Bilde
AKSJON: Ukraina

Kan ikke flykte fra krigen – sover i badekaret

Aksjonen er avsluttet

Over 13 000 signaturer har blitt overlevert UD. 

Tusen takk til alle som har signert!

Del    
Iryna og hennes kreftsyke mann på 80 har ikke helse til å flykte fra krigen. De har flyttet inn på badet for å søke ly fra bombene. Vær med og stå opp for de eldre og sårbare i Ukraina!

Publisert: 5. des 2022, kl. 14:16 | Sist oppdatert: 18. aug 2023, kl. 10:37

Det går mot den første julen i krig for den ukrainske befolkningen etter Russlands invasjon 24. februar.

De som har kunnet, har flyktet. Men svært mange, særlig eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser har ikke hatt mulighet til å forlate hjemmene sine.

De er fanget i bomberom eller sine egne boliger. Boliger uten beskyttelse.

Det internasjonale samfunnet må gi humanitær bistand som prioriterer eldre mennesker.

Krev at den norske regjeringen kommer på banen og sikrer rettighetene til eldre i Ukraina – signer aksjonen!

Bombe eksploderte i bakgården

I Kharkiv, hvor Iryna (71) og mannen (80) bor, har befolkningen på opprinnelig 1,4 millioner innbyggere blitt nærmest halvert siden krigen startet.

Ekteparet bor i den nordlige delen av byen, som har blitt hardt rammet av russiske angrep.

28. februar eksploderte klaseammunisjon fra russiske styrker i bakgården, et angrep som tidligere er verifisert av Amnesty.

Splinter havnet på stua og kjøkkenet til ekteparet.

Etter den traumatiske hendelsen flyttet ekteparet inn på badet for å søke ly fra bombene.

«Jeg tør ikke å forlate huset. Jeg har vært utendørs seks ganger på de 114 dagene som krigen har vart (…) Søvnløsheten plager meg. Om natten vil vi ikke ha på lys fordi vi er redde, men da blir vi bare liggende her i mørket. Jeg vil bare at denne krigen skal ta slutt.»

Iryna (71)

To av 20 leiligheter bebodd

I blokka de bor i, var kun to av 20 leiligheter bebodd i juni – begge av eldre med funksjonsnedsettelser. Da Amnesty intervjuet Iryna på nytt i oktober, sov hun og ektemannen fortsatt på badet.

Eldre utgjør ¼ av befolkningen i Ukraina. Andelen eldre påvirket av krigen er den høyeste blant alle pågående konflikter i verden i dag.

Fordi de eldre ofte ikke ønsker eller er ute av stand til å flykte fra hjemmene sine, er de i større fare for å bli drept eller skadet. Den eldre befolkningen i Ukraina er stor, men i aktive konfliktområder utgjør de en enda større andel.

Amnesty har dokumentert en rekke tilfeller der eldre som ikke flyktet, ble beskutt eller søkte ly under uverdige forhold.

Les hele rapporten her.

Den ukrainske regjeringen har, sammen med aktører fra sivilsamfunnet, gjort en betydelig innsats for å evakuere sårbare eldre fra konfliktområdene.

Men de skal ikke bære de langsiktige kostnadene og utfordringene ved å huse dem alene.

Amnesty krever at den norske regjeringen:

 • Øker presset på Russland for å tillate humanitær tilgang til alle russisk-kontrollerte områder i Ukraina.

 • Øker den humanitære bistanden og utviklingshjelpen til Ukraina, og krever at eldre mennesker er blant dem som prioriteres i byggingen av boliger i Ukraina og i utdelingen av kontanter, samt støtter dem med å betale husleie mens de er på flukt.

Signaturene blir sendt til utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Hjelp oss å samle underskrifter!

Viktig informasjon
Slik ble rapporten til

Om Amnesty- rapporten “I used to have a home” Om eldre menneskers erfaringer med krig, displacement og tilgang til boliger i Ukraina:

 • Totalt intervjuet Amnesty 226 personer til denne rapporten. Research ble utført mellom mars og oktober 2022 og inkluderte en fire ukers tur til Ukraina i juni og juli 2022 samt fjernintervjuer.

