6 steg  for å håndtere netthets - en guide til politiske partier

Har ditt parti gode retningslinjer for håndtering av netthets?  
Publisert
23. august 2021

Amnestys undersøkelse om netthets blant stortingskandidater i 2021 viser at nesten halvparten av politikerne i undersøkelsen ikke vet om sitt eget parti har rutiner for håndtering av netthets.

Scroll gjennom Amnestys sjekkliste og finn ut av hvordan ditt parti kan både forebygge og håndtere netthets blant partimedlemmer.

NB. Kilder og mer informasjon om Amnestys arbeid med netthets finner du nederst på siden.

Steg 1: Ha tydelige og konkrete retningslinjer

Det er viktig at partiet har rutiner for håndtering av netthets. Disse bør være enkle å finne, enkle å følge og man må være sikre på at medlemmene og tillitsvalgte kjenner til dem.

Retningslinjene bør inneholde tydelige råd til:

  • Hva man skal gjøre hvis man opplever netthets

  • Hvem i partiet man kan henvende seg til

  • Hva slags hjelp man kan forvente å få fra partiet

Om lokale eller sentrale rutiner vil fungere best kan variere fra parti til parti, og bør besluttes av det enkelte partiet. Det viktigste er at det finnes gode rutiner som er lett tilgjengelig for alle i partiet.

Steg 2: Kommuniser retningslinjene tydelig

For at retningslinjene skal ha en effekt, er det viktig at medlemmene og de tillitsvalgte er kjent med de. Det er ikke nok at de kun ligger på nettsiden.

Retningslinjene kan for eksempel informeres om gjennom workshops, kursing, interne chattgrupper, informasjonsmail, via tillitsvalgte osv. Her kan partiene ha ulike former for internkommunikasjon og ulike erfaringer med hva som fungerer best.

Et godt tips kan være å ha informasjon om rutinene som en del av opplæring av tillitsvalgte og i valgkamptrening.

Steg 3: Etabler kontaktpersoner

Det må være enkelte å finne ut hvem i partiet man skal kontakte dersom man blir utsatt for netthets, og lav terskel for å  be om hjelp.

Kontaktpersonen bør ha:

  • Tid og ressurser til å håndtere netthetshenvendelser fra medlemmer

  • Kompetanse til å gi støtte og veiledning til den som har blitt utsatt for hets

  • Kunne hjelpe til å vurdere om netthetsen bryter loven, eventuelt hvor man kan henvende seg for å få råd og veiledning om saken, og bistå dersom man avgjør at hetsen skal anmeldes

  • Kjennskap til hva slags hjelp og støtte som finnes på lokalt nivå.

Steg 4: Gi oppfølging og veiledning

Amnestys netthetsundersøkelse 2021 viser at mange politikere føler seg maktesløse i møte med netthets og ikke vet hvordan de skal håndtere situasjonen.

Partiene bør legge til rette for oppfølging og veiledning:

  • Noen å snakke med. Dette kan være noen internt i partiet eller en som partiet knytter til seg, slik som en psykolog.
  • Noen til å vurdere alvorlighetsgraden. Hets kan befinne seg i grenseland mellom hva som er lovlig og ikke. Den som har blitt utsatt for hetsen bør få hjelp til å vurdere dette.
  • Bistand ved anmeldelse. Dersom hetsen skal anmeldes bør partiet tilby bistand og støtte i denne prosessen.

Det bør også være mulig å få hjelp på sosiale medier, dersom kommentarfeltet blir tatt over av netthatere. Partiet kan for eksempel etablere grupper som kan støtte opp om politikere som fronter politiske saker på nett. Partiene bør lage rutiner og sette av ressurser til dette.

PS!

Det er ikke alltid så lett å vite om netthets bør anmeldes eller ikke. Det kan derfor være lurt å henvende seg til noen offentlige instanser dersom man ønsker å få råd og veiledning på dette.

Man kan for eksempel kontakte Politiets nettpatrulje, Likestiling og Diskrimineringsombudet eller Datatilsynet.

Steg 5: Jobb for å forebygge netthets

Partiene, de tillitsvalgte og medlemmene kan være viktige aktører for å forbygge netthets. Vær bevisst på at budskapet ditt blir kommunisert på en måte som gjør at de ikke misforståes eller tolkes feil.

Enkelte partier har egne retningslinjer for hvordan deres tillitsvalgte skal kommunisere på nett. Slike regler kan være til god hjelp, og bidra til en bedre tone i debatten.

Steg 6: Dokumenter netthetsen

Det er lettere å håndtere netthets når man vet hvordan den arter seg. Partiet bør derfor oppfordre sine medlemmer og tillitsvalgte til å dokumentere og melde fra til partiet om hetsen.

Netthets kan dokumenteres gjennom for eksempel e-poster, sms-er, skjermdump fra sosiale medier og av kommentarfelt. Partiet bør ha et system for å håndtere og strukturere denne informasjonen. 

Om sjekklisten  

Gjennom å ha gode rutiner for håndtering og forebygging av netthets, kan vi skape tryggere rammer for politikere som vil ytre seg i offentligheten. Dette kan gjøre at flere velger å delta med sin stemme.

Hele 600 stortingskandidater deltok i Amnestys netthetsundersøkelse i 2021. Nesten halvparten av kandidatene er usikre på om sitt parti har retningslinjer for håndtering av netthets. Av den grunn har vi utviklet denne sjekklisten, for å gjøre det enklere å etablere gode rutiner.

Listen er ikke uttømmende, men er ment som et hjelpemiddel for partier som ønsker å ta netthets på alvor.

Sjekklisten henter inspirasjon fra følgende arbeid:

Sammen er vi sterkere enn hatet.