Protokoll fra styremøte 17. desember 2020

Protokoll fra styremøte i Amnesty International i Norge 17. desember 2020
Publisert: 9. Feb 2021, kl. 16:14 | Sist oppdatert: 9. Feb 2021, kl. 16:25

Tilstede: Thea Schjødt, Thomas Øvestad, Siri Gloppen, Tor Kåpvik, Kjell Johnsen, Selma Ahmetagic, Anette Bonnevie Wollebæk, Maryam Iqbal Tahir, Anne Marie Mollén og Arne-Wilhelm Theodorsen

Forfall: Ingen

Tilstede fra sekretariatet: John Peder Egenæs, Bjarte Økland og Sayed Sohaib Karimi

Møteleder: Thea Schjødt
Protokollfører: Sayed Sohaib Karimi

SAK 108/2020 Dagsorden
Sakspapir fra generalsekretæren

Vedtak
Styret vedtar dagsorden.

SAK 109/2020 Protokollsaker
Sakspapir fra generalsekretæren

Vedtak
Protokoll fra styremøte 13.11.2020 ble godkjent.

SAK 110/2020 Kommende styresaker
Sakspapir fra generalsekretæren

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 111/2020 Generalsekretærens orientering
Muntlig orientering v/generalsekretæren

Generalsekretæren informerte styret om innføring av et påbud knyttet til aktivitets- og redegjørelsesplikten. Retningslinjene sier at styret er ansvarlig for oppfølging av og rapportering av dette påbudet.

Dette er et pålegg om å redegjøre for arbeidet for likestilling og mot diskriminering i virksomheten. Første rapport blir for året 2020 og skal inn på våren 2021.

Styret ble informert om at sekretariatet er i gang med å utarbeide denne rapporten, som vil legges fram for styret før den sendes inn. Rapporten kan enten inkorporeres i Styrets beretning eller gjøres som en egen rapport.

Styret spurte om hvor dette påbudet kommer fra. Generalsekretæren svarte at dette er et pålegg myndighetene har pålagt alle bedrifter.

Styret stilte spørsmål om hvem dette påbudet skal rapporteres til. Målet er at rapporten skal være offentlig og skal kunne ettersees. Den skal dermed enten være en del av styres beretning eller som egen rapport og skal sendes til Brønnøysundregisteret for offentliggjøring.

Videre trakk generalsekretæren fram det gode arbeidet til Madyar Samienejad, som er i organisasjonen, men som er en del av research-temaet i London knyttet til Iran. Det ble fortalt om to områder i hans arbeid. Det ene er kartlegging av antall mindreårige lovbrytere i Iran som er dømt til døden. Det andre er dokumentering av antall drepte under demonstrasjonene i Iran høsten 2019. Resultatet av hans arbeid på disse to områdene er blitt kilden til FN.

Dette har bidratt til at FNs høykommissær for menneskerettigheter og FNs spesialrapportør for Iran har bedt Amnesty International om å fremover kunne kontakte Madyar direkte for raskere kommunikasjon ettersom særlig dødsdømte mindreårige også er et satsningsområde for FN.

Styret takket for orientering om dette gode arbeidet og ønsket å møte Madyar Samienejad på et fremtidig styremøte.

SAK 112/2020 Status økonomi pr november
Sakspapir fra generalsekretæren

Økonomi- og administrasjonssjefen redegjorde for status økonomi pr november.

Han trakk fram hovedtrekkene i november som viser at det fortsatt er positivt på inntektssiden. I november var merinntektene særlig knyttet til øremerkede inntekter, knyttet til Inspire Change. Samlet sett ligger inntektene 1,5 mill kr over budsjett ved utgangen av november. Det er fortsatt inntekter fra arv og kampanjer som er over budsjett, mens næringslivsinntekter og medlemsinntekter ligger under budsjett. Likviditeten er fortsatt god, og det er god avkastning på plasseringer.

Kostnadene er fortsatt under budsjett, men det er tendenser til at kostnader til aktiviteter nærmer seg budsjettet.

Når det gjelder kostnader så er det underforbruk på grunn av at restriksjoner i samfunnet som har gitt lave kostnader på alle fronter. Også på lønnssiden er det underforbruk, dette skyldes delvis ansettelsesstopp i deler av året.

