Protokoll fra styremøte 14. des 2018

Protokoll fra styremøte i Amnesty i Norge 14. desember 2018.
Publisert: 19. des 2018, kl. 14:50 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:08

Tilstede: Kjetil Haanes, Thea Schjødt, Kjell Johnsen, Tonje Hellevig, Tor-Hugne Olsen (t.o.m. SAK 70/2018), Siri Gloppen, Tor Kåpvik, Anne Marie Mollén, Thomas Øvestad, Viktor Matre (fra SAK 71/2018), Grethe Kristine Olsen og Maren S. Rullestad.

Forfall: Selma Ahmetagic og Eva Hildrum

Tilstede fra sekretariatet: John Peder Egenæs, Bjarte Økland og Maren Grytting.

Møteleder: Kjetil Haanes
Protokollfører: Maren Grytting

SAK 65/2018 Dagsorden Sakspapir fra generalsekretæren

Alle ordinære styremedlemmer og varamedlemmer var kalt inn til det første møtet for det nye styret. Grunnet forfall trer 1. vara, Thomas Øvestad, inn som ordinært styremedlem.

Vedtak
Styret vedtok dagsorden.

SAK 66/2018 Protokollsaker
Sakspapir fra generalsekretæren

Vedtak
Protokoll fra styremøtet 09.11.2018 ble godkjent og signert.

SAK 67/2018 Kommende styresaker og datoer for styremøter
Sakspapir fra generalsekretæren

Styret diskuterte datoer for styremøter i 2019. Det ble bestemt at styremøtene skal legges til torsdager fra kl. 16-20, med unntak av styremøtet i februar som legges til lørdag 16. februar slik at det kan kombineres med et styreseminar 15. februar fra kl. 16-20. Videre legges det opp til at styremøtet i september vil bli ved det internasjonale sekretariatet i London.

Vedtak
Styret vedtar følgende møtedatoer for 2019: 16. februar, 9. mai, 20. juni, 13-14. september, 31. oktober og 12. desember.

SAK 68/2018 Generalsekretærens orientering
Muntlig orientering v/generalsekretæren

Ref. SAK 62/2018 har generalsekretæren undersøkt muligheten for å inngå et samarbeid med en nyoppstartet kunnskapskonkuranse, Kardinal. Da det er store usikkerheter knyttet til potensielle inntekter fra Kardinal, har generalsekretæren valgt å ikke gå videre med samarbeidet.

Generalsekretæren orienterte om at Human Rights Education forumet som skulle arrangeres i Oslo i april har blitt avlyst på grunn av budsjettrestriksjoner ved det internasjonale sekretariatet.

Generalsekretæren orienterte om status for menneskerettighets-undervisningsarbeidet til Amnesty i Zimbabwe.

I 2019 vil en av hovedkampanjene til organisasjonen handle om innføringen av en moderne slaverilov. På bakgrunn av lobby-arbeid har KrF sagt at de vil forsøke å få med en slik lov i regjerings-forhandlingene.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 69/2018 Status økonomi
Sakspapir fra generalsekretæren

Økonomi- og administrasjonssjef presenterte status økonomi pr november.

På inntektssiden hadde organisasjonen et bedre resultat enn budsjettert i november, men ligger hittil i år fortsatt under budsjett. Hovedgrunnen til dette er lavere inntekter knyttet til næringsliv og store givere enn budsjettert for. Øvrige inntektskilder ligger enten på eller over budsjett.

På kostnadssiden lå organisasjonen under budsjett i november som forventet. Dette skyldes korrigeringer knyttet til periodiseringsavvik i assessment som utbetales til det internasjonale sekretariatet. Eksterne vervekostnader fortsetter å ligge over budsjett grunnet økt satsning på F2F-rekruttering i inneværende år som styret tidligere har godkjent (ref. SAK 19/2018).

Siste oppdaterte prognose som styret fikk presentert var i forbindelse med rapportering for tredje kvartal. Vurderingen etter at november-resultatet er klart er at resultatet vil treffe omtrent på prognosen. Økonomi- og administrasjonssjef presenterte status for likviditet og størrelsen på prosjektfondet ved utgangen av november.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

SAK 70/2018 Økonomisk forespørsel fra London
Muntlig orientering v/ generalsekretæren

Styret ble orientert om at den internasjonale generalsekretæren har sendt ut en forespørsel til seksjonene om å gi et økonomisk bidrag til det internasjonale sekretariatet (IS). Forespørsel kommer på bakgrunn av en vanskelig økonomisk situasjon for IS i 2019 som skyldes ulike faktorer. IS har innført flere tiltak for å adressere den økonomiske situasjonen.

Styret diskuterte hvordan de ønsker å svare på henvendelsen. I forkant av styremøtet har finansielt utvalg vurdert forespørsel og alternative måter Amnesty i Norge kan bidra finansielt på. Etter diskusjoner i styret ble det bestemt at Amnesty i Norge skal gi 1 million NOK i frivillig bidrag til IS og at disse midlene vil bli tatt fra prosjektfondet.

Vedtak
Styret vedtar å gi en million kr til det internasjonale sekretariatet som frivillig bidrag. Midlene skal tas fra prosjektfondet.

SAK 71/2018 Mål- og handlingsplan 2019
Sakspapir fra generalsekretæren

Generalsekretæren presenterte mål- og handlingsplan for 2019. Styret diskuterte planen og stilte spørsmål knyttet til diverse punkter. Generalsekretæren gjorde styret oppmerksomme på at deler av planene for 2019 er avhengig av at seksjonen mottar materiale fra det internasjonale sekretariatet, noe som fører til en viss usikkerhet knyttet til disse planene.

Vedtak
Styret vedtar mål- og handlingsplan for 2019 som foreslått.

SAK 72/2018 Budsjettforslag 2019
Sakspapir fra generalsekretæren

Økonomi- og administrasjonssjef presenterte budsjettforslag for 2019. Det legges opp til en betydelig økning på inntektssiden og en noe lavere økning på kostnadssiden slik at organisasjonen ender opp med et overskudd som vil benyttes til å fylle opp sikringsfondet i henhold til retningslinjer. De økonomiske rammene som ble vedtatt av landsmøtet har blitt oppjustert på bakgrunn av gode ververesultater på slutten av året, samt en vellykket prisøkning på SMS-nettverket.

Styret ble orientert om at i budsjettforslaget legges det opp til å øke det årlige bidraget til Det norske menneskerettighetsfondet. Videre legges det opp til to nye stillinger, en CRM-konsulent og en økning i stillingen som ungdomskoordinator fra 60% til 100%.

Styret stilte spørsmål rundt hvordan eventuelle negative avvik på inntektssiden er planlagt håndtert. Sekretariatet redegjorde for at dette ville bli håndtert gjennom regulering av aktivitetsnivået, og at inntektsutviklingen vil bli holdt under tett oppsyn og tiltak bli igangsatt i tilstrekkelig tid for å gi effekt.

Vedtak
Styret vedtar budsjettforslag for 2019 som foreslått.

SAK 73/2018 Risk register 2019
Sakspapir fra generalsekretæren

Styret gikk gjennom risk register for 2019 som alle seksjoner sender inn til IS årlig. Ulike risikoer ble diskutert.

Vedtak
Styret vedtar risk register for 2019 som foreslått.

SAK 74/2018 Møteplasser i organisasjonen 2019

Styret diskuterte styrets deltakelse på møteplasser i organisasjonen i 2019. Følgende styremedlemmer vil delta de ulike regionmøtene:

  • Oslo, 2. februar: Thea Schjødt og Selma Ahmetagic
  • Trondheim, 9. februar: Tor Kåpvik
  • Bergen, 9. februar: Siri Gloppen og Anne Marie Mollén
  • Kristiansand, 9. februar: Kjetil Haanes
  • Tromsø, 16. februar: Tor-Hugne Olsen
  • Stavanger, 9. mars: Kjell Johnsen
  • Ålesund, 16. mars: Tonje Hellevig

Videre diskuterte styret Global Assembly forberedende møte som vil avholdes i forbindelse med gruppeledersamlingen i april. Det ble bestemt at styreleder, nestleder, generalsekretær og Anne Marie Mollén vil forberede dette møtet. Alle medlemmer vil inviteres til møtet.

