Ønsker du å gi elevene dine holdningsskapende undervisning om sex og samtykke? Bruk våre dialogbaserte opplegg for å snakke om hvordan samtykke til sex er en grunnleggende rett som alle skal ha.

Amnestys samtykke-undervisning

NYTTIG Å VITE

Fag: Samfunnsfag, samfunnskunnskap, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, rettslære, folkehelse og livsmestring


Målgruppe: VGS

Nedslående tall fra nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS, 2023) viser at 1 av 5 kvinner og 3 % av menn i Norge har blitt utsatt for voldtekt minst en gang i livet. Av kvinnene som er utsatt har halvparten blitt utsatt for overgrepet før de har fylt 18 år.

Holdningsskapende og forebyggende undervisning om temaet derfor helt sentralt for å bidra til å sikre alles rett til trygghet og kroppslig autonomi. Gjennom Amnestys interaktive, dialogbaserte undervisningsopplegg blir elevene kjent med kriteriene for samtykke. Elevene reflekterer i tillegg over hvordan samtykke kan utspille seg og vurderer rollen til samtykke i ulike situasjoner. Gjennom undervisningsopplegget tilegner elevene seg både holdninger og praktisk kunnskap som kan bidra til trygge opplevelser.

Vi har utviklet to undervisningsopplegg som kan brukes for å formidle temaet. Det første er et digitalt tilgjengelig undervisningsopplegg og det andre er en interaktiv workshop. Begge er laget for at du som lærer kan formidle temaet i ditt klasserom.

PÅ DENNE SIDEN FINNER DU:
  • Digitalt undervisningsopplegg og samtykke-workshop
  • Holdningsskapende plakater og bilder
  • Tips til hvordan formidle tematikken.

Plakater og bilder

Ønsker du eller helsesykepleier å henge opp holdningsskapende plakater på skolen? Ta en titt på våre plakater og bilder. Disse ligger vedlagt under.

Tips til formidling

Når du behandler en tematikk som denne med en klasse, er det viktig å gjøre seg noen tanker i forkant. Gjennom flere års erfaring med foredrag om temaet, har vi samlet noen nyttige tips:

Praktiske anbefalinger:

  • Husk at det kan sitte elever i klassen som selv har erfaringer med overgrep og voldtekt. Du bør tilgjengeliggjøre kontaktinfo til kontaktpersoner (helsesykepleier eller andre) som elevene kan kontakte dersom de har behov for å prate med noen etter timen.
  • Vi anbefaler å forberede elevene på undervisningens tema i god tid i forveien slik at de som eventuelt føler seg trigget av tematikken får mulighet til å gi beskjed om dette og får tilbud om et alternativt opplegg.
  • Hvor det gjelder gruppearbeid, kan det være lurt å lage gruppeinndelingen i forkant av undervisningen. Det kan være at noen elever ikke burde være i samme gruppe av ulike grunner.

Anbefalinger til språk og innhold i læringssamtalen:

  • I samtaler med elever om seksuelle overgrep og voldtekt, unngå at gutter/menn refereres til kun som potensielle overgripere og jenter/kvinner kun som potensielle ofre. Vær også oppmerksom på at seksuelle krenkelser og voldtekt kan forekomme mellom personer av samme kjønn.
  • Det er viktig å ikke "gradere" voldtekter som mer eller mindre alvorlige ut fra hvem som har blitt utsatt, hvem som har begått overgrepet og hvor hendelsen har funnet sted. Ta utgangspunkt i at voldtekt er et overgrep uansett hvem den begås av eller mot.
  • I en samtale er det viktig at du som underviser understreker at påkledning eller fysiske signaler aldri rettferdiggjør overgrep. Elevene skal ikke sitte igjen med en opplevelse av at ofrene selv har skyld. Ha i stedet fokus på retten til å bestemme over egen kropp, uansett. Det er mye fokus på farer og risikoadferd, og barn og unge får stadig høre at de skal passe på seg selv. Dette kan medføre at ansvaret i stor grad plasseres på den som er utsatt for krenkelser, og at den utsatte føler skyld når han eller hun opplever noe ubehagelig. Unngå å la diskusjonen dreier seg om den som er utsatt for et seksuelt overgrep har ansvar for det som har skjedd.

"Har du lyst" er støttet av Grieg Foundation.