Her er Amnestys oversikt over rombefolkningens levekår i flere europeiske land.
Publisert: 3. Apr 2012, kl. 15:19 | Sist oppdatert: 7. Mai 2019, kl. 10:33
Romfolk er en gruppebetegnelse som ofte brukes i media, spesielt om rom fra Romania og Bulgaria. Det dreier seg om grupper av fattige, som ofte utsettes for diskriminering.

Albania
3,62 millioner innbyggere
Romfolk: 115 000
 • I fjor måtte en gruppe familier flykte fra sine hjem i en bosetning ved jernbanestasjonen Tirana etter angrep utenfra. Men myndighetene tilbød verken beskyttelse eller adekvate boliger, bare telt langs elvebredden ved Babrru. Her ble det rapportert av om mangel på vann, varme og medisinsk utstyr til barna. Flere nektet også å flytte hit på grunn av helsesituasjonen. I februar 2012 måtte dessuten åtte familier som hadde samtykket å bo her flytte på grunn av en krangel om husleien mellom Sosialdepartementet og huseier. De ble dermed flyttet til tidligere militærblokker som eies av organisasjonen Romani Baxt Tirana. Ifølge lokal presse er disse blokkene falleferdige, og kan føre til nok en eiendomstvist. Familier som nektet å flytte til Babrru bygde skur langs elven i Tirana, men måtte selv rive dem ned igjen da de ble tvunget til å flytte av myndighetene. I mangel av andre steder å dra har de nå bygget dem opp igjen, men lever i konstant frykt for utkastelse.

Østerrike
8,2 millioner innbyggere
Romfolk: 25 000
 • Amnesty International rapporterer om anklager om politivold og rasisme. Tidligere kjent at politiet ikke har beskyttet romfolk mot vold. I januar 2012 ble det avholdt en seremoni for å markere 70-årsdagen for avviklingen av en ghetto, der 5000 romfolk ble drept.

Kroatia
4,49 millioner innbyggere
Romfolk: 35 000
 • Opplever diskriminering på arbeids- og boligmarkedet, samt i form av segregering av rombarn å skolen. I 2002 ble 14 barn plassert i separate klasser fordi de ikke behersket det kroatiske språket like godt. Menneskerettighetsdomstolen konkluderte i 2010 med at dette var diskriminering på bakgrunn av etnisitet, men myndighetene har ennå ikke implementert denne dommen.

Tsjekkia
10,22 millioner innbyggere
Romfolk: 200 000
 • En romkvinne ble knivdrept i Praha i 2012, og tre menn har innrømmet å være involvert i drapet. Disse er ifølge pressen høyreekstremister og har jevnlig angrepet hjemløse tidligere. Likevel ble ikke saken klassifisert som rasistisk motivert. Fjerdeklassingen František gikk på en barneskole uten andre rombarn. Læreren klagde på guttens angivelige dårlige oppførsel, og han ble sendt til en praktisk skole for å observeres i fire måneder. Etter dette oppholdet fikk han problemer med å følge med på normal undervisning, og måtte ta fjerde klasse om igjen. Her ble han mobbet og nektet etter hvert å gå på skolen. I 2009 sendte moren ham til en skole med andre rombarn, der han slapp å bli diskriminert. I Tsjekkia er 40 prosent av romfolket arbeidsløse, mot et nasjonalt gjennomsnitt på 7 prosent.

Bulgaria
7,26 millioner innbyggere
Romfolk: 750 000
 • Fattigdom blant romfolk er fire ganger høyere enn resten av befolkningen, og forventet levealder er 10 år yngre. Mellom 50 – 80 prosent av ofre for menneskehandel i Bulgaria er romfolk. I tillegg har volden mot dem økt, og myndighetene kritiseres for å ikke ta nødvendige grep. Rombarn segregeres systematisk i skolesystemet.

Ungarn
9,93 millioner innbyggere
Romfolk: 700 000
 • Amnesty International registrerer stadige angrep, og er bekymret for at myndighetene ikke klarer å beskytte utsatte minoriteter. Det høyreekstreme partiet Jobbik, som har en klar anti-romfolkprofil fikk 17 prosent av stemmene, og vant 47 seter under valget i 2010. Også her skal rombarn oppleve segregering i skolesystemet. Kun 20 prosent av de voksne har tatt mer enn barneskole, og 0,3 prosent har høyere utdanning. Minst 40 prosent av ofrene for menneskehandel skal ha vært romfolk, ifølge en undersøkelse gjort i 2010.
 • I 2009 ble en far og hans 4 år gamle sønn skutt og drept da de forsøkte å rømme fra et brennende hus i en landsby 50 km sør for Budapest. Huset var antent av molotovcocktails, men selv om vitner hadde hørt skudd etterforsket politiet saken som en ulykke. Politirapporten ble endret etter obduksjonen, og en kommisjon konkluderte med at politiets håndtering gikk utover etterforskningen og brøt ofrenes rettigheter. Rettsaken mot de fire mistenkte startet i 2011. Flere demonstrasjonstog mot romfolk, i regi av partiet Jobbik, har blitt fulgt opp med trakassering flere steder. Romfolk opplever dødstrusler og spredning av frykt. Flere har også sluttet å sende barna på skolen.

