Bilde
AKSJON: Norge

"Samenes kultur kan forsvinne"

Aksjonen er avsluttet

Nesten 900 dager etter Høyesterettsdommen i Fosen-saken, meldte Energidepartementet i mars 2024 om at det er inngått en minnelig avtale mellom partene (les mer under Oppdateringer lenger ned på siden).

Tusen takk til alle som har engasjert seg i denne saken. Vi er sikre på at all oppmerksomheten har bidratt til at det nå er gjort avtaler i saken. Det nytter å engasjere seg! 

Amnesty vil fortsette sitt arbeid med Fosen-saken, og samtidig jobbe for å forhindre framtidige menneskerettighetsbrudd. 

Del    
Maja frykter vindturbinene vil ødelegge for reindriften og samisk kultur. Nå må Støre ta grep.
Publisert: 30. Jan 2023, kl. 10:44 | Sist oppdatert: 7. Mar 2024, kl. 12:55

Maja Kristine Jåma og de andre samene i Fosen har i årevis vært i konflikt med staten, etter at det ble bestemt at det skulle bygges vindturbiner i området hvor de lever av reindrift.

«Vindturbinene stjeler beiteområder til reinen. Når reindriften trues, så trues ikke bare vårt livsgrunnlag, men også den samiske kulturen.»

Maja Kristine Jåma

Samene vant fram i retten. Den 11. oktober 2021 kom Høyesteretts enstemmige dom, som fastslår at vindkraftanlegget, som er i full drift, bryter med samenes menneskerettigheter.

Men etter nesten 500 dager er det fortsatt ingen løsning på plass i Fosen.

Nå må regjeringen ta grep! Krev at statsminister Støre sørger for at Høyesteretts dom snarest etterleves, slik at samene ikke mister sitt livsgrunnlag og sin rett til kulturutøvelse.

Krev at statsminister Støre sørger for at Høyesteretts dom snarest etterleves – signer aksjonen!

For English version, click here.

151 vindturbiner

Urfolks rett til kulturutøvelse er beskyttet gjennom menneskerettighetene.

Høyesterett har avgjort at Fosen-utbyggingen er et menneskerettighetsbrudd fordi den krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Reindrift er en viktig bærer av samisk språk og kultur, og sørsamisk språk er ifølge UNESCO alvorlig truet.

Vindkraftverkene, med til sammen 151 vindturbiner, kraftlinjer, veier og annen infrastruktur, legger beslag på halvparten av de viktige vinterbeitene for reindrifta på Fosen.

«Hvis man virkelig ønsker å sikre den samiske kulturen, så må man også sikre naturgrunnlaget. Det vil si å la landområdene våre være i fred og reindriften få fortsette.»

Maja Kristine Jåma

Dommen må etterleves!

Det er over 20 år siden de første planene om vindkraftverk på Fosen ble kjent. For Maja og de andre reindriftssamene har det vært en lang og krevende prosess.

«Når vi startet denne kampen så ble vi ikke hørt. Vi fikk ingen forståelse for at vi kjempet mot vindkraft, som jo er så grønt. Men jeg kan ikke se hva som er grønt ved å ødelegge naturen og overkjøre et folk som bruker den naturen på en bærekraftig måte.»

Maja Kristine Jåma

Ekstra belastende er det at staten ikke har fulgt opp dommen i Høyesterett.

«Regjeringen har hatt snart 500 dager på å rette opp et pågående menneskerettighetsbrudd. Og det har ikke skjedd noe. (..) Jeg blir jo bekymret når vi har en stat som ikke lytter til oss, og som ikke følger opp en rettskraftig dom. Da er vi alle egentlig i fare, hvis ikke våre myndigheter følger opp dette her.»

Maja Kristine Jåma

Stå opp for Maja og de andre reindriftssamenes rett til kulturutøvelse – signer aksjonen!

Amnesty krever at regjeringen:

 • bidrar til at Høyesteretts dom snarest etterleves på en slik måte at det pågående menneskerettighetsbruddet stanses og repareres, og Fosen-samenes rett til kulturutøvelse kan gjenopptas.

Signaturene sendes til statsminister Jonas Gahr Støre.

