Protokoll fra styremøte 18. februar 2020

Protokoll fra styremøte i Amnesty i Norge 18.02.2020.
Publisert: 26. Feb 2020, kl. 08:27 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:08

Tilstede: Kjetil Haanes, Thea Schjødt, Kjell Johnsen, Tor-Hugne Olsen, Tonje Hellevig, Tor Kåpvik, Selma Ahmetagic, Eva Hildrum og Maren S. Rullestad

Forfall: Thomas Øvestad, Siri Gloppen og Anne Marie Mollén

Tilstede fra sekretariatet: Ingvild Gjone Lyberg, Bjarte Økland og Maren Grytting.

Møteleder: Kjetil Haanes
Protokollfører: Maren Grytting

SAK 1/2020 Dagsorden
Sakspapir fra generalsekretæren

Grunnet forfall trer 2. vara inn som ordinært styremedlem, og grunnet forfall fra ansattevalgt representant trer ansattevalgt vara representant inn som ordinært styremedlem. Assisterende generalsekretær var stedfortreder for generalsekretæren.

Vedtak
Styret vedtar dagsorden.

SAK 2/2020 Protokollsaker
Sakspapir fra generalsekretæren

Vedtak
Protokoll fra styremøtet 12.12.2019 ble godkjent og signert.

SAK 3/2020 Kommende styresaker
Sakspapir fra generalsekretæren

Styret ble orientert om at neste styremøtet har blitt flyttet til tirsdag 17. mars. Styremøtet som skal avholdes 24. april i forbindelse med landsmøtet vil være fra kl. 11-13.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 4/2020 Generalsekretærens orientering
Muntlig orientering v/generalsekretæren

Assisterende generalsekretær orienterte styret om at generalsekretæren er i Tyrkia for å observere to rettssaker. I rettsaken mot 16 aktivister som var tiltalt for å forsøke å velte den tyrkiske regjeringen under demonstrasjonene i 2013 i Gezi Park, ble det positivt utfall der 9 av de 16 som var tiltalt ble frikjent. Etter en lang rekke høringer i saken til Istanbul11 som inkluderer tidligere styreleder og tidligere generalsekretær av Amnesty i Tyrkia, regner vi nå med at en dom sannsynligvis vil falle under morgendagens høring.

Videre ble styret informert om at organisasjonen har blitt tilgodesett i flere arveoppgjør de siste månedene og at senest forrige uke ble vi kontaktet av et par som ønsket å gi en pre-testamentarisk gave til Amnesty. Dette tyder på at arbeidet med arv og testamentariske gaver som organisasjonen har gjort de siste årene har blitt positivt mottatt.

Styret ble også orientert om at på mandag skal saken til Julian Assange behandles av det britiske rettsvesenet. Dette er siste ankemulighet i det britiske rettssystemet, så dersom han taper anken vil han kunne bli dømt utlevert til USA. Amnesty mener at det Assange har gjort faller innenfor ytringsfriheten og ber derfor om at amerikanske myndigheter fjerner tiltaler mot han. Dersom de ikke gjør det så må Storbritannia sørge for at han ikke utleveres til USA fordi han står i fare for å bli utsatt for tortur og annen umenneskelig behandling.

Andre spennende ting knyttet til organisasjonens arbeid som styret ble orientert om var:

  • Vi har inngått et samarbeid med Vipps knyttet til regnbuearmbåndene. Samarbeidet ble rullet ut 14. februar og kommer til å ha ulike topper gjennom året.
  • AI Norge har utarbeidet et hefte som inkluderer innspill til partiprogrammene. Dette hefte har vi fått meget positive tilbakemeldinger på fra flere politikere.
  • Seksjonen har tatt initiativ til å avholde et seminar om ytringsfrihet og teknologi, så om et par uker kommer det deltakere fra 18 forskjellige Amnesty-seksjoner over hele verden til Oslo for å delta på dette arrangementet. Formålet med seminaret er å jobbe med organisasjonens policyutvikling på dette området, og i løpet av de tre dagene vil temaene teknologi-giganter, netthets og overvåkningsteknologi stå på agendaen.
  • I samarbeid med andre organisasjoner har vi møtt med ordføreren i Oslo for å diskutere muligheten for at Oslo skal få på plass en fribyordning for MR-forkjempere.
  • Som tidligere orientert om skal Leif Ove Andsnes holde en konsert den 14. mars der alt overskuddet går til Amnesty. Billettene til konserten ble solgt ut før jul, så det blir full sal.

