Protokoll fra styremøtet 17. juni 2022

Protokoll fra styremøte i Amnesty International i Norge fredag 17. juni 2022
Publisert: 8. aug 2022, kl. 11:11 | Sist oppdatert: 8. aug 2022, kl. 11:24

Til stede: Thea Schjødt, Tor Kåpvik, Anette Bonnevie Wollebæk, Kjell Johnsen, Juni Emilie Baardvik, Viktor Johannes Matre, Arne Wilhelm Theodorsen, Maren Susanna Rullestad, Maria Nelly Holmedahl (inntil SAK 50/2022) og Laila Derraz (observatør)

Forfall: Maryam Iqbal Tahir og Selma Ahmetagic

Til stede fra sekretariatet: John Peder Egenæs, Bjarte Økland, Sayed Sohaib Karimi, Ina Tin (under SAK 49/2022), Aili Keskitalo (under SAK 49/2022), Ragna Eskeland (under SAK 47/2022 og SAK 48/2022) og Camilla Fallsen (under SAK 50/2022)

Ekstern(e) gjest(er): Lisa Cooper v/Catalysts (under SAK 47/2022)

Møteleder: Thea Schjødt
Protokollfører: Sayed Sohaib Karimi

SAK 44/2022 Dagsorden
Sakspapir fra generalsekretæren

Vedtak:
Styret vedtar dagsorden.

SAK 45/2022 Protokollsaker
Sakspapir fra generalsekretæren

Vedtak:
Protokoll fra styremøtet 22. april 2022 ble vedtatt og signert elektronisk.

SAK 46/2022 Kommende styresaker
Sakspapir fra generalsekretæren

Styret forespurte orientering om status på næringsliv og inntektene fra dette prosjektet på styremøtet i september.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

SAK 47/2022 Rapport om AI Norges mangfoldprosjekt
Sakspapir fra generalsekretæren

Lisa Cooper ved Catalysts presenterte endelig rapport om mangfold i AI Norge og trakk på bakgrunn av den fram en rekke anbefalinger som organisasjonen kan iverksette. Styret stilte spørsmål om rapporten og nevnte blant annet at det er et fåtall aktivister som er blitt snakket med i forbindelse med denne rapporten. I tillegg er det en rekke punkter knyttet til minoriteter som det er vanskelig å si noe konkret om grunnet få respondenter. Lisa Cooper anerkjente utfordringen og la til at dataene likevel gir rom for noen antakelser.

Styret påpekte at det er mye positivt i rapporten, men også konkrete punkter som det kan jobbes videre med.

Styret takket Lisa Cooper for presentasjonen.

Vedtak:
Styret tar Catalysts rapport til orientering. Styret ber generalsekretæren igangsette arbeidet med en mangfold- og inkluderingsstrategi og å gjennomføre de endringer som kan igangsettes umiddelbart. Styret ber generalsekretæren presentere et utkast til en mangfold- og inkluderingsstrategi for styret første kvartal 2023.

SAK 48/2022 Status for likestilling og ikke-diskriminering i AI Norge
Sakspapir fra generalsekretæren

AI Norges HR-sjef, Ragna Eskeland, presenterte rapporten om aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP) i AI Norge for 2021.

Blant punkter i rapporten som hun trakk fram var graden av ufrivillig deltidsarbeid i AI Norge. 3 av 16 deltidsmedarbeidere har i en spørreundersøkelse sendt av sekretariatet svart at de ønsker å jobbe mer enn i nåværende stillingsprosent.

Videre snakket hun om kartlegging av kjønnsforskjeller i AINs lønnssystem. Rapporten viser at i Amnesty i Norge tjener kvinner gjennomsnittlig 7 % mer enn menn. Ettersom Amnesty i Norge ikke har et lønnssystem, kun lønnsprinsipper, går det ikke an å sammenligne på gruppenivå. Derfor er ikke denne skjevheten så nyttig informasjon. Én av grunnene til at kvinner tjener mer enn menn kan være at Amnesty har relativt mange kvinnelige ledere, i tillegg til mange kvinner i andre sentrale posisjoner som har vært lenge i organisasjonen.

Styret spurte om frivillige i AI Norge også er inkludert i denne rapporten. HR-sjefen svarte at rapporten kun tar for seg ansattes forhold.

Styret spurte om kjønnsbalansen i AI Norge. HR-sjefen svarte at organisasjonen har en skjev kjønnsbalanse, men at det er noe som kontinuerlig jobbes med å forbedre. Sekretariatet har igangsatt en prosess for å etablere et forenklet lønnssystem for de ansatte ved sekretariatet. Neste års rapport, vil dermed kunne vise tall for lønnsforskjeller på gruppenivå.

Vedtak:
Styret vedtar rapporten om Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) i AI Norge.

SAK 49/2022 AI Norges arbeid med klima og menneskerettigheter
Sakspapir fra generalsekretæren

AI Norges politiske rådgivere, Ina Tin og Aili Keskitalo, ga en introduksjon til AI Norges arbeid med klima og menneskerettigheter.

