Økonomiske retningslinjer for grupper

Vedtatt av styret i Amnesty International i Norge, 16 september 2022
Publisert: 11. okt 2018, kl. 14:45 | Sist oppdatert: 24. Mai 2023, kl. 11:55

← tilbake til verktøykassaGruppers økonomi: tips og triks

Noe av det viktigste menneskerettighetsarbeidet organisasjonen utfører, er det
aktivistgruppene som planlegger og gjennomfører. Derfor legges det opp til at gruppene mottar økonomisk støtte fra sekretariatet til å skape lokal aktivisme og aktivitet. Sekretariatet oppmuntrer gruppene til å komme med egne initiativer til kreative aksjoner og arrangementer for å fremme menneskerettighetssaker innenfor Amnestys prioriterte arbeidsområde.

Grupper og pengebruk

Midler tildelt fra sekretariatet skal kun brukes i tråd med Amnestys formål. Gruppene har mulighet til å kjøpe inn mat/ snacks og drikke, skaffe nødvendig utstyr til aksjoner og ved større publikumsarrangementer leie lokaler og lydutstyr, samt engasjere foredragsholdere.

Grupper kan bruke 3000 kroner uten å søke

Hvert år kan Amnestys grupper bruke 3000 kr i løpet av et år uten å søke om dette i forkant. Da er det bare å søke om refusjon i etterkant. Dette forutsetter at pengene brukes på Amnestys arbeid i tråd med retningslinjene.

Gruppene kan hvert år gjøre innkjøp opp til 3000 kr som er direkte relatert til gruppens aktivitet, uten å søke regionskontoret i forkant. Beløpet blir refundert i etterkant mot ferdigutfylt refusjonsskjema. Hvis gruppen har brukt sine tilmålte 3000 kr, eller har planlagte utadrettede aktiviteter som medfører økte kostnader, er gruppen velkommen til å søke om økonomisk støtte fra regionskontoret.

Regionskontoret avgjør om søknaden innfris og hvilken sum som tildeles. Søknader om aktivitet som er innenfor organisasjonens satsningsområder, vil bli prioritert.

Grupper anbefales å søke støtte

Grupper anbefales å ikke ha egen konto, og heller søke om støtte for aktivisme. Har din gruppe konto og ønsker å legge dette ned? Da er det bare å ta kontakt med ditt regionskontor.

Gruppene anbefales ikke å ha egen økonomi som innebærer behov for opprettelse av bankkonti eller egne organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Dersom gruppen likevel ønsker å ha en egen økonomi, skal gruppen sende inn økonomirapport til regionskontoret årlig. Uavhengig hvorvidt gruppen er en selvstendig økonomisk enhet skal bruken og anskaffelsen av midler følge de økonomiske retningslinjene.

Innsamling

Gruppene har anledning til å samle inn penger til organisasjonen. Penger som blir samlet inn skal utelukkende brukes for å fremme organisasjonens menneskerettighetsarbeid. Slik innsamling skal i utgangspunktet foregå via Vipps (2115). Grupper anbefales ikke å samle inn midler til eget bruk. Dette er for å sikre at alle som gir penger til Amnesty får samme informasjon om hva pengene går til.

 • Verving: Gruppene har anledning til å verve nye medlemmer til organisasjonen. Dette gjøres i all hovedsak ved å henvise til innmelding på Amnestys nettsider. Medlemskontingent innbetales alltid direkte til sekretariatet. Gruppen skal ikke ha egne støttemedlemmer eller støttespillere som støtter gruppen økonomisk.
 • Salg: Salg for å finansiere aktivisme eller støtte opp om sekretariatets arbeid er i orden. Dette inkluderer inngangspenger til arrangementer. Salg av produkter med Amnesty Internationals logo må først avklares med sekretariatet. I hovedsak skal salgsinntekter gå direkte til Amnesty International Norge, via Vipps (2115).
 • Bøsser: Amnesty Internationals grupper skal ikke samle inn penger ved hjelp av bøsser med mindre sekretariatet ber eksplisitt om støtte til en slik innsamling. Egne retningslinjer for bøssebæring gjelder ved slike tilfeller.
 • Kollekt: Innsamling gjennom kollekt fra mennesker som har besøkt en religiøs institusjon (kirke, moské e.l.) kan tas imot forutsatt at giverne er informert om hva de støtter. Slik innsamling skal i utgangspunktet foregå via Vipps (2115), men om det samles inn kontanter kan disse leveres til regionskontoret, eller beløpet kan overføres til Amnestys konto, for eksempel via Vipps.
 • Eksterne støtteordninger: Gruppene har anledning til å søke om økonomisk støtte fra eksterne fond eller støtteordninger. I slike tilfeller kan gruppen selv forvalte midlene som mottas. For å sikre at støtten som mottas er i tråd med Amnestys prinsipper om uavhengighet og etisk handel, skal søknaden avklares med sekretariatet ved regionskontoret.
 • Sponsoravtaler: Ethvert tilbud om sponsoravtaler hvor økonomisk støtte eller naturalytelser blir tilbudt med krav om gjenytelser (f.eks. logoplassering eller reklame) avklares med sekretariatet, ved regionleder.

