Protokoll fra styremøte 9. mai 2019

Protokoll fra styremøte i Amnesty i Norge 9. mai 2019.
Publisert: 20. Mai 2019, kl. 08:47 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:08

Tilstede: Kjetil Haanes, Thea Schjødt, Kjell Johnsen, Tor-Hugne Olsen, Tonje Hellevig, Tor Kåpvik, Anne Marie Mollén, Thomas Øvestad og Eva Hildrum.

Forfall: Siri Gloppen og Selma Ahmetagic

Tilstede fra sekretariatet: John Peder Egenæs (fra SAK 24/2019), Ingvild Gjone Lyberg (t.o.m. SAK 27/2019), Bjarte Økland, Frank Conde Tangberg (under SAK 24/2019) og Maren Grytting.

Møteleder: Kjetil Haanes
Protokollfører: Maren Grytting

SAK 17/2019 Dagsorden
Sakspapir fra generalsekretæren

Grunnet forfall trer 1. vara, Thomas Øvestad, og 2. vara, Eva Hildrum, inn som ordinære styremedlemmer. Assisterende generalsekretær, Ingvild Gjone Lyberg, er stedfortreder for generalsekretæren under første del av møtet.

Vedtak
Styret vedtok dagsorden.

SAK 18/2019 Protokollsaker
Sakspapir fra generalsekretæren

Vedtak
Protokoll fra styremøtet 16.02.2019 ble godkjent og signert.

SAK 19/2019 Kommende styresaker
Sakspapir fra generalsekretæren

Styret ble orientert om at styremøte i september vil avholdes ved det internasjonale sekretariatet 14. september og kombineres med møter ved det internasjonale sekretariatet 13. september.

Det pågår mange store internasjonale prosesser om dagen. En av disse er en global merkevareprosess som styret vil få ytterligere informasjon om ved neste styremøte. Den internasjonale strategiprosessen pågår også for fullt og vil bli et gjennomgående tema for styret i tiden fremover.

Resultatene fra styrets prosjekt «Amnesty for alle – overalt!» vil bli lagt frem for styret under møtet i oktober.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 20/2019 Generalsekretærens orientering
Muntlig orientering v/generalsekretæren

Assisterende generalsekretær orienterte om noen av høydepunktene som har skjedd siden forrige styremøte og noe av det som er planlagt i tiden fremover.

På bakgrunn av Amnesty i Norges research og påfølgende kampanje knyttet til oljefondets investeringer i Saudi-Arabia vedtok Stortinget i 2018 en merknad som gjelder når oljefondet skal gå inn i nye markeder. Som en oppfølging av denne merknaden valgte regjeringen å nedsette et utvalg. Mandatet til dette utvalget ble offentliggjort i april i år og var en meget positiv lesning for oss. Mange av de problemene som Amnesty er opptatt av tas opp i dette mandatet, noe som sannsynligvis ikke ville skjedd uten vårt arbeid.

Før UPR-høringen av Norge som ble gjennomført tidligere denne uken hadde Amnesty lobbyert for at Norge skulle bli utfordret på flere punkter som Amnesty er kritiske til. Dette arbeidet var vellykket da flere land stilte kritiske spørsmål knyttet til alle de punktene Amnesty har fokusert på, blant annet Norges bruk av isolasjon i fengsel, behandling av psykisk syke fanger og arbeidet mot vold mot kvinner/voldtekt.

Styret ble orientert om at det har blitt laget en dokumentarfilm om menneskerettighetsutfordringene i Tyrkia sammen med tre influencere som har oppholdt seg seks dager i Istanbul sammen med Amnesty. Filmen ble publisert i dag og VG har skrevet om saken. Gjennom dette prosjektet håper vi å nå ut til nye målgrupper gjennom influencerne (med til sammen flere hundre tusen følgere), som selv skal poste om turen i sine SoMe-kanaler i de kommende dagene.

Videre informerte assisterende generalsekretær styret om to forestående kampanjer som vil gjennomføres i tiden fremover. Den ene kampanjen vil gjennom et innovativt samarbeid med kles-appen Tise rette fokuset mot abortrettigheter i Argentina og den andre vil fokusere på LHBT-rettigheter i forbindelse med Pride-sesongen.

I et par år har organisasjonen sendt ut en årsberetning pr post i mai. Styret ble orientert om at sekretariatet har planer om å endre denne praksisen og heller fokusere på å utarbeide gode digitale leseopplevelser. Det foreslås at man fortsetter å sende ut noe til de medlemmene som ønsker ting via post, men at kommunikasjonen til dette segmentet medlemmer spisses.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 21/2019 Protokoll fra e-postbehandling av ekstraordinære styresaker
Sakspapir fra generalsekretæren

Styret kom med innspill til protokoll fra e-postbehandling av ekstraordinære styresaker og godkjente protokollen med disse innspillene.

Vedtak
Protokoll fra e-postbehandling av ekstraordinære styresaker 8. april 2019 ble godkjent og signert.

SAK 22/2019 Tilbakemeldinger fra regionalt forum
Muntlig orientering v/styreleder

Styreleder orienterte kort fra det europeiske regionale forumet som ble avholdt i Paris i mars. Det var rundt 90 stk som deltok og fokuset var på saker som skal behandles på Global Assembly i august. I tillegg til representanter fra de europeiske Amnesty-seksjonene var Amnesty i Filippinene, Mexico, Israel, Canada og USA også representert.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 23/2019 Søknad til prosjektfondet – «Amnesty for alle – overalt!»
Sakspapir fra generalsekretæren

Styret har nedsatt en arbeidsgruppe som skal gjennomføre prosjektet «Amnesty for alle – overalt!». Prosjektet skal vurdere nye og innovative løsninger for å få flere aktive medlemmer tilknyttet organisasjonen, med fokus på deler av befolkningen hvor det er få tilknyttet fra før. Arbeidsgruppen fremmet en søknad til prosjektfondet for midler til å gjennomføre prosjektet. Midlene det søkes om skal hovedsakelig brukes til å gjennomføre undersøkelser og informasjonsinnhenting.

Styret var positive til søknaden og innvilget beløpet det var søkt om. Resultatet av prosjektet skal presenteres for styret under styremøtet i oktober.

Vedtak
Styret innvilger søknaden på NOK 215 000. Midlene skal tas fra prosjektfondet. For status på tildelinger fra prosjektfondet, se vedtak i SAK 24/2019.

SAK 24/2019 Søknad til prosjektfondet – «Inspire Change»
Sakspapir fra generalsekretæren

Styret mottok en søknad til prosjektfondet om midler til et ungdomsarrangement kalt «Inspire Change» som sekretariatet ønsker å gjennomføre i samarbeid med seks andre organisasjoner. Gjennom dette arrangementet vil unge mennesker fra de syv organisasjonene få en mulighet til å presentere sine ideer til løsninger på problemer som bekymrer dem innenfor klima og miljø, menneskerettigheter, samt utvikling og bistand. Dette vil skje under et arrangement i Moss kommune i 2020 i forbindelse med at byen blant annet feirer sitt 300-års jubileum. Før selve arrangementet vil de som velges ut som talere få profesjonell trening i idé- og manusutvikling, samt presentasjonsteknikk på scenen.

Gjennom prosjektet ønsker Amnesty og de andre organisasjonene å skape en spennende plattform som gir ungdom mulighet til å utvikle nye ferdigheter, samt dele sine idéer med andre. Dersom prosjektet er vellykket i 2020 er det ønsket å gjøre dette til et flerårig arrangement.

Sparebankstiftelsen DNB har innvilget støtte til prosjektet og Moss kommune har sagt at de vil dekke noen av utgiftene. Styret var positive til prosjektet og muligheten det vil gi til aktive ungdomsmedlemmer. Videre var styret enig om at prosjektet bygger godt oppunder målsettingen i ungdomsstrategien til Amnesty om å skape innovative aktivismetilbud for ungdom.

Styret stilte spørsmål om de andre organisasjonene vil bidra med midler til prosjektet og ble informert om at de ikke har mulighet til det det første året. Dersom prosjektet blir en suksess og videreføres er det sannsynlig at dette vil endre seg.

Styret vedtok å bevilge inntil NOK 200.000 til prosjektet, noe som gjør at prosjektet er sikret finansiering.

Vedtak
Styret vedtar å bevilge inntil NOK 200.000 til prosjektet ‘Inspire Change’. Før prosjektet eventuelt videreføres skal prosjektet evalueres. Midlene skal tas fra prosjektfondet. I henhold til retningslinjer for prosjektfondet skal det bevilges minimum tre millioner i 2019. Etter bevilgningen gjort i SAK 23/2019 og SAK 24/2019 har styret tildelt totalt NOK 1,5 millioner hittil i år.

SAK 25/2019 Kvartalsrapport handlingsplan – første kvartal
Sakspapir fra generalsekretæren

Styret gikk gjennom og stilte spørsmål knyttet til kvartalsrapporten. I første kvartal har det vært høy aktivitet på mange fronter. Medlemmer og aktivister har organisert eller deltatt på 127 utadrettede aktiviteter i kvartalet. Blant disse har det vært organisert seks menneskerettighetsuker rundt om i landet.

Opplæringsteamet har avholdt åtte introduksjonskurs og piloter på et aktivistkurs i samme periode. Det ble også gjennomført syv regionmøter i kvartalet der fokuset var på årets kampanjer og aktiviteter.

På menneskerettighetssiden har det vært jobbet jevnt og godt på de planlagte områdene. Spesielt arbeidet knyttet til mindreårige dødsdømte ble trukket frem. Gjennom dette arbeidet har det blitt identifisert mindreårige som er dødsdømte og flere har blitt koblet med forsvarsadvokater og organisasjoner som jobber på dere vegne.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 26/2019 Kvartalsrapport økonomi – første kvartal
Sakspapir fra generalsekretæren

Økonomi- og administrasjonssjef presenterte status økonomi pr første kvartal.

På inntektssiden ligger organisasjonen godt over budsjett. Dette skyldes at vi startet året med flere faste givere enn beregnet og at medlemsvervingen har vært god i første kvartal. Øvrige inntekter som arv, næringsliv og individuelle gaver ligger sammenlagt noe under budsjett.

På kostnadssiden ligger organisasjonen over budsjett på eksterne vervekostnader. Dette skyldes at vervebyrået har vervet et høyere antall enn forventet tidlig på året og vi har hatt en høyere realisasjongrad enn det som ble lagt til grunn i budsjettet. Styret ble orienterte om at bestillingen til vervebyrået for året ikke har blitt endret og at totale vervekostnader dermed ikke vil overskride budsjettet med mindre bestillingen endres. På aktivitetssiden ligger organisasjonen under budsjett, hovedsakelig på grunn av at kampanjer har blitt utsatt. Grunnet dette underforbruket ligger organisasjonen kun noe over budsjett på kostnadssiden totalt sett ved utgangen av første kvartal, dette til tross for at det i første kvartal også er utbetalt frivillig bidrag til det internasjonale sekretariatet på 1 mill kr.

Prognose pr første kvartal ble presentert for og diskutert med styret. De positive vervetallene fører til at prognosen på medlemsinntekter økes, noe som gjør at kontingenten til det internasjonale sekretariatet også øker. I henhold til prognose vil organisasjonen gå noe over budsjett i for resultat 2019.

Styret ble orientert om at oppdatert prognose for oppussingsprosjektet og status på likviditet pr 30.04. Sistnevnte er god, og det har vært god avkastning på fondsplasseringene hittil i år.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 27/2019 Internasjonal og nasjonal strategiprosess
Sakspapir fra generalsekretæren

Som styret tidligere har blitt orientert om så går den internasjonale strategiprosessen for fullt om dagen. Generalsekretæren presenterte tre delsaker knyttet til den nasjonale og internasjonale strategiprosessen.

  1. Forslag til prosess for styret i AI Norge

Det ble foreslått at styret nedsetter en referansegruppe som i samarbeid med sekretariatet skal jobbe med både den pågående internasjonale strategiprosessen. Styret bestemte at referansegruppen skal bestå av Kjetil Haanes, Thea Schjødt og Siri Gloppen, og vedtok mandat for gruppen.

  1. Overordnet standpunkt til ny internasjonal strategi

Generalsekretæren informerte styret om at sekretariatet har utarbeidet et forslag til overordnede standpunkt til den internasjonale strategiprosessen. Disse standpunktene har blitt diskutert med styreleder og nestleder, og tilsendt styret gjennom sakspapirene til styremøtet. Generalsekretæren orienterte styret om at dersom styret stiller seg bak disse standpunktene ønsker sekretariatet å spre dem til andre seksjoner for å prøve å påvirke retningen som strategiprosessen tar.

Styret var positive til dokumentet som skisserer standpunktene og stilte seg bak det etter å ha kommet med et par endringsforslag. Videre godkjente styret at dokumentet spres til andre seksjoner.

  1. Prosess for utarbeidelse av nasjonal strategi

Amnesty i Norges nåværende nasjonale strategi varer ut 2020, noe som betyr at ny nasjonal strategi vil gjelde fra 2021 i likhet med den internasjonale strategien. Styret ble gjort oppmerksomme på at tidsmessig byr dette på noen utfordringer med tanke på utviklingen av den norske strategien. Siden den norske strategien skal utledes av den internasjonale strategien kan den ikke ferdigstilles før ny internasjonal strategi har blitt vedtatt av Global Assembly i 2020. Det betyr at Amnesty i Norges landsmøtet som skal avholdes våren 2020 ikke kan vedta norsk strategi som skal være gjellende for 2021-2024.

Generalsekretæren skisserte ulike måter styret kan løse denne utfordringen på. Det som ble anbefalt for styret var at styret fremmer et forslag for landsmøtet 2020 om at landsmøtet vedtar overordnede rammer for ny nasjonal strategi og gir styret fullmakt til å vedta detaljert strategi høsten 2020. Styret var enig at dette var den beste løsningen og sluttet seg til generalsekretærens anbefaling.

Vedtak

  1. Styret vedtar å nedsette en referansegruppe som skal jobbe med den nasjonale- og internasjonale strategiprosessen i 2019-2020. Mandatet til referansegruppen vil være å jobbe med sekretariatet for å utforme forslag til offisielle innspill fra styret i Amnesty i Norge, samt forslag til gjennomføring av prosessene inkludert hvordan Amnesty i Norges medlemmer skal høres i de ulike fasene. Alle forslag vil bli lagt frem for styret for endelig beslutning. Referansegruppen vil bestå av: Kjetil Haanes, Thea Schjødt og Siri Gloppen.
  2. Styret godkjenner at generalsekretæren videreformidler de foreslåtte overordnede standpunktene til den internasjonale strategiprosessen til andre seksjoner.
  3. Styret slutter seg til generalsekretærens anbefaling til prosess for utforming av nasjonal strategi for 2021-2024.

SAK 28/2019 Oppdatering av økonomiinstruks
Sakspapir fra generalsekretæren

Økonomi- og administrasjonssjef presentere forslag til oppdatert økonomiinstruks. De foreslåtte endringene handler hovedsakelig om en presisering av generalsekretærens øvre grense for inngåelse av kontrakter og en justering av fullmakten som presiserer hvor mye generalsekretæren kan omdisponere innenfor vedtatt budsjett. Basert på de foreslåtte endringene har øvrige interne fullmaktene i organisasjonen også blitt justert.

Styret diskuterte de foreslåtte endringene og godkjente den oppdaterte økonomiinstruksen.

Vedtak
Styret vedtar oppdatert økonomiinstruks.

SAK 29/2019 Begrensninger i plassering av Amnesty International i Norges midler
Sakspapir fra generalsekretæren

Finansutvalget har bedt om at det legges frem et diskusjonsnotat vedrørende begrensninger i plassering av Amnesty i Norges midler. Forespørselen kommer på bakgrunn av problemstillinger som har dukket opp i forbindelse med implementeringen av organisasjonens retningslinjer for plassering, samt vedtaksforslaget som har blitt fremmet av det internasjonale styret vedrørende uttrekk av fossilt brensel (ref SAK 15/2019).

Amnesty i Norge har tidligere gjort et aktivt valg om å ikke investere i obligasjonsfond som inneholdt en våpenprodusent, og har trukket seg ut av fond som har lagt til våpenprodusenter i porteføljen etter at organisasjonen har investert i fondet. Den restriktive holdningen organisasjonen har hatt til nå gjør at organisasjonen i dag ikke har investeringer i fond som inneholder industri. Ved å legge til grunn en streng praktisering av retningslinjene våre vil konsekvensen være at organisasjonen får færre fond å velge i, og at de fondene som gjenstår å velge gir en lavere avkastning enn de vi kunne valgt ved en mindre streng tolkning.

Økonomi- og administrasjonssjef orienterte styret om at det internasjonal styret nå har bestemt at det skal utarbeides felles retningslinjer for Amnestys seksjoner når det gjelder finansielle plasseringer. Det er usikkert når disse vil ferdigstilles, men det vil skje tidligst i 2020.

Styret diskuterte denne problemstillingen og om retningslinjene skal fortsettes å tolke strengt. Det ble blant annet diskutert om organisasjonen skal åpne opp for å investere i aksjer og om investeringer skal sees på som en mulighet for å bidra til endring. Førstnevnte vil kreve at nåværende retningslinjer for plassering av midler blir endret. Styret ble enig om at det vil være naturlig å vurdere retningslinjene på nytt i kjølvann av beslutningene som tas i forbindelse med forslaget fra det internasjonale styret vedrørende uttrekk av investeringer i fossilt brensel, samt retningslinjene som det internasjonale styret kommer til å utarbeide.

Styret besluttet hvordan Amnesty i Norge skal tolke retningslinjene foreløpig og at styret kommer tilbake til saken mot slutten av året.

Vedtak
Styret vedtar at «Retningslinjer for plassering av Amnesty International i Norges midler» skal tolkes strengt, og at det ikke skal investeres i våpenprodusenter. AIN skal følge beslutning i Emergency General Assembly 11. mai vedrørende investering i fossilt brensel, og implementere denne så snart som mulig. Styret viser ellers til forslag i ovennevnte sak om at det utarbeides felles retningslinjer for Amnestys seksjoner når det gjelder finansielle plasseringer, og at det ved etablering av slike er det disse som blir førende for AINs plasseringer.

SAK 30/2019 Utredning om situasjonen for militærnektere og hva det betyr for Amnestys arbeid
Sakspapir fra generalsekretæren

På oppdrag fra Amnesty har en uavhengig konsulent foretatt en kartlegging av situasjonen for militærnektere verden rundt og kommet med en rekke anbefalinger om hvordan Amnesty skal forholde seg til dette. Rapporten og anbefalingene har blitt sendt på høring til seksjonene. Internasjonalt utvalg har behandlet rapporten og utarbeidet et forslag til tilbakemelding på rapporten.

Styret var enig i internasjonalt utvalg sine vurderinger av rapporten og godkjente forslag til tilbakemelding som de har utarbeidet.

Vedtak
Styret godkjenner internasjonalt utvalg sitt forslag til tilbakemelding og ber generalsekretæren sende det inn til det internasjonale sekretariatet.

SAK 31/2019 Overordnede rammer for landsmøtet
Sakspapir fra generalsekretæren

Ref SAK 9/2019 ble styret enig om fortsette diskusjonen under dette styremøtet om hvordan landsmøtene skal bli fremover nå som organisasjonen skal avholde årlige landsmøter. Sekretariatet presenterte et forslag til overordnede rammer for landsmøtet som går ut på at landsmøtet fortsetter omtrent i sin nåværende form, men at et par endringer gjøres for å redusere de økte kostnadene som komme med årlige landsmøtet. De to tiltakene som ble foreslått var å inkludere gruppeledesamlingen og SoMe-kurs i landsmøtehelgen og at antall programposter med eksterne gjester reduseres noe. Sekretariatet tror disse endringene vil bli tatt greit i mot av medlemmer da medlemmer tidligere har uttrykket et ønske om at antall nasjonale møteplasser reduseres, og at det settes av mer tid under landsmøtet til programposter med aktiv deltakelse fra medlemmer.

Styret var positive til de overordnede rammene for landsmøtet som ble skissert og var enig i viktigheten av å finne en god balanse mellom landsmøtesaker og inspirasjonsposter. Styret valgte tre styremedlemmer som skal følge planleggingen av landsmøtet videre.

