Bilde
AKSJON

Norge: #Metoo krever politisk svar

Aksjonen er avsluttet

Del    
En voldtekt er seksuell omgang uten samtykke. Men ikke ifølge norsk lov. Signer aksjonen og støtt lovending!
Publisert: 1. Mar 2018, kl. 10:14 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Torsdag 5. april skal Stortinget avgjøre om straffeloven tydelig skal​ slå fast at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt.

Nødvendig tiltak mot overgrep

#Metoo synliggjør at jenter og kvinner i Norge utsettes for omfattende seksuell trakassering og vold. Politikerne har så langt ikke foreslått ett eneste nytt tiltak for å bekjempe seksuelle overgrep. Det første som bør på plass er en ny lovgivning om voldtekt som er i tråd med internasjonale standarder.

Trenger en samtykkelov

Norsk lov bør fastslå at ethvert menneske har rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet. Amnesty International krever nå en tydeliggjøring av straffelovens voldtektsbestemmelse, slik at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt. Det vil gi kvinner og menn som er utsatt for voldtekt en bedre rettstrygghet, og samtidig være et viktig signal i det forebyggende arbeidet mot voldtekt.

Voldtekt i Norge

Voldtekt er et omfattende samfunnsproblem i Norge. Nesten hver tiende kvinne oppgir å ha vært utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet. Også menn blir utsatt for voldtekt, men i langt mindre grad. Omfanget av voldtekt har ikke gått ned over tid.

Henlegger anmeldelser

Amnesty frykter at mange voldtekter forblir ustraffet i Norge fordi norsk lov ikke tydeliggjør at voldtekt er seksuell omgang uten samtykke.

Kripos har blant annet påpekt at politiet henlegger anmeldelser av festrelatert voldtekt fordi hendelsesforløpet faller utenfor den nåværende definisjonen av voldtekt. Her blir det gjerne ikke benyttet vold, men gjerningspersonen utnytter offerets manglende evne til å gjøre motstand.

Norge får FN-kritikk

Senest høsten 2017 fikk Norge krass kritikk av FNs Kvinnekomité fordi voldtektsbestemmelsen i straffeloven fremdeles ikke er i overenstemmelse med internasjonal rett.

Amnesty International krever at:
  • Myndighetene må endre straffelovens voldtektsbestemmelse slik at den tydeliggjør at voldtekt er seksuell omgang uten oppriktig samtykke, i overenstemmelse med internasjonale menneskerettigheter.
Signaturene sendes til alle politiske partiene på Stortinget.

Denne aksjonen støttes av Juridisk Rådgivning for Kvinner , Norske Kvinners Sanitetsforening og Dixi Ressurssenter.

Avslutter aksjonen

Vi avslutter underskriftsaksjonen i denne omgangen men fortsetter å jobbe for en samtykkebasert voldtekstlovgivning. Tusen takk til alle som har signert aksjonen!

Stemte mot samtykkebasert voldtektsbestemmelse

Dessverre stemte Stortinget i dag mot forslaget om en samtykkebasert voldtektsbestemmelse.

Stortinget skal behandle forslaget

Det er endelig bekreftet at Stortinget skal behandle forslaget om en samtykkebasert voldtektsbestemmelse torsdag 5. april

Justiskomité diskuterte å tydeligjøre voldtektsbestemmelsen

Tirsdag 20. mars diskuterte Stortingets Justiskomité forslaget om å tydeliggjøre voldtektsbestemmelsen. Dette fikk dessverre ikke et flertall i justiskomiteen. Saken skal voteres over i Stortinget etter påske, og vi fortsetter arbeidet med å kreve at Norge innfører en samtykkebasert voldtektslovgivning.

Leverte signeturer

I dag leverer vi 18 134 signaturer til lederen for Stortingets justiskomité, Lene Vågsli. Amnesty møter henne i dag sammen med tre andre organisasjoner som støtter kravet om samtykkelov - JURK, Dixi resurssenter og Norske Kvinners Sanitetsforening.

Tusen takk til alle som har signert aksjonen!

Bakgrunn

Bryter internasjonal standard

  • Internasjonale menneskerettigheter fastslår at voldtekt er seksuell omgang uten samtykke. Denne standarden kommer blant annet til uttrykk i artikkel 36 i Europarådets Istanbulkonvensjon, som Norge tilsluttet seg sommeren 2017, og er forpliktet til å følge.
  • Både Storbritannia, Canada, Irland, Skottland, Tyskland og Belgia har en voldtektslov som bygger på mangel på samtykke.
  • Norsk lov definerer fremdeles voldtekt som seksuell omgang ved bruk av vold eller truende atferd, eller seksuell omgang med en person som er bevisstløs eller av andre årsaker er ute av stand til å motsette seg handlingen.
  • Norske myndigheter har ved flere anledninger blitt oppfordret av FN til å endre straffeloven snarest.
Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Retten til ikke å bli utsatt for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).
  • Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering (artikkel 7).
Land
Norge

Om du vil lese mer om Norge og hva slags menneskerettighetsbrudd som foregår i landet kan du trykke her.

Arbeiderpartiet (A)

Høyre (H)

Fremskrittspartiet (FrP)

Kristelig Folkeparti (KrF)

Senterpartiet (Sp)

Venstre (V)

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Rødt (R)Stortinget

Postboks 1700 Sentrum

0026 Oslo

Kjære politikere!

Straffelovens voldtektsbestemmelse bør stadfeste at ethvert menneske har rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet, og tydelig fastslå at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt. Det vil gi kvinner og menn som er utsatt for voldtekt en bedre rettstrygghet, og samtidig være et viktig signal i det forebyggende arbeidet mot voldtekt.

Den internasjonale rettighetsstandarden rundt voldtekt, slik den blant annet fremkommer i artikkel 36 i Europarådets Istanbulkonvensjon, definerer voldtekt som en krenkelse av en persons seksuelle selvbestemmelsesrett og personlige integritet, og har mangelen på oppriktig samtykke som sitt definerende element. Norge ratifiserte Istanbulkonvensjonen i 2017, og er forpliktet til å følge dets bestemmelser.

Senest høsten 2017 fikk Norge krass kritikk av FNs Kvinnekomité fordi voldtektsbestemmelsen i straffeloven fremdeles ikke er i overenstemmelse med internasjonal rett. Norske myndigheter er også ved flere tidligere anledninger blitt anmodet av FN om å innføre en samtykkebasert voldtektsbestemmelse i overenstemmelse med Norges menneskerettslige forpliktelser.

Torsdag 5. april skal Stortinget avgjøre om straffeloven tydelig skal slå fast at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt.

Jeg vil oppfordre ditt parti til å støtte forslaget.

Med vennlig hilsen,