Få en styrket innsikt i næringsliv og menneskerettigheter med kurset Human Rights & Business.
Publisert: 7. sep 2021, kl. 15:34 | Sist oppdatert: 16. Mai 2022, kl. 11:14

Norges nye åpenhetslov pålegger virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger og å være åpen om forholdene knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjede. Kurset vil gi deg og dine kolleger økt innsikt i hva menneskerettigheter og næringsliv egentlig handler om, og bedre skodd for arbeidet med å etterleve loven.

Er din bedrift klar til å "møte" den nye Åpenhetsloven?


Det er i bedriftenes egeninteresse å gjøre gode aktsomhetsvurderinger. Kostnadene ved å la være kan bli svært høy for mennesker, miljø, og bedriften selv.

Vårt e-læringskurs Human Rights & Business er et praktisk og nyttig verktøy for virksomheter som er opptatt av å respektere menneskerettighetene, og etterleve Åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli 2022. Vi vet at økt kompetanse gir et bedre beslutningsgrunnlag for å kartlegge og forebygge risikoen for å bryte menneskerettighetene.

Kurset gir en innføring i blant annet følgende temaer:

  • Hva næringslivsrelaterte menneskerettighetsbrudd er, og hvilket ansvar man har for å respektere menneskerettighetene.
  • Kostnadene ved å ikke respektere menneskerettighetene.
  • Relevante og krevende utfordringer knyttet til det grønne skiftet.
  • Hvordan forholde seg til utfordringer og dilemmaer knyttet til leverandørkjede, urfolk, og bruk av sikkerhetspersonale.
  • Gjennomføring av gode aktsomhetsvurderinger for å kartlegge og forebygge risikoen for menneskerettighetsbrudd i egen virksomhet og leverandørkjede.

Kurset er utviklet for å være et nyttig verktøy, og for å skape engasjement blant både ledelse og ansatte om hva menneskerettigheter og næringsliv handler om, og hvorfor dette er viktig. Det er utviklet med innspill fra norske selskaper i ulike næringssektorer. Kurset er på engelsk og er fordelt over fem moduler som til sammen tar cirka 120 minutter å gjennomføre. Det er gratis å benytte kurset. For implementering av kurset i egen bedrift, oversettelse, og/eller egne workshops i samarbeid med Amnesty, kontakt oss på: [email protected]

Gjennomfør kurset:

Jeg vil anbefale Human Rights and Business. Kurset vil hjelpe din virksomhet å se utfordringer og adressere dem i forkant. Kurset går i dybden på hva menneskerettigheter i virksomheter innebærer.​

Anita Marie Gilje Househam, Vice President Sustainability in Telenor

Har din virksomhet kontroll på ansvaret dere har for å respektere menneskerettighetene?

Kursets innhold

Modul 1 - Hvorfor er menneskerettighetene viktig for næringslivet, og hva handler næringslivsrelaterte menneskerettighetsbrudd om?

Første modul fungerer både som en generell introduksjon til temaet. Videre går modulen dypere inn på hovedårsakene til hvorfor det å respektere menneskerettighetene er viktig for virksomheter. Den tar også for seg hva næringslivsrelaterte menneskerettighetsbrudd er. Varighet ca. 20 minutter.

Modul 2 - Utfordringer næringslivet burde adressere

Andre modul tar for seg relevante utfordringer og dilemma virksomheter bør adressere, og hvordan disse er knyttet til menneskerettighetene. Her benytter vi COVID-19-pandemien og klimakrisen som eksempler. To utfordrende og aktuelle temaer som både har hatt og fortsetter å ha en stor innvirkning på næringslivet, og vernet om menneskerettighetene. Varighet ca. 25 minutter.

Modul 3 - Utfordringer Næringslivet må adressere

Tredje modul skal forbedre evnen til å adressere relevante utfordringer og dilemmaer næringslivet må adressere ifølge internasjonale og nasjonale standarder. Eksempler på utfordringer som blir tatt opp her handler om det å respektere menneskerettighetene i leverandørkjeden, og urfolks rettigheter. Varighet ca. 25 minutter.

Modul 4 - Frivillige og bindende standarder

Fjerde modul gir større bevissthet om fordelene med aktsomhetsvurderinger og de mulige konsekvensene ved ikke å utvise aktsomhet. Videre tar den for seg noen av de viktigste frivillige internasjonale standardene, og utviklingen av bindende standarder på nasjonalt og internasjonalt nivå. Varighet ca. 25 minutter.

Modul 5 - Hvordan gjennomføre gode aktsomhetsvurderinger

Femte modul gir en innføring i hvordan man gjennomfører gode aktsomhetsvurderinger. Den gir også kunnskap om hvilke grep næringslivet må ta for å styrke sin evne til å ivareta ansvaret for å respektere menneskerettighetene. Varighet ca. 25 minutter.

Praktisk gjennomføring

Kurset er tilgjengelig gratis, det kan også gjennomføres på Amnestys plattform eller innlemmes med SCORM-format på egne opplæringssystemer. Dette vil gi tilgang til back-end løsning for å melde opp ansatte og følge deres progresjon. Kostnadene ved en slik løsning vil være 50.000 kr., inntekter som vil gå til Amnestys menneskerettighetsarbeid. Det er som nevnt også mulighet å få oversatt kurset til flere språk, og at vi holder workshops, ta kontakt for mer informasjon om dette.

Utviklet med innspill fra næringslivet

Kurset Human Rights & Business er utviklet av Amnesty International, med innspill fra Hydro, Varner, Telenor og DOF ASA.

Amnesty har spurt disse og andre aktører i norsk næringsliv om hva de mener er nyttig og nødvendig knyttet til menneskerettigheter og næringsliv akkurat nå. Innspillene er tatt med i utformingen av både læringsmålene og selve kurset.

Aktørene vi har snakket med ønsket en god balanse mellom grunnleggende informasjon som er viktig for alle, og mer spesifikk informasjon og verktøy som faktisk kan tas i bruk i ulike sektorer og marked. Ved å hente erfaringer fra disse virksomhetene har vi ønsket å sikre at kurset på best mulig måte dekker behovene som næringslivet opplever i møte med dagens utfordringer.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med meg her eller
på tlf 951 38 743.

Linn Hagen, koordinator næringsliv