Videre ble styret informert om status for dialogen med Norad rundt oppfølging av bevilgning gjennom EEJ-programmet.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 5/2020 Årsrapport mål- og handlingsplan 2019
Sakspapir fra generalsekretæren

Styret fikk presentert årsrapporten for 2019 og var meget positive til omfanget av aktiviteter som har blitt gjennomført det siste året.

Vedtak
Styret vedtar årsrapporten for 2019.

SAK 6/2020 Foreløpig regnskap 2019
Sakspapir fra generalsekretæren

Økonomi- og administrasjonssjef presenterte foreløpig regnskap for 2019. Endringer kan forekomme i regnskapet og endelig årsrapport vil presenteres på styremøtet i mars. Hovedtallene viser at organisasjoner ender opp med et godt overskudd. På inntektssiden har organisasjonen hatt en kraftig økning som har overgått budsjett. Dette skyldes delvis høyere medlems- og arveinntekter enn budsjettert og delvis en endring i regnskapsprinsipper knyttet til tidspunkt for regnskapsføring av inntekter fra arv. Økte inntekter har gitt rom for økte kostnader og det har vært en kostnadsvekst på de fleste områder, men hoved veksten har vært knyttet til økte vervekostnader og økt kontingent til det internasjonale sekretariatet.

I henhold til retningslinjer settes det av midler til organisasjonens sikringsfond og prosjektfond på bakgrunn av årsresultatet. Likviditet og avkastning ble presentert, samt avkastningstall for investeringene som har vært gjort i 2019. Organisasjonens mål for meravkastning er ambisiøse og ble ikke nådd i 2019, men styret var likevel godt fornøyd med resultatet.

Det ble stilt spørsmål om hvor stor andel av arv som tildeles AI Norge som blir sendt videre til det internasjonale sekretariatet. Styret ble orientert om at på lik linje med andre økonomiske bidrag til organisasjonen mottar så går 62,5% til det internasjonale sekretariatet i henhold til Amnesty International sin distribusjons modell.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 7/2020 Status økonomi
Muntlig orientering v/økonomi- og administrasjonssjef

Økonomi- og administrasjonssjef presenterte status økonomi pr januar. På inntektssiden ligger organisasjonen noe under budsjett, dette skyldes hovedsakelig forsinket utsending av faktura for årsmedlemskap i 2020 slik at disse inntektene vil registreres i februar istedenfor januar. På kostnadssiden har organisasjonen et noe høyere underskudd selv om kostnader til ekstern verving har vært høyere enn antatt grunnet en etterbetaling fra 2019. Dette kommer hovedsakelig av en kombinasjon av at noen utgifter har blitt forskjøvet i forhold til periodisering og et underforbruk på aktivitetskostnader. Sistnevnte skyldes sterkt fokus på strategiutvikling internt.

Økonomi- og administrasjonssjef orienterte styret om status for likviditet, og at avkastningene på organisasjonens plasseringer har vært meget gode på starten av året.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 8/2020 Internasjonal strategi – foreløpig tilbakemelding
Sakspapir fra generalsekretæren

Første utkast til ny internasjonal strategi ble delt med alle Amnesty-seksjoner i starten av februar. På bakgrunn av diskusjoner ved sekretariatet og med styrets referansegruppe for strategi har det blitt utarbeidet et forslag til innspill på strategiutkastet som kan deles med resten av den internasjonale organisasjonen. Det foreslås å sirkulere dette dokumentet nå, i tillegg til å komme med en offisiell tilbakemelding i april som alle seksjoner har blitt bedt om å gjøre. Endelig forslag til ny internasjonal strategi vil deles med bevegelsen 10. juni og skal behandles av Global Assembly i slutten av juli.

