Stortinget vedtok å styrke Oljefondets etiske rammeverk på flere områder våren 2021, men kravet om at fondet må unngå å investere i selskaper som bryter miljø- eller menneskerettighetene er ennå ikke innfridd. 
Publisert: 14. jun 2021, kl. 08:08 | Sist oppdatert: 14. jun 2021, kl. 08:13

Amnesty har bidratt til å sette Oljefondets etiske fotavtrykk på dagsorden. Vi har pekt på svakheter i forvaltningen og lansert løsningsforslag. Våren 2021 har også aktivister bidratt i en humoristisk kampanje opp mot Finanskomiteens medlemmer.

Med vedtaket i Stortinget i juni 2021 er en milepæl nådd. Likevel gjenstår det å sikre at fondet innfører en etisk forhåndssjekk for å unngå at etisk problematiske selskaper kommer inn i porteføljen. Stortinget fulgte Finansdepartementets vurdering av at verktøyene i en slik forhåndsfiltrering ikke er gode nok.

I 2021 engasjerte aktivister seg i Amnestys kampanje opp mot Finanskomiteens medlemmer.  

Til tross for dette lanserte sjef for fondsforvaltningen, Nicolai Tangen, at selskaper fremover skal vurderes grundigere i forkant av investeringen. Det er uklart om disse nye vurderingene utelukkende vil se på finansiell risiko. Stortinget har ikke fått svar på om etisk risiko også skal vurderes og hvilken vekt denne typen risiko vil gis.

Det er positivt at Stortinget har gitt klart uttrykk for at Norges Bank må rapportere om dette i neste års fondsmelding. Det er Stortinget som har ansvar og myndighet til å påse at fondets forvaltning er etisk forsvarlig. Amnesty kommer til å følge nøye med på fondets rapportering til Stortinget og vi vil ta tak i investeringer som kan være i strid med menneskerettighetene. Sist, men ikke minst vil vi fortsette å kreve at fondet filtrerer bort selskaper som innebærer en for høy etisk risiko.

Stortinget har også bestemt at Oljefondet skal investere i færre selskaper fremover og fondet skal ikke gå inn i flere fremvoksende markeder. Saudi-Arabia tas ut av indeksen. Det kan lette den ansvarlige forvaltningen, men fondet er allerede inne i land som Kina, Russland og en rekke Gulf-stater der det skjer omfattende brudd på menneskerettighetene. I land der ytringsfrihet og organisasjonsfrihet er kneblet, er det lite tilgang til kritisk informasjon om selskapers eventuelt uetiske virksomhet. Dette er fremdeles et viktig argument for å filtrere bort selskaper basert på risiko for etiske normbrudd.

Amnesty kommer til å fortsette å jobbe for at verdens største offentlige investeringsfond ikke tjener penger i strid med miljø- og menneskerettigheter.