Bilde
AKSJON: Norge

- Hun tok livet sitt rett foran øynene mine

Aksjonen er avsluttet

Over 14 000 signaturer ble overlevert Justisdepartementet 15. desember 2023.  

Tusen takk for ditt engasjement i denne saken. Det nytter! 

I statsbudsjettet for 2024 har det blitt bevilget:  

 • 85 millioner til styrking av kriminalomsorgen  

 • 35 millioner øremerket til bemanning for å forhindre isolasjon 

 • 5 millioner ekstra til kvinner som soner 

Det er likevel langt igjen for å sikre god bemanning for å forhindre isolasjon i norske fengsler.  

 

Amnesty kommer til å fortsette sitt arbeid for å bidra til bedre sonings- og arbeidsforhold i norske fengsler i tiden fremover.  

 

 

 

Del    
Marie har sittet i fengsel flere ganger og opplevd at innsatte har tatt livet sitt. Det har gjort henne mer psykisk syk.
Publisert: 5. sep 2023, kl. 12:12 | Sist oppdatert: 15. Jan 2024, kl. 10:23

Det kan ikke være slik at mennesker blir mer psykisk syke av å sