Protokoll fra e-postbehandling av ekstraordinære styresaker

Protokoll fra e-postbehandling av ekstraordinære styresaker.
Publisert: 15. Mai 2019, kl. 10:39 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:08

Styret mottok 8. april 2019 en e-post med tre ekstraordinære styresaker. Styresakene ble diskutert over e-post og endelig vedtak i sakene ble fattet 12. april 2019.

SAK 14/2019 Avstemning over Global Assembly forslag avslått av PrepCom
Sakspapir fra generalsekretæren

I henhold til Amnestys Global Governance Regulations har forberedelses-komitéen til Global Assembly (PrepCom) vurdert alle forslag til vedtaksforslag som har blitt sendt inn. Av de 18 forslagene som PrepCom mottok har 14 blitt avvist. Videre prosedyre for avslagene som har blitt anket av forslagsstillerne er at standing representatives skal stemme over forslagene. I Amnesty i Norge er styreleder utpekt som standing representative. Dersom et flertall av standing representatives stemmer for et forslag vil det bli godkjent som en sak til Global Assembly.

Under behandlingen av styresaken tok styret stilling til hva de anbefaler at styreleder skal stemme under avstemningen som vil finne sted mellom 15.-21. april.

Vedtak
Styret anbefaler at styreleder som standing representative stemmer for at følgende saker vil bli godtatt som saker til Global Assembly:

  • AI Netherlands: Proposal for a motion on Amnesty International’s vision on migration
  • Amnesty International Belgium Flemish: Reinforcing Amnesty International’s human rights research
  • AI Finland and AI Poland: Internal measures to mitigate global warming

SAK 15/2019 Emergency Global Assembly vedtaksforslag
Sakspapir fra generalsekretæren

Det internasjonale styret har kalt inn standing representatives til et virtuelt Emergency Global Assembly Meeting 11. mai for å diskutere et vedtak fremmet av det internasjonale styret. Vedtaksforslaget går ut på at Amnesty International skal trekke seg ut av alt fossilt brensel.

Internasjonalt utvalg har behandlet saken og foreslått endringsforslag til vedtaket som det foreslås at Amnesty i Norge fremmer. Styret var enig i internasjonalt utvalg sine endringsforslag og valgt å legge til et ekstra punkt. Forslagene handlet hovedsakelig om å fjerne pensjoner fra listen over investeringer som vil bli berørt av vedtaksforslaget og at det internasjonale styret burde utvikle felles retningslinjer for Amnestys seksjoner når det gjelder finansielle plasseringer. Bakgrunnen for førstnevnte forslag er at pensjonmidler er den enkelt ansatte sine midler, selv om midlene investeres av organisasjonen på vegne av den ansatte. Ansatte må derfor konsulteres før det gjøres endringer som kan påvirke dem, og seksjonen mener derfor det ikke er riktig at den internasjonale bevegelsen pålegger seksjoner å gjøre slike endringer i investeringen av pensjonsmidler.

Vedtak
Styret godkjenner de foreslåtte endringsforslagene og ber generalsekretæren sende de inn til det internasjonale sekretariatet.  

SAK 16/2019 Rammeverk for policy på militær okkupasjon
Sakspapir fra generalsekretæren

Internasjonalt utvalg har behandlet utkast til rammeverk for policy på militær okkupasjon og fremmet et forslag til styret om hva som kan være styrets tilbakemelding på rammeverket. Styret var enig i forslaget til internasjonalt utvalg.

Vedtak
Styret godkjenner internasjonalt utvalg sitt forslag til tilbakemelding på policy rammeverket og ber generalsekretæren sende det inn til det internasjonale sekretariatet.