Protokoll fra styremøte 16. september 2021

Protokoll fra styremøte i Amnesty International i Norge torsdag 16. september 2021.
Publisert: 22. okt 2021, kl. 10:34 | Sist oppdatert: 22. okt 2021, kl. 10:44

Til stede: Thea Schjødt, Thomas Øvestad, Tor Kåpvik, Kjell Johnsen, Anette Bonnevie Wollebæk, Maryam Iqbal Tahir, Juni Emilie Baardvik, Anne Marie Mollén, Arne Wilhelm Theodorsen og Viktor Johannes Matre

Forfall: Selma Ahmetagic

Til stede fra sekretariatet: John Peder Egenæs, Sayed Sohaib Karimi, Henriette Maanum (under SAK 60/2021), Håkon Eide (under SAK 60/2021), Ádám Beöthy fra AI Ungarn (under SAK 60/2021) og Tímea Molnár fra AI Ungarn (under SAK 60/2021)

Møteleder: Thea Schjødt
Protokollfører: Sayed Sohaib Karimi

SAK 56/2021 Dagsorden
Sakspapir fra generalsekretæren

I fravær av Selma Ahmetagic trer 2. vara, Viktor Johannes Matre, inn som ordinært styremedlem med stemmerett.

Styret besluttet å behandle SAK 61/2021 før SAK 60/2021.

Vedtak:
Styret vedtar dagsorden.

SAK 57/2021 Protokollsaker
Sakspapir fra generalsekretæren

Protokollen ble vedtatt etter en endring i setningsformulering under sak 47/20.

Vedtak:
Protokoll fra styremøte 19.06.2021 ble godkjent. Protokollen signeres elektronisk i etterkant av styremøtet.

SAK 58/2021 Protokoll fra ekstraordinært styremøte 3. juni
Sakspapir fra generalsekretæren

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 3. juni 2021 ble godkjent.

Vedtak:
Protokoll fra ekstraordinært styremøte 3. juni 2021 ble godkjent. Protokollen signeres elektronisk i etterkant av styremøtet.

SAK 59/2021 Kommende styresaker
Sakspapir fra generalsekretæren

Til styremøtet 21. oktober vil styret invitere Amnesty gruppe 48 i forbindelse med oppfølging av livsløpsmedlemskap. Dette var en sak som gruppe 48 hadde foreslått på landsmøte 2021 og som landsmøtet vedtok.

Sekretariatet skal planlegge en juleavslutning for styret etter årets siste styremøte 16. desember.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

SAK 60/2021 Status AI Norges samarbeid med AI Ungarn
Sakspapir fra generalsekretæren

Medlemmer av prosjektgruppen for Ungarnprosjektet bestående av ansatte fra AI Norge og AI Ungarn deltok på styremøtet og presenterte den nåværende status for dette prosjektet.

Leder for opplæring i Amnesty i Norge, Henriette Maanum, som også er prosjektleder for dette prosjektet, gikk innledningsvis gjennom bakgrunnen for prosjektet. Hun snakket om den negative utviklingen knyttet til menneskerettighetssituasjonen i Ungarn på en rekke områder som for eksempel asylsøkere og flyktninger, forbud mot anerkjennelse av transseksuelle, og homofobiske og transfobiske propagandalover.

Videre gjorde hun rede for grunnpilarene i prosjektet som er et samarbeid mellom to land, fire hovedmålsetninger og utveksling av ideer.

De fire hovedmålsetningene i prosjektet er:

Målsetting 1: at norske aktivister skal ha bevissthet og forståelse for den negative utviklingen for menneskerettigheter i Ungarn og nødvendig kunnskap og ferdigheter til å ta aktiv del i å bidra til å motarbeide den negative utviklingen.

Målsetting 2: at AI Norge skal styrke sitt eksisterende «training of trainers»-modell gjennom å lære av AI Ungarns erfaringer med Human Rights Educators.

Målsetting 3: at ungarske sosialarbeidere og skolelærere skal ha gjennomført HRE-opplæringene og undervise det på skolene.

Målsetting 4: at AI Ungarn skal bygge strukturer for ungdomsaktivisme som ikke er avhengige av skolene.

Deretter gikk prosjektgruppen inn på hvilke tiltak og aktiviteter som er gjennomført under hver målsetting og hva som er planlagt å gjennomføres.

Henriette Maanum understreket at økonomien i prosjektet går i henhold til planen.

