menneskerettighetsforkjempere.

Hvordan kunne dette skje?

Brudd på etiske retningslinjer

Ifølge de etiske retningslinjene skal ikke Oljefondet investere i selskaper som direkte eller indirekte bryter menneskerettighetene. Likevel gikk Oljefondet inn i Saudi-Arabia og STC som er ansvarlig for slike krenkelser.

Oljefondet innrømmet i februar 2018 at fondet solgte seg ut av STC ​rundt nyttår, kort tid etter at fondet fikk Amnestys dokumentasjon om STC. Det er bra at Oljefondet ikke lenger er investert i det saudiske telekomselskapet, men dette avdekker det vi anser for å være en systemfeil.

Stortinget har det politiske ansvaret for Oljefondet. Politikerne må sørge for at investeringene av den norske oljerikdommen alltid er i tråd med de etiske retningslinjene.

Amnesty International krever at:

  • Det gjennomføres en evaluering med utgangspunkt i investeringene i det saudiarabiske markedet og Saudi Telecom Company for å avklare om forvaltningen av Oljefondet er i tråd med intensjonen med de etiske retningslinjene for fondet.
  • Evalueringen må også inkludere en prinsipiell drøfting av risiko forbundet med investeringer i land der Oljefondets krav til respekt for menneskerettighetene, åpenhet, rettssikkerhet og fravær av korrupsjon ikke blir møtt.

Signaturene sendes til Finanskomiteen på Stortinget.

Avslutter aksjonen

Vi avslutter nå aksjonen. Stortinget har avsluttet behandlingen av oljefondsmeldingen. Stortinget gikk inn for en merknad som innebærer at de etiske retningslinjene må «gjennomgås og operasjonaliseres» med tanke på menneskerettshensyn. Dette er et veldig viktig skritt i riktig retning. Vi følger opp arbeidet med Oljefondet.

Innstilling til Oljefondsmeldingen

Torsdag 31. mai kom Finanskomiteen med sin innstilling til Oljefondsmeldingen. Selv om ikke Amnestys merknadsforslag fikk flertall, var en enstemmig komite er enig med Amnesty i at retningslinjene må «gjennomgås og operasjonaliseres» mtp menneskerettshensyn. Dette er veldig bra. Innstillingen fra komiteen skal stemmes over i Stortinget på mandag 11. juni.

Høring 4. mai

På fredag 4. mai skal det være høring om Oljefondsmeldingen i Finanskomiteen på Stortinget. Amnesty skal delta på høringen for å sikre at det norske Oljefondets investeringer ikke er i strid med menneskerettighetene.

Økt antall investinger i Saudi-Arabia

Da Oljefondet la frem årsmeldingen for 2017 ble det kjent at de har økt antall investeringer i Saudi-Arabia fra 34 til 42 selskaper. Men investeringen i STC viser at det er nødvendig med en prinsipiell avklaring rundt investeringer i land som Saudi-Arabia, der staten er ansvarlig for grove eller systematiske brudd på menneskerettighetene.

Bakgrunn

Saudi-Arabia er en stat som bryter menneskerettighetene grovt og systematisk på en rekke områder. Dette inkluderer vilkårlig fengsling, tortur, korporlig avstraffelse som pisking, dødsstraff og krigsforbrytelser.

Den saudiske kronprinsen, Mohammed bin Salman, forsøker å bedre Saudi-Arabias økonomi og gjøre dem mindre avhengig av olje. Et ledd i denne planen er å forbedre Saudi-Arabias image i resten av verden. Hans fremtidsvisjon for Saudi-Arabia er skrevet av rådgivere i McKinsey, og har blitt mottatt med entusiasme i vesten.

Samtidig med dette foregår det mer omfattende bølger av arrestasjoner enn noen gang tidligere. Kronprinsen samler makten i egne hender, forfølgelsen øker – og torturen og halshuggingene fortsetter.

Les hele bekymringsbrevet til Oljefondet.

Les oppslaget i VG om oljefondets investering i STC.