Styret diskuterte dokumentet som har blitt utarbeidet og som peker på flere aspekter av strategiutkastet som Amnesty i Norge mener er problematisk, i tillegg til at det inkluderer konkrete forslag til endringer i utkastet til den internasjonale strategien. Det blir blant annet kommentert at Amnesty i Norge er bekymret for at utkastet til ny strategi er meget ambisiøst og dekker for mange områder, inkludert helt nye områder som organisasjonen ikke har jobbet med tidligere. Dette kan føre til at organisasjonen sprer seg tynt og vil få mindre gjennomslag enn hvis organisasjonen fokuserer sine ressurser på færre områder. I tillegg mener seksjonen at språkbruken i strategiutkastet burde bearbeides og at man må sørge for å bruke et klart og objektivt språk som har sitt grunnlag i menneskerettigheter og ikke ideologi. Bruken av ordet «people-power movements» i strategiutkastet og at Amnesty International burde fokusere på å styrke disse bevegelsene er også noe som blir problematisert i dokumentet som seksjonen har utarbeidet. Det argumenteres for at Amnesty er en organisasjon som skal jobbe for å beskytte alle menneskers rettigheter, og for å kunne gjøre dette er det viktig at vi blir oppfattet som uavhengige. Denne oppfattelsen kan bli utfordret dersom Amnesty tar stilling til ulike «people-power movements».

Styret var positive til dokumentet og anbefalingene som har blitt produsert, men kom med noen forslag til endringer som vil bli innarbeidet i dokumentet før det sirkuleres med resten av bevegelsen. Blant annet var det enighet om å ikke trekke inn demokrati som et fortrukket styringssystem under punktet som handler om «people-power», fordi det kan ta fokuset bort fra essensen av dette punktet som handler om å problematisere bruken av ordet og forholdet til «people-power movements». Videre diskuterte styret hvordan vektingen mellom de to stolpene som foreslås burde være og ble enig om å fremme forslaget om et større fokus på stolpen som handler om ytringsfrihet.

Vedtak
Styret vedtar vedlagt dokument med styrets endringsforslag som tilbakemelding på den internasjonale strategien og ber generalsekretæren sirkulere den i bevegelsen og til det internasjonale sekretariatet.

SAK 9/2020 Nasjonal strategi - midtveisrapport
Sakspapir fra generalsekretæren

Styret fikk presentert et råutkast til en ny nasjonal strategi for Amnesty i Norge som skal gjelde for 2021-2024. Basert på innspillene fra styret vil sekretariatet i samarbeid med styrets referansegruppe for strategi ferdigstille rammene for endelig strategi som vil legges frem for styret i mars, og deretter behandles av landsmøtet i april.

Styret var positive til det som ble presentert og diskuterte ulike aspekter av råutkastet. Blant annet ble det diskutert at dersom organisasjonen skal fortsette å ha fokus på spesifikke land så burde dette være land der Norge har innflytelse. Styret diskuterte også at det legges lite fokus på flyktningspørsmål i råutkastet. Det var en tydelig tilbakemelding fra medlemmer på flere av regionmøtene at dette er et viktig område som Amnesty i Norge burde fortsette å fokusere på. Styret ba sekretariatet ta innspillet fra regionmøtene om et større fokus på flyktningspørsmål i nasjonal strategi med i det videre arbeidet.

Vedtak
Styret tar råutkastet til orientering og ber generalsekretæren ta styrets innspill med videre i prosessen, med spesiell henvisning til regionmøtenes ønske rundt større fokus på flyktninger.

SAK 10/2020 Amnestyprisen 2020
Sakspapir fra generalsekretæren

Nominasjonskomiteen for Amnestyprisen har anbefalt to kandidater til Amnestyprisen 2020 som skal tildeles noe som har utmerket seg med sitt engasjement for menneskerettighetene. Styret bestemte seg for å tildele prisen til en av de to foreslåtte kandidatene, men mente begge kandidatene ville være meget verdige vinnere.

Vedtak
Styret vedtok hvem som skal tildeles Amnestyprisen 2020. Prisvinneren annonseres under landsmøte 2020.

SAK 11/2020 Landsmøte diverse
Sakspapir fra generalsekretæren

Styret fikk presentert status for planleggingen av landsmøtet. Som diskutert tidligere skal det tilbys tolkning for første gang under landsmøtet. Styret kommenterte at det vil være viktig å legge opp til gode arbeidsforhold for tolkerne. Dette vil sekretariatet sørge for blir gjort. Videre diskuterte styret praksisen med landsmøteuttalelser, og ble enig om at styret kun vil fremme forslag til landsmøteuttalelser dersom det er noen spesielt dagsaktuelle temaer som det vil være nyttig at landsmøtet har uttalt seg om.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 12/2020 Valg av ordstyrere
Sakspapir fra generalsekretæren

Styret diskuterte ordstyrerne som har blitt foreslått til landsmøtet. Det ble stilt spørsmål rundt kjønnsbalansen mellom ordstyrerne da kun en mann er foreslått. Styret ble informert om at sekretariatet har prøvd å rekruttere flere mannlige ordstyrere, men at flere takket nei.

