Bilde
Alle har de samme rettighetene – uansett hvem du er, hvor du kommer fra, eller hvilken hudfarge du har.

Hva er rasisme?

Rasisme er en form for etnisk diskriminering. Det innebærer at mennesker blir diskriminert på bakgrunn av blant annet:

  • Hudfarge
  • Etnisitet
  • Nasjonalitet

Rasisme kommer til uttrykk på ulike måter. Det kan være ekstreme ideologier som bygger på at etnisitet og hudfarge skaper uoverkommelige skiller mellom mennesker, eller hverdagslige holdninger og handlinger der mennesker med en gitt hudfarge eller etnisitet tillegges bestemte egenskaper. Slike fordommer og forutinntatte holdninger fører til forskjellsbehandling og diskriminering.

Felles for de ulike formene for rasisme er at enkeltpersoner reduseres til representanter for en gruppe, basert på sitt utseende eller sin etniske bakgrunn.

Problemet

Rasisme påvirker menneskers mulighet til livsutfoldelse. Over hele verden blir mennesker systematisk fratatt rettighetene sine - bare på grunn av deres hudfarge, rase, etnisitet, avstamning (inkludert kaste) eller nasjonale opprinnelse.

Historien har vist oss, og viser fortsatt, at rasisme fører til brutale brudd på menneskerettighetene.

Samfunnet blir dårligere og mindre trygt for alle hvis man tillater at enkelte grupper systematisk blir fratatt sine rettigheter, og blir behandlet som om de er mindre verdt enn andre. Slike former for strukturell diskriminering fører til at mennesker med bestemt etnisk opprinnelse får færre muligheter og dermed oftere havner i en vanskelig livssituasjon enn andre. Faren for opprør og konflikt er stor i et samfunn der bydelen man blir født i eller hudfargen til foreldrene i stor grad definerer hvilke muligheter man har til å ta utdanning, kjøpe bolig, eller få en jobb og inntekt.

Hvordan jobber Amnesty mot diskriminering?

Amnesty arbeider for å beskytte rettighetene til mennesker som er utsatt for etnisk diskriminering over hele verden.

Vi etterforsker og dokumenterer hvordan rasisme og annen diskriminering fører til brutale brudd på menneskerettighetene.

Vi påvirker myndigheter og maktutøvere.

Vi arbeider for å endre og avskaffe diskriminerende lover som bryter med internasjonale menneskerettigheter.

Vi krever at maktutøverne beskytter alle - uansett hvem de er - fra vold og trakassering. Myndigheter skal aldri utnytte folks uvitenhet, fordommer og diskriminerende holdninger til politiske formål.

Vi mobiliserer over hele verden for å oppnå endring.

Vi aksjonerer for enkeltmennesker og minoriteter som er utsatt for rasisme eller en annen form diskriminering.

DISKRIMINERING I USA
Bilde

Stopp rasismen mot afrikansk-amerikanere

Du har rett til å være trygg i møte med politiet – uansett hvor du bor, hvor du kommer fra eller hvilken hudfarge du har. Likevel opplever mange afrikansk-amerikanere en høyere risiko for politivold i USA.

At times, the police exercise higher levels of violence against certain groups of people, based on institutional racism or ethnic discrimination.

Referanse fra FN i Amnestys rapport om politivold i USA

Overdreven maktbruk av politiet er et problem som rammer mennesker av alle hudfarger i USA, men i et land preget av en strukturell diskriminering og marginalisering av mennesker med afrikansk-amerikansk bakgrunn vil politiet utøve sin makt i et system som gjør at det er mye mer sannsynlig for en svart mann å bli drept av politiet enn for en hvit mann.

Hva gjør Amnesty?

  • Vi dokumenterer hvordan politiets maktbruk i USA bryter med internasjonale lover, og vi er en sterk stemme i den offentlige debatten.
  • Vi tar sammenheng mellom politivold og etnisk diskriminering opp med politikerne.
  • Vi samarbeider tett med sivilsamfunnsorganisasjoner og grasrotaktivister for å bidra til en sterk bevegelse mot diskriminering og for mangfold og likestilling.
  • Vi tar opp overdreven bruk av makt mot demonstranter og vektlegger at ytringsfrihet er en menneskerett.
  • Vi arbeider overfor kongressen og delstatsmyndigheter for konkrete lovendringer som begrenser politiets mulighet til maktbruk.

Les mer om politivold her.