Tyskland
82, 4 millioner innbyggere
Romfolk: 105 000
 • 46 prosent av rombarn får ingen hjelp hjemmefra til skolearbeid og 13 prosent går ikke på skolen i det hele tatt. Hele 81 prosent av skolebarna har selv opplevd diskriminering.

Hellas
10,72 millioner innbyggere
Romfolk: 265 000
 • I 2008 meldte EU at over halvparten av rombarna ikke gikk på skolen. Mange opplever utkastelser og dårlige boforhold. Hellas har også to ganger blitt dømt for å bryte menneskerettighetene i forbindelser med utkastelser av bosetninger. Barn segregeres også systematisk i skolen.

Italia
59,62 millioner innbyggere
Romfolk: 140 000
 • 40 000 av romfolket bor i leirer og over 40 prosent er under 14 år gamle. Forventet levealder er 20 år lavere enn nasjonalt gjennomsnitt. Tidligere statsminister Silvio Berlusconi har oppfordret til nulltoleranse overfor romfolk. I februar 2011 ble fire rombarn mellom fire og elleve år drept i en brann i sitt hjem i et skogsholt utenfor Roma. De hadde ligget og sovet mens foreldrene skulle kjøpe mat. Borgermesteren hevdet at dette aldri ville skjedd om hans såkalte ”Nomadeplan” hadde blitt gjennomført, men barna hadde tidligere blitt kastet ut fra en annen ulovlig bosetning uten hjelp fra myndighetene til å finne et tryggere sted å bo.

Irland
4,16 millioner innbyggere
Travellers: 37 500
 • Stor andel såkalte travellers. Over 40 prosent av romfolk/travellers er under 15 år, og over 60 prosent av disse har allerede sluttet på skolen. Forventet levealder for menn er 15 år lavere enn resten av befolkningen.

Kosovo
2,54 millioner innbyggere
Romfolk: 37 5000
 • 97 prosent av romfolk, ashkali og egyptere er arbeidsløse. Majoriteten av serbisktalende romfolk kom hit etter krigen i 1999, og bor i serbiske enklaver. Det er nesten komplett straffefrihet for krigsforbrytelser. Barn nektes skolegang og får ikke opplæring i språk. De fleste har verken råd til medisiner eller legehjelp. Amensty International mener romfolk ikke bør tvangsreturneres til Kosovo, der de møter kumulative former for diskriminering.
 • Romfolk som hadde blitt flyttet til FNs ”midlertidige” leire på blyforgiftet jord mellom 1999 og 2010 forsøker å få behandling og erstatning. I 2010 avviste FNs juridiske avdeling et slikt erstatningskrav fra 155 romfolk og ashkali som led av blyforgiftning.

Latvia
2,25 millioner innbyggere
Romfolk: 11 500
 • Færre enn 5 prosent av romfolk hadde langsiktig arbeid.

Litauen
Totalt: 3,57 millioner innbyggere
Romfolk: 3000
 • I 2001 hadde drøyt 40 prosent av romfolk med bolig innlagt vann, og 33 prosent hadde vannklosett.


Makedonia
2,06 millioner innbyggere
Romfolk: 197 750
 • Rombarn segregeres på skolen, og utgjør 46 prosent av elevene på spesialskoler. Uformelle bosetninger mangler vann, elektrisitet, sluk og veier. Sosialdepartementet har ikke gitt økonomisk assistanse eller tilbud om bolig til de 726 romfolkene fra Kosovo som skulle integreres gjennom avtale i 2010. Romfolk opplever politivold, og mange av dem mangler dokumentasjonen som kreves for å kunne få sosial beskyttelse og utdannelse.

Moldova
4,3 millioner innbyggere
Romfolk: 107 500
 • 59 prosent lever i absolutt fattigdom, 50 prosent i ekstrem fattigdom. 43 prosent av barna går ikke på skolen. Generelt er det få som har dokumentasjon nok til å kunne motta medisinsk hjelp. Økning i vold mot kvinner innad i romsamfunnet. En plan for å bedre levevilkårene for romfolket ble stemt gjennom i 2001, men fikk ingen finansiell støtte.

Montenegro
620 000
Romfolk: 20 000
 • I hvertfall en tredel av romfolket bor i dårlige boforhold. Kommunene fikk støtte til å bygge bedre hus, men kun tre av ti har brukt pengene til dette. Rombarn får imidlertid økonomisk støtte til å gå på ungdomsskolen.