Følgende planlagte aktiviteter og tiltak gjenstår:

 • Utveksling der ungdomsaktivistene fra Ungarn møter ungdomsaktivistene fra Norge.
 • Utveksling der norske kursholdere reiser til Ungarn for å observere AI Ungarns HRE-arbeid.
 • Tilpasse AI Ungarns arbeid til den norske konteksten.

Avslutningsvis nevnte prosjektgruppen en rekke ideer for fremtidig samarbeid som blant annet opplæring av aktivister og frivillige eller menneskerettighetskurs for næringsliv.

Styret takket prosjektgruppen for presentasjonen og nevnte at det gjennomførte arbeidet er inspirerende.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

SAK 61/2021 Generalsekretærens orientering
Muntlig orientering ved generalsekretæren

Generalsekretæren orienterte styret om prosessen rundt et mulig næringslivssamarbeid. Han nevnte at AI Norge har fått et forslag til kontrakt. I den skal AI Norge legge til en klausul som stadfester at AI Norge umiddelbart kan bryte kontrakten dersom det er elementer i motpartens virksomhet som er i strid med AINs verdier.

AI Norge jobber med en omdømmerisikoanalyse i forbindelse med dette mulige samarbeidet som skal framlegges for styret så snart den er ferdigstilt.

Videre nevnte han at det har vært et høyt trykk og oppmerksomhet rundt sportsvaskingskampanjen. Generalsekretæren ga ros til prosjektgruppens arbeid med denne kampanjen.

I forbindelse med valget gjennomførte AIN en kampanje om netthets blant politikerne. Et høyt antall politikere ble med i en spørreundersøkelse som skulle kartlegge om de har opplevd netthets. Som en del av denne kampanjen ba AIN flere politikere om å dele et banner om netthets på deres sosiale medier-plattform. Kampanjen fikk stor oppmerksomhet og støtte blant flere politikere på tvers av partier, inkludert alle partiledere.

AI Norge har utarbeidet ti forslag til politiske tiltak til den nye regjeringsplattformen. Forslagene omhandler innføring av samtykkelov, jobbe for et internasjonalt forbud mot overvåkingsbasert markedsføring, for åpenhetsloven, mennesker på flukt og et etisk oljefond. I tillegg ber Amnesty om at Norge skal jobbe mot dødelige autonome våpensystemer, styrke rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, rettferdig vaksinefordeling, beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere og sikre at Norges handelsavtaler ivaretar menneskerettslige hensyn.

Avslutningsvis orienterte generalsekretæren om AINs arbeid med søknad til TV-aksjonen. Prosessen er i gang og det skal nedsettes en gruppe bestående av både AINs ansatte og ansatte fra det internasjonale sekretariatet som skal jobbe med søknaden som skal sendes i 2022 med mål om å få TV-aksjonen i 2023.

SAK 62/2021 Statusrapport CRM-prosjekt
Sakspapir fra generalsekretæren

Generalsekretæren ga en orientering om den nåværende statusen til CRM-prosjektet. På bakgrunn av risikoanalysen av prosjektet redegjorde han for punkter som er fremhevet som høyrisikoområder og hvilke risikoreduserende tiltak som er iverksatt.

Styret takket generalsekretæren for statusrapporten.

Vedtak:
Styret tar statusrapporten til orientering.

SAK 63/2021 Status implementering av AI Norges merkevareplattform
Sakspapir fra generalsekretæren

Rapporten om implementering av AI Norges merkevareplattform ble fremlagt for styret etter styrets forespørsel om den på sist styremøte.

Styret spurte hvilket byrå AIN har valgt og hva som har vært grunnlaget bak valget. I tillegg forespurte styret å se anbudslisten. Generalsekretæren svarte at de ansvarlige i sekretariatet, som følge av deres bakgrunnskunnskap på dette området, har innhentet tilbud fra byråer som er egnet for dette prosjektet. Anbudslisten skal ettersendes styret på e-post.

Styret spurte om ett spesifikt byrå som har vært involvert i arbeidet med merkevareplattformen. Generalsekretæren svarte at avtalen med det byrået har utgått, men at de er ett av de seks byråene som vurderes.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

SAK 64/2021 Status økonomi pr juli
Sakspapir fra generalsekretæren

Generalsekretæren presenterte status økonomi pr juli.

Totale kostnader i juli er stort sett på budsjett.

