Protokoll fra styremøte 14. sept 2019

Protokoll fra styremøte i Amnesty i Norge 14. september 2019.
Publisert: 24. sep 2019, kl. 08:34 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:08

Tilstede: Kjetil Haanes, Thea Schjødt, Tor-Hugne Olsen, Tonje Hellevig, Tor Kåpvik, Siri Gloppen, Selma Ahmetagic, Anne Marie Mollén og Grethe Kristine Olsen

Forfall: Kjell Johnsen

Tilstede fra sekretariatet: John Peder Egenæs, Bjarte Økland, Jørgen Lindbäck-Larsen og Maren Grytting.

Møteleder: Kjetil Haanes
Protokollfører: Maren Grytting

SAK 51/2019 Dagsorden
Sakspapir fra generalsekretæren

Grunnet forfall trer 4. vara inn som ordinært styremedlem.

Vedtak
Styret vedtok dagsorden.

SAK 52/2019 Protokollsaker
Sakspapir fra generalsekretæren

Vedtak
Protokoll fra styremøtet 20.06.2019 ble godkjent og signert.

SAK 53/2019 Kommende styresaker
Sakspapir fra generalsekretæren

Styreleder informerte om styrets årlige egenevaluering vil bli sendt ut i løpet av de nærmeste ukene og resultatene vil bli presentert under neste styremøte.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 54/2019 Generalsekretærens orientering
Muntlig orientering v/generalsekretæren

Generalsekretæren orienterte styret om at Amnesty International sin internasjonale generalsekretær Kumi Naidoo var i Oslo forrige uke for å delta på Oslo Pax, en konferanse om fred og klimaendringer. I forbindelse med Naidoo sitt besøk møtte han sammen med AI Norges generalsekretær en statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet for å diskutere menneskerettighetslov for næringslivet. Å få på plass en slik lov vil være fokuset for AI Norge sin høstkampanje. Nærings- og industridepartementet har fått i oppdrag fra regjeringen å utrede muligheten for en moderne slaveri lov, så Amnesty ønsket å tydelig formidle behovet for en lov som sørger for at næringslivet ikke bryter menneskerettighetene og viktigheten av at dette er en lov som favner mer enn kun moderne slaveri. Videre kunne generalsekretæren orientere om at Amnesty i samarbeid med andre sivilsamfunnsorganisasjoner har opprettet Koalisjonen for Ansvarlig Næringsliv (KAN). Målet er å skape en bred koalisjon hvor organisasjoner, næringslivsaktører og andre aktører sammen jobber for å få innført en menneskerettighetslov for næringslivet.

Styret ble orientert om at det gjennomføres en evaluering av omorganiseringen som ble gjort i 2017. Styret vil bli orientert om resultatene av evalueringen når prosessen er ferdigstilt.

I midten av august ble Arendalsuken avholdt. Amnesty hadde en tung tilstedeværelse i år og arrangerte to egne arrangementer, samt deltok på arrangementene til flere andre aktører. I tillegg hadde lokalgruppen i Arendal stand gjennom hele uken.

Styret ble orientert om at det planlegges en konsert med Leif Ove Andsnes 14. mars 2020 i Universitetet i Oslo sin Aula. Andsnes stiller generøst opp for organisasjonen uten honorar, så alle inntektene fra konserten går til Amnesty. Mer informasjon om dette vil bli offentliggjort etter hvert.

Tidligere i år bevilget styret støtte til å arrangere en workshop for unge kvinnelige samfunnsdebattanter. Styret fikk en oppdatering om planleggingen av arrangementet.

Grunnet innføringen av et ungdomsråd og overgangen til årlige landsmøter er det behov for å oppdatere retningslinjene styret har vedtatt for grupper. Styreleder har godkjent at endringene gjøres uten formell styrebehandling siden endringene kun gjenspeiler oppdatert organisasjonsstruktur og det ikke bes om noe annen substansiell endring til retningslinjene.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 55/2019 Kvartalsrapport handlingsplan – andre kvartal
Sakspapir fra generalsekretæren

Styret gikk gjennom og stilte spørsmål knyttet til kvartalsrapport for andre kvartal. På menneskerettighetssiden har det blitt jobbet aktivt på mange fronter. Et spesielt høydepunkt i kvartalet var lanseringen av rapporten «Time for change: Justice for rape survivors in the Nordic countries», som var et samarbeid mellom det internasjonale sekretariatet og de fire nordiske seksjonene. Rapporten og Amnestys krav om at det må opprettes en norsk samtykkelov fikk god dekning i tradisjonelle media og nådde bredt ut i sosiale medier.

Et annet høydepunkt var lanseringen av Amnestys 21 tiltak mot netthets på et frokostseminar i juni. Dette fikk også oppmerksomhet i presse og ikke minst gir oss gode muligheter til å både drive mediearbeid, men også påvirke de politiske partiene i deres arbeid mot netthets i tiden framover.

