Amnestys forhold til sivile ulydighetsaksjoner
Publisert: 28. Feb 2023, kl. 14:53 | Sist oppdatert: 3. Mar 2023, kl. 13:47

Hva er sivil ulydighet?

Sivil ulydighet er et overlagt lovbrudd begått av samvittighetsgrunner, og fordi det fremstår som den mest effektive fremgangsmåten for å skape oppmerksomhet, uttrykke sosial eller politisk motstand, og oppnå endring. Det er ikke-voldelig og offentlig.

Sivil ulydighet er en aksjonsform som i historien har blitt brukt for å øke bevissthet, legge press og for å oppnå endring. Aktivister rundt hele verden har brukt forskjellige metoder for sivil ulydighet gjennom direkte og ikke-voldelige virkemidler som innebærer lovbrudd.

Sivilt ulydige aksjoner er en måte å utøve menneskerettighetene til ytringsfrihet og fredelig forsamling på. Disse rettighetene er beskyttet både av internasjonal rett og den norske grunnloven, til og med når de praktiseres i strid med enkelte nasjonale lover. De må imidlertid ikke brukes på en måte som fører til alvorlig krenkelse av andres menneskerettigheter eller sikkerhet.

Sivil ulydighet og menneskerettigheter

Sivil ulydighet har en forankring i menneskerettighetene. Den er basert på

 • samvittighetsfrihet
 • ytringsfrihet
 • forsamlingsfrihet

Myndighetene kan bare begrense bruken av disse rettighetene på en måte som er lovbasert og bare hvis det er nødvendig for å beskytte andres menneskerettigheter eller andre viktige samfunnsinteresser (f.eks. sikkerhet eller helse). I tillegg må begrensningene være forholdsmessige, det vil si at myndighetenes reaksjon må stå i forhold til hvor alvorlig skaden er som man må forhindre.

Kan Amnesty bruke sivilt ulydige aksjoner?

Amnesty gjennomfører sine aktiviteter i all hovedsak i tråd med nasjonale lover. Bare i noen unntakssituasjoner kan ledelsen i Amnesty godkjenne at det er strategisk riktig å bruke sivil ulydighet, f.eks. ved å

 • bryte en lov som er i strid med menneskerettighetene
 • begå lovbrudd for å uttrykke protest eller få oppmerksomhet
 • begå lovbrudd for å hindre menneskerettighetsbrudd

Amnesty er en global bevegelse. Det betyr at det Amnesty gjør i et land påvirker hele bevegelsen. Blant annet derfor må eventuell bruk av sivile ulydighetsaksjoner vurderes både for sjansen til måloppnåelse og for risiko. I tillegg må det være sannsynlig at vi ikke kan oppnå målene våre gjennom lovlige virkemidler. Hvem som må være involvert i en slik vurdering avhenger av risikoen aksjonene medfører.

Grunnprinsipper for bruk av sivil ulydighet i Amnesty:

 • aksjonen er ikke-voldelig og i tråd med Amnestys kjerneverdier
 • strategisk, nødvendig og med kalkulert risiko
 • basert på en grundig vurdering av menneskerettighetssituasjonen
 • omsorg for deltakerne og respekt for deres rettigheter
 • aktsomhetsvurderinger overfor deltakerne og andre som blir berørt
 • basert på informert samtykke
 • tilstrekkelig trening av deltakerne
 • Amnesty tar ansvar for sine handlinger

Dette betyr at for at Amnesty International skal være med på en sivilt ulydig aksjon, må det være sannsynlig at vi ikke kan oppnå målet med lovlige virkemidler, det må være håp om reell endring i saken, og risikoen må vurderes til å være akseptabel av generalsekretæren, eventuelt i samråd med styret, og i visse tilfeller av representanter fra den internasjonale bevegelsen. Det må i tillegg skje nøye forberedelser for å sikre sikkerheten til, samtykke fra og treningen av aktivistene som deltar i en slik aksjon.

Har du spørsmål? Da kan du ta kontakt med ditt regionkontor, eller sende en epost til politisk rådgiver Gerald Folkvord på [email protected].