Vedtak
Styret ber Tor-Hugne Olsen, Thea Schjødt og Tor Kåpvik følge planleggingen av Landsmøtet 2020. I samråd med sekretariatet ber styret disse starte planleggingen av landsmøtet innenfor de foreslåtte rammene.

SAK 32/2019 Landsmøte-hotell
Sakspapir fra generalsekretæren

Ref. sak ORG 2/18 vedtok landsmøtet 2018 at «Ved årlige landsmøter kan disse veksle mellom å være i hensiktsmessig beliggenhet til Gardermoen og regionene.» På bakgrunn av dette vedtaket har sekretariatet sett på muligheten for å inngå en avtale med et hotell på Gardermoen for førstkommende og eventuelt påfølgende landsmøter. Sekretariatet har vurdert flere hoteller på Gardermoen og landet på at Scandic Oslo Airport vil være best egnet for å avholde landsmøtet på. Dersom organisasjonen inngår en rammeavtale med Scandic vil de årlige kostnadene knyttet til hotellet redusere noe og organisasjonen vil unngå en generell årlig prisøkning på 3-5%. Anbefalingen som ble lagt frem for styret var å inngå en rammeavtale på 3 år med Scandic og at det ved en senere anledning kan vurderes om landsmøtet etter denne perioden skal legges til en av regionene. I tillegg til at kostnadene knyttet til landsmøtet vil reduseres noe med en slik avtale vil fordelene med å inngå en slik rammeavtale være at organisasjonen sparer ressurser i form av arbeidskraft, at hotellet blir godt kjent med organisasjonens behov og reisekostnader vil reduseres siden en stor andel av Amnestys medlemmer bor i region øst.

Styret diskuterte anbefalingen og hvordan den samsvarte med vedtaket fra landsmøtet. Det ble diskutert om vedtaket fra landsmøtet skal tolkes som at medlemmene var positive til å ha det fast på Gardermoen, men at man gjennom vedtaket ønsket å åpne opp for muligheten for å ha det i regionene. Det var uenighet knyttet til denne tolkningen av vedtaket og styret var opptatt av å finne en løsning som vil være i tråd med tanken bak landsmøtevedtaket samtidig som de økte kostnadene som kommer med årlige landsmøter blir tatt hensyn til.

Etter en avstemning vedtok styret at det skal inngås en toårig rammeavtale med et hotell på Gardermoen. I forbindelse med inngåelse av rammeavtale godkjente styret at sekretariatet setter dato for landsmøtene i 2020 og 2021.

Vedtak
Styret ber sekretariatet inngå en toårig rammeavtale med hotellet som de vurderer som best egnet på Gardemoen i tråd med det som er forklart i styresaken.

SAK 33/2019 Styrets orientering

Styreleder orienterte fra Global Assembly-forberedende møte som ble avholdt for medlemmer i slutten av april. Det var rundt 50 medlemmer tilstede under møtet som hadde gode diskusjoner og kom med innspill knyttet til den internasjonale strategiprosessen som pågår og de to internasjonale policy-prosessene knyttet til fossilt brensel og militær okkupasjon. Styret vil ta med seg disse innspillene i sitt videre arbeid med sakene.

Ref. SAK 15/2019 spilte den norske seksjonen inn fire endringsforslag til det internasjonale styret knyttet til vedtaksforslaget om at Amnesty skal trekke seg ut av alt fossilt brensel. Styreleder informerte om at det internasjonale styret har sendt ut et oppdatert vedtaksforslaget der alle endringsforslagene våre har blitt inkorporert. På bakgrunn av dette ble styret enig om at de vil stille seg bak vedtaksforslaget. Endelig beslutning rundt vedtaksforslaget vil bli tatt under et virtuelt Emergency Global Assembly Meeting lørdag 11. mai.

Styreleder orienterte styret om at Amnesty i Finland har spurt han om å være proxy og stemme på vegne av deres styreleder under Global Assembly i august. Styret i Amnesty i Finland har besluttet at deres styreleder skal delta på møtet virtuelt, og vil dermed ikke kunne stemme selv, for å redusere seksjonens karbonavtrykk. Dette har Amnesty i Norges styreleder sagt ja til.

SAK 34/2019 Eventuelt

Det forekom ingen saker under eventuelt.

Styrets alenetid

Godkjent og signert på styremøte 20. juni 2019.