Tortur blir gjerne brukt for å tvinge frem en tilståelse eller informasjon, for å straffe, bryte ned eller diskriminere. 
Publisert: 13. okt 2017, kl. 13:22 | Sist oppdatert: 16. Mai 2019, kl. 10:15

Tortur er bevisst påføring av fysisk eller psykisk smerte eller lidelse for å oppnå et bestemt mål, utført av en offentlig tjenestemann eller en annen som handler med statlig aksept.

Artikkel 5 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter slår det klart og tydelig fast: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Elektriske støt, smertefulle former for opphenging, lange opphold i mørke og fuktige rom, sigarettglo trykt mot huden, utsulting og å bli nektet søvn er utbredte former for tortur. Det skjer en kontinuerlig utvikling av metodene, blant annet for å gjøre det vanskelig for medisinsk personell å finne synlige merker etter torturen.

Tortur i Norge

I Norge er det liten aksept for mishandling av fanger i fengsel eller varetekt, og det er lenge siden Amnesty har tatt opp et tilfelle av tortur i Norge. Men Norge har en del utfordringer blant annet med forholdsvis mye bruk av varetekt og isolasjon, dårlig ivaretakelse av psykisk syke i fengsler og at anholdte må tilbringe altfor lang tid på glattcelle. Alt dette er også i konflikt med internasjonale regler som skal forhindre tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Dette får Norge regelmessig kritikk for av både FN, Europarådet og menneskerettighetsorganisajoner.
Norge tar heller ikke godt nok vare på flyktninger eller asylsøkere som har både fysiske og psykiske lidelser som følge av tortur.

Tortur brukes for å få tilståelser

Det meste av torturen rundt om i verden foregår under pågripelser og på politistasjoner, men myten om at tortur er et effektivt verktøy for å presse fram sannheten er totalt feilslått. Tortur er først og fremst et virkemiddel for å tvinge noen til å si det torturisten vil høre, helt uavhengig av om det er sant eller ikke. Avhørseksperter kan fortelle oss at det en person sier under tortur er fullstendig upålitelig og nyttesløs for å oppklare eller avverge forbrytelser, spesielt når man har dårlig tid. Tortur kan aldri rettferdiggjøres, og forbudet mot tortur i internasjonal rett gjelder alltid og helt uten unntak.

Brudd på loven

Tortur bryter med FNs menneskerettighetserklæring artikkel 5 hvor det heter at "ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Det er en av de mest alvorlige menneskerettighetsbruddene i internasjonal rett.Det er også en forbrytelse å medvirke til tortur f.eks. ved å utlevere eller tvangsreturnere noen til et land der vedkommende risikerer tortur. En stat som ikke gjør nok for å beskytte menneskene mot torturlignende overgrep fra privatpersoner, f.eks. voldtekt, bryter også torturforbudet

Hva gjør Amnesty?

I over 50 år har Amnesty etterforsket og avslørt tortur. Vi har aksjonert for enkeltmennesker i fare, drevet lobbyvirksomhet og aksjonert for å skape varig endring, blant annet gjennom internasjonal lovgivning.

Amnesty arbeider for at:

  • Ingen skal utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
  • Rettighetene til personer som blir berøvet sin frihet ivaretas for å redusere faren for tortur.
  • Tilståelser eller vitnemål som er fremkommet under tortur ikke skal brukes i rettssaker.
  • Alle påstander om tortur granskes grundig og av en uavhengig instans.
  • Personer som har utført eller beordret tortur stilles for retten og straffes.
  • Personer som har vært utsatt for tortur får den medisinske hjelpen de trenger.
  • Ingen returneres eller utleveres til et land der han eller hun risikerer tortur.