Medlemsaktiviteten har fortsatt å være høy over hele landet i andre kvartal og det ble gjennomført totalt 100 utadrettede aktiviteter. Disse aktivitetene har vært knyttet hovedsakelig til kravet om en samtykkelov, starten på Pride-sesongen og etiske batterier som var årets 1. mai-fokus. Sistnevnte var en forløper til høstens store kampanje som skal handle om ansvarlig næringsliv og kravet om en ny menneskerettighetslov for næringslivet.

Styret var positive til den store bredden av aktiviteter som har blitt gjennomført i andre kvartal og oppfordret generalsekretæren til å se på muligheter for å synliggjøre dette arbeidet overfor medlemmer.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 56/2019 Kvartalsrapport økonomi – andre kvartal
Sakspapir fra generalsekretæren

Økonomi- og administrasjonssjef presenterte status økonomi pr august. I sakspapirene som var blitt sendt ut fikk styret presentert status økonomi pr andre kvartal.

På inntektssiden ligger organisasjonen fortsatt godt over budsjett. Som tidligere rapportert skyldes dette at vi startet året med flere faste givere enn beregnet og medlemsvervingen har vært god i første halvdel av året. Inntekter knyttet til næringsliv og store givere ligger under budsjett, men øvrige inntekter som SMS-inntekter, arv og kampanjer og engangsgaver ligger på budsjett.

På kostnadssiden ligger organisasjonen over budsjett. Dette skyldes hovedsakelig det frivillige bidraget som AI Norges styret har bevilget til det internasjonale sekretariatet (ref. SAK 70/2018) og at eksterne vervekostnader ligger over budsjett hittil i år som styret har blitt varslet om tidligere.

Oppdatert prognose for året ble presentert og diskutert med styret. Prognosen justeres opp grunnet blant annet oppjustert prognose for medlemsinntekter og arv. Styret ble orienterte om at som en konsekvens av justeringer i prognosen vil prognosen for prosjektfondet og størrelsen for sikringsfondet justeres. Gitt størrelsen på AI Norges reserver ble det diskutert om styret ønsker å vurdere en eventuell endring av retningslinjene for sikringsfondet. Styret diskuterte dette og var enig om at de ikke ønsker å endre retningslinjene for sikringsfondet ved nåværende tidspunkt.

Retningslinjene for AI Norges prosjektfond tilsier at en viss prosent av prosjektfondet skal deles ut hvert år til relevante prosjekter, og at eventuelle midler som ikke har blitt tildelt ved årsslutt skal vurderes å gis i bidrag til det internasjonale sekretariatet. AI Norge har ikke tildelt alle midlene for i år, så styret ba generalsekretæren forberede en sak til neste styremøte hvor det skal vurderes et ytterligere frivillig bidra til det internasjonale sekretariatet.

Økonomi- og administrasjonssjef rapporterte om god avkastning på midlene som AI Norge har investert. Videre ble styret orientert om at det internasjonale sekretariatet har bedt om en inntektsprognose fra seksjonene for 2020 for å kunne beregne hva det internasjonale sekretariatet vil motta av kontingent. Styret fikk presentert vurderingene som er lagt til grunn for det overordnede budsjettet for 2020-2023 som kan brukes til å beregne kontingent. Styret godkjente det overordnede budsjettet, og ble informert om at detaljert budsjett for 2020 vil bli lagt frem for styret under styremøtet i desember.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 57/2019 Næringsliv og store givere
Muntlig orientering v/markedssjef

Markedssjef presenterte en statusrapport om arbeidet knyttet til fundraising fra næringsliv og store givere. Dette er et område seksjonen har satset på siden 2017 og man ser i økende grad at potensialet i dette markedet vokser. Grunnet ulike omstendigheter vurderes det at AI Norge fortsatt har et uforløst potensial på dette feltet. Styret ble orientert om hva som har vært utfordringene i dette arbeidet, status for arbeidet pr nå og en del konkrete initiativer som er eller vil bli iverksatt.

Styret diskuterte og stilte spørsmål knyttet til informasjonen som ble presentert. Det var enighet i styret om at det er et stort inntektspotensial knyttet til denne målgruppen, men at det er en del utfordringer knyttet til arbeidet. Videre var styret tydelige på at det er viktig med klare retningslinjer for arbeidet, både med tanke på hvem vi kan inngå samarbeid med og ta imot penger fra. Markedssjef bekreftet at organisasjonen har klare retningslinjer knyttet til dette.

Styret takket for presentasjonen og formidlet at de er skuffet over utviklingen, men forstår utfordringene knyttet til arbeidet. Videre ble det oppfordret til at budsjettene fremover må avstemmes med den innsatsen som blir lagt inn i arbeidet.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 58/2019 Nasjonal brandprosess
Muntlig orientering v/markedssjef

Som styret tidligere har diskutert, ref. SAK 41/2019, har det blitt igangsatt en nasjonal brandprosess. Prosessen er delt opp i to faser, hvorav den første fasen har fokusert på å samle innsikt gjennom dybdeintervjuer, undersøkelser og innhenting av data. Markedssjef presenterte resultatene av innsiktsfasen som nå er ferdigstilt.

