Næringslivsundersøkelsen 2013: Norske bedrifter på rett spor

Pilene peker oppover når det gjelder norske bedrifters samfunnsansvar, ifølge en ny undersøkelse fra Amnesty. 
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 6. des 2013, kl. 13:03 | Sist oppdatert: 3. Jan 2014, kl. 13:46
Undersøkelsen viser at det sakte, men sikkert går i riktig retning. Tre ganger på rad har Amnesty målt norske bedrifter etter en menneskerettighetsindeks, som tar for seg fem områder (se høyre side). Det er en økning i totalscoren på menneskerettighetsindeksen som i år viser 3.1. Scoren går fra 1.0 til 5.0. Tilsvarende tall var 2.8 i 2011 og 2.6 i 2009.
- De positive funnene viser den utviklingen vi har håpet på, sier Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty i Norge.
Les mer om selve undersøkelsene i boksen på høyre side, inkludert hva slags indikatorer bedriftene er målt etter.
Oppover i alle sektorer
Det er dessuten en positiv utvikling som viser at alle de fire næringssektorene har en score på totalindeksen som ikke går under 3.0.
- Det faktum at det ikke bare er en positiv utvikling på alle de fem indikatorene, policy, informasjon og opplæring, risikoanalyse, ledelsessystemer, og åpenhet, men at dette faktisk er en utvikling som gjelder for alle de fire næringssektorene som undersøkes, er et svært viktig skritt i riktig retning, sier Ekeløve-Slydal. Hun fortsetter:
- Undersøkelsen viser at arbeidet med å styrke selskapenes bevissthet på hva det vil si å ta sitt samfunnsansvar både er viktig og at det nytter, Ekeløve-Slydal.
Risikoutfordringer
Men alt er ikke bare fryd og gammen.
- Det er imidlertid et viktig funn som bekymrer oss og som vi finner særlig kritikkverdig. Det er det forhold at det kun er 5 av 10 selskaper som foretar risikoanalyser. Det er rett og slett ikke holdbart! Vår undersøkelse viser at selskapene i stadig større grad er tilstede i utfordrende land, og dermed har en økt risikoensponering, sier Ekeløve-Slydal.
Selskaper som driver i utfordrende land eksponeres for risiko og kan gjennom egen virksomhet direkte eller indirekte bryte menneskerettighetene. Størst er økningen i Russland. Det er sektoren energi, olje og gass som på en risikoeksponeringsskala på 1-15 poeng har 9.9 poeng. Dette gjør det desto viktigere å ha god beredskap på plass for å være så godt skodd som mulig til å møte utfordringene. Både på de mange møtearenaer der bedrifters samfunnsansvar står på dagsorden og i media er det et stort fokus på viktigheten av å foreta risikoanalyser, ofte omtalt som såkalt due dilligence - utvise aktsomhet. Dette ble særlig løftet frem i kjølvannet av angrepet på Statoils gassanlegg i In Amenas i Algerie i januar i år og det tragiske utfallet av dette.
Det er derfor svært overraskende at funnene viser at det kun er halvparten av selskapene som foretar risikoanalyser. Og at det kun er 4 av 10 selskaper som har målbare mål for sitt arbeid med mennskerettigheter.
- Vår klare anbefaling er: Foreta grundige risikoanalyser. Å la være kan koste dyrt, understreker Ekeløve-Slydal.
Hendelser som har skjedd

Sett i lys av selskapenes risikoeksponering er det dessuten interessant at kun 4% av selskapene opplever at det er ganske stor risiko for at de selv bryter menneskerettighetene. 64% opplever at risikoen ikke er så stor og 26% at det ikke finnes noen risiko for dette. Eksempelvis svarer 7% av selskapene at det har skjedd hendelser i eget selskap de siste 2-3 årene, og 13% at det har skjedd hos leverandører. I sektoren industri og eiendom svarer 13% av selskapene at de har hatt hendelser i eget selskap de siste 2-3 årene, og 25% at de har opplevd det hos leverandører.

Hva er de største utfordringene og hva med realitetsforankringen?

På spørsmål om hvilke problemer selskapene opplever i arbeidet med menneskerettigheter trekker selskapene særlig frem utfordringene knyttet til det å kontrollere leverandørkjeden. Innenfor sektoren industri og eiendom oppgir hele 62% dette som et problem. Dernest oppgis det å innhente korrekt informasjon, samt det å faktisk fange opp når overtredelser skjer som de viktigste problemene/utfordringene. Med tanke på at sektoren energi, olje og gass er den mest risikoeksponerte så stiller vi oss høyst kritiske til at hele 56% av selskapene her oppgir at de ikke opplever noen problemer i arbeidet med menneskerettigheter.