Målet i denne omgang å få innspill, kommentarer og spørsmål fra styret. På styreseminaret i september vil saken bli grundig diskutert.

Hovedgrunnene til at AI Norge jobber med klimakrisen er at:

  • Klimakrisen er en menneskerettighetskrise som rammer de som ikke har forårsaket den og forsterker ulikhet.
  • Menneskerettigheter som allerede blir brutt eller truet er retten til liv, helse, mat, vann, bolig, levebrød og kulturutøvelse.
  • Eksempler på AINs egen forskning på menneskerettighetskonsekvensene av klimaendringer og -tiltak:
    • Tørke i sør-Madagaskar.
    • Barnearbeid i koboltgruver i Den demokratiske republikken Kongo.

Amnesty International mener at det er i strid med menneskerettigheter å unnlate å ta ambisiøse steg for å stanse klimakrisen. Stater, selskaper og finansieringsinstitusjoner har en avvergingsplikt. Den internasjonale policyen er forankret og begrunnet i rapporten Stop burning our rights 2021. Klimakrisen er et satsningsområde globalt og i mange seksjoner.

Amnesty International forventer at Norge og andre rike stater skal stå ved Parisavtalens 1,5 gradersmål.

Disse statene må gjennomføre rask utfasing av fossil energi.

De må foreta et grønt skifte som ikke rammer utsatte grupper urettferdig.

De må gi forholdsmessig større bidrag til den internasjonale finanseringen av klimatiltak og tap og skade etter klimaendringer.

I tillegg til internasjonale utfordringer, er det også eksempler på tilfeller i Norge der klimaendringer kan føre til brudd på menneskerettigheter.

Styret ga innspill til at enkeltindividers ansvar også bør inngå i Amnesty Norges arbeid med klima. Styret spurte om noen aktuelle samarbeidspartnere er blitt vurdert. Det ble svart at AI Norge har allerede et samarbeid med andre nordiske seksjoner rundt urfolk og er i prosess med samarbeid med noen andre sivile organisasjoner knyttet til klima og menneskerettigheter.

Styret etterspurte en tydelighet rundt hva som konkret skal diskuteres og konkluderes på styreseminaret i september. Styret ga innspill til å utarbeide en liste over hvilke diskusjoner som er gjort i andre seksjoner og hvilke temaer AI Norge skal engasjere seg i.

Generalsekretæren understreket at Amnesty International sin globale policy, som er vedtatt, er rammen for diskusjonen rundt klimasaken, og at denne rammen ikke kan endres. Videre nevnte han at sekretariatet skal jobbe grundig med styret rundt hvordan denne policyen skal anvendes i Norge.

I forbindelse med samarbeid nevnte generalsekretæren at AI Norge skal møte andre menneskerettighetsorganisasjoner for å diskutere hva deres rolle i dette er fra et menneskerettslig perspektiv.

SAK 50/2022 Orientering om lansering av nytt CRM-prosjekt
Sakspapir fra generalsekretæren

AI Norges IT-sjef, Camilla Fallsen, ga en orientering om lansering av nytt CRM-prosjekt.

CRM-systemet ble lansert for seks uker siden og er godt i gang. Det er til nå ikke avdekket alvorlige feil eller mangler.

Styret ble orientert om at prosjektet kommer til å gå en del over budsjett, og at det er pågående forhandlinger med leverandøren omkring disse overskridelsene.

Styret takket IT-sjefen for orientering om situasjonen.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

SAK 512022 AI Norges Prosjektfond
Sakspapir fra generalsekretæren

Landsmøtet ba styret vurdere hvor stort prosjektfondet bør være, og vurdere hvordan det overskytende snarest mulig kan brukes til å fremme formålet til Amnesty. Generalsekretæren åpnet for diskusjon om hvilket nivå Prosjektfondet skal reduseres til.

Etter en diskusjon og gjennomgang av hvilke prosjekter styret hittil har bevilget midler fra Prosjektfondet til, ble styret enige om at størrelsen på Prosjektfondet i første omgang bør reduseres til 10 mill. kr.

I forbindelse med diskusjon rundt retning for Prosjektfondet, ble styret enige om ha en hovedretning for AI Norges menneskerettslige arbeid i forståelse med det internasjonale sekretariatet og gjerne i samarbeid med andre Amnesty-seksjoner. I tillegg ønsket styret at det avsettes noen midler til ytterligere stimulans og gjennomføring av medlemmenes aktiviteter. Styret ba generalsekretæren utarbeide detaljene i retningene før framleggelse for styret.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering, og ber sekretariatet komme tilbake med en vedtakssak basert på styrets innspill.

SAK 522022 Oppfølging av SAK 40/2022 Forslag om bevilgning fra Prosjektfondet til Amnestys Krisefond
Sakspapir fra generalsekretæren

På styremøtet i april ba styret generalsekretæren om en klargjøring av grensegangen mellom hva som dekkes over det ordinære internasjonale budsjettet, og hva som dekkes over krisefondet under en krise. Styret ba videre generalsekretæren om å innhente tydeligere retningslinjer for rapportering og bruk av midler fra det internasjonale sekretariatet.

