Retningslinjer for grupper

Dette er reglene alle Amnestys grupper skal etterfølge.
Publisert: 11. okt 2018, kl. 10:01 | Sist oppdatert: 8. Apr 2024, kl. 14:29
← tilbake til verktøykassa

ENGLISH

1) Definisjon av gruppe

En sammenslutning av Amnesty-medlemmer som jobber med utadrettede aktiviteter innenfor Amnesty i Norges prioriterte områder over tid.

2) Kriterier Amnesty-grupper

For å bli anerkjent som Amnesty-gruppe skal følgende kriterier innfris:

• Gruppa stiller seg bak Amnesty i Norge og Amnesty Internationals vedtekter, visjon og retningslinjer

• Medlemmene i gruppa er medlemmer i AiN

• Gruppa jobber med AiNs prioriterte områder

• Gruppa velger en gruppekontakt eller gruppeleder som er kontaktpunkt for gruppen til sekretariatet

• Gruppa er åpen for nye medlemmer

3) Mandat for Amnesty-grupper

Gruppers mandat er å bidra til at Amnesty International når sine menneskerettslige mål. I dette arbeidet kan de representere AiN i sine lokalmiljø, på sine læresteder og i sine fagmiljø. Gruppene har i den forbindelse fullmakter til å uttale seg på vegne av organisasjonen, blant annet til lokale medier. Der AiNs interesser overlapper med andre organisasjoner og instanser, oppfordres gruppene til å opprette lokale samarbeid om aktiviteter. Samarbeidet må ikke medvirke til å skade Amnestys integritet og omdømme. Gruppers oppgave er blant annet å:

• bidra til å øke AiNs synlighet gjennom stands, medier og åpne aktiviteter

• bidra til å påvirke makthavere internasjonalt, nasjonalt og lokalt

• bidra til økt engasjement, fellesskap og tilhørighet i organisasjonen

• bidra til menneskerettighetsopplæring

• representere AiN ved lokale arrangementer og ordskifte

• informere og skape engasjement

• bygge lokale nettverk

• verve medlemmer

4) Grupper

AiNs grupper kan deles inn i følgende kategorier:

Ungdomsgrupper: Grupper hvor medlemmene er ungdommer (13-19 år), og kan inneha ungdomsmedlemskap i organisasjonen. Mange av disse er tilknyttet skoler. Alle ungdomsgrupper er representert i ungdomsrådet, oftest ved leder.

Studentgrupper: Grupper hvor medlemmene er studenter. Gruppene er tilknyttet ulike høyskoler og universiteter rundt om i landet. Alle studentgruppene er representert i Studentrådet, oftest ved leder.

Temagrupper: Grupper som jobber primært med ett saksfelt, for eksempel jusgruppa eller grupper som jobber med et avgrenset geografisk område eller liknende.

Lokalgrupper: Grupper som verken har begrenset sin aktivitet til et saksfelt eller til en bestemt aldersgruppe, men som primært rekrutterer medlemmer fra lokalmiljøet. Gruppene koordinerer sitt arbeid med sekretariatet.

5) Studentrådet

Studentrådet er et samarbeidsorgan for studentgruppene. Studentrådet skal arbeide for å fremme interessen for og kunnskap om menneskerettighetene blant studenter ved norske læresteder. Studentrådet skal gjennom erfaringsutveksling og koordinering styrke aktiviteten i de enkelte studentgruppene. Studentrådet jobber selvstendig og koordinerer sitt arbeid med sekretariatet.

6) Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et samarbeidsorgan for ungdomsgruppene. Ungdomsrådet skal arbeide for å fremme interessen for og kunnskap om menneskerettighetene blant ungdom. Ungdomsrådet skal gjennom erfaringsutveksling og koordinering styrke aktiviteten i de enkelte ungdomsgruppene. Ungdomsrådet jobber selvstendig og koordinerer sitt arbeid med sekretariatet.

7) Krav og forventninger til grupper

Registrering: Nyoppstartede grupper skal registrere seg ved å sende navn og kontaktinformasjon på gruppa, gruppekontakten og gruppemedlemmer til sekretariatet. Endringer i roller eller om gruppa legger ned arbeidet, skal det varsles til sekretariatet, sånn at organisasjonen til enhver tid har oversikt over hvilke aktive grupper vi har. Sekretariatet godkjenner nye grupper og rapporterer jevnlig til styret.

Kommunikasjon: Amnesty-gruppene er viktige for at organisasjonen skal nå de menneskerettslige målene. For at AiNs arbeid skal fungere optimalt er det essensielt med god kommunikasjon mellom alle ledd. Medlemmer, grupper, sekretariat og styre skal koordinere sitt arbeid. Gruppene koordinerer sitt arbeid med sekretariatet. Gruppene skal velge en gruppekontakt eller gruppeleder som er ansvarlig for å holde sekretariatet oppdatert på gjennomførte og planlagte aktiviteter hvert kvartal. På den måten kan sekretariatet følge opp gruppene på en best mulig måte.

