AKSJON

Voldtekt: Nei er nei!

Del    
Denne aksjonen er avsluttet. En voldtekt er en voldtekt - uavhengig om overgriperen bruker vold eller ikke. Men slik er det ikke i Norge. Krev endring!
Publisert: 31. Mai 2012, kl. 09:14 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Det er en grunnleggende menneskerett å kunne bestemme selv over sin egen kropp og seksualitet. En voldtekt er et alvorlig og grovt brudd på denne retten.

Men visste du at voldtektsbestemmelsen i den norske straffeloven er i strid med internasjonale menneskerettighetsstandarder?

ER DETTE EN VOLDTEKT? SE FILMEN OG DØM SELV!

Den internasjonale rettighetsstandarden rundt voldtekt, slik den blant annet fremkommer i artikkel 36 i Europarådets Konvensjon for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner, definerer voldtekt som en krenkelse av en persons seksuelle selvbestemmelsesrett og personlige integritet, og har mangelen på oppriktig samtykke som sitt definerende element.

Senest i februar 2012 fikk Norge krass kritikk av FNs Kvinnekomité fordi voldtektsbestemmelsen i straffeloven ikke er i overenstemmelse med internasjonal rett. Norsk lov definerer fremdeles voldtekt som seksuell omgang ved bruk av vold eller truende atferd, ikke ved manglende samtykke.

LES SAKEN: Skremmende syn på voldtekt

Amnesty International har gjennom flere år oppfordret norske myndigheter til å bringe voldtektsbestemmelsen i straffeloven i overensstemmelse med internasjonal rett. Det vil gi et viktig signal i det forebyggende arbeidet mot voldtekt, og vil samtidig bidra til å sikre kvinner i Norge en bedre rettstrygghet.

Amnesty krever:
  • Myndighetene må endre voldtektslovgivningen slik at voldtekt defineres som seksuell omgang uten oppriktig samtykke.
  • Dommere og jurymedlemmer skal få nødvendig opplæring om kjønnsbasert diskriminering og vold , og bevisstgjøres om måten fordommer og holdninger til kjønn og seksualitet urettmessig kan påvirke beslutninger i voldtektssaker.
  • Ofre for overgrep skal sikres nødvendig oppfølging og bistand gjennom en lovfesting av minst et døgnbemannet overgrepsmottak i hvert fylke med tilstrekkelig finansiering og tilfredsstillende faglig standard.
  • Det settes en tidsfrist for ratifiseringen av Europarådets Konvensjonen for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og i nære relasjoner.

Hva kan du gjøre?
  • Signer aksjonen!
  • Fortell alle du kjenner om saken!
  • Skap oppmerksomhet om saken på nett og i media, på skolen, på jobben og/eller på gaten!
  • Fortell andre hva du har gjort i kommentarfeltet!

SE FILMEN: ER DETTE EN VOLDTEKT?

Bli med og samle underskrifter!

Heng opp underskriftslisten på en felles oppslagstavle, legg listen i kantinen på jobb og skole eller ta den med på møtet i idrettslaget i kveld.

OPPDATERINGER
08.02.2013

Amnestys kampanje fører frem! Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut forslag om endringer i straffeloven 08.02.2013. Endringsforslaget går blant annet ut på at voldtekt skal defineres som seksuell omgang uten samtykke. Dersom endringsforslaget bli vedtatt i Stortinget vil endelig nei bli nok!

04.02.2013
Amnesty International overleverte i dag 49 431 underskrifter til Barne- likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen. Ministeren stilte seg "sympatisk innstilt til kravet" og sa hun ville diskutere saken videre med sine regjeringskolleger.

Det regjeringsoppnevnte Voldtektsutvalget anslo i 2008 at mellom 8.000 og 16. 000 kvinner i Norge utsettes for voldtekt eller voldtektsforsøk hvert eneste år.

Ifølge Riksadvokaten henlegger politiet mer enn åtte av ti voldtektsanmeldelser, mens hver tredje voldtektssak ender med frifinnelse i retten.

Det høye antallet henleggelser er et alvorlig angrep på voldtatte kvinners rett til rettslig beskyttelse og uttrykk for en omfattende kjønnsbasert diskriminering av kvinner i Norge.

Amnestys rapporter

Hvem bryr seg - En rapport om menns holdninger til vold mot kvinner
(Amnesty International i Norge og Reform ressurssenter for menn, 2007)

Case Closed, Rape and Human Rights in the Nordic Countries - long version
(Amnesty International 2008)

Case Closed, Rape and Humen Rights in the Nordic Countries - updated version
(Amnesty International 2010)

Inga Marte Torkildsen

Likestillingsminister

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 Oslo

 

Kjære Inga Marte Thorkildsen

I februar 2012 fikk Norge krass kritikk av FNs Kvinnekomité fordi voldtektsbestemmelsen i den norske straffeloven fremdeles har vold eller truende atferd som sitt definerende element.

Den internasjonale rettighetsstandarden rundt voldtekt, slik den blant annet fremkommer i artikkel 36 i Europarådets Konvensjon for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og i nære relasjoner, definerer voldtekt som en krenkelse av en persons seksuelle selvbestemmelsesrett og personlige integritet, og har mangelen på oppriktig samtykke som sitt definerende element.

FNs Kvinnekomité har nå oppfordret norske myndigheter til å overholde sine internasjonale forpliktelser, og til å endre lovgivningen slik at det er mangelen på oppriktig samtykke som definerer en voldtekt. Komiteen henviser til Vertido-saken fra 2008 som helt entydig ber staten om å fjerne enhver henvisning til bruk av vold eller trusler om vold i nasjonal voldtektslovgivning. FNs Kvinnekomité har dessuten gått til det uvanlige skritt å kreve en skriftlig tilbakemelding innen to år om hvordan denne anbefalingen følges opp.

Hvert år utsettes mellom 8.000 og 16.000 kvinner I Norge for voldtekt eller voldtektsforsøk. Ifølge Riksadvokaten henlegger politiet mer enn åtte av ti voldtektsanmeldelser, mens hver tredje voldtektssak ender med frifinnelse i retten. Det høye antallet henleggelser er et alvorlig angrep på voldtatte kvinners rett til rettslig beskyttelse og uttrykk for en omfattende kjønnsbasert diskriminering av kvinner i Norge.

Amnesty International har gjennom flere år oppfordret norske myndigheter til å bringe voldtektsbestemmelsen i straffeloven i overensstemmelse med internasjonal rett. Det vil gi et viktig signal i det forebyggende arbeidet, og vil samtidig bidra til å sikre kvinner i Norge en bedre rettstrygghet.

Jeg vil derfor oppfordre deg til å følge opp anbefalingene fra FNs Kvinnekomite snarest mulig, og til sikre at voldtektsbestemmelsen i straffeloven endres slik at loven entydig fastslår at sex uten samtykke er voldtekt.

Med vennlig hilsen,

DITT NAVN