Avslutningsvis nevnte han at resultatet samlet sett i år er på 8,5 mill kr. Underforbruk og gode resultater på julekampanjer kan bedre resultatet ytterligere. Budsjettert resultat pr desember er på 7,1 mill kr, mens prognosert resultat for 2020 er på 12,0 mill kr.

Styret var meget fornøyd med et godt resultat for 2020.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 113/2020 AI Norges Brand Story
Sakspapirer fra generalsekretæren

Generalsekretæren informerte styret om at i uken som har gått så har både tag linen «The power of you» og selve merkevarefortellingen blitt testet ut for ulike fokusgrupper.

Oppsummert har testene vært veldig suksessfulle. Folk liker fortellingen og slagordet når de ser det og de får de rette assosiasjoner som AIN har som mål at publikum skal få. Stort sett har det vært positive tilbakemeldinger når fokusgruppene ble informert om at det er AIN som står bak.

Styret hadde ingen spørsmål eller kommentarer til denne saken ettersom den ble først diskutert på styremøte 13. november.

Vedtak
Styret støtter innføringen av merkevarehistorien og «tag linen» som de har blitt forelagt. Det innebærer at styret ber generalsekretæren starte arbeidet som skal til for å innarbeide disse i Amnesty i Norges totale kommunikasjonsarbeid.

SAK 114/2020 Handlingsplan 2021
Sakspapir fra generalsekretæren

Generalsekretæren gikk kort inn på de store satsingene i AI Norges handlingsplan for 2021 som er merkevare og ytringsfrihet.

Det er også blitt endringer i arbeidet med prioriterte land hvor det er lagt opp gradering og maler for de ulike kategoriene av land. I tillegg skal det være en videre satsning på rekruttering av nye aktive medlemmer samt aktivisering av eksisterende aktive medlemmer.

Styret stilte spørsmål om det er tenkt spesifikke tiltak for digital rekruttering under den delen av handlingsplanen som omhandler lokalt menneskerettighetsarbeid og hvor vidt det er blitt foretatt konkrete tiltak for forebygging av digitalt frafall og burnout. Generalsekretæren svarte at det digitale aspektet er tatt hensyn til gjennom hele handlingsplanen.

Styret ønsket involvering av ungdommene i prosessen til ungdoms- og studentstrategien for å skape mer tilhørighet. Generalsekretæren nevnte at dette er noe som sekretariatet har tatt hensyn til i prosessen.

Styret stilte spørsmål om prosessen for handlingsplanen 2021 når den internasjonale strategien ikke er vedtatt ennå. Styreleder svarte at det er laget et første utkast til den internasjonale strategien som først skal behandles av det internasjonale styret og deretter vil den bli sendt på høring til alle Amnesty-seksjoner i begynnelsen av februar 2021.

Styret spurte hvilke aktiviteter AIN har planlagt å gjennomføre knyttet til den nåværende ytringsfrihetsdebatten som foregår i Norge. Generalsekretæren svarte at AIN vil vurdere de løpende debattene fra et tydelig menneskerettslig og ytringsfrihetsperspektiv.

Etter å ha understreket sin begeistring for de tallfestede regionale målsettingene i handlingsplanen, ga styret innspill landsatsingen. Det ble nevnt at faktorer som relevans til Norge er viktige i valg av land. Brasil ble i denne sammenhengen trukket fram som et eksempel på et interessant land med relevans for Norge.

Styret stilte spørsmål om sekretariatet har tatt hensyn til koronasituasjonen i utarbeidelse av handlingsplanen. Generalsekretæren svarte at aktivitetene i første del av 2021 er koronastyrt og så er det planlagt at det vil bli lettelser i tiltakene fra høsten.

På spørsmål fra styret om hvordan sekretariatet skal skaffe nye SMS-aktivister, svarte generalsekretæren at det skal igangsettes et prosjekt som heter SMS 2.0 som er en kombinasjon av SMS-aktivisme og som har høyere pris sammenlignet med den nåværende SMS-aktivismen. Dette vil derfor kunne frembringe inntekter.

Styret kommenterte punktet om målsettingen om å redusere klimaavtrykk. Styreleder informerte at AI Norge er en av forslagstillerne bak et vedtaksforslag som relaterer seg til tiltak for å redusere Amnestys klimaavtrykk som skal behandles på Global Assembly i september 2021. På bakgrunn av dette nevnte hun at hun ønsker å være med på dette arbeidet.