Se seniorrådgiver i Amnesty Ina Tin sin kronikke i Dagsavisen.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Retten til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3).
  • Retten til ikke å bli utsatt for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep (artikkel 12).
  • Retten til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser (artikkel 19).
Land
Saudi-Arabia

Om du vil lese mer om Saudi-Arabia og hvilke menneskerettighetsbrudd som foregår der, så kan du trykke her.

Finanskomiteen

Stortinget

Postboks 1700 Sentrum

0026 Oslo E-post: [email protected]Amnesty International er bekymret for Statens pensjonsfond utland (SPU)s praktisering av de etiske retningslinjene: En investering gjorde SPU medansvarlig for systematiske brudd på menneskerettighetene i Saudi-Arabia.

SPU valgte å gå inn i det saudiske markedet 2. kvartal 2015. Saudi-Arabia er en stat som bryter menneskerettighetene grovt og systematisk på en rekke områder, og det er vanskelig å få innsyn i selskapsstrukturer og finansielle transaksjoner på grunn av manglende åpenhet. Amnesty International har undersøkt ett av de 34 selskapene som SPU investerte i: Saudi Telecom Company (STC), er det største telekomselskapet i Saudi-Arabia som er kontrollert direkte av kongehuset (ved kronprins Muhammed bin Salman) gjennom en 70% aksjemajoritet. Selskapet er pålagt å drive monitorering og overvåkning av sine kunder. I tillegg er det avslørt at saudiske myndigheter har kjøpt teknologi til målrettet masseovervåkning gjennom en årrekke. Det er kjent at saudiske menneskerettighetsforkjempere har blitt tiltalt og dømt som terrorister basert på informasjon som bare kan ha fremkommet gjennom overvåkning av deres nett- og mobilkommunikasjon. Påtalemyndigheten viser direkte til slike «bevis» i retten.

På dette grunnlaget mener Amnesty International at investeringen i STC gjorde SPU medansvarlig for systematiske brudd på menneskerettighetene i Saudi-Arabia, nemlig overvåkning og forfølgelse av fredelige menneskerettighetsforkjempere.

Oljefondet innrømmet i februar 2018 at fondet solgte seg ut av STC ​rundt nyttår, kort tid etter at fondet fikk Amnestys dokumentasjon om STC. Det er bra at Oljefondet ikke lenger er investert i det saudiske telekomselskapet, men dette avdekker det vi anser for å være en systemfeil. Stortinget har satt etiske rammer rundt Oljefondets virksomhet. Fondet skal ikke investere i selskaper som direkte eller indirekte er ansvarlige for grove eller systematiske brudd på menneskerettighetene. Likevel gikk Oljefondet inn i Saudi-Arabia og STC som er ansvarlig for slike krenkelser.

Vi mener dette er en sak for Stortinget som må kreve at investeringsvirksomheten til SPU er i samsvar med intensjonene i de etiske retningslinjene, NBIMs policy for investeringsunivers og forventningsdokumentet om menneskerettigheter – det etiske rammeverket for SPUs investeringsvirksomhet. Vi mener videre at denne saken reiser prinsipielle spørsmål knyttet til investeringer i land med omfattende brudd på menneskerettighetene, korrupsjon og mangel på åpenhet. Endelig viser saken om STC at det kan være særlig utfordringer knyttet til investeringer i telekomselskaper som opererer i slike land.

Amnesty krever at:

  • Det gjennomføres en evaluering med utgangspunkt i investeringene i det saudiarabiske markedet og Saudi Telecom Company for å avklare om forvaltningen av Oljefondet er i tråd med intensjonen med de etiske retningslinjene for fondet.
  • Evalueringen må se på hvordan fondets forvaltere bruker forventningsdokumentet om menneskerettigheter i sin investeringspraksis.
  • Evalueringen må også inkludere en prinsipiell drøfting av risiko forbundet med investeringer i land der Oljefondets krav til respekt for menneskerettighetene, åpenhet, rettssikkerhet og fravær av korrupsjon ikke blir møtt.
  • Endelig må den inkludere en drøfting av om menneskerettighetsdimensjonen i mandatet til fondet må presiseres.


Vennlig hilsen,