Aida Mahmody, Amnesty

  Oppdateringer

  Minnelig avtale inngått

  Nesten 900 dager etter Høyesterettsdommen i Fosen-saken, meldte Energidepartementet om at det er inngått en minnelig avtale mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind om Roan vindkraftverk. Denne avtalen er kommet på plass etter lang tids mekling, i likhet med avtalen mellom Åarjel-Fovsen sijte/Sør-Fosen sijte og Fosen Vind som ble inngått i desember 2023.

  Avtalen omfatter bl.a. økonomisk kompensasjon og tiltak som tilleggsareal og krav om samtykke fra siidaen eller sijten for eventuell utvidelse av konsesjonstiden for vindkraftverkene.

  Amnesty International Norge mener at menneskerettighetsbruddet på Fosen ikke er reparert før alle elementene i avtalen er oppfylt, og vi skal bidra til å overvåke at avtalen oppfylles. Reindriftssamene på Fosen har blitt lovet erstatningsland for det vinterbeitet de har mistet, uten at noen foreløpig vet hvor det blir. Familiene på Fosen har vært utsatt for et umenneskelig press gjennom mange år, og endte opp med å måtte forhandle seg fram til en løsning, til tross for full seier i Høyesterett. Det er uverdig i en rettstat.

  Vi støtter kravet om en uavhengig gransking av Fosen-saken for å forhindre framtidige menneskerettighetsbrudd. Håndteringen av saken både før og etter Høyestrettsdommen viser behovet for en gjennomgang og styrking av konsesjonssystemet for vindkraft på land. Behovet for fornybar energi legger et økende press på samiske bruksområder. Vi skal arbeide for å styrke samers/urfolks rett til fritt, forhåndsinformert samtykke ved naturinngrep i samiske områder, for å forhindre framtidige menneskerettighetsbrudd.

  Vi takker alle som bidro til underskriftsaksjonen vår. Mange organisasjoner og enkeltpersoner har hatt et stort engasjementet for saken hele det siste året på mange arenaer. Vi er sikre på at all oppmerksomheten har bidratt til at det nå er gjort avtaler i saken. Det nytter å engasjere seg!

  Nå avslutter vi denne underskriftsaksjonen, men arbeidet med Fosen-saken vil fortsette, sammen med arbeidet for å forhindre framtidige menneskerettighetsbrudd.

  Fosen-saken ikke løst!

  Menneskerettighetsbruddet på Nord-Fosen pågår fortsatt, selv om det er inngått avtale på Sør-Fosen.

  Nesten 800 dager etter Høyesterettsdommen i Fosen-saken, meldte Olje- og energidepartementet den 18.12.23 at det etter mekling inngås en minnelig avtale mellom Åarjel-Fovsen sijte/Sør-Fosen sijte og Fosen Vind om Storheia vindkraftverk.

  Ifølge OED og Fosen Vind omfatter avtalen kompensasjon og tiltak som tilleggsareal og krav om samtykke fra Åarjel-Fovsen sijte/Sør-Fosen sijte for utvidelse av konsesjonstiden for Storheia vindkraftverk. Avtalen er ikke offentliggjort.

  Amnesty International Norge legger til grunn at det til tross for lang tids mekling ikke er inngått noen avtale om Roan vindkraftverk, som omfatter 71 vindturbiner på Nord-Fosen.

  Roan vindkraftverk har ifølge Fosen-dommen ikke gyldig konsesjon, på grunn av krenkelse av artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

  På Nord-Fosen er derfor menneskerettighetsbruddet fortsatt pågående, og må stoppes og repareres!

  Derfor er underskriftsaksjonen vår fortsatt åpen.

  Vis solidaritet med reindriftssamene på Nord-Fosen og støtt aksjonen!

  Samle inn signaturer for Maja og samene i Fosen

  Menneskerettigheter
  Fosen-saken og menneskerettigheter: 
  • Urfolks og minoriteters rett til kulturutøvelse er beskyttet gjennom menneskerettighetene. Høyesterett har avgjort at Fosen-utbyggingen er et menneskerettighetsbrudd da reindrift er en viktig bærer av samisk språk og kultur.

