En demokratisk organisasjon

Det er Amnestys medlemmer over hele verden som avgjør hvilke saker Amnesty prioriterer å arbeide med. Representanter fra Amnesty-avdelinger over hele verden, med mandat til å representere alle Amnesty-medlemmene i sitt land, møtes hvert år til et internasjonalt rådsmøte (Global Assembly). Her tar de beslutninger om overordnede prioriteringer for Amnesty, og vedtar organisasjonens internasjonale strategi, som staker ut kursen for hele bevegelsen.

Med utgangspunkt i den internasjonale strategien lager nasjonale Amnesty-avdelinger handlingsplaner for sitt arbeid. Alle slutter opp om noen få verdensomspennende kampanjer og en rekke felles aksjoner for utsatte enkeltmennesker.

Mottar ikke statsstøtte

Medlemmene er Amnestys økonomiske ryggrad. For å sikre vår uavhengighet og vår mulighet til å si sannheten om enhver regjering og makthaver tar vi ikke i noe land imot statsstøtte, bortsett fra til menneskerettighetsundervisning. Det er også medlemmene og aktivistene som gir organisasjonen slagkraft i kampen for menneskerettighetene.

Amnesty i Norge

Amnesty i Norge har i dag 100.000 medlemmer, aktivister og støttespillere i Norge.

Også i Norge er det medlemmene som bestemmer. Landsmøtet er Amnestys høyeste organ. På landsmøtet møtes medlemmene annethvert år for å ta beslutninger om strategi og retningsvalg i norsk kontekst. Landsmøtet velger hvem som skal sitte i styret. Thea Schjødt er styreleder i Amnesty International i Norge.

Oversikt styret

Sekretariatet

kart regionene

Styret ansetter organisasjonens generalsekretær. John Peder Egenæs er Amnestys ansikt utad og leder sekretariatets arbeid. Det er i dag i overkant av 70 fast ansatte i Amnesty.

Kontaktinformasjon ansatte

Amnesty deler Norge opp i fem regioner. Våre regionale kontorer i Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo ledes av hver sin regionleder. Med god hjelp av mange flotte frivillige som gir generøst av sin tid, mobiliserer regionlederne medlemmer, aktivister og andre støttespillere over hele landet til felles innsats for menneskerettighetene.

Enkeltaktivister, grupper og nettverk

Som Amnesty-aktivist kan man jobbe alene eller sammen med andre. Mange medlemmer har dannet grupper og nettverk. Det er i dag studentnettverk i alle universitetsbyene i landet, i tillegg til mange ungdomsgrupper og ordinære grupper. Hvert regionkontor knytter også til seg ressursgrupper av ivrige aktivister og støttespillere til å gjøre en ekstra innsats i kampanjeperioder. Ta kontakt med din regionleder om du er interessert i å vite mer.

Oversikt over grupper

Amnesty har også et fagnettverk av jurister som rådgir Amnesty i menneskerettighetsfaglige spørsmål.

Samarbeid

Amnesty støtter arbeidet til modige, lokale menneskerettighetsaktivister og -organisasjoner gjennom eierskap i Det norske menneskerettighetsfond.

Det norske menneskerettighetsfond