Protokoll fra styremøte 9. nov 2018

Protokoll fra styremøte i Amnesty i Norge 9. november 2018.
Publisert: 22. nov 2018, kl. 11:08 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:08

Tilstede: Kjetil Haanes, Thea Schjødt, Kjell Johnsen, Tonje Hellevig, Gro Herefoss Davidsen, Ole-Gunnar Solheim, Thomas Øvestad, Inga Laupstad og Viktor Matre.
Forfall: Tor-Hugne Olsen, Wasim Zahid, Nancy Herz og Veslemøy Aga.

Tilstede fra sekretariatet: John Peder Egenæs, Bjarte Økland og Maren Grytting.

Møteleder: Kjetil Haanes
Protokollfører: Maren Grytting

SAK 54/2018 Dagsorden
Sakspapir fra generalsekretæren

Grunnet forfall trer første vara, Thomas Øvestad, andre vara, Inga Laupstad, og tredje vara, Viktor Matre, inn som ordinære styremedlemmer.

Vedtak
Styret vedtok dagsorden.

SAK 55/2018 Protokollsaker
Sakspapir fra generalsekretæren

Vedtak
Protokoll fra styremøtet 14.09.2018 ble godkjent og signert.

SAK 56/2018 Kommende styresaker
Sakspapir fra generalsekretæren

Styret ble orienterte om at høringsfrist på utkastet til den internasjonale Amnesty policyen om narkotika og menneskerettigheter er satt til 20. desember. Under styremøtet i desember vil styret diskutere og utarbeide en tilbakemelding på utkastet.

Styremøtet i desember vil være det første for det nyvalgte styret. Det ble bestemt at møtet vil utvides med en time, slik at første timen kan brukes som et forberedende møte til styremøtet.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 57/2018 Generalsekretærens orientering
Muntlig orientering v/generalsekretæren

Generalsekretæren orienterte om at Idil Eser, tidligere generalsekretær i Amnesty i Tyrkia, har nå ankommet Norge slik planlagt. Hun vil bo her i ett år og være tilknyttet Norsk senter for menneskerettigheter som gjesteforsker.

Styret ble orientert om at generalsekretæren i går kom tilbake fra Tyrkia der han deltok på rettshøringen til Istanbul 10 og Taner Kilic. Høringen varte under en time og ingen beslutninger ble tatt. Neste høring er satt til 21. mars. Som en konsekvens av anklagelsene rettet mot han, har Taner blant annet mistet sin jobb som partner i et advokatfirma. Generalsekretæren informerte om at det jobbes med å opprette et fond som skal bistå Amnesty ansatte som har havnet i situasjoner liknende Taner sin.

I går gikk de nye nettsidene til organisasjonen live. Nettsidene er bygd opp på en måte som skal oppfordre til økt aktivisme og støtte. På nettsidene har det blitt opprettet egne aktivistsider for medlemmer. På disse sidene vil medlemmer bl.a. finne informasjon om styret, lokalgrupper, arrangementer og aksjonsmateriale. Styret var positive til de nye nettsidene og ba om å bli orientert om hvordan siden blir brukt av medlemmer etter at den har vært aktiv en periode.

Generalsekretæren informerte om at organisasjonen har siden forrige styremøte signert ny leiekontrakt med Grensen 3. Den planlagte oppussingen av lokalet har begynt og det er forventet at oppussingsperioden vil vare frem til påske.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 58/2018 Kvartalsrapport handlingsplan – tredje kvartal
Sakspapir fra generalsekretæren

Generalsekretæren orienterte styret om noen av aktivitetene som ble gjennomført i tredje kvartal.

I tredje kvartal rullet Amnesty ut en kampanje om hatefulle ytringer mot kvinner på nett. Kampanjen startet med et stort oppslag i Aftenposten, og har siden rullet i mange medier. I forbindelse med kampanjen har vi vært aktive i høringer og andre møter med politikere.

For andre år på rad var vi med og arrangerte Barents Pride i Kirkenes. Rundt 80 russiske LHBTI aktivister og journalister deltok. Priden var en stor suksess for både norske og russiske deltakere. I løpet av kvartalet har det blitt arrangert en rekke Prider rundt i landet som aktivistene våre har deltatt i.

Det var en rekke internasjonale møter og arrangementer for ungdomsmedlemmer i perioden. Medlemmer fra Amnesty i Norge var med på alle og var medarrangører på ett. På Nordic Youth Conference i København hadde vi ti deltakere fra Norge.

