Smittevernveileder for aktiviteter, arrangementer og møter

Amnesty International Norge – versjon 8.0 datert 09.12.21 (erstatter versjon 7.0 fra 23.08.21)
Publisert: 9. des 2021, kl. 10:37 | Sist oppdatert: 9. Mar 2022, kl. 15:08

Denne siden er ikke lenger aktuell.

← tilbake til aktivistportalen

Fra og med 09. desember er det innført nye nasjonale råd og regler for å begrense spredningen av covid-19.

For arrangementer og møter i regi av Amnesty er noe av det viktigste å huske på å:

 • Holde én meter avstand til andre.
 • Bruke munnbind der det ikke er mulig å opprettholde avstand.
 • Praktisere god håndhygiene og renhold.
 • Redusere antall nærkontakter.
 • Vurdere om aktiviteten kan gjennomføres digitalt eller utendørs.

Til slutt: Husk alltid å følge nasjonale råd og regler når dere gjennomfører aktivitet, og sjekk din kommunes nettsider for eventuelle lokale tiltak.

Les mer om hva du/din gruppe må gjøre for å kunne gjennomføre aktiviteter på en trygg måte i smittevernveilederen under.


Denne smittevernveilederen gjelder for alle ansatte, frivillige, aktivister og medlemmer som gjennomfører arrangement, aktiviteter, kurs, stands o.l på vegne av Amnesty International Norge.

Det er pga. utviklinger i koronasituasjonen iverksatt nye nasjonale råd og regler som setter begrensninger for fysiske arrangementer, aktiviteter og møter.

På generell basis, bør det fortsatt vurderes hvorvidt aktiviteter kan gjennomføres digitalt framfor fysisk.

Om gruppen din kan avholde fysiske møter eller arrangementer avhenger i tillegg av retningslinjene i din kommune og/ eller studiested. Du er selv ansvarlig for at dette overholdes, men kan kontakte din regionleder (kontaktinformasjon lenger nede) for å rådføre deg om du er usikker.

Dersom det planlegges fysiske arrangementer, aktiviteter eller møter er følgende smittevernregler gjeldende:

Tabell som viser oversikt over hovedpunktene i smittevernveileder

Forberedelser før arrangement

 • Sjekk oppdaterte nasjonale regler og anbefalinger om smittevern, og sjekk om kommunen der aktiviteten gjennomføres har egne regler og råd.

 • Velg en smittevernansvarlig for hver aktivitet, som setter seg inn i hvilke offentlige retningslinjer som finnes og sørger for at disse overholdes.

 • Informer alle som skal delta på aktiviteten på forhånd om hvilke regler som gjelder for antall personer, avstand til hverandre, hvordan man opptrer i området i forkant av oppmøte og andre smittevernregler.

 • Før deltakerlister med kontaktinformasjon for aktiviteter og arrangementer, slik at dere kan hjelpe helsemyndighetene med smittesporing dersom dette blir aktuelt.

 • Hold oversikt over hvem som deltar i aktiviteter og arrangement, slik at dere kan nå ut med informasjon om eventuell smitte og hjelpe til med smittesporing ved behov. Hvis dere fører deltakerlister for å oppnå dette, kan disse oppbevares i inntil 10 dager. Husk å slette listen etterpå.

 • Hvis disse retningslinjene ikke kan følges, eller forutsetningene for arrangementet endres underveis (antall deltagere, endret fysisk møteplass e.l.) forbeholder arrangør seg retten til å avvise deltagere, og/eller avlyse/endre arrangementet.

 • Hvis det oppdages smitte hos en deltager i etterkant, skal ansvarlig arrangør gå i dialog med vedkommende og være behjelpelig med kommunens arbeid for smittesporing.

 • Print ut sjekklisten (nederst på siden) og sørg for at alle punktene er fulgt

Hovedregler for smittevern

Bilder viser ovserskriften "Personer som har symptomer på sykdom skal ikke delta i aktiviteter"

Informer deltakerne om at de må avstå fra å delta dersom de er eller kan være syke. Dette gjelder selvfølgelig ved mistanke om korona, men også ved forkjølelse og/eller lignende sykdom med luftveissymtomer og feber. Hvis du som arrangør opplever at en deltager har symptomer på luftveissykdom skal det opprettes dialog og deres skal sammen bli enig om det er forsvarlig at vedkommende deltar på arrangementet eller ikke. Arrangør hverken kan eller skal bedømme sykdomsbildet til deltagerne, og endelig avgjørelse må ligge hos den enkelte person.