Vedtak
Styret godkjenner foreslåtte ordstyrerne.

SAK 13/2020 Søknad til prosjektfondet – EDF
Sakspapir fra generalsekretæren

Styret diskuterte en søknad til prosjektfondet av organisasjonen Equality. Dignity. Pride. (EDF). EDF søker om midler til å arrangere en LHBT-tematisert festival i Petrozavodsk i Russland.

Styret var positive til søknaden selv om det er en sjanse for at arrangementet stoppes av russiske myndigheter grunnet tematikken. Styret vedtok å bevilge summen på ca 120 000 NOK som organisasjonen søkte om, men ba sekretariatet sjekke opp et par aspekter av det fremlagte budsjettet før midlene bevilges.

Vedtak
Styret vedtar å bevilge 12.010 euro til organisasjonen Equality. Dignity. Pride. (EDF) til gjennomføring av DignityFest in Petrozavodsk (Karelia/Russia). Styret ber generalsekretæren sikre et godt rapporteringssystem før midlene overføres. Midlene tas fra prosjektfondet.

SAK 14/2020 «Amnesty for alle – overalt!» oppfølging
Sakspapir fra generalsekretæren

Styret har tidligere bedt om at generalsekretæren gir styret en tilbakemelding på hvordan tiltakene foreslått i rapporten fra prosjektet «Amnesty for alle – overalt» har blitt fulgt opp, ref. SAK 76/2019. Assisterende generalsekretær presenterte en liste som viste hvilke foreslåtte tiltak som har blitt inkludert i handlingsplanen for 2020 og hvilke tiltak som vil bli diskutert videre i forbindelse med strategi- og handlingsplandiskusjoner i 2020.02.20

Styret var positive til at mange foreslåtte tiltak allerede følges opp, men kommenterte at forslaget om å styrke administrativ tilstedeværelse i regionene ikke kan utkvitteres på bakgrunn av at det har blitt opprettet en ny stilling ved regionkontoret i øst.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 15/2020 Formalisering av e-postvedtak
Sakspapir fra generalsekretæren

Styret har tidligere diskutert muligheten for å fremme et vedtaksforslag til Global Assembly som handler om den internasjonale styringsstrukturen til organisasjonen, ref. SAK 62/2019. I samarbeid med AI Finland har det blitt utarbeidet et forslag til vedtaksforslag som ble behandlet av styret via e-post 3. januar 2020. Forslaget foreslår at det internasjonale styret starter en prosess for å forenkle og muliggjøre virtuell deltakelse i den internasjonale styringsstrukturen.

Under styremøtet ble beslutningen om å fremme overnevnte forslag som allerede var tatt over e-post formalisert. Videre kunne styreleder informere om at vedtaksforslaget har blitt godkjent av forberedelseskomiteen (PrepCom) til Global Assembly og vil derfor havne på listen over saker som skal behandles i juli. Av vedtaksforslagene som har blitt avvist av PrepCom er det kun en seksjon som har valgt å anke denne beslutningen, noe som fører til at standing representatives til Global Assembly skal stemme over denne avgjørelsen. Styret vil diskutere dette nærmere på styremøtet i mars.

Vedtak
Styret vedtar å fremme det fremlagte forslaget med styrets endringsforslag for Global Assembly i samråd med Amnesty i Finland.

SAK 16/2020 Styrets orientering

Styreleder orienterte om at prosessen med å rekruttere en ny internasjonal generalsekretær har begynt, men at vi foreløpig ikke har noen detaljer om prosessen. Videre informerte styreleder om at den internasjonale nominasjonskomiteen har sirkulert en oversikt over hvilke internasjonale posisjoner som er på valg i år. AI Norges valgkomite har i henhold til deres instruks fått i oppdrag å bistå styret med å identifisere eventuelle mulige kandidater. Dersom det blir identifisert en eller flere aktuelle kandidater vil forslaget bli behandlet av styret som er ansvarlig for å nominere kandidater til internasjonale posisjoner.

I tillegg til å jobbe med årets valgprosess har den internasjonale nominasjonskomitéen som ledes av norske Kristin Høgdahl begynt en prosess som ser på hvordan Amnesty International gjennomfører valg til internasjonale posisjoner.

SAK 17/2020 Eventuelt

Det forekom ingen saker under eventuelt.

Styrets alenetid