Bilde
AKSJON: Norge

Krev trygge prides i hele landet!

Signer aksjonen under:

Jeg krever at det er trygt å markere pride overalt i landet vårt!Se brevet vi sender

9 344 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Del    
Skeive føler seg utrygge, særlig etter angrepet i Oslo i fjor. Nå må myndighetene sikre trygge prides over hele landet.
Publisert: 24. Mai 2023, kl. 12:42 | Sist oppdatert: 20. jun 2023, kl. 19:53

25. juni 2022 skjedde det ufattelige: En mann skjøt og drepte to mennesker i Oslo sentrum og minst 21 ble skadd.

Masseskytingen var rettet mot det skeive miljøet i Norge. For mange bekreftet angrepet noe de hadde fryktet lenge.

Nå er det mange som spør seg: Tør jeg markere pride i år?

Skuddene i Oslo ble en vekker for mange som trodde kampen for frihet og trygghet var ferdig kjempet i Norge.

Sannheten er at mange skeive har opplevd å bli angrepet gjennom både ord og handlinger, altså hatytringer og hathandlinger, også her i landet.

Nylig avlyste Redd Barna årets pride-barnefestival i Bergen etter trusler om vold.

I tillegg mener Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) at lhbtiq-personer kan være mulige terrormål for islamister og høyreekstreme.

Alle i Norge skal både være og føle seg trygge, også under pride. Dette er statens ansvar. Men praksis i kommunene varierer mye.

Krev at det er trygt å markere pride overalt i landet vårt - signer aksjonen!

Trygghet for alle skeive i alle kommuner

Fra solidaritetsmarkeringen i Oslo i september i fjor.

Pride er en fargerik feiring av mangfold, men det er også en helt nødvendig politisk protest.

Gjennom pride står vi opp mot at mennesker blir diskriminert for sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Dette er enormt viktig!

Masseskytingen i 2022 er en grusom påminnelse om hvordan sterke krefter i Norge fremdeles kjemper mot retten til å være den man er og elske den man vil.

Når utsatte grupper samler seg til markeringer som pride, har myndighetene et ekstra ansvar. De må både sikre den praktisk tilrettelegging for arrangørene, og sørge for at alle deltakerne skal være trygge.

Dessverre varierer det mye fra kommune til kommune hvor bevisste de er dette viktige ansvaret.

Konsekvensene kan være dramatiske.

Styreleder for Regnbuedagene i Bergen, Mona Frank, forteller at Bergen Pride jobber med et trangt budsjett, og håper at myndighetene i Bergen hjelper dem med å dekke de uforutsette utgiftene som følge av det økte trusselnivået.

Pride er mye mer enn å samle seg i paraden. Mange i det skeive miljøet kjenner på en økt usikkerhet i år, og etter terrorangrepet i fjor er det viktigere enn noensinne at vi kan samle oss og vise samhold, solidaritet og styrke. Vi jobber med et trangt budsjett. Derfor er det utfordrende for oss å sørge for at arenaene våre både er, og oppleves, som trygge.

Mona Frank, styreleder for Regnbuedagene (Bergen Pride)

Amnesty krever at alle landets kommuner:

  • ivaretar det menneskerettslige ansvaret de har for å sikre retten til forsamlingsfrihet og skape trygge prides i hele landet.

Signaturene vil bli sendt til hver enkelt kommunedirektør i landet.


Signerer du aksjonen, styrker det presset mot myndighetene og sikrer trygge pridearrangementer og tryggere pridedeltakere over hele landet.

Takk for at du bryr deg. Det betyr mer enn du tror.

Siden Pride har blitt sett på som et kulturarrangement blir kostnader for omdirigering av trafikken  vanligvis pålagt Trondheim Pride. Det er trafikkvakter som koster titusenvis av kroner. Det tilsvarer en stor del av det vi mottar av offentlig støtte fra blant annet Trondheim kommune
Eivind Rindal, leder Trondheim Pride

Hjelp oss samle inn underskrifter!

Visste du dette?
Hva er Pride:  
  • Pride-markeringer stammer fra Stonewall-protesten, en reaksjon på politiets stadige raids mot nattklubber for lhbtiq-personer i New York. En politirazzia 28. juni 1969 mot den skeive nattklubben Stonewall Inn førte til opprør: festen ble tatt ut på gatene for å skape synlighet og bevisstgjøring.
  • Stonewall endte som en omfattende nasjonal og etter hvert global mobilisering mot trakassering og diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet. I dag feires og markeres pride over hele verden, og er både en fargerik fest og en tydelig protest.

Menneskerettigheter
Forsamlingsfrihet 
  • En grunnleggende menneskerettighet som er avgjørende for deltakelse i samfunnet. En slik deltakelse trengs for at samfunnet skal utvikle seg basert på demokrati, menneskerettigheter og rettsstatens prinsipper.
  • Forsamlingsfriheten er forankret i Grunnloven (§ 101) og i Menneskerettsloven, som begge har høyere rang enn andre lover. Forsamlingsfriheten er også godt forankret internasjonalt, blant annet i Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (art 21) og Den europeiske menneskrettighetskonvensjon (art 11). Disse er begge tatt inn i den norske Menneskerettsloven.
Av
co/ Amnesty International Norge
Grensen 3

Kjære kommunedirektør

Amnesty International Norge har de siste månedene avdekket at kommuner i Norge har en varierende praksis og tilrettelegging for pridearrangementer. Vi ser at retten til fredelig forsamlingsfrihet for lhbtiq-personer og lhbtiq-arrangementer ikke er like godt ivaretatt over hele landet.