  • Høyesterett har i Fosen-dommen og domspremissene konkludert med at konsesjonsvedtaket bryter med reineiernes rettigheter etter SP-konvensjonens artikkel 27, og at konsesjonene derfor er ugyldig. De sørsamiske familienes rett til kulturutøvelse er krenket gjennom tillatelsene til vindkraftverkene på Storheia og Roan.

  • Høyesterett avsa Fosen-dommen den 11. oktober 2021, og fremdeles er ingen løsning på plass. Dette menneskerettsbruddet er pågående så lenge retten til kulturutøvelse etter SP27 ikke kan oppfylles. Staten Norge er ansvarlig for å sikre disse konvensjonsbestemte rettighetene, som også er inkorporert i norsk lov gjennom menneskerettsloven.

  Land
  Samer: 
  • Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland.
  • I de nordiske landene registreres ikke etnisitet, derfor ar vi ingen offisielle tall på hvor mange samer det er. Men man antar at det bor 40-60 000 samer i Norge. Hovedtyngden bor i det som regnes som det tradisjonelle samiske bosetningsområdet i Midt- og Nord-Norge.
  • Som andre urfolk, er samenes tradisjonelle næringer nært knyttet til naturen og er viktige språk og kulturbærere. Fiske, jakt, fangst, sanking, håndverk og reindrift sentralt i samisk tradisjon.
  • Det finnes tradisjonelt elleve samiske språk.

  Kilde: Store norske leksikon

  Av
  Statsminister Jonas Gahr Støre,
  Statsministerens kontor,
  Postboks 8001 Dep.
  0030 Oslo

  Regjeringen må følge opp Høyesteretts dom i Fosen-saken!

  Den 11. oktober 2021 kom Høyesteretts enstemmige dom i Fosen-saken, som kjente konsesjonsvedtaket til vindkraftutbygging på Fosen ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

  Urfolks og minoriteters rett til kulturutøvelse er beskyttet gjennom menneskerettighetene, og Høyesterett har avgjort at Fosen-utbyggingen er et menneskerettighetsbrudd. Reindrift er en viktig bærer av samisk språk og kultur, og sørsamisk språk er ifølge UNESCO alvorlig truet. Vindkraftverkene, med til sammen 151 vindturbiner, kraftlinjer, veier og annen infrastruktur, legger beslag på halvparten av de viktige vinterbeitene for reindrifta på Fosen.

  Høyesterett har i Fosen-dommen og domspremissene konkludert med at konsesjonsvedtaket bryter med reineiernes rettigheter etter konvensjonens artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (heretter forkortet SP27), og at konsesjonen derfor er ugyldig. De sørsamiske familienes rett til kulturutøvelse er krenket gjennom tillatelsene til vindkraftverkene på Storheia og Roan.

  Det er nå gått nesten 500 dager siden Høyesterett avsa Fosen-dommen, uten at noen løsning er på plass.

  Dette menneskerettsbruddet er pågående så lenge retten til kulturutøvelse etter SP27 ikke kan oppfylles. Staten Norge er ansvarlig for å sikre disse konvensjonsbestemte rettighetene, som også er inkorporert i norsk lov gjennom menneskerettsloven.

  Norges tydelige stemme til støtte for menneskerettigheter på den internasjonale arenaen må også målbæres hjemme, ellers settes Norges menneskerettslige rennommé i spill. Det vil undergrave det viktige arbeidet som gjøres for å fremme menneskerettigheter globalt.

  Vi er svært bekymret for at de som er utsatt for dette pågående menneskerettighetsbruddet, de sørsamiske reindriftsfamiliene på Fosen-halvøya, fortsatt må bære børen for at saken ikke har funnet sin løsning.

  Dette er uverdig for en rettsstat som Norge. Det legger et urimelig stort press på reindrift-samene på Fosen til å akseptere løsninger som Høyesterett allerede har avvist som uakseptable.

  Vi oppfordrer statsministeren til å bidra til at Høyesteretts dom snarest etterleves på en slik måte at det pågående menneskerettighetsbruddet stanses og repareres, og Fosen-samenes rett til kulturutøvelse etter SP27 kan gjenopptas.

  Med hilsen