Bilde
Hver dag utsettes kvinner og jenter for vold. Det skjer i krig og konflikt, i nærmiljøet og lokalsamfunnet, i familien og nære relasjoner.

Problemet

Vold mot jenter og kvinner er forårsaket av et syn på verden hvor halvparten av jordens befolkning er mindreverdige.

Når jenter og kvinner blir voldtatt av seirende soldater som del av krigsbyttet, eller terroriseres hjemme av voldelige fedre eller ektefeller, blir det ujevne maktforholdet mellom kvinner og menn synliggjort og bekreftet.

Det er derfor viktig å se at kampen for å bekjempe kjønnsbasert vold mot jenter og kvinner er en viktig del av den kampen for likestilling og like rettigheter mellom kvinner og menn.

Najlaa Matto ble holdt som sex-slave av IS i åtte måneder fordi hun er jesidi. Hun ble solgt til flere menn som misbrukte henne.

Vold mot kvinner i krig

Kvinner deltar først og fremst i krig og væpnede konflikter som sivile, ikke som en del av de væpnede styrkene. Men volden kvinner utsettes for skjer ikke tilfeldig. Den er bevisst og målrettet. Kvinner blir i realiteten, og i strid med alt som finnes av humanitær lov og internasjonale menneskerettigheter, gjort til et krigsmål for de stridende partene.

Volden kvinner utsettes for i krig skjer ikke tilfeldig. Den er bevisst og målrettet.

Formålet med den volden kvinner utsettes for i krig kan være:

 • Skremme og drive folk på flukt
 • Destabilisere familier og dermed samfunn
 • Etnisk rensing
 • Belønning for soldatene
 • Et middel til å få informasjon

Under væpnede konflikter er det imidlertid spesielt vanskelig å oppnå oppreisning for overgrep. Det er ikke uvanlig at kvinnene og deres familier blir møtt med trusler om represalier hvis overgrepene anmeldes.

Trussel mot internasjonal fred

Seksuelle overgrep, enten det er del av en bevisst krigsstrategi eller utslag av straffefrihet og manglende disiplin, er gjennom flere resolusjoner i FNs Sikkerhetsråd blitt satt på dagsorden som en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet.

Slik jobber vi for å stoppe vold mot kvinner i krig

Etterforsker og avslører bruk av vold i krigssoner

Amnesty har dokumentert omfattende vold mot kvinner, inkludert seksuell vold og voldtekt i konfliktene i Colombia, DRC, Sør-Sudan, det tidligere Jugoslavia, Rwanda, Liberia, Irak og Afghanistan.

Presser maktutøvere til å slå ned på bruk av seksuell vold

Vi arbeider for at de militære og politiske lederne i en væpnet konflikt er tydelige på at seksuell vold ikke blir akseptert og gjør alt de kan for å forhindre og bekjempe den.

...og straffeforfølge de ansvarlige

Seksuelle overgrep i krig er alvorlige krigsforbrytelser, og kan være forbrytelser mot menneskeheten, eller inngå som del av et folkemord. De som er ansvarlige for slike grove brudd på menneskerettighetene og den humanitære folkeretten må straffeforfølges. En rettsprosess plasserer skyld og ansvar hos overgriperen, og bidrar til at både de individuelle og de kollektive skadene etter overgrep kan bearbeides og heles.

Arbeider for at utsatte personer skal få oppreisning og hjelp

Vi samarbeider med lokale organisasjoner som støtter overlevere av seksuell vold, og vi aksjonerer for å beskytte overlevere eller andre som rapporterer om overgrep.

Vold mot kvinner i Norge

Vold er et menneskerettighetsproblem som rammer kvinner i alle land - også Norge.

I mai 2014 offentliggjorde Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR) en rapport som viser at vold og overgrep har et betydelig omfang i den norske befolkningen, og at også vold i nære relasjoner rammer mange.

Rapporten viser blant annet at:

 • Det er klare forskjeller mellom kvinner og menn med hensyn til hva slags hendelser og i hvilke relasjoner de var mest utsatt. Menn hadde størst
  risiko for å utsettes for fysisk vold, mens voldtekt i hovedsak rammet kvinner.
 • Menn og kvinner er omtrent like utsatt for mindre alvorlig vold fra sin partner, mens det var kvinner som var mest utsatt for den mer alvorlig pysiske partnervolden.
 • Mye av volden og overgrepene forblir skjult for politi og rettsvesen, og
  bare en mindre andel av de utsatte hadde søkt hjelp og fått medisinsk behandling etter hendelsene.