Naturalytelser

Amnesty International Norge får ved ulike anledninger støtte fra forskjellige aktører som ønsker å bidra til organisasjonens arbeid. I stedet for å gi økonomisk støtte er det flere som tilbyr produkter eller tjenester som sparer organisasjonen for utgifter og hjelper den å gjennomføre aktiviteter. Dette kalles naturalytelser. Gruppene til Amnesty International Norge kan også være mottakere av slike ytelser.

 • Mat og drikke: Amnesty International Norges grupper kan motta gratis mat, søtsaker og alkoholfri drikke til sine aktiviteter.
 • Lokaler: Amnesty International Norges grupper har anledning til å bruke lokaler ved universiteter, foreninger og andre institusjoner så lenge dette ikke påvirker uavhengigheten til organisasjonen.
 • Materiell: Amnesty International Norges grupper kan motta hel eller delvis prisreduksjon på materiale til sine aktiviteter, så lenge leverandørene ikke bryter med organisasjonens prinsipper om etisk handel.

Ved tvilsfeller om slik støtte kan bryte med organisasjonens prinsipper og vedtekter bes
gruppene kontakte sekretariatet, ved regionleder.

Ansvar og oppføling

Amnesty International Norge er ansvarlig for at innsamlede og tildelte midler blir brukt på
redelig måte for å fremme menneskerettighetene. Organisasjonen må kunne ha en gjennomsiktig økonomi og kunne redegjøre for innsamling og forvaltning av sine ressurser ovenfor sine medlemmer, det internasjonale sekretariatet, samt ulike interessenter og myndigheter. Dette gjelder også gruppenes økonomi.

Økonomiforvaltning for alle grupper
 • Alle grupper skal velge en økonomiansvarlig som skal se til at de økonomiske retningslinjene følges og at kvitteringer og refusjonsskjema innleveres i tråd med retningslinjene. Dette vervet kan kombineres med andre verv.
 • Utbetaling skjer normalt etter utlegg, ved innsending av refusjonsskjema og kvitteringer. Ved behov for forskudd på betalingen avklares dette med regionskontoret. Ved slike tilfeller leveres kvittering snarest, og senest innen en måned. Ubrukte midler leveres tilbake.
 • Amnestygruppenes midler kan ikke brukes på alkohol.
Ansvar og rapportering for grupper med egen økonomi
 • Hver gruppe som har egen konto skal levere et årlig regnskap som redegjør for årets inntekter og utgifter, samt overskytende beløp som finnes på gruppens konto. Denne rapporten skal leveres innen 1. mars påfølgende år. En detaljert kontoutskrift skal også leveres til sekretariatet, ved regionleder. Beløp som overstiger 20 000 ved årsslutt skal overføres til Amnesty International Norge.
 • Rapportering

  Grupper som velger å ha egen konto er pliktig å sende årlige økonomirapporter. Kontakt ditt regionskontor for spørsmål.

  Gruppekontakten oppfordres til å be sin bank om og automatisk sende en kopi av en detaljert kontoutskrift til sekretariatet ved årsslutt. Gruppekontakten kan scanne årets kvitteringer og/eller sende disse fysisk til sekretariatet, ved regionleder, innen 1. mars påfølgende år sammen med økonomisk rapport. Alternativt vil gruppen være forpliktet til å oppbevare alle kvitteringene i 5 år.
 • Hvis gruppen har midler stående på en konto ved nedleggelse, skal økonomiansvarlig overføre disse til Amnesty International Norge, sammen med en økonomisk rapport.
Mislighold

Organisasjonen vil forfølge misbruk. Ved mislighold, feilaktig eller mangelfull rapportering kan styret i Amnesty Norge se seg tvunget til å legge ned gruppen.

Nedleggelse

Når en gruppe ønsker å opphøre, eller styret i organisasjonen har instruert en nedleggelse, har gruppekontakten ansvar for at alle ubrukte midler og gjenværende materiell blir levert tilbake til organisasjonen. Skulle de økonomiske retningslinjene være uklare ber vi om at gruppekontakt eller andre
gruppemedlemmer kontakte sekretariatet, ved regionleder, for avklaring.

Se her for aktivismeideer