 • Amnesty intervjuet 87 eldre mennesker som bor i krisesentre eller i egne hjem. Mange av intervjuobjektene hadde helsemessige lidelser eller funksjonshemninger eller tok seg av noen som hadde det.

 • Amnesty gjennomførte også syv personlige besøk til statlige institusjoner, hvor mange eldre har vært innlosjert siden krigen begynte; delegatene intervjuet 105 personer der, inkludert ansatte og 83 beboere, mer enn halvparten var over 60 år.

 • Til slutt intervjuet Amnesty familiemedlemmer som hadde førstehåndsinformasjon om situasjonen til eldre mennesker under krigen, samt talsmenn, frivillige, og de som driver tilfluktsrom for de fordrevne.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Russlands angrepskrig mot Ukraina er en aggresjonsforbrytelse, og den har ført med seg enorme lidelser. Millioner av mennesker har måttet flykte. Det er dokumentert flere angrep på sivile som utgjør krigsforbrytelser og sannsynlige forbrytelser mot menneskeheten.

Eldres rettigheter omfattes dessverre ikke av et internasjonalt lovverk som beskytter dem godt nok. Det er likevel klart at eldre i Ukraina i dag, i tillegg til å leve under de lidelser som den øvrige sivilbefolkningen i Ukraina gjør, blant annet opplever brudd på sin rett til:

 • Et trygt sted å bo

 • En rimelig levestandard

 • Tilgang til helsehjelp

Av
Utenriksminister Anniken Huitfeldt
Utenriksdepartementet 
Postboks 8114 Dep. 
NO-0032 OSLO 
[email protected]  

Kjære Anniken Huitfeldt,

Vi er bekymret for eldre og andre sårbare gruppers levekår i Ukraina. Eldre utgjør 1/4 av den ukrainske befolkningen. Andelen eldre mennesker som påvirkes av krigen i Ukraina er større enn i noen annen pågående konflikt. Amnestys rapport viser at krigen rammer dem uforholdsmessig hardt. Årsakene til det - som funksjonsnedsettelser, fattigdom og aldersdiskriminering - opptrer gjerne samtidig, noe som forsterker de negative følgene for den enkelte.

Eldre i Ukraina blir igjen i konfliktområder når andre flykter, blant annet fordi flukten er for krevende for dem. Tilgangen deres på nødvendig helsehjelp er svært dårlig, og deres grunnleggende behov blir ikke dekket. De utgjør en uproporsjonal høy andel av de som blir igjen i aktive konfliktområder, og er derfor overrepresentert i antall drepte og skadede i krigen.

De eldre mister hjemmene sine som følge av krigshandlinger, men midlertidige boløsninger som tilbys sivilbefolkningen i Ukraina er ikke tilrettelagt for eldre og/eller mennesker med funksjonsnedsettelser.

Eldre i Ukraina havner i mange tilfeller på institusjoner der oppfølgingen, kapasiteten og helsehjelpen er svært mangelfull.

Amnesty er glade for at den norske regjeringen har høyt fokus på å krigen i Ukraina og på å hjelpe det ukrainske folk. Vi vil likevel be om at eldre og andre sårbare grupper prioriteres i større grad i dette arbeidet.

Amnesty krever at den norske regjeringen:

 • fortsetter å øke den humanitære bistanden og utviklingshjelpen til Ukraina, og at menneskerettighetene og viktige samfunnsfunksjoner prioriteres i måten denne hjelpen fordeles på.
 • prioriterer eldre i større grad i den humanitære bistanden og utviklingshjelpen til Ukraina, blant annet ved at boliger som bygges er tilpasset dem, at deres egne hjem repareres og at de får hjelp til å betale husleie mens de er på flukt.

Vi vil også oppmuntre til økt press på Russland for å tillate humanitær tilgang til alle russisk-kontrollerte områder i Ukraina. Som okkupasjonsmakt plikter Russland å sørge for blant annet tilgang på mat og helsehjelp for sivilbefolkningen i området.

Vennlig hilsen,