Generalsekretæren informerte om at alle ekstraordinære kostnader i forbindelse med en krise vil bli søkt dekket over dette fondet, og la frem et eksempel på en avtale som er inngått med andre seksjoner om bevilgning til fondet, der rapporteringsrutinene er klargjort.

Styret bekreftet at informasjonen svarte på spørsmålene styret hadde hatt.

Vedtak:
Styret ber generalsekretæren inngå en Memorandum of Understanding med det internasjonale sekretariatet om avsetting av to millioner kroner til Amnestys ‘Solidaritets- og krisefond’.

SAK 532022 Generalsekretærens orientering
Muntlig orientering ved generalsekretæren

Generalsekretæren orienterte om at regjeringen hadde planlagt å kutte nesten 25 % av midlene allokert til menneskerettslig arbeid i revidert statsbudsjett, men takket være godt lobby- og kommunikasjonsarbeid og samarbeid med deler av opposisjonen på Stortinget ble dette reversert i endelig budsjett.

Han understreket at AI Norge har vært aktiv i lobbyen rundt dette arbeidet til tross for at organisasjonen ikke har hatt økonomisk egeninteresse av saken ettersom Amnesty ikke mottar statsstøtte.

Flytting til nye lokaler i Fredensborg AS er blitt utsatt til over sommeren neste år, men kontrakten er nå signert. Prosessen med framleie av nåværende lokaler er i gang med ekstern bistand.

AI Norge har avviklet sin egen innsats knyttet til bistand av ansatte i Amnesty Ukraina og har overlatt arbeidet til det internasjonale sekretariatets personalavdeling.

I august skal det foretas en benchmarking på lønnsforskjeller sammenlignet med lignende organisasjoner som vil kunne vise hvordan AI Norge ligger an.

I samarbeid med AI USA har AI Norge laget en film i forbindelse med abortsaken i USA som skal vises etter resultatet av Høyesteretts avgjørelse.

Filmen om profilkampanjen er ferdigprodusert.

I slutten av juli skal en rekke aktivister og ansatte fra AI Norge reise til Finland for å delta på Nordic Youth Conference. Neste år skal Norge være vert for denne konferansen.

SAK 54/2022 Status økonomi pr mai
Muntlig orientering ved økonomi- og administrasjonssjef

AI Norges Økonomi- og administrasjonssjef presenterte status økonomi pr mai.

Inntekter:
Sum inntekter pr mai er på 57,2 mill. kr som også inkluderer 4,7 mill. kr til Ukrainainnsamling. Justert for dette og enkelte forskyvninger i aktiviteter ligger vi 3,2 mill. kr under budsjett pr mai.

Det har vært god respons på Ukrainainnsamling, men øvrige gaver er svekket.

Arv vil gå over budsjett.

Cirka 1/3 av budsjettet for salg av armbånd er oppnådd, noe som er mer enn på samme tid i fjor. Kampanjen med regnbuearmbånd fortsetter med stor styrke i juli og august.

Kostnader:
Kostnader pr mai er på 58,9 mill. kr, noe som er 3,0 mill. kr under budsjett.

Innsamlede midler til Ukraina er betalt til det internasjonale sekretariatet, men er ikke regnskapsført.

Fri likviditet pr mai er på 60,7 mill. kr.

Styret takket for presentasjonen.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

SAK 55/2022 Oppsummering av Landsmøtet 2022
Sakspapir fra generalsekretæren

På bakgrunn av innholdet i sakspapir til denne saken, vedtok styret å be Organisasjonsutvalget, sammen med utvalgte medlemmer og ansatte om å se grundigere på landsmøtets fremtidige organisering i form av format og hyppighet. Resultatet av gjennomgangen skal framlegges for styret i forkant av landsmøtet 2023 og i tillegg under selve landsmøtet.

Styret ble også enig om å i forkant av landsmøtet 2023 diskutere struktur på prosessen for innsendelse av vedtaksforslag.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

SAK 56/2022 Landsmøtet 2023: sted og dato
Sakspapir fra generalsekretæren

Vedtak:
Styret vedtar at landsmøtet 2023 skal avholdes på Scandic Hotel ved Gardermoen helgen 28.-30. april 2023.

SAK 57/2022 Forberedelser til Global Assembly 2022
Sakspapir fra styreleder

Styreleder orienterte om status og prosessen for de ulike innsendte vedtaksforslag.

SAK 58/2022 Styrets orientering

Viktor Johannes Matre orienterte om at Amnesty juristgruppen har nylig valgt ny leder og nestleder.

Styreleder orienterte om at Amnesty Internationals Europa-kontor prøver ut et digitalt lederutviklingskurs som er en pilot. Tanken er å gjennomføre kurset i flere runder. Hun oppfordret andre styremedlemmer til å melde seg på kurset hvis og når det blir åpnet for det.

SAK 59/2022 Eventuelt

Styrets alenetid