Avvik hittil i år:

 • Ekstern verving +4,2 mill kr
 • Kontingent AIS +0,2 mill kr
 • Lønn – 0,5 mill kr
 • Aktivitetskostnader -2,7 mill kr
 • Infrastrukturkostnader -2,0 mill kr

Tiltak som er iverksatt etter budsjett:

 • Aktivitetsprosjekt Polen «Together for change» 0,3 mill kr
 • Saudi migrant workers (tilskudd IS-prosjekt) 0,3 mill kr
 • Ekstern bistand aktsomhetsvurdering 0,2 mill kr
 • Økt kapasitet CRM 0,2 mill kr
 • Filmprosjekt EDT 0,06 mill kr

Resultat pr juli er overskudd, men mindre enn budsjettert.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

SAK 65/2021 Andre kvartalsregnskap 2021
Sakspapir fra generalsekretæren

Andre kvartal forløp også med store restriksjoner i samfunnet og med det hvilke arrangementer som kunne gjennomføres.

Inntektene ligger fortsatt noe bak budsjett. På inntektssiden er det et avvik på medlemsinntekter og SMS-inntekter.

Kostnader pr 30. juni er på 67,9 mill kr, noe som er 2,2 mill kr under budsjett.

 • Det er avvik på følgende poster:
 • Ekstern verving + 2,4 mill kr
 • Lønn -1,1 mill kr
 • Aktivitetskostnader -2,9 mill kr
 • Infrastrukturkostnader -0,6 mill kr

Avvikene finnes i hele organisasjonen, men spesielt knyttet til markedsaktiviteter (ekskludert ekstern verving).

Resultat pr 30. juni er 0,1 mill kr, noe som er 0,7 mill kr under budsjett.

Prognose for 2021 viser at det går mot et stort overskudd.

Likviditet og avkastning:

 • Fri likviditet pr 30. juni er på 72,4 mill kr. Av dette er 43,6 mill kr i fond

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

SAK 66/2021 Andre kvartalsrapport 2021
Sakspapir fra generalsekretæren

Generalsekretæren åpnet for spørsmål og svar fra styret knyttet til andre kvartalsrapport.

Styret stilte spørsmål om sykefraværet. Generalsekretæren svarte at dette er oppe til behandling blant ledelsen som definitivt har et fokus på dette. Det er blant annet innført en psykologordning som dekkes av AINs helseforsikring og som ansatte kan benytte seg av hvis de ønsker det.

Videre informerte generalsekretæren om ordningen rundt kontor og hjemmekontor. Ledelsen har bestemt at ansatte skal være på kontoret mandager, tirsdager og onsdager, mens torsdager og fredager er fleksible dager.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

SAK 67/2021 Orientering fra Global Assembly
Muntlig orientering ved styreleder og generalsekretær

Styreleder orienterte om det avholdte Global Assembly. Den viktigste saken på agendaen var den internasjonale strategien som ble vedtatt.

Det ble bestemt en policy for Amnesty om sivil ulydighet. Global Assembly vedtok at Amnesty skal utvikle en policy om skatt.

Fire plasser i det internasjonale styret var på valg. Av de som var på valg ble en kandidat gjenvalgt, mens tre nye personer ble valgt til det nye styret.

I etterkant av styremøtet skal styreleder ettersende styret dokumentet som forklarer nærmere Amnestys policy om sivil ulydighet.

Styreleder foreslo et medlemsmøte med AINs medlemmer hvor styret kan snakke om policyen om sivil ulydighet, men også om policyen om skatt.

Styret understreket at det er behov for å avklare hva policyen om sivil ulydighet betyr for aktivister i Norge.

SAK 68/2021 Styrets orientering

Styreleder og Kristin Høgdahl fra nominasjonskomiteen har diskutert hvordan AI Norge kan arbeide videre med reform av den valgte ledelsesstrukturen i Amnesty International.

Styreleder informerte at hun er blitt med i en regional styringsgruppe som skal arbeide blant annet med å organisere de regionale møtene.

Juni Emilie Baardvik orienterte om studentsamlingen. Videre informerte hun om kommende studentsamling hvor 70 personer er påmeldt. I den samlingen skal Juni Emilie snakke om studentrådets arbeid og om hennes rolle i styret samt hvordan hun ble valgt i styret.

SAK 69/2021 Eventuelt

Styreleder orienterte om at organisasjonsutvalget vil legge frem forslag til mandat for evaluering og videreutvikling av ordninger for deltakelse i AI Norges demokratiske beslutninger på neste styremøte. Tor Kåpvik leder utvalgets arbeid. Sekretariatet har utnevnt to sekretærer som skal bistå utvalget med deres arbeid.

Styrets alenetid