Utadrettede aktiviteter: For at flest mulig skal ta brudd på menneskerettigheter personlig er Amnesty avhengige av å få spredd informasjon om vårt arbeid. Det forventes derfor at gruppene arrangerer utadrettede aktiviteter for å fremme våre kampanjer og aksjoner. Med det menes aktiviteter som har en mottaker utenfor gruppen. Forslag til slike aktiviteter er blant annet å skrive leserinnlegg, stå på stand, arrangere fagkvelder eller andre åpne arrangement, samle underskrifter, dele aksjoner på nett, skrive brev til myndigheter som begår menneskerettighetsbrudd, drive påvirkningsarbeid etc.

Verv i grupper: Alle grupper skal ha en gruppekontakt eller gruppeleder. Dette skal være et verv, som velges gjennom demokratiske valg i gruppa årlig. Samme person kan stille til gjenvalg, men det skal være åpent for at alle interesserte medlemmer av gruppa får muligheten til å stille til valg. Dette er fordi Amnesty er en demokratisk organisasjon og det er viktig at også gruppene følger demokratiske prinsipper. For at gruppene skal være dynamiske og ikke gjøre seg avhengig av én person, er det avgjørende at ansvar fordeles mellom gruppemedlemmene. Det anbefales derfor at gruppene også har medlemmer i andre valgte posisjoner. Forslag til verv finnes i mal for gruppestruktur. Bruker gruppa sosiale medier skal de ha en SoMe-ansvarlig og har gruppen egen økonomi skal de ha en økonomiansvarlig. Alle verv skal velges årlig, men samme person kan stille til gjenvalg.

Holde seg oppdatert: Det forventes at gruppene holder seg oppdatert på organisasjonens standpunkt og retningslinjer. Videre forventes det at gruppene er representert ved regionale og/eller nasjonale møter eller andre opplærings- og/eller inspirasjonstilbud.

Opplæring av nye medlemmer: En gruppe fyller flere funksjoner, den skal planlegge og gjennomføre aktivitet, men også ta imot og lære opp nye gruppemedlemmer.

Koordinering mellom grupper: I lokalmiljø der det finnes flere grupper, oppfordres gruppene i tillegg til å koordinere sitt arbeid med sekretariatet og til å samarbeide med de andre gruppene. Sekretariatet skal legge til rette for at dette skal skje.

Økonomi: Penger som gis eller samles inn til AiN - lokalt eller sentralt - tilhører Amnesty. Penger samlet inn i Amnestys navn skal utelukkende brukes til formål innenfor Amnestys virkeområde. Se for øvrig egne retningslinjer for økonomi for grupper.

8) Krav og forventninger til Amnestys sekretariat og styre

Det er medlemmene som er eiere av organisasjonen. I det daglige er det sekretariatet som har hovedansvaret for å følge opp gruppene, og som skal ta initiativ til at gruppene får den oppfølgingen de trenger.

Oppfølging: Sekretariatet skal være i kontakt med gruppene i sin region minst en gang i kvartalet. Dette kan gjøres via e-post, telefon, møter eller annen kontakt. Kontakten kan gjerne skje i forbindelse med innhenting av kvartalsrapporteringsskjema. Sekretariatet har også ansvar for å involvere grupper og aktive medlemmer i kampanjer og aktuelle saker de kan jobbe med og tilrettelegge for opplæring. Henvendelser fra grupper og medlemmer skal besvares så raskt som mulig. Grupper skal med jevne mellomrom tilbys besøk. Nye grupper skal kontaktes av sekretariatet.

Opplæring: Sekretariatet har ansvar for å sikre at de medlemmene skal få tilstrekkelig opplæring til å fylle sine roller og være trygge representanter for AiN. Det gjelder både opplæring i menneskerettigheter og de temaene Amnesty jobber med, men også opplæring i aktivisme, prosjektledelse, verving og andre aktuelle tema.

Møteplasser: Regionen arrangerer regionmøter minst en gang i året. Styret er representert ved disse regionmøtene. Regionmøtene skal inspirere til aktivisme, gi medlemmer faglig påfyll, anledning til å møte andre aktive i AiN og være en arena for å påvirke Amnesty Internationals strategier og prioriteringer. I tillegg til regionale samlinger arrangeres det landsmøte årlig, der gruppeledere og andre aktive medlemmer vil møtes og få opplæring.

Materiell: Sekretariatet har ansvar for at det til enhver tid finnes relevant materiell og ressurser som grupper og aktive medlemmer kan bruke. Dette gjelder oppdatert kampanjemateriell, standardmateriell til stands og liknende, informasjon på nettsiden, vervebrosjyrer, en håndbok for aktivister og annen relevant informasjon. Nyoppstartede grupper skal få tilsendt en velkomstpakke.

9) Avslutning av verv og nedleggelse av grupper

Dersom et medlem som innehar et verv i en gruppe (gruppekontakt, gruppeleder eller annet) ikke lenger betaler medlemskapet sitt og medlemskapet stoppes, vil personen også miste vervet sitt. Etter innstilling fra sekretariatet har styret autoritet til å legge ned grupper som ikke oppfyller kriteriene beskrevet i disse retningslinjene.