AI Norges KPIer:

På styremøte 13. november foreslo styret tre konkrete KPIer som generalsekretæren skulle argumentere for eller mot inkorporering av.

Det første var KPI på midler til formålet. Sekretariatets vurdering er at en omregning av regnskapet pr kvartal vil være krevende. Det andre var en KPI på AINs bærekraft. Sekretariatet avventer med å lage denne KPIen ettersom det pr i dag ikke foreligger en konkret plan for AINs bærekraft.

Styret foreslo også en KPI som fanger den lokale aktivismen i regionene og ikke aggregert på hele landet. Generalsekretæren nevnte at ettersom det allerede rapporteres om antall aktiviteter fra regionene så kan det eventuelt lages en felles KPI, men fordelt på alle regionene. Videre nevnte han at dette forslaget skal han enten argumentere for eller mot på første kvartalsrapporten.

Styret stilte spørsmål om hva som menes med at gjennomføringsgraden i prioriterte kampanjer er hundre prosent gjennomført og hvordan det måles godt. Generalsekretæren svarte at det går ut på om det som var planlagt gjennomført faktisk er blitt gjennomført.

Styret takket generalsekretæren for redegjørelsen og nevnte at det ser frem til første kvartalsrapport.

Styret vil følge med på bærekraftsarbeidet og ser frem til årsrapporten.

Vedtak
Styret vedtar den framlagte handlingsplanen for 2021.

SAK 115/2020 Budsjett 2021
Sakspapir fra generalsekretæren

Økonomi- og administrasjonssjefen presenterte forutsetningene som ligger til grunn for budsjettforslaget.

Det forventes restriksjoner i samfunnet et godt stykke inn i 2021. På bakgrunn av det vil det være fokus på digitale aktiviteter i første halvdel av året med sikte på mer normal drift i andre halvår.

På kostnadssiden vil det fortsatt være forsiktighet grunnet de langsiktige effektene av COVID-19.

Videre trakk han fram noen overordnede forutsetninger knyttet til inntekter.

Grunnet reduksjon i ekstern verving rettes ressursbruken mot digital og kampanje. Vekst i medlemsinntekter er i stor grad knyttet til økt gjennomsnittsbetaling pr medlem. SMS-tilbudet vil fra høsten av bli videreutviklet. Inntekter fra næringsliv og store givere er redusert til ‘’sikre’’ inntekter og det er fortsatt positiv utvikling på inntekter fra kampanjer og engangsgaver. Arveinntekter har de siste to årene vært relativt høye, og det er tatt inn en økning i budsjettet basert på dette. Da det er nye saker i løpet av budsjettåret som inntektsføres er det en større usikkerhet knyttet til disse inntektene.

På medlemssiden er de viktigste forutsetningene for budsjettet at antall vervede gjennom ekstern verving er redusert fra 7500 til 6600. Det gjennomsnittlige beløpet er økt fra 168 til 177 kr.

På kostnadssiden gikk han inn på noen overordnede forutsetninger.

Det vil være begrensninger på aktivitetsmuligheter første halvår. Det skal settes fokus på å holde aktiviteten i gang i de lokale gruppene. Det skal lanseres en ny brandplattform. Det skal satses på ytringsfrihet gjennom et eget prosjekt. Det er garantert en brutto kontingent til det internasjonale sekretariatet på 37 mill kr.

Styret fikk også presentert tall på kostnadene for planlagte prosjekter i 2021 i tillegg til kostnader knyttet til en rekke andre poster.

I forbindelse med resultat påpekte han kravet på 1,3 mill kr for å ivareta tilstrekkelig Sikringsfond. Med det fremlagte budsjettforslaget som viser et resultat på 3,2 mill kr planlegges det for et større overskudd enn nødvendig. Dette har sin bakgrunn i utfordringer med å opprettholde aktivitetsnivået med de restriksjoner vi legger til grunn i første halvår.

Med dette budsjettet bedres likviditeten med 4,1 mill kr før investeringer. Sekretariatet vil fremlegge forslag om investering i nytt CRM- og økonomisystem tidlig i 2021, og eventuelle resultateffekter av dette for 2021 vil være en del av det fremlegget.