Styret ble orienterte om videre prosess og at det nå skal jobbes med å bruke denne innsikten til å utvikle en brandplattform. Brandplattformen vil fokusere hovedsakelig på hvordan organisasjonen burde jobbe og ikke hvilke temaer som burde jobbes med. I løpet av de neste ukene vil styret motta et forslag til retning for brandplattform som styret vil bes om å komme med innspill til. Basert på dette vil endelig utkast til brandplattform presenteres på neste styremøte.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 59/2019 Amnestyprisen
Sakspapir fra generalsekretæren

Amnesty har en tradisjon med å dele ut Amnestyprisen til noen som gjør en forskjell for menneskerettighetene. Prisen skal gis til en person bosatt i Norge «hvis arbeid har bidratt til å opplyse eller skape bred debatt om menneskerettighetsspørsmål, eller har gitt resultater i form av bedre beskyttelse og bedre rettigheter for enkeltpersoner eller en gruppe mennesker».

Amnestyprisen ble først delt ut årlig, men organisasjonen valgt senere å gå over til utdeling hvert annet år på landsmøtet. Siden organisasjonen har gått over til årlige landsmøter ble det diskutert om prisen skal fortsette å bli delt ut hvert annet år eller den skal deles ut årlig. Styret vedtok å opprettholde praksisen med å dele ut Amnestyprisen hvert annet år fra 2020. Videre oppnevnte de Siri Gloppen som styrets medlem i nominasjonskomiteen.

Vedtak
Styret vedtar at Amnestyprisen skal deles ut under landsmøtet hvert annet år fra 2020. Styret oppnevner Siri til nominasjonskomiteen for Amnestyprisen i 2020.

SAK 60/2019 Tilbakemeldinger fra Global Assembly
Muntlig orientering v/styreleder

Styreleder ga styret en tilbakemelding fra Global Assembly. Det var et godt møte med mye gode diskusjoner og den norske delegasjonen var fornøyd med utfallet på beslutningene som ble tatt.

En av sakene som ble diskutert under årets møte var et vedtaksforslag som omhandler tiltak for å redusere organisasjonens påvirkning på klima. Det vil bli utarbeidet konkrete forslag til tiltak som organisasjonen kan innføre som vil bli behandlet under Global Assembly i 2021. Før den tid har seksjoner blitt anmodet om å sette i gang frivillige tiltak som skal føre til redusert klimautslipp.

Styret diskuterte hvordan AI Norge bør følge opp denne anmodningen frem til det kommer konkrete retningslinjer fra Global Assembly i 2021. Det ble bestemt at seksjonen skal generelt begynne å oppfordre medlemmer til å reise miljøvennlig til Amnesty arrangementer.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 61/2019 Amnesty for alle over alt oppdatering
Muntlig orientering v/arbeidsgruppen

Styremedlem Anne Marie Mollén presenterte status for arbeidet med styrets prosjekt «Amnesty for alle – overalt!». Gjennom prosjektet skal arbeidsgruppen som består av fire styremedlemmer vurdere nye og innovative løsninger for å få flere aktive medlemmer tilknyttet organisasjonen, med spesielt fokus på deler av befolkningen hvor det er få tilknyttet fra før av.

Ved hjelp av et eksternt byrå har det blitt gjennomført dybdeintervjuer med ulike målgrupper og blitt utarbeidet en rapport som sammenfatter resultatene av disse intervjuer. På bakgrunn av resultatene i rapporten har arbeidsgruppen som jobber med prosjektet begynt å utarbeide forslag til tiltak som vil bli presentert for styret under styremøtet i oktober.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 62/2019 Styrets orientering

Styreleder orienterte styret om at han har igangsatt en diskusjon blant Amnesty-styreledere som omhandler antall fysiske møter som det legges opp til gjennom den internasjonale styringsstrukturen. I denne diskusjonen stilles det spørsmål rundt behovet for å ha denne mengden fysiske møter som organisasjonen har pr i dag med tanke på kostnadene og klimautslippene som er knyttet til disse møtene. Styreleder foreslo at AI Norge sammen med AI Finland sender et brev til det internasjonale styret hvor de ber dem vurdere om det burde gjøres noen endringer. Styret diskuterte dette forslaget og støttet at AI Norge sender et brev til det internasjonale styret om dette.

Videre diskuterte styret at det kan bli aktuelt å se nærmere på organisasjonens fokus på vekst internasjonalt og kostnadene som brukes til dette.

SAK 63/2019 Eventuelt

Det forekom ingen saker under eventuelt.

Styrets alenetid

Godkjent og signert på styremøte 31. oktober 2019.