Vi har en grunnlovsfestet rett til å delta i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner i Norge. Den retten er viktig for vår mulighet til demokratisk deltagelse i samfunnsutviklingen. Retten til fredelig forsamlingsfrihet er også nedfelt i artikkel 21 i FNs Konvensjon om sivile og politiske rettigheter, og i artikkel 11 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som begge er inkorporert i norsk rett gjennom Menneskerettsloven.

Høyesterett har i flere domsavgjørelser slått fast at både Grunnlovsbestemmelser og Menneskerettsloven retter seg mot statens myndigheter i videste forstand, og er like bindende for kommuner som for staten. Som statens lokale representant, bærer kommunen de menneskerettslige forpliktelsene som påhviler staten. Dette innebærer bl.a. positive forpliktelser som å tilrettelegge for fredelige forsamlinger.

Pride er en nødvendig politisk protest mot diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, og viser fram mangfold og skeiv kultur. Det er i seg selv er et politisk uttrykk som skal beskyttes. Det er viktig for oss å understreke at pride, både parade og relaterte arrangementer, derfor må betraktes som politiske arrangementer. Dette gjør at de bør være gjenstand for forsterket innsats når det kommer til både tilrettelegging og sikkerhetstiltak, sammenlignet med kulturelle arrangementer.

Vi oppfordrer deg derfor til å bidra til at din kommune fullt ut ivaretar retten til fredelig forsamlingsfrihet ved å sikre at pride i din kommune blir trygg og sikker gjennom følgende tiltak:

1. Aktiv tilrettelegging
Offentlige myndigheter (kommunen) skal aktivt tilrettelegge for forsamlingsfriheten. Dette inkluderer pridemarkeringer og alle priderelaterte arrangementer. Tilrettelegging vil ofte bety omdirigering av trafikk og bussruter og sperring av veier, og vil kunne medføre økonomiske konsekvenser for kommersielle aktører. Kommunen bør dessuten gjøre en ekstra innsats for tilrettelegging når en gruppe som er særlig utsatt for både diskriminering, hathandlinger og hatytringer skal ta i bruk sin rett til forsamlingsfrihet. Dette vil være et økt behov for gode trusselvurderinger og nødvendige sikkerhetstiltak, som skal bidra til at alle pridedeltakerne kan føle seg trygge. Som aktiv tilrettelegger kan kommunen bidra til at folk trygges og flere deltar.

2. Pridemarkeringen skal synes
Pride skal synes og høres for sitt publikum. Derfor må kommunen i dialog med pridearrangør legge til rette for sentrale traseer for prideparaden. Der det er nødvendig må gjennomgangstrafikk eller tilstøtende trafikk sperres. Kommunen må sørge for tilstrekkelig fysisk tilrettelegging av alle priderelaterte arrangementer, og sørge for at disse kan avholdes på et egnet sted. Arrangøren skal ikke pålegges kostnader knyttet til fysiske tilrettelegging – det er myndighetenes ansvar.

3. Pridedeltakernes trygghet
I Nasjonal trusselvurdering for 2023 fastslår Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) at lhbt+-personer er en del av både islamisters og høyreekstremes fiendebilde, og dermed mulige mål for terrorhandlinger. Det betyr at det må gjøres grundige trusselvurderinger i forkant av Pride som må følges opp med nødvendige sikkerhetstiltak. Trusselvurderingene og sikkerhetstiltakene må kommuniseres til arrangørene i den grad det er mulig, slik at både pridearrangører og pridedeltakere har tillitt til at de er trygge under hele priden, inkludert under planlegging, forberedelse, og på reise til og fra. Myndighetene skal dekke kostnadene til nødvendig vakthold.

4. God dialog
Kommunen har ansvar å sikre god dialog med pridearrangørene. Det gjelder i særlig grad rundt avgjørelser om synlighet, tilrettelegging og sikkerhet av pride-paraden og andre pride-arrangement.

Det er også kommunens ansvar å sikre god kommunikasjon mellom de ulike offentlige myndigheter som er involvert i planlegging, tilrettelegging og sikring av pridene. Dette vil i mange tilfeller være svært hjelpsomt for arrangørene, som ikke alltid kjenner alle instanser i kommunen. Samarbeidsorganer slik som Politirådet bør inkludere pride på sin agenda.

5. Høy terskel for begrensninger
Begrensning av en fredelig forsamling som pride må være forholdsmessig, proporsjonal og nødvendig. Dette skal kun skje dersom liv, helse, offentlig sikkerhet eller andres rettigheter står i fare. En slik vurdering må gjøres gjennom en individuell vurdering av det enkelte arrangement. Siden retten til fredelig forsamlingsfrihet er beskyttet både i Norges Grunnlov og i Menneskerettighetsloven, er terskelen for begrensning og avlysning av en pride svært høy.

Med mange og lange demokratiske tradisjoner, opplever mange at retten til forsamlingsfrihet er sikret i Norge. Trygghet til å stå på barrikadene uten frykt for egen sikkerhet og angrep på egen identitet, er helt grunnleggende for utvikling og den enkeltes selvrealisering vi alle skal kunne nyte godt av. Terrorangrepet mot Oslo Pride 25. juni 2022 viste oss at vi må tydeliggjøre at vi står sammen for like rettigheter og mot diskriminering, og at Norge er et åpent og inkluderende samfunn basert på demokrati, rettsstat og menneskerettigheter.

Forsamlingsfriheten skal gjelde for alle. Nå håper vi at din kommune vil ta nødvendige grep for å sikre at forsamlingsfriheten ivaretas for en utsatt gruppe og for en viktig markering: Pride.

Med vennlig hilsen