Henrettelsesbølge i Saudi-Arabia

Hundrevis er blitt dømt til døden etter urettferdige rettssaker i et rettssystem som er svært mangelfullt.
Publisert: 25. aug 2015, kl. 01:01 | Sist oppdatert: 3. jun 2019, kl. 14:28
Saudi-Arabia må stanse bruken av dødsstraff.
Hundrevis er blitt dømt til døden etter urettferdige rettssaker i et rettssystem som er svært mangelfullt. Det sier Amnesty International i den nye rapporten "Killing in the Name of Justice: the Death Penalty in Saudi Arabia". Rapporten avdekker sjokkerende fakta om den tilfeldige bruken av dødsstraff i kongedømmet. Dødsstraff blir ofte idømt etter rettssaker som preges av åpenbare mangler i henhold til internasjonal standard for rettferdig rettergang.
- Det å idømme hundrevis av mennesker dødsstraff i mangelfulle rettsprosesser er rett og slett en skam. Dødsstraff er under alle omstendigheter forferdelig, og det er spesielt beklagelig når den blir anvendt tilfeldig og i åpenbart urettferdige retterganger, sier Said Boumedouha, fungerende leder for Amnestys Midtøsten- og Nord-Afrika-program.
- Saudi Arabias mangelfulle rettssystem muliggjør juridisk forankrede henrettelser i stor skala. I mange av sakene blir den tiltalte nektet adgang til advokat, og i noen av sakene blir de dømt på grunnlag av «tilståelser» fremkommet under tortur og annen mishandling. Dette er opplagt misbruk av rettssystemet, sier Boumedouha.
Stiller ut hodene
Mellom august 2014 og juni 2015 ble minst 175 personer henrettet. Det vil si i gjennomsnitt en henrettelse annenhver dag. Siden 1985 ble minst en tredjedel av henrettelsene ilagt for forbrytelser som ikke kan karakteriseres som «de mest alvorlige forbrytelser» som det i henhold til internasjonal rett kan idømmes dødsstraff for.

En stor andel av dødsdommene i Saudi-Arabia – 28% siden 1991 – gjaldt narkotikarelaterte forbrytelser. Nesten halvparten – 48% - av alle henrettede i Saudi Arabia siden 1985 var utenlandske statsborgere. Mange av dem fikk ikke god nok tolketjeneste under rettergangen og ble tvunget til å signere dokumenter, blant annet tilståelser, som de ikke forsto.
De fleste henrettelsene i Saudi Arabia skjer ved halshugging, eller i noen tilfeller ved skyting. Visse henrettelser blir utført i full offentlighet, og de døde legmene og avkuttede hodene blir stilt ut.
Familiene til fanger som er dømt til døden får ofte ikke beskjed om henrettelsen, og får først vite om den i etterkant eller gjennom media.
Mangelfullt rettssystem
Saudi-Arabias rettssystem er basert på sharia-lover og mangler en straffelov. Definisjonen av forbrytelser og straffer er vagt formulert og åpner derfor for fortolkninger. Systemet gir også dommerne makt til å bruke eget skjønn når de dømmer folk, noe som igjen åpner for store uoverensstemmelser og vilkårlige dommer. For visse forbrytelser som er straffbare i henhold til tai’zir (uinnskrenket straff) kan mistanke alene være nok til at dommeren på grunnlag av forbrytelsesens alvorlighetsgrad og tiltaltes karakter idømmer dødsstraff.
Rettssystemet mangler også de mest grunnleggende aktsomhetsregler for rettferdig rettergang. Dødsdommer blir ofte idømt etter urettferdige og summariske prosesser, ofte i hemmelige retterganger. Tiltalte blir som regel nektet adgang til advokat eller dømt på grunnlag av «tilståelser» fremkommet under tortur eller annen mishandling. De blir også nektet retten til å anke.

Avviser kritikken
Saudi-Arabia har hardnakket avvist all kritikk for sin bruk av dødsstraff, og de sier at dødsdommene blir idømt i henhold til islamsk sharia-lovgivning og kun for «de mest alvorlige forbrytelsene». De hevder at de setter de strengeste krav til at rettssakene følger internasjonal standard for rettferdig rettergang.
- Påstanden om at dødsdommene i Saudi Arabia blir idømt i rettferdighetens navn og i tråd med internasjonal rett kunne ikke være lenger fra sannheten. I stedenfor å forsvare landets sjokkerende bruk av dødsstraff, burde saudiarabiske myndigheter straks etablere et offisielt moratorium på henrettelser og implementere internasjonal standard for rettferdig rettergang i alle straffesaker, sier Said Boumedouha.

Reformer må til
En sak som tydeliggjør alle mangler er saken til sheikh Nimr Baqir al-Nimr, en geistlig regjeringskritisk person fra den østlige delen av landet. Etter en svært mangelfull og politisk motivert rettssak ble han dømt for vagt definerte forbrytelser. Han ble nektet muligheten til å forberede et forsvar, og noen av forbrytelsene var ikke å anse som kriminelle i henhold til internasjonal menneskerettighetslovgivning.
- De grunnleggende manglene i Saudi-Arabias rettssystem åpner døren på vidt gap for misbruk. Myndigheten bedriver en hensynsløs og sjokkerende lek med folks liv, sier Said Boumedouha.
- Hvis myndighetene virkelig vil vise at de er forpliktet av internasjonale standarder for rettferdig rettergang, så må de sette i gang med reformer som kan bringe Saudi-Arabias straffesystem i tråd med internasjonal rett og standarder.
I påvente av full avskaffelse av dødsstraff ber Amnesty International saudiarabiske myndigheter om å innskrenke bruken av dødsstraff til forbrytelser som gjelder «forsettelig drap», i tråd med internasjonal rett og standarder, og at bruken av dødsdommer overfor ungdomsforbrytere og mentalt syke opphører.
DØDSSTRAFF I SAUDI-ARABIA:
  • Dødsdommer blir idømt etter urettferdige retssaker som mangler grunnleggende sikkerhetsgarantier.
  • Minst 102 henrettelser i løpet av første halvår i 2015 mot 90 totalt i 2014.
  • I gjennomsnitt blir en person henrettet annenhver dag, de fleste ved halshugging.
  • Nesten halvparten av henrettelsene de siste årene har vært for forbrytelser som ikke omfatter drap.
  • Minst 2.208 personer ble henrettet i perioden januar 1985 til juni 2015.
  • Nesten havparten av dem som er blitt henhrettet siden 1985 har vært utenlandske statsborgere.
  • Ungdomsforbrytere og mentalt syke har vært blant de henrettede.