Styret diskuterte og kom med innspill og tilbakemeldinger på rapporten. Det ble blant annet stilt spørsmål om vi kan gjøre noe mer rundt arbeidet med dødsdømte mindreårige i Iran. Dette er noe sekretariatet skal undersøke.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 59/2018 Status økonomi – tredje kvartal
Sakspapir fra generalsekretæren

Økonomi- og administrasjonssjef presenterte status økonomi pr tredje kvartal.

Utviklingen er i tråd med det som er lagt til grunn i prognosen som ble presentert for styret i september. På inntektssiden ligger organisasjonen fortsatt under budsjett grunnet lavere inntekter enn budsjettert knyttet til store givere og næringsliv, arv og medlemsinntekter. Det forventes en markant økning på SMS-inntekter de siste månedene av året på bakgrunn av prisøkningen på tjenesten som tredde i kraft fra 1. oktober. Frafallet i forbindelse med økningen har vært lavere enn forventet, noe som gir et godt grunnlag for neste år.

På kostnadssiden ligger organisasjonen over budsjett. Dette er knyttet hovedsakelig til eksterne vervekostnader og tildelinger fra prosjektfondet.

Oppdatert prognose ble presentert og diskutert med styret. Medlemsinntekter forventes å bli noe lavere enn forutsett, men det forventes fortsatt at organisasjonen vil ligge ann til et null-resultat ved utgangen av året når tallene justeres for tildelinger fra prosjektfondet.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 60/2018 Ramme for handlingsplan 2019
Sakspapir fra generalsekretæren

Generalsekretæren presenterte rammer for handlingsplan 2019. I 2019 kommer organisasjonen til å dele opp året i et årshjul med hovedfokus på utvalgte rettigheter i forhåndsdefinerte faser. Med et tydelig årshjul ønsker vi å skape forutsigbarhet for våre aktivister og gjøre det tydelig for alle hvilken rettighet som Amnesty jobber med til enhver tid. Årshjulet totalt sett gir en god vekting mellom nasjonalt og internasjonalt fokus, gamle og nye temaer, og mellom ytringsfrihet og diskriminering som er en tydelig føring fra strategien.

På organisasjonssiden vil Amnesty fortsette satsningen på ungdom og studenter. I 2019 vil vi også ha et økt fokus på opprettelse/styrking av våre «ressursgrupper». Disse gruppene skal jobbe med spesifikke prosjekter og oppdrag knyttet til Amnesty prioriterte kampanjer og vil få tett oppfølging av regionlederne. Videre vil opplæring fortsette å være et satsningsområde for Amnesty i 2019, i tråd med strategien, og det vil lanseres nye kurs fra AmnestyAkademiet.

Innenfor fundraising vil vi fortsette å ha fokus på å rekruttere faste givere gjennom Face2Face og dør-til-dør, samt satse videre på telemarketing både som verve- og oppgraderingskanal. I digitale kanaler vil fokuset dreies noe bort fra å fokusere på rekruttering av faste givere og i stedet fokusere mer på donasjoner og leadsgenerering. Arbeidet med arv, næringsliv og store givere vil videreføres.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 61/2018 Landsmøteuttalelser
Sakspapir fra generalsekretæren

Styret diskuterte og kom med innspill til utkast til landsmøteuttalelser. Det ble bestemt at to uttalelser skal fremmes for landsmøtet. Den ene uttalelsen omhandler fire konkrete krav Amnesty mener KrF bør stille i regjeringsforhandlingene, og den andre uttalelsen omhandler Saudi-Arabia.

Vedtak
Styret fremmer landsmøteuttalelser om følgende temaer:
1. Amnestys krav til ny regjering
2. Saudi-Arabia

SAK 62/2018 Kardinal – quiz app
Sakspapir fra generalsekretæren

Generalsekretæren presenterte muligheten for et samarbeid med en nyoppstartet kunnskapskonkuranse, Kardinal. Dersom organisasjonen inngår et samarbeid med Kardinal vil vinnere i konkurransen få mulighet til å donere 20 % av gevinstbeløpet til Amnesty. Styret diskuterte muligheten for å inngå et samarbeid, men ønsket ikke å ta en avgjørelse grunnet usikkerheter rundt hva en potensiell avtale vil inneholde.

Vedtak
Styret ber generalsekretæren undersøke muligheten for et samarbeid med Kardinal. Dersom det vurderes aktuelt å inngå et samarbeid, vil saken behandles på nytt av styret.

SAK 63/2018 Styrets orientering

Styreleder orienterte om at det neste uke skal avholdes et Nordic+ møte i Stockholm der styreleder og generalsekretær vil delta. Under møtet vil blant annet årets Regional Forum og Global Assembly diskuteres.

SAK 64/2018 Eventuelt

Det forekom ingen eventuelt saker.

Styrets alenetid

Godkjent og signert på styremøte 14. desember.