SAK 75/2018 Innspill til policy utkast om narkotikakontroll og menneskerettigheter
Sakspapir fra generalsekretæren

De siste årene har det pågått en internasjonal policy prosess som skal resultere i en policy om narkotikakontroll og menneskerettigheter. Amnesty i Norge har ved flere anledninger spilt inn i ulike deler av prosessen. Et utkast til endelig policy har nå blitt utarbeidet av det internasjonale styret og seksjonene har fått mulighet til å komme med innspill før endelig policy skal vedtas i slutten av januar. Sekretær for styrets internasjonale utvalg har utarbeidet et forslag til høringsinnspill fra Amnesty i Norge som styret diskuterte. Styret var positive til utkastet som reflekterer innspillene som styret tidligere har kommet med i prosessen.

Vedtak
Styret godkjenner det foreslåtte høringssvaret og ber generalsekretæren oversette dette og sende det til det internasjonale sekretariatet.

SAK 76/2018 Styrets utvalg
Muntlig orientering v/styreleder

Under det forrige styret var det nedsatt to stående utvalg som styreleder foreslår å videreføre – internasjonalt utvalg og finansutvalg. Når styret ber om det vil førstnevnte vurdere policy dokumenter som diskuteres internasjonalt og kommer med en innstilling til styret. Styret bestemte at følgende styremedlemmer skal inngå i utvalget: Thea Schjødt, Siri Gloppen, Tor-Hugne Olsen og Selma Ahmetagic.

Finansutvalget følger løpende med på den økonomiske situasjonen til organisasjonen, samt følger opp enkelte økonomiske forespørseler. Styret bestemte at følgende stryemedlemmer skal inngå i utvalget: Kjetil Haanes, Tonje Hellevig og Kjell Johnsen.

Videre diskuterte styret muligheten for å opprette en arbeidsgruppe som kan jobbe videre med resultatene av demokratiprosjektet og andre aspekter knyttet til Amnestys organisasjonsutvikling. Styret ble enig om at før neste styremøte skal det utarbeides et forslag til mandat for denne arbeidsgruppen og at arbeidsgruppen med mandat vil offisielt nedsettes ved neste styremøte.

Vedtak
Styret vedtok å videreføre de to stående utvalgene, internasjonalt utvalg og finansutvalg. Internasjonalt utvalg vil bestå av Thea Schjødt, Siri Gloppen, Tor-Hugne Olsen og Selma Ahmetagic. Finansutvalget vil bestå av Kjetil Haanes, Tonje Hellevig og Kjell Johnsen.

SAK 77/2018 Styrets orientering

Varamedlem Grethe Kristine Olsen orienterte om at hun har deltatt på Amnesty i Tysklands ungdomsmøte i Kassel.

Styreleder Kjetil Haanes deltok på et arrangement i regi av Amnesty-gruppen i Volda i forbindelse med utdelingen av fredsprisen. Arrangementet fokuserte på status for menneskerettighetene. Videre har styreleder fått forespørsel om å holde foredrag om menneskerettighetssituasjonen på en videregående skole i Førde.

Styreleder orienterte om at han, generalsekretær og styresekretær deltok på et Nordic+ møte i Stockholm i november. Hovedfokuset for møtet var en diskusjon rundt den nye governance strukturen til organisasjonen. I tillegg ble Amnesty i Finlands forslag om å innføre en klimapolicy diskutert. Sistnevnte vil styret diskutere under neste styremøte.

SAK 78/2018 Eventuelt

Det forekom ingen saker under eventuelt.

Styrets alenetid

Godkjent og signert på styremøte 16. februar.