Romania
22,25 millioner innbyggere
Romfolk: 1,85 millioner
 • Rundt 80 prosent av romfolk lever i fattigdom fire ganger høyere enn hos resten av befolkningen. Diskriminering forblir utbredt og romfolk opplever stadig utkastelser, uten adekvate boalternativer. Boforholdene utsetter romfolket for helse- og miljørisikoer. Barn skal også utsettes for systematisk segregering.
 • I 2010 ble 76 familier kastet ut av sin bosetning, uten noen form for varsel eller begrunnelse. 40 av disse familiene ble flyttet til en bosetning i utkanten av byen, i nærheten av søppelfyllingen og tidligere dumping av kjemisk avfall. Resten av familiene fikk ikke tilbud om nytt sted å bo. I august 2011 la borgermesteren i byen Baia Mare frem en plan om å sende hundrevis av romfolk tilbake til sine hjemplasser. Amnesty International og lokale organisasjoner kritiserte planen og utkastelsene ble utsatt.

Polen
38, 5 millioner innbyggere
Romfolk: 37 500
 • Over halvparten av rombarna over 13 år har ikke fullført grunnskolen.

Portugal
10, 68 millioner innbyggere
Romfolk: 55 000
 • Forventet levealder er rundt 15 år lavere enn øvrig befolkning. Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende er 17 år. Rundt 13 prosent bor i prekære forhold.

Serbia
7,33 millioner innbyggere
Romfolk: 600 000
 • Innenriksministeren advarte romfolk om at å søke asyl i EU ville ødelegge for Serbias interesser. Innen slutten av oktober i fjor hadde serbiske asylsøkere sunket fra 17 000 til 3000. Segregering på skolen og vold mot romfolk er stadig utbredt. Myndighetene innførte exitkontroll ved grensene etter press fra EU, et brudd på bevegelsesfriheten til serbiske innbyggere – primært romfolk og albanere som vil forlate landet.
 • Romfolk i bosetningen Belvil ble i april 2011 informert om at de skulle omplasseres til nye hus på grunn av veiutbygging. Myndighetene har imidlertid ikke godtatt denne planen og husene er ikke bygget, og beboerne risikerer å bli satt på gaten. I august ble en gruppe romfolk, inkludert 10 barn, tvunget ut av en bygning og forlatt på gaten med sine eiendeler. I november ble 120 romfolk hjemløse etter at skurene deres brant ned, trolig etter å ha blitt påsatt.

Spania
46, 16 millioner innbyggere
Romfolk: 700 000
 • Fattigdommen var 4,5 ganger høyere enn hos øvrig befolkning. Rundt 40 prosent er under 16 år gamle. Romkvinnene opplever diskrimineringen sterkest, fordi de både er romfolk og kvinner.

Sverige
9,28 millioner innbyggere
Romfolk: 45 000
 • Dårlige boforhold, og begrenset tilgang til økonomiske og sivile rettigheter. Utbredt diskriminering, spesielt på arbeidsmarkedet. Rombarn dropper ofte ut av skolen.

Slovakia
5,46 millioner
Romfolk: 500 000
 • 70 prosent av ofrene for menneskehandel er romfolk. Samme tall gjelder for barn på institusjoner. Hele 85 prosent av barna i spesialklasser er rombarn, og de segregeres ofte til egne klasser med redusert pensum. Forventet levealder er minst 15 år mindre enn hos resten av befolkningen. Romfolk i uformelle bosetninger risikerer å bli kastet ut.
 • En skole i byen Levoča skal innføre egne førsteklasser til rombarn, etter ønske fra andre foreldre på skolen. Rektoren sa klassene ville skape et passende læringsmiljø for rombarna.
 • 16 år gamle Jakub gikk på vanlig skole frem til fjerde klasse, der han fikk gode karakterer og flere stipender. Etter en konflikt med en lærer ble han, uten at foreldrene fikk beskjed, sendt til en spesialklasse for elever med mentale funksjonshemninger, selv om tidligere lærere omtalte ham som en svært god elev. Etter barneskolen hadde Jakub færre utdanningsmuligheter og opplevde diskriminering.
 • I november 2011 ble slovakiske myndigheter dømt menneskerettighetsdomstolen for tvangssterilisering av en romkvinne. Hun hadde ikke gitt sitt samtykke, men fikk sin reproduserte helse forstyrret, ble utsatt for dårlig medisinsk behandling og fikk sitt privatliv krenket.

Slovenia
2,01 millioner innbyggere
Romfolk: 8500
 • Majoriteten av romfolk bor i slumområder, mange uten tilgang til offentlige tjenester som hygiene. Vann til drikke, matlaging og vasking hentes de fra forurensede elver og offentlige kraner på bensinstasjoner og kirkegårder. En 12 år gammel jente fortalte Amnesty International at hun ikke går på skolen fordi hun lukter så vondt.

Tyrkia
71,89 millioner innbyggere
Romfolk: 2 750 000
 • Et av Europas eldste nabolag med romfolk ble kastet ut som en del av et urbaniseringsprosjekt i Istanbul.