Gruppestruktur

Oversikt over hvilke verv en bør og skal ha i Amnesty-gruppa.
Publisert: 11. okt 2018, kl. 17:09 | Sist oppdatert: 8. Apr 2024, kl. 14:26
← tilbake til verktøykassa

ENGLISH

Overordnet:

Alle grupper skal ha en gruppeleder eller gruppekontakt som har overordnet ansvar for kommunikasjon mellom gruppa og Amnestys sekretariat. Grupper bør også ha en nestleder til å bistå gruppeleder.

Hvis gruppa bruker sosiale medier skal de ha en SoMe-ansvarlig som får opplæring i bruk av sosiale medier og som er ansvarlig for at retningslinjene for sosiale medier følges.

Det anbefales at gruppa har en økonomiansvarlig som er ansvarlig for å søke midler til arrangementer fra regionleder. Hvis gruppa har egne midler må de ha en egen økonomiansvarlig som er ansvarlig for at de økonomiske retningslinjene for grupper følges og at det sendes inn økonomirapport.

Alle verv i gruppa skal velges gjennom demokratiske valg årlig. Samme person kan stille til gjenvalg, men det skal være åpent for at alle interesserte medlemmer av gruppa får muligheten til å stille til valg. Dette er fordi Amnesty er en demokratisk organisasjon og det er viktig at også gruppene følger demokratiske prinsipper.

Valg i gruppene bør gjennomføres på våren, innen utgangen av april. Gruppa velger selv om eventuelle nyvalgte personer tar over vervene med en gang, eller om de har en overlappingsfase. Det er viktig med kompetanseoverføring ved nyvalg, ved at den som har vervet overfører informasjon til den som tar over. Se eget dokument om kompetanseoverføring.

For at gruppene skal være dynamiske og ikke gjøre seg avhengig av én person, er det avgjørende at ansvar fordeles mellom gruppemedlemmene. Det anbefales derfor at gruppene også har medlemmer i andre valgte posisjoner.

Beskrivelse av verv:

Gruppeleder (noen ganger omtalt som gruppekontakt): Overordnet ansvar for gruppa og ansvarlig for kommunikasjon med sekretariatet generelt og regionleder spesielt. Dette inkluderer ansvar for å holde regionlederen oppdatert på gjennomførte og planlagte aktiviteter gjennom kvartalsrapportering. Gruppeleder er regionleders kontaktperson inn til gruppa og skal sørge for å videreformidle informasjon fra regionkontoret til resten av gruppa. Gruppelederen har ansvar for å sette agenda og kalle inn til gruppemøter og videre å delegere oppgaver til resten av gruppas medlemmer. Gruppeleder bør delta på årlige gruppeledersamlinger.

Nestleder: Bistår gruppeleder i alle oppgaver. Stedfortreder for gruppeleder ved behov. Nestleder bør delta på årlige gruppeledersamlinger.

Sekretær: Ansvarlig for å distribuere agenda i forkant av gruppemøter, skrive referat og distribuere det til alle medlemmer i gruppa.

SoMe-ansvarlig: Overordnet ansvar for å holde gruppas sosiale medieprofiler oppdaterte og i overenstemmelse med retningslinjer for bruk av sosiale medier. Ansvarlig for opprettelse av, og mobilisering til, Facebook-arrangementer og spredning av informasjon på sosiale medier.

Kommunikasjonsansvarlig: Har det overordnede ansvaret for utadrettet kommunikasjon. Har ansvar for å skape synlighet rundt gruppas arrangementer ved å kontakte lokale medier og synliggjøring av Amnestys arbeid gjennom leserinnlegg i lokale/ nasjonale medier. Ansvarlig for å ta bilder under ulike arrangement og aksjoner.

SoMe-ansvarlig og kommunikasjonsansvarlig kan slås sammen til en rolle hvis ønskelig.

Økonomiansvarlig: Hovedansvar for gruppas økonomi og at gruppa følger de økonomiske retningslinjene for grupper. Ansvarlig for å søke om midler fra regionkontoret til gruppas arrangementer og aksjoner, herunder å utarbeide budsjett for disse.

Arrangementsansvarlig: Overordnet ansvar for praktiske detaljer rundt gjennomføring av arrangementer og aksjoner. For eksempel logistikk, lys/lyd, innkjøp, lokaler, standstillatelse, produksjon av trykksaker etc.

Sosialtansvarlig: Om man ønsker det kan gruppa gjerne ha en som er ansvarlig for sosiale arrangementer for gruppa. Det er viktig å ha det gøy også!