Vern av sivile er vår hovedprioritet

I begynnelsen av august publiserte Amnesty International en pressemelding som beskriver hvordan Ukraina i sitt forsvar mot Russlands angrepskrig tidvis bruker en krigstaktikk som setter sivile i fare. Denne krigstaktikken er etter Amnestys vurdering i strid med folkeretten, som krever at alle parter i en væpnet konflikt så langt det er mulig unngår å plassere militært materiell eller personell innenfor eller i nærheten av tett befolkede områder. Amnesty er samtidig tydelig på at dette ikke rettferdiggjør de russiske styrkenes tilfeldige angrep på sivile mål.
Publisert: 16. aug 2022, kl. 14:43 | Sist oppdatert: 19. aug 2022, kl. 10:46

Pressemeldingen har fått en kritisk mottakelse, men vi står bak konklusjonene. Vi erkjenner imidlertid at kommunikasjonen rundt publiseringen var mangelfull. Vi beklager at viktige innvendinger fra Amnesty Ukraina om å sikre mer helhet og kontekst, og avvente responsen fra det ukrainske forsvarsdepartementet, ikke ble tatt hensyn til i prosessen. Vi kommer til å gjennomføre en intern evaluering av pressemeldingen og kommunikasjonen rundt den. 

Vi fordømmer Russlands angrepskrig

Helt siden de første dagene av den russiske angrepskrigen har Amnesty fordømt krigen som en aggresjonsforbrytelse i strid med folkeretten og krevd at Russland slutter med sine fiendtligheter. Amnesty har publisert et titalls rapporter og pressemeldinger om alvorlige og omfattende krigsforbrytelser begått av russiske militære styrker.

4. august publiserte Amnesty International en pressemelding som dokumenterer at ukrainske militære setter sivile i fare ved å utplassere militært personell og materiell i eller nær tettbefolkede områder. Det skjer også når det er mulighet for å plassere dette lenger unna, og uten å gjøre noe, eller gjøre nok, for å evakuere sivile fra området. Etter Amnestys vurdering utgjør dette et brudd på folkeretten, nærmere bestemt tilleggsprotokollen til Genèvekonvensjonen artikkel 58. I krig og konflikt har alle krigførende parter en forpliktelse til å gjøre sitt ytterste for å beskytte sivile liv og sivile mål.   

Amnesty er tydelig i pressemeldingen at ukrainske styrkers brudd på folkeretten ikke på noen som helst måte rettferdiggjør russiske styrkers angrep på sivile og på sivile mål som har skadet og drept tusenvis av mennesker. Amnesty har derimot vært tydelig på at enhver som er skyldig i å ha begått eller beordret krigsforbrytelser i denne konflikten må stilles til ansvar for sine handlinger.   

Ukrainske myndigheter har fått rapporten i sin helhet

Pressemeldingen bygger på en mer omfattende rapport som inneholder detaljerte geografiske koordinater, satellittbilder og kart som dokumenterer det ukrainske militære nærværet i eller nær befolkede områder, som ble levert i sin helhet til ukrainske myndigheter.

Vi anerkjenner at det ville vært enklere å begrunne våre konklusjoner hvis hele rapporten hadde blitt publisert offentlig, men vi har valgt å kun offentliggjøre hovedkonklusjonene for å unngå at stedene som omtales i rapporten utsettes for russiske angrep.

Etterforskningens høye standard

Amnesty har et eget team med spesialiserte, erfarne og uavhengige etterforskere som dokumenterer menneskerettighetsbrudd i konfliktsoner over hele verden. Amnesty har hatt tre etterforskere som de siste månedene har etterforsket og dokumentert krigen i Ukraina gjennom observasjoner i felt, intervjuer med vitner og overlevende, samt analyser av satellittbilder og elektroniske materiell.

Denne rapporten følger de samme høye standardene for etterforskning og dokumentasjon som annen dokumentasjon av fakta i krig og konflikt i andre regioner, inkludert våre rapporter om russiske krigsforbrytelser i Ukraina.

Uavhengig og nøytral

Uavhengighet og nøytralitet utgjør kjernen i Amnestys virksomhet. Vi etterforsker og avslører brudd på menneskerettighetene uavhengig av hvor de skjer, hvem de påvirker og hvem som er skyldige i dem. Respekt for og beskyttelse av sivile er et hovedprinsipp i krigens folkerett. Alle krigførende parter plikter å ivareta dette prinsippet så langt det er mulig.