Bilde
Hver dag utsettes kvinner og jenter for vold. Det skjer i krig og konflikt, i nærmiljøet og lokalsamfunnet, i familien og nære relasjoner.

Problemet

Vold mot jenter og kvinner er forårsaket av et syn på verden hvor halvparten av jordens befolkning er mindreverdige.

Når jenter og kvinner blir voldtatt av seirende soldater som del av krigsbyttet, eller terroriseres hjemme av voldelige fedre eller ektefeller, blir det ujevne maktforholdet mellom kvinner og menn synliggjort og bekreftet.   

Det er derfor viktig å se at kampen for å bekjempe kjønnsbasert vold mot jenter og kvinner er en viktig del av den kampen for likestilling og like rettigheter mellom kvinner og menn.

Vold mot kvinner i krig

Kvinner deltar først og fremst i krig og væpnede konflikter som sivile, ikke som en del av de væpnede styrkene. Men volden kvinner utsettes for skjer ikke tilfeldig. Den er bevisst og målrettet. Kvinner blir i realiteten, og i strid med alt som finnes av humanitær lov og internasjonale menneskerettigheter, gjort til et krigsmål for de stridende partene.

Volden kvinner utsettes for i krig skjer ikke tilfeldig. Den er bevisst og målrettet.

Formålet med den volden kvinner utsettes for i krig kan være:

  • Skremme og drive folk på flukt
  • Destabilisere familier og dermed samfunn
  • Etnisk rensing
  • Belønning for soldatene
  • Et middel til å få informasjon

Under væpnede konflikter er det imidlertid spesielt vanskelig å oppnå oppreisning for overgrep. Det er ikke uvanlig at kvinnene og deres familier blir møtt med trusler om represalier hvis overgrepene anmeldes.

Trussel mot internasjonal fred

Seksuelle overgrep, enten det er del av en bevisst krigsstrategi eller utslag av straffefrihet og manglende disiplin, er gjennom flere resolusjoner i FNs Sikkerhetsråd blitt satt på dagsorden som en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet.


Våre siste aksjoner: 

Slik jobber vi for å stoppe vold mot kvinner i krig

Etterforsker og avslører bruk av vold i krigssoner

Amnesty har dokumentert omfattende vold mot kvinner, inkludert seksuell vold og voldtekt i konfliktene i Colombia, DRC, Sør-Sudan, det tidligere Jugoslavia, Rwanda, Liberia, Irak og Afghanistan.

Presser maktutøvere til å slå ned på bruk av seksuell vold

Vi arbeider for at de militære og politiske lederne i en væpnet konflikt er tydelige på at seksuell vold ikke blir akseptert og gjør alt de kan for å forhindre og bekjempe den.

...og straffeforfølge de ansvarlige

Seksuelle overgrep i krig er alvorlige krigsforbrytelser, og kan være forbrytelser mot menneskeheten, eller inngå som del av et folkemord. De som er ansvarlige for slike grove brudd på menneskerettighetene og den humanitære folkeretten må straffeforfølges. En rettsprosess plasserer skyld og ansvar hos overgriperen, og bidrar til at både de individuelle og de kollektive skadene etter  overgrep kan bearbeides og heles.

Arbeider for at utsatte personer skal få oppreisning og hjelp

Vi samarbeider med lokale organisasjoner som støtter overlevere av seksuell vold, og vi aksjonerer for å beskytte overlevere eller andre som rapporterer om overgrep.

 

Vold mot kvinner i Norge

Vold er et menneskerettighetsproblem som rammer kvinner i alle land - også Norge.

I mai 2005 offentliggjorde Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR) den første nasjonale undersøkelsen om vold i parforhold. Rapporten viser blant annet:

  • Nesten hver tiende kvinne (9,3%) vært utsatt for potensielt livstruende vold, som å bli tatt kvelertak på, brukt våpen mot, eller fått banket hodet mot en gjenstand eller mot en vegg.
  • Under halvparten (39,7%) av alle kvinner, som oppgir å ha vært utsatt for vold i parforhold, har tatt kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. Kun én av femti menn opplever tilsvarende.