Instruks for generalsekretæren

Publisert: 14. sep 2015, kl. 13:51 | Sist oppdatert: 11. des 2018, kl. 12:57
Vedtatt på styremøtet 21.04.2012
STILLINGENS FORMÅL

1. Generalsekretæren skal lede og videreutvikle det daglige arbeidet i Amnesty International i Norge slik at økonomiske, administrative og personalmessige ressurser blir utnyttet best mulig for å nå organisasjonens mål.

2. Generalsekretæren skal følge opp de strategiske målsetningene og prosjekter som er vedtatt av Amnesty International og Amnesty International i Norge, og skape oppmerksomhet rundt de områdene Amnesty jobber med.

3. Generalsekretæren skal være organisasjonens talsmann utad.

ORGANISATORISK PLASSERING
4. Generalsekretæren ansettes av styret i Amnesty International i Norge, som etablerer arbeidsmål og har arbeidsgiveransvaret.

5. Generalsekretæren leder organisasjonens sekretariat og rapporterer til styret, og har årlige medarbeidersamtaler med styreleder.

ANSVARSOMRÅDER

Generalsekretæren har ansvar for:
6. Den daglige driften og videreutvikling av sekretariatet.

7. Å fronte Amnestys standpunkt i den pågående samfunnsdebatt, samt søke å sette Amnestys saker på den offentlige dagsorden.

8. Å forberede saker til og delta i styremøter, samt rapportere til styret i henhold til styrets instruks, herunder å gjennomføre og rapportere om fremdrift i aksjoner og beslutninger tatt av styret.

9. Å avklare med styret eller styreleder saker av uvanlig art med stor betydning

10. Å holde kontakt med det internasjonale sekretariatet i Amnesty International og delta etter avtale med styret i operasjonelle internasjonale prosjekter og prosesser.

11. Å delta i den norske delegasjonen til Det internasjonale rådsmøtet.

FULLMAKTER

12. Generalsekretæren forplikter organisasjonen med sin underskrift.