Protokoll fra styremøtet 22. april 2022

Protokoll fra styremøte i Amnesty International i Norge fredag 22. april 2022
Publisert: 30. jun 2022, kl. 09:28 | Sist oppdatert: 30. jun 2022, kl. 09:53

Til stede: Thea Schjødt, Thomas Øvestad, Anette Bonnevie Wollebæk, Kjell Johnsen, Juni Emilie Baardvik, Viktor Johannes Matre, Gabriel Qvigstad, Anne Marie Mollén og Arne Wilhelm Theodorsen, Henriette Nielsen, Maren Susanna Rullestad, Tor Kåpvik, Selma Ahmetagic og Maryam Iqbal Tahir

Forfall: ingen forfall

Til stede fra sekretariatet: John Peder Egenæs, Bjarte Økland, Sayed Sohaib Karimi, Sidsel Stanmore Andersen, Ingvild Gjone Lyberg og Sindre Stranden Tollefsen

Møteleder: Thea Schjødt
Protokollfører: Sayed Sohaib Karimi

SAK 30/2022 Dagsorden
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 36/2022 utsettes til styremøtet 18. juni 2022.

Vedtak:
Styret vedtar dagsorden.

SAK 31/2022 Protokollsaker
Sakspapir fra generalsekretæren

Vedtak:
Protokoll fra styremøtet 17. mars 2022 ble godkjent og signert elektronisk.

SAK 32/2022 Kommende styresaker
Sakspapir fra generalsekretæren

Saken om AI Norges mangfoldprosjekt skal framlegges på et av fremtidige styremøter.

Som en del av evaluering av landsmøte 2022 på styremøtet i 18. juni skal styret diskutere endring i landsmøtets vedtekter knyttet til styrets handlingsrom i forbindelse med innsendte vedtaksforslag.

Styret besluttet å avholde styreseminaret 17. juni 2022 i region nord i Kautokeino.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

SAK 33/2022 Presentasjon av AI Norges målgruppeinnsikt
Presentasjon ved Sidsel Stanmore Andersen

AI Norges markedsrådgiver og ansvarlig for arv og testament, Sidsel Stanmore Andersen, presenterte resultat av undersøkelsen om AINs målgruppeinnsikt.

Prosjektet er gjennomført av Norstat og Brand Cognition og er blitt bredt gjennomført i organisasjonen.

Prosjektet baserer seg på en kvalitativ undersøkelse som ble sendt til 50 ulike støttespillere.

Det er gjort en kartlegging av de assosiasjoner AINs støttespillere har til organisasjonen. Største assosiasjonen til AIN er menneskerettigheter som de knytter til rettferdighet.

Interne og eksterne målgruppers forhold til Amnesty og ideelle organisasjoner viser at tilliten til AI Norge blant befolkningen er høy. Blant ideelle organisasjoner ligger AIN høyt når det gjelder kjennskap i befolkningen.

Blant de viktigste saker, både for de som støtter og ikke støtter AI Norge, er tortur, ytringsfrihet urettmessige fengslinger, kvinners rettigheter og rasisme.

Kartlegging av hvorfor AI Norge blir støttet i befolkningen viser at solidaritet og samvittighet er blant viktigste oppgitte årsaker.

Undersøkelsen viser at AI Norges støttespillere er noe mer samfunnsengasjert sammenlignet med støttespillere til lignende organisasjoner. 77 prosent oppgir at de er opptatt av norsk politikk, internasjonal politikk og samfunnsspørsmål.

Ideen om menneskerettighetene som prinsipp er blitt oppgitt som hovedårsaken til at det gis støtte til AI Norge.

Styret takket Sidsel Stanmore Andersen for presentasjonen.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

SAK 34/2022 Skisse til AI Norges profilkampanje
Presentasjon ved AINs kommunikasjonssjef

AI Norges kommunikasjonssjef, Sindre Tollefsen, presenterte skisse til AI Norges profilkampanje.

Han ga en oversikt over prosessen for kampanjen:

 • Etablering av merkevareplattform
 • Brandstory
 • Onepager – identitet
 • Intern forankring
 • Målgruppeundersøkelse
 • Lansering av profilkampanje

AIN skal en gang pr kvartal hente ut en rekke nøkkelpunkter som bidrar til å gi et bilde på hvordan kjennskap til organisasjonen har utviklet seg i befolkningen.

I samarbeid med eksternt byrå, Anorak, skal AIN utarbeide en profilkampanje som skal styrke AINs posisjon og identitet i befolkningen.

Målet er at profilkampanjen skal ta målgruppen gjennom en prosess som begynner med oppmerksomhet, emosjonell tilknytning og så til handling.

Budskapet i kampanjen fokuserer på å fortelle at enkeltindividet alene ikke kan forandre verden, men heller som en del av et fellesskap. Målet er å ha en stoppeeffekt i befolkningen der teksten i kampanjen understreker fellesskapet.

Prosess videre for kampanjen er at manus til film skal ferdigstilles. Deretter skal kampanjen distribueres bred i ulike kanaler. Målet er å lansere kampanjen før sommer og Pride.

Styret spurte om det er tenkt å tilgjengeliggjøre videoen for syns- og hørselhemmede. Kommunikasjonssjefen svarte at dette skal han ta med videre til kommunikasjonsavdelingen.

Styret spurte om tidslinjen for filmen. Kommunikasjonssjefen svarte at den lanseres en gang ut mai 2022.