Best på policy, ledelsessystemer, opplæring og transparens

De to indikatorene som, i år som i 2011, har høyest score er policy, og informasjon og opplæring. 9 av 10 selskaper har en egen policy på menneskerettigheter, og indikatoren informasjon og opplæring viser at 8 av 10 gir sine ansatte opplæring i selskapets policy. Det er 9 av 10 selskaper som har sørget for at ledelsen og/eller styret har det overordnede ansvaret for å sikre at selskapet ikke bryter menneskerettighetene. Det er dessuten hele 86% som har respekt for menneskerettighetene nedfelt i sine kontrakter med underleverandører. 7 av 10 selskaper redegjør for sitt arbeid på menneskerettigheter i sine års- eller bærekraftsrapporter, og halvparten av selskapene lar en uavhengig tredjepart foreta en evaluering av selskapets arbeid på dette.

Hvilken næringssektor er best?

Sektoren industri og eiendom har i år den høyeste scoren på menneskerettighetsindeksen med en score på 3.5. Deretter følger energi, olje og gass med 3.4, shipping, offshore og fiskeri med 3.3 og så konsum, handel og tjenester med 3.0.

De sektorene som har hatt den største positive økningen på indeksen siden 2009 er: 1) shipping, offshore og fiskeri og 2) industri og eiendom. Sektoren shipping, offshore og fiskeri er den sektoren som på de to tidligere undersøkelsene i 2009 og 2011 scoret lavest på samtlige indikatorer.

Med hensyn til økningen innenfor sektoren shipping, offshore og fiskeri skal det bemerkes at det var et lavt antall selskaper som ble intervjuet i 2011.

De statseide selskapene ut av komfortsonen?

Næringslivsundersøkelsen i 2011 viste at de statseide selskapene hadde en lavere score enn de private selskapene på de tre indikatorene: informasjon og opplæring, ledelsessystemer, og på risikoanalyse. Funnene i år viser at de statseide selskapene har hatt en betydelig økning i sin score både på totalindeksen som nå viser 3.8 mot 2.8 i 2011, og på de fem indikatorene med en score på hele 4.2 på indikatoren transparens. I år som i 2011 er det fremdeles indikatoren risikosanalyse som har den laveste scoren med en score på 3.4., men det er allikevel høyere enn de private selskapenes score på risikoanalyse som er på 2.9. De statseide selskapene scorer nå høyere enn de private selskapene på alle de fem indikatorene.

Norske selskaper "drar i fra" de internasjonale datterselskapene

I de to foregående undersøkelsene har de internasjonale selskapene med datterselskap i Norge hatt høyere score enn de norske selskapene, men nå scorer de norske selskapene høyere på alle de fem indikatorene.

Fem på topp

De følgende fem selskapene er de som har hatt høyest score på menneskerettighetsindeksen. Merk at undersøkelsen er en kartlegging av hvordan selskapene selv svarer på et omfattende sett av spørsmål om risiko og beredskap med hensyn til menneskerettigheter, og at Amnesty ikke gir noe garantistempel til de fem selskapene som har fått best score på menneskerettighetsindeksen. Det betyr ikke at vi ikke synes det flott at selskapene kommer så godt ut i undersøkelsen, og at de står frem.
Selskapene er ikke oppgitt i prioriert rekkefølge, men kun alfabetisk: Adecco, Hydro, ICA Norge, Skanska og Statoil.


Fakta om selve undersøkelsen
  • For tredje gang på rad har Amnesty International i Norge i år gjennomført en omfattende næringslivsundersøkelse. Dette har Amnesty gjort annenhvert år siden 2009.
  • Undersøkelsen kartlegger risikoeksponeringen og beredskapen på menneskerettigheter hos store norske selskaper og internasjonale selskaper med datterselskap i Norge.
  • Alle undersøkelsene er gjennomført av det svenske selskapet TNS Sifo Prospera. Målgruppen er alle norske selskaper og internasjonale selskape med datterselskap i Norge som rapporterer om en omsetning på mer enn NOK 3 milliarder. Selskap som kun driver med eksport eller der andelen ikke-nordiske ansatte kun utgjør 5% eller minder er ikke med i undersøkelsen. Intervjupersoner er hovedsakelig de som er ansvarlig for informasjon/kommunikasjon, Human Resources (HR), CSR-ansvarlig, men også CEO, VP.
  • Undersøkelsen tar for seg følgende fire næringssektorer: 1) Energi, olje & gass, 2) Shipping, offshore & fiskeri, 3) Konsum, handel & tjenester, og 4) Industri, bygg & anlegg.
  • 76 selskaper er telefonintervjuet, og det er en svarprosent på 78%.
  • Selskapene er målt etter følgende menneskerettighetsindeks der vi ser på disse indikatorene: Policy, Informasjon & opplæring, risikoanalyse, ledelsessystemer og transparens.
  • Selskapene er målt på en menneskerettighetsindeks som gir score fra 1.0 til 5.0.
  • Les også om næringslivsundersøkelsen 2009 og 2011