Bilde
Diskriminering er å begrense eller frata mennesker deres rettigheter på bakgrunn av hvem de er eller hva de tror på.
Annie sitt liv er i konstant fare - bare fordi hun er født med albinisme.

Hva er diskriminering?

Mennesker skiller seg fra hverandre på mange forskjellige måter. Vi har for eksempel ulik etnisk opprinnelse, kjønn, religion, og seksuell orientering. Slike forskjeller blir noen ganger brukt til å begrense eller frata en bestemt gruppe mennesker deres rettigheter. Denne urettferdige forskjellsbehandlingen kalles diskriminering.

Noen ganger kan diskriminering skyldes uvitenhet og fordommer. Andre ganger kan diskriminering være begrunnet av et ønske om å holde på makt og privilegier.

Forbud mot diskriminering er et sentralt prinsipp i menneskerettighetene.
Det understrekes at alle mennesker har de samme rettighetene, uavhengig av, f.eks.:

 • Rase, etnisitet og nasjonalitet
 • Politisk ståsted og meninger
 • Sosial bakgrunn
 • Religion og tro
 • Kjønn
 • Funksjonsevne
 • Språk
 • Seksuell legning
 • Kjønnsidentitet
 • Alder
 • Helse

Problemet

Diskriminering finnes i flere former, og rammer mennesker på ulike måter.

 • Noen regjeringer forsterker sin makt ved å rettferdiggjøre diskriminering av meningsmotstandere med moral, religion eller ideologi.
 • Kvinner blir i mange land diskriminert gjennom lover som innskrenker friheten deres. For eksempel kan kvinner bli nektet å eie eiendom eller å kle seg som de vil.
 • Enkelte grupper kan på bakgrunn av etnisitet eller sosioøkonomisk status bli mistenkeliggjort og beskyldt for å stå bak kriminelle handlinger av myndighetene,
 • Mange land gjennomfører fremmedfiendtlige tiltak mot innvandring. Dette kan resultere i at rasismen i samfunnet vokser.
 • Mennesker kan også bli kriminalisert for sin identitet - som for eksempel seksuelle – eller kjønnsminoriteter.

Hvordan jobber Amnesty mot diskriminering?

Amnesty arbeider for å beskytte rettighetene til mennesker som er utsatt for diskriminering over hele verden.

Vi arbeider for å endre og avskaffe diskriminerende lover som bryter med internasjonale menneskerettigheter. Alle som er fengslet på grunn av slike diskriminerende lover, skal løslates.

Vi påvirker myndigheter verden over, og krever at maktutøverne beskytter alle - uansett hvem de er - fra vold og trakassering. Myndigheter skal aldri utnytte folks uvitenhet, fordommer og diskriminerende holdninger til politiske formål.

Vi aksjonerer for enkeltmennesker og minoriteter som er utsatt for diskriminering.

Felthistorie
Bilde
Annie ser inn i kameraet. Rundt henne står andre afrikanske barn.
Annie lever i konstant fare. Foto: Amnesty International/Lawilink

Hun blir jaktet på for sine kroppsdeler

Annie er fra Malawi. Hun er født med albinisme, slik som mellom 7000-10.000 andre mennesker i landet er.

I Malawi er Annie og alle andre som lever med albinisme i konstant livsfare på grunn av overtro. Mange blir bortført og henrettet i rituelle drap fordi man tror bein og kroppsdeler kan bringe lykke og rikdom. Overtroen er dessverre utbredt. Bare i det første halvåret av 2016 ble det rapportert om seks slike drap.

 • Amnesty startet en underskriftsaksjon for Annie Alfred og mennesker med albinisme i Malawi. I Norge ble det samlet inn mer enn 43.000 signaturer.
 • Gjennom kampanjen ga vi klare krav til myndighetene i Malawi om å beskytte mennesker med albinisme.

Amnesty fortsetter å følge saken tett.