Styret takket for presentasjonen.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

SAK 35/2022 Presentasjon av endelig TV-aksjonssøknad
Presentasjon ved assisterende generalsekretær

AI Norges assisterende generalsekretær, Ingvild Gjone Lyberg, presenterte status for endelig TV-aksjonssøknad.

Styret ble orientert om at søknadsteksten er nesten ferdig og skal sendes innen fredag 29. april 2022.

Tittelen for søknadens er «ingen stemme, ingen fremtid», og tar for seg følgende punkter:

 • Et kraftig løft for ytringsfriheten
 • Kjent metode: avsløre, påvirke og samle verden
 • Globalt program – vi skal være der det skjer når det skjer
 • 9 fokusland
 • Egen norsk del – norsk ungdom skal få kunnskap, holdninger og ferdigheter til å fremme ytringsfriheten.

Grunnen til at søknaden fokuserer på ytringsfrihet er fordi det er et relevant tema det norske folk vet at AI Norge jobber med. I tillegg er temaet relevant for Flagship campaign i den internasjonale bevegelsen.

Følgende faktorer ble trukket fram som tilsier at AI Norge kan få TV-aksjonen:

 • Aktualitet – krig og autoritærvending
 • Moderne og tech-savvy
 • Norsk mobiliseringspotensial
 • Skiller oss ut fra konkurrentene

Styret takket for presentasjonen.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

SAK 36/2022 Oppdatering om økonomiske retningslinjer for AIN-grupper
Sakspapir fra generalsekretæren

Denne saken ble utsatt til styremøtet 18. juni 2022.

SAK 37/2022 AI Norges arbeid knyttet til invasjonen av Ukraina
Muntlig orientering ved generalsekretæren

Generalsekretæren orienterte styret om AI Norges pågående arbeid knyttet til situasjonen i Ukraina.

I går ble det overført 4,7 mill kr i forbindelse med arbeid med Ukraina til det internasjonale sekretariatet.

To av AI Norges ansatte jobber fremdeles heltid knyttet til AI Norges akuttarbeid med evakuering av kollegene i Amnesty Ukraina.

AI Norge skal delta på et møte med Kripos der Kripos ønsker å høre mer om organisasjonens informasjon og arbeid med situasjonen i landet.

SAK 38/2022 Generalsekretærens orientering
Muntlig orientering ved generalsekretæren

AI Norges assisterende generalsekretær ble kåret til årets kulturbærer av Great Place to Work.

Styret gratulerte henne og AI Norge for denne kåringen.

SAK 39/2022 Kvartalsrapport – første kvartal 2022
Sakspapir fra generalsekretæren

Generalsekretæren informerte om årsaken til at kvartalsregnskap ikke ble fremlagt på dette styremøtet.

Generalsekretæren ga en forklaring på det rapporterte tallet om sykemelding i AI Norges KPI’er.

Styret ble orientert om resultatet av valg av ansattes ordinære og vararepresentanten i sekretariatet.

Generalsekretæren forklarte at rapportering om AML-brudd dreier seg om overtidsarbeid.

Generalsekretæren informerte om lansering av to nye Amnestygrupper. Det jobbes kontinuerlig med å oppnå styrets mål om å øke antall Amnestygrupper.

Vedtak:
Styret tar kvartalsrapporten og KPI’ene til orientering.

SAK 40/2022 Forslag om bevilgning fra Prosjektfondet til Amnestys Krisefond
Sakspapir fra generalsekretæren

Generalsekretæren ga en orientering om bakgrunnen for dette forslaget.

Styret spurte om midlene er et engangsbeløp. Generalsekretæren bekreftet dette.

Styret spurte om midlene vil ha en tilbakevirkende kraft eller gjelder fremtidige konflikter.

Styret etterspurte tydeligere retningslinjer for rapportering og bruk av midler fra det internasjonale sekretariatet.

Styret vedtok å tilføye «i første omgang» i første setningen av forslag til vedtak.

Styret ba generalsekretæren om å innhente utfyllende informasjon om prosess rundt rapportering og retningslinjer for bruk av midlene.

Vedtak:
Styret vedtar i første omgang å sette av to millioner kroner til Amnesty Internationals ‘Solidaritet og krisefond’. Midlene som settes av skal komme fra ‘Prosjektfondet’. Styret ber generalsekretæren utforme et Memorandum of Understanding med det internasjonale sekretariatet knyttet til denne beslutningen, og legge det fram for styret ved første anledning. Styret ber generalsekretæren om å innhente utfyllende informasjon om prosess rundt rapportering og retningslinjer for bruk av midlene.

SAK 41/2022 Landsmøtet 2022: forslag til Landsmøteuttalelser
Sakspapir fra generalsekretæren legges fram på styremøtet

Styret ble orientert om sine oppgaver under landsmøte 2022.

AI Norge har en tradisjon for at Landsmøte uttaler seg om noen aktuelle saker.

I forbindelse med landsmøte 2022 har generalsekretæren framlagt tre forslag til uttalelser som styret skal ta stilling til. Styret vedtok å legge fram forslag til uttalelser om Ukraina og Afghanistan for landsmøtet.

Landsmøteuttalelser om Ukraina og Afghanistan skal behandles i arbeidsgruppe organisasjon & policy.

SAK 42/2022 Styrets orientering

Juni Emilie Baardvik orienterte om hennes deltakelse i ungdomssamlingen og de sakene som ble diskutert der.

Viktor Matre informerte om diskusjon rundt et vedtaksforslag til Global Assembly knyttet til det internasjonale styret som omhandler en ny digital voteringsmodell.

SAK 43/2022 Eventuelt

Det forekom ingen saker under eventuelt.

Styrets alenetid