Der det er hensiktsmessig og praktisk gjennomførbart skal et digital alternativ tilbys deltagere.

Bildet viser overskriften "Sørg for god håndhygiene"

Legg til rette for god håndvask, fortrinnsvis med såpe og vann. Vask hendende hyppig, for eksempel ved ankomst eller hvis deltakerne flytter seg eller skifter utstyr underveis i aktiviteten.

Ha alkoholbasert desinfeksjon tilgjengelig. Som arrangør vil du få dekket utgifter til håndsprit fra regionkontoret.

Sørg for at lokalene er grundig rengjort i for- og etterkant av aktiviteter. Ved leie av lokale skal dette diskuteres med ansvarlig arrangør. Ved behov skal ekstra vask av lokale bestilles.

Bildet viser overskriften "Unngå fysisk nærkontakt, og hold anbefalt avstand mellom personer"

Aktiviteter kan gjennomføres hvis følgende kriterier er fulgt:

 • Deltakerne må holde minst 1 meter avstand, og andre råd og anbefalinger om smittevern overholdes.
 • Arrangementet bør foregå på offentlig sted, for eksempel i et forsamlingslokale, på en skole, i organisasjonens egne lokaler eller utendørs. Dersom arrangementet foregår i privat hjem, bør myndighetenes nasjonale anbefaling om maks antall gjester overholdes.
 • En gruppe/en aktivist/et medlem er ansvarlig arrangør, noe som betyr at den har oversikt over hvem som er til stede og sørger for at rådene om avstand og smittevern følges.
 • Prøv å gjennomføre aktivitetene slik at det ikke er nødvendig for deltakerne å bruke kollektivtrafikk.
 • Som hovedregel skal deltakerne selv stille med mat og drikke. Hvis dere skal servere mat og drikke, unngå felles servering og server maten porsjonsvis.
 • Arrangementer som gjennomføres i leide lokaler med tilhørende servering er det utleier som står ansvarlig for at smittevern ved servering er opprettholdt.
 • En-til-en-aktiviteter som krever fysisk kontakt, for eksempel ved at noen fysisk må støttes for å bevege seg, kan ikke gjennomføres.
 • Bruk oversiktlige lokaler som er lett tilgjengelige og som er store nok til å følge avstandsbestemmelsene.
 • Tenk på avstandsreglene når personer skal inn og ut av lokaler, for eksempel ved pauser og ved oppstart/avslutning av aktivitet.
Bildet viser overskriften "Ivareta god håndhygiene og rengjøring ved deling av utstyr/utdeling av materiell"

Utstyr må ikke deles om det innebærer fare for smittespredning. Ta derfor alltid hensyn til den lokale smittesituasjonen for å vurdere om det er forsvarlig å dele utstyr og materiell. Husk alltid å ivareta god håndhygiene og rengjøring.

 • Utstyr som deles skal alltid vaskes over med antibac før og etter bruk.
 • Det er mulig å dele ut materiell på stands så fremt god håndhygiene og rengjøring ivaretas. Dette gjelder f.eks signaturlister, flyers, plakater, buttons, penner etc.
 • Det skal ikke gjennomføres aktiviteter som innebærer fysisk kontakt og dermed økt smitterisiko, som for eksempel ansiktsmaling e.l.
 • Planlegg rigging av utstyr slik at det blir minst mulig smitterisiko, for eksempel ved å dele inn rommet i soner med tilstrekkelig avstand mellom hver person som rigger.
 • Det er også viktig å rengjøre utstyr som projektor, nettbrett, mikrofoner, roll-ups, utstyr til stand etter bruk.
 • Hvis arrangementet innebærer overnatting, må deltakere innlosjeres på enkeltrom, med mindre de bor sammen til vanlig.

Print ut og bruk sjekklisten som kan lastes ned under.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med din regionleder for veiledning og hjelp i forbindelse med arrangementer og aktiviteter. Kontaktinformasjonen til de ulike regionkontorene finner du her.