Styret stilte spørsmål knyttet til dette prosjektet. Det ble opplyst at anbudsrunde er gjennomført og det foreligger nå en forprosjektrapport. Økonomi- og administrasjonssjefen gav opplysninger om foreløpig pristilbud fra leverandøren CGI, system Dynamics og Business Central. Videre er det blitt gjennomført kvalitetssikring, og sekretariatet er nå i prosess med leverandør for å redusere forslag.

Styret stilte spørsmål om det er noen andre organisasjoner som har gjort lignende store investeringer. Sekretariatet har vært i kontakt med andre organisasjoner som har jobbet med dette og kommer også til å ta kontakt med dem i forbindelse med kostnytteanalysen.

Styret spurte om det har vært mye kostnader i forprosjektet og om det er det kostnadsført. Økonomi- og administrasjonssjefen svarte at kostnadene i forprosjektet har vært i tråd med det som styret vedtok på styremøtet i juni 2020 og at det er kostnadsført.

Det planlegges styrebehandling av dette prosjektet på styremøtet 18. februar.

Det ble spurt om budsjettet skal styres mot et overskudd når det er dannet bedre oversikt over investeringen. Det vil påvirke resultatet for 2021, men ikke i vesentlig grad. Årsaken til det er at dette systemet kjøpes som en eiendel som da avskrives over en periode på 3-5 år.

Styret ba om en nærmere utdyping av merverdiavgiftsrefusjonen og hvorfor den flyttes og budsjetteres som en kostnadsrefusjon. Økonomi- og administrasjonssjefen svarte at merverdiavgiftsrefusjon er en konsekvens av at vår virksomhet er definert som ikke merverdiavgiftspliktig virksomhet, og at refusjonen er en de facto refusjon av kostnader vi har hatt og derfor bør føres slik også i regnskapet.

Vedtak
Styret vedtar budsjett for 2021 som foreslått av generalsekretæren.

SAK 116/2020 Risk register 2021
Sakspapir fra generalsekretæren

Økonomi- og administrasjonssjefen presenterte for styret AINs risk register 2021.

Han påpekte at enhver virksomhet står overfor ulike former for risiko. Disse kan være både positive og negative. Det fokuseres her på negative utslag.

Risikoer kan ofte reduseres gjennom tiltak ved å reduseres sannsynlighet for at de inntrer og ved å redusere konsekvens dersom de inntrer.

Å eliminere risiko fullstendig er som regel uforholdsmessig dyrt eller gir driftsmessig urimelige utslag.

Videre oppsummerte han kort metodikken for risikoregisteret og ga en forklaring på de ulike fasene fra en risiko først vurderes til det anslås en økonomisk konsekvens basert på graden av risikoene. Det ble påpekt at analysen har et ettårig perspektiv.

Styret stilte spørsmål rundt hvor vidt det er tatt hensyn til risikoer i relasjon til omdømme knyttet til ytringsfrihets- og rasismedebatten i risikoanalysen. Økonomi- og administrasjonssjefen svarte at punkt 14 i risikoanalysen kommer nærmest en slik risikovurdering.

Styret ga ros til utarbeidelsen av risikoanalysen og understreket viktigheten av fokus på overgang fra gammelt til nytt CRM-system.

Styret spurte om cyber-risiko bør tas med på listen over de største risikoene. Det er blitt gjennomført en egen detaljert risikoanalyse knyttet til AINs IT-sikkerhet som blant annet går inn på risikoer knyttet til cyberangrep.

Styret stilte spørsmål om organisasjonen har en handlingsplan for hvordan den vil operere dersom hele systemet skulle rammes av dataangrep. Generalsekretæren svarte at det pr i dag ikke foreligger en handlingsplan for et slikt scenario.

Styret ba om oppgradering av ratingen på risikoavgjørelse 26 i risikoanalysen, som er relatert til cyber-risiko.

Styret ba også om en orientering om risikoanalyse av AINs IT-sikkerhet og en redegjørelse om hvordan organisasjonen håndterer dataangrep.

Vedtak
Styret tar saken til orientering og ber om en oppgradering av risikoavgjørelse 26 samt en redegjørelse om hvordan AIN håndterer cyberangrep.

SAK 117/2020 Evaluering av nettsidene
Sakspapir fra generalsekretæren

Generalsekretæren åpnet for spørsmål og kommentarer fra styret knyttet til denne saken.

Styret ga ros til arbeidet med evaluering av nettsidene og spurte om det er blitt eksperimentert med betalt markedsføring for å gjennomføre konverteringer av nye medlemmer og aksjoner gjennom nettsiden. Generalsekretæren svarte at det er betalt markedsføring hovedsakelig på Facebook som leder til nettsiden på ulike måter.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 118/2020 Møter i organisasjonen 2021
Sakspapir fra generalsekretæren

Dette er en oversikt over møteplasser som er planlagt i organisasjonen som styret kan både planlegge deltakelse i, delvis lede samt ha sine egne bolker i disse møtene.

For 2021 har sekretariatet planlagt å gjennomføre to felles regionmøter med flere regioner samtidig. Første delen av disse møtene vil foregå i plenum og så vil møtene deles i hver region.

Den 6. februar skal regionene sør og øst gjennomføre sitt regionmøte, mens regionene nord, midt og vest skal ha sitt møte den 13. februar. Styremedlemmene ble fordelt slikt på disse to møtene:

6. februar: Thomas Øvestad skal avholde en presentasjon i plenum. Tor Kåpvik skal delta på region-øst og Kjell Johnsen på region-sør.

13. februar: Thea Schjødt skal avholde en presentasjon i plenum. Siri Gloppen skal delta på region-vest, Arne Wilhelm Theodorsen skal delta på region-nord og Anette Bonnevie Wollebæk skal delta på region-midt.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 119/2020 Landsmøte 2021 – Landsmøtets referansegruppe
i planleggingsprosessen

Sakspapirer fra generalsekretæren

Styret vedtok at Organisasjonsutvalget, bestående av Tor Kåpvik, Selma Ahmetagic, Arne Wilhelm Theodorsen, Kari Bjørke og Juni Emilie Baardvik blir Landsmøtets referansegruppe.

Gruppen fikk også mandat til å fatte løpende beslutninger underveis i planleggingsprosessen.

Vedtak
Styret utnevner Organisasjonsutvalget som Landsmøtets referansegruppe for planleggingen av Landsmøtet 2021 og gir gruppen mandat til å fatte løpende beslutninger underveis i planleggingsprosessen.

SAK 120/2020 Diskusjonsnotat om AI Norges arbeid for mangfold
i organisasjonen

Sakspapir fra generalsekretæren

Generalsekretæren la fram diskusjonsnotatet om AINs arbeid for mangfold i organisasjonen og åpnet for en overordnet diskusjon rundt hva som er styrets ambisjoner for mangfold.

Styret påpekte at mangfold er en debatt som stadig blir sterkere i Norge og at det er viktig å skape bevissthet rundt dette temaet.

Diskusjonen omhandlet ulike aspekter ved AINs målsetting med mangfoldighet. Et av målene er at mangfoldighet vil kunne bidra til økt og ny kompetanse som igjen vil føre organisasjonen til nye medlemmer.

Styret opplyste om at Norge er det første landet i verden som har utarbeidet en standard for mangfoldledelse som det gis kurs i. Det ble foreslått at AIN eventuelt kan benytte seg av dette kurset i sitt mangfoldarbeid.

Det ble lagt til at i de siste to årene snakkes det om sammenhengen mellom mangfoldighet og tilhørighet i organisasjoner. Sekretariatet ble oppfordret til å også legge vekt på tilhørighet blant medlemmer.

Styret la vekt på at kartlegging av AINs behov og mangel knyttet til mangfold i samarbeid med ekstern kompetanse på dette området vil være et godt utgangspunkt for hvilke områder det skal satses på.

Denne kartleggingen skal i tillegg til ansatte også involvere medlemmene og aktivistene.

Styret oppsummerte at dette er en løpende diskusjon både i styret og mellom medlemmene og aktivistene.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 121/2020 Tilslutning til anti-rasistisk plattform
Sakspapir fra generalsekretæren

Generalsekretæren redegjorde for opphavet til anti-rasistisk plattform og anbefalte styret at AIN skal tilslutte seg den.

På spørsmål om hvor vidt det er nødvendig at AIN skal være tilsluttet plattformen, gikk generalsekretæren kort inn på bakgrunnen for opprettelsen av plattformen som grunnlag for AINs tilslutning.

Styret argumentere for at AINs tilslutning til plattformen vil være i takt med det internasjonale sekretariatets tiltak mot rasisme.

I tillegg ble det argumentert for at AINs tilslutning til plattformen vil kunne skape en bredde som viser at det er mange organisasjoner som tar avstand fra rasisme som igjen kan bidra til at enda flere organisasjoner og politiske partier tilslutter seg den.

Styret hadde noen betenkeligheter rundt innholdet i notatet til plattformen og stilte spørsmål om det er gitt mulighet for innspill og kommentarer til innholdet i notatet. Generalsekretæren opplyste om at AIN har foreslått en spesifisering av menneskerettighetene i notatet.

Styret var enige om at AIN skal stille seg bak plattformen, men påpekte at Amnesty bør jobbe for en tydeliggjøring av respekt for ytringsfrihet i notatet.

Vedtak
Styret vedtar at Amnesty i Norge tilslutter seg plattformen, men vil arbeide for at det kommer inn en setning om at vi respekterer ytringsfriheten.

SAK 122/2020 Inspire Change 2021
Sakspapirer fra generalsekretæren

I 2020 bevilget styret 200 000 kr fra Prosjektfondet til prosjektet Inspire Change som er en konferanseserie med unge aktivister fra seks forskjellige organisasjoner.

Prosjektet var planlagt å gjennomføres høsten 2020 i Moss, men ble avlyst grunnet koronasituasjonen.

Prosjektet hadde mottatt store midler fra eksterne fundere som Sparebanken stiftelsen og KLP. Disse eksterne midlene ble brukt til å lage filmer og trening av aktivistene til tross for avlysning av fysisk gjennomføring av prosjektet.

Styrets bevilgning på 200.000 kr ble derimot ikke brukt.

Generalsekretæren ba styret om tillatelse til å videreføre denne bevilgningen.

Vedtak
Styret aksepterer at bevilgningen på 200.000 kr som ble gitt til ‘Inspire Change’ fra Prosjektfondet i 2020 brukes til å gjennomføre arrangementet i 2021.

SAK 123/2020 Frivillig bidrag til det internasjonale sekretariatet
Sakspapirer fra generalsekretæren

På et av AINs tidligere landsmøter stilte medlemmene spørsmål om hva organisasjonen gjør med sine reserver som ikke aktivt brukes til menneskerettighetsarbeid.

På bakgrunn av dette vedtok styret at minimum femten prosent av den saldoen som sto i Prosjektfondet ved inngangen til det inneværende året skulle bevilges til ulike typer prosjekter enten i Amnesty eller til eksterne prosjekter som trekker i samme retning som AIN.

Vedtaket innebar også at dersom AIN ikke nådde dette femtenprosentmålet så skal styret vurdere å gi det som sto igjen for å nå femten prosent som et frivillig bidrag til det internasjonale sekretariatet.

Generalsekretæren foreslo at de 1,3 mill kr som skal til for å nå femten prosent av saldoen den 31.12.2019 blir gitt som et frivillig bidrag til det internasjonale sekretariatet.

Det ble understreket at styret har fullmakt til å avvise en slik bevilgning, men det ble argumentert for at det internasjonale sekretariatet har behov for økonomisk støtte.

Vedtak
Styret vedtar å gi et frivillig bidrag til det internasjonale sekretariatet på 1 350 000 kr.

SAK 124/2020 Styrets orientering

Anne Marie Mollen orienterte styret om at hun og Selma Ahmetagic deltok på studentrådsmøte den 13. desember.

På det møtet snakket de om blant annet strukturen i AIN og Amnestybevegelsen internasjonalt. I tillegg snakket de om medlemsdemokratiet, prosessen for innsending av vedtaksforslag samt muligheten til og viktigheten av å påvirke organisasjonen.

Selma Ahmetagic tilføyet at hun snakket om den internasjonale ungdomsstrategien og viktigheten av ungdoms- og studentrådets involvering i den internasjonale prosessen for å skape mer tilhørighet til den globale organisasjonen.

Styreleder, Thea Schjødt, orienterte om sin deltakelse på et webinar med det internasjonale styret hvor det blant annet ble gitt informasjon om den internasjonale strategiprosessen.

Arne Wilhelm Theodorsen informerte om at gruppen som har foreslått inkorporering av arbeid for urfolks rettigheter i AINs strategi, deltok på et avdelingsmøte med AINs sekretariat.

SAK 125/2020 Eventuelt

Det forekom ingen saker under eventuelt.

Styrets alenetid