Bilde
I dag blir kvinner og jenter fratatt sine grunnleggende rettigheter - bare på grunn av deres kjønn.

Hvordan rammes kvinner?

Diskriminering:
Det finnes ikke et land i verden der kvinner ikke er utsatt for en usaklig og urimelig forskjellsbehandling på grunn av sitt kjønn. Kjønnsbasert diskriminering fører til at jenter og kvinner verden over har økt risiko for å leve i fattigdom, bli utsatt for seksualisert og annen vold, og få et dårligere helse- og utdanningstilbud - bare fordi de er kvinner.

I mange land gjør loven kvinner til annenrangs borgere. De kan ikke kle seg som de vil, kjøre bil eller jobbe om kvelden.

Kjønnsbasert diskriminering av jenter og kvinner blir ofte verre når de også tilhører andre marginaliserte grupper i samfunnet på grunn av deres rase, etnisitet, seksuell legning, kaste, religion, klasse eller alder.

Les mer om diskriminering.

Vold:

Kjønnsbasert vold mot jenter er kvinner er omfattende og utbredt, og omfatter både voldtekt i krig og konflikt, vold i familien og i nære relasjoner, og andre former for vold som rammer jenter og kvinner i uforholdsmessig stor grad.

Les mer om vold mot kvinner.

Seksualitet og helse:

Hver dag dør 830 kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel. Det blir rundt 300.000 dødsfall i løpet av året. For hver kvinne som dør er det tjue andre som får alvorlige helseskader.

De aller fleste av dødsfallene kunne ha vært unngått dersom kvinnen hadde hatt et tilfredsstillende helsetilbud, og lege eller jordmor til stede under fødselen. Svangerskapsrelatert dødelighet viser hvordan kjønnsbasert diskriminering fratar kvinner deres rett til liv og helse.

Diskriminerende lovgivning griper ofte inn i familielivet, og kan ta fra kvinner muligheten til å velge selv om hun vil gifte eller skille seg, nekte kvinner foreldremyndighet over barna, eller frata kvinner arverett etter foreldre og ektefelle.

Les mer om kvinners rett til å bestemme over egen kropp.