Bilde
AKSJON: Polen

3 år i fengsel for å forsvare trygg abort

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som har engasjert seg i saken!

Vi fortsetter kampen for Justyna og for kvinners rett til trygg og lovlig abort i Polen. Les mer her:

Følte skam over å ta abort | Amnesty International Norge

Del    
Hun hjalp kvinner som ønsket å ta trygg abort - nå risikerer Justyna fengselsstraff.
Publisert: 29. Mar 2022, kl. 14:20 | Sist oppdatert: 27. okt 2023, kl. 12:15

Polen har en av Europas strengeste abortlover.

Det er et totalforbud mot abort, med unntak av når graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest, eller når graviditeten truer kvinnens liv og helse.

Det er ikke den som tar abort, men den som gjennomfører eller som tilrettelegger for å gjennomføre abort, som blir straffet.

Og det er dette polske myndigheter mener Justyna Wydrzyńska har gjort seg skyldig i.

Under pandemien skal hun, ifølge tiltalen, ha skaffet en gravid kvinne som ønsket å ta abort nødvendige medisiner.

Nå risikerer Justyna 3 år i fengsel – kun for å ha forsvart retten til trygg og lovlig abort. Krev at hun slipper fengsel – signer aksjonen nå!

NB! Første høring i rettssaken er 8. april, så det haster å stå opp for Justyna.

Åpen om egen abort

Justyna Wydrzyńska er utdannet fødselshjelper og bistår gravide kvinner i Polen som ønsker å ta abort.

Hun er en av de fire grunnleggerne av Abortion Dream Team, et aktivistkollektiv som tilbyr samtaler og praktisk informasjon om hvordan man kan få gjennomført en trygg abort. Rådene som gis er i tråd med Verdens helseorganisasjons retningslinjer om abort.

Her kan du høre en podcast fra the Guardian med en av aktivistene fra Abortion Team (ekstern lenke): Three women on their fight for abortion rights in Poland – podcast | News | The Guardian

I Polen er det mye stigma rundt abort, blant annet som en følge av det strenge lovverket.

Mange sliter derfor med å få tilgang på nødvendige medisiner som kan igangsette en abort. Enkelte risikerer livet ved å gjennomføre en abort med utrygge og tidvis farlige metoder.

Justyna har selv valgt å være åpen om egen abort i et forsøk på å minske stigmatiseringen rundt abort som fører til at mange ikke tør å be om hjelp.

Kan redde liv

Alle mennesker har rett til nødvendige helsetjenester, inkludert tilgang til trygg og lovlig abort. Polens strenge abortlovgivning er dermed i strid med internasjonal rett.

Anklagene mot den polske menneskerettighetsforkjemperen Justyna Wydrzyńska kommer på bakgrunn av hennes viktige innsats for å forsvare retten til trygg og lovlig abort i Polen.

Det er jo nettopp Polens svært skadelige abortlovgivning som gjør Justynas hjelp til gravide som trenger å få vite hvordan de kan gjennomføre en trygg abort er så viktig.

Slik bistand kan redde liv.

Hennes arbeid burde vært applaudert – ikke kriminalisert.

Amnesty krever at polske myndigheter:

 • Frafaller alle anklager mot Justyna Wydrzyńska.

 • Avskaffer loven som kriminaliserer alle som jobber for seksuelle og reproduktive rettigheter, inkludert de som bistår gravide med å utføre trygge aborter.

 • Gjøre trygg og lovlig abort tilgjengelig for alle i Polen

Signaturene sendes til statsadvokat Zbigniew Tadeusz Ziobro.

Tidslinje

Dømt til samfunnstjeneste

Dom i saken har falt, og at Justyna er dømt til åtte måneders samfunnstjeneste.

Dommen vil mest sannsynlig bli anket.

Vi må fortsette å stå opp for Justyna! Ingen skal bli straffet for å stå opp for retten til trygg og lovlig abort!

Ny rettsrunde

Etter en rekke utsettelser ble det i dag omsider gjennomført en ny runde i rettssaken mot Justyna.

Ansatte fra flere ambassader, inkludert den norske, var tilstede som observatører.

Neste runde i retten er berammet til 11. januar. Da skal vitner etter planen innta vitneboksen.

Justyna risikerer 3 år i fengsel – kun for å ha forsvart retten til trygg og lovlig abort. Krev at hun slipper fengsel – signer aksjonen nå!

Ny runde i retten i juni

Første runde i retten ble gjennomført som planlagt 8. april.

I forkant ble det skiftet rettssal, til et mindre lokale. Dette medførte at journalister og andre ble nektet adgang grunnet plassmangel, deriblant representanter fra den norske ambassaden i Kiev som ønsket å delta som observatør.

Neste høring i saken mot Justyna er berammet 14. juni.

Krev at hun slipper fengsel - signer aksjonen!

Visste du at...
 • Tilgang til trygg og lovlig abort er en menneskerett.

 • Kriminalisering av abort reduserer ikke antallet aborter, men øker isteden risikoen for at kvinner skades og dør som en følge av ulovlige og utrygge aborter.

 • Verdens helseorganisasjon har advart at å begrense tilgangen på trygg og lovlig abort fører til at flere tyr til utrygge aborter.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
 • Artikkel 2: Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (…)

 • Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

 • Artikkel 7: (…) Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.

 • Artikkel 10: Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.

 • Artikkel 25.1: Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser (...)

Av

Last ned underskriftsliste

Public Prosecutor General, Mr. Zbigniew Tadeusz Ziobro
ul. Postępu 3
02-676 Warszawa
Poland
Email: [email protected]

Dear Public Prosecutor General,

I am writing to express my deep concern about charges brought against human rights defender Justyna Wydrzyńska that stem solely from her activism to support access to safe abortion. Justyna has been charged with ‘helping in the performance of an abortion’ on the basis of Article 152.2 of the Polish Penal Code, and ‘possession of unauthorised drugs with the aim of introducing them to the market’ under Article 124 of the Pharmaceutical Law. If convicted, she faces up to three years in prison.

I am deeply concerned that charges against Justyna appear to be brought in reprisal for her activism and her legitimate efforts to defend access to safe and legal abortions in Poland. Justyna is a doula and an activist who has been outspoken about her own abortion. She is one of the founders of Abortion Dream Team, an activist collective in Poland that campaigns against abortion stigma and provides evidence-based and non-biased abortion-related information, including on World Health Organisation (WHO) guidance on safe self-managed medical abortion.

I would like to stress that laws that restrict access to abortions in Poland -only allowed when the health or the life of the pregnant woman is at risk or when the pregnancy is the result of rape or incest - and criminalise those who provide or help with an abortion put pregnant people’s health and lives at risk and violate Poland’s obligations under international human rights law and standards. It is precisely because of these harmful laws, that Justyna’s support to people whose health needs have been neglected and denied by the Polish health care system are crucial and can save lives. Her work should be applauded, not criminalised.

Justyna’s efforts are part of a growing movement of individuals in Poland and around the world who show solidarity and compassion, while helping others to access the sexual and reproductive health and rights they are entitled to. Poland must take urgent action to ensure that abortion is fully decriminalised and that people defending sexual and reproductive rights, including access to safe abortion, are able to carry out their legitimate work without fear of reprisals or intimidation.

I therefore urge you to immediately drop all charges against human rights defender Justyna Wydrzyńska and refrain from bringing any other charges with the intention to criminalise her or other activists for providing lifesaving support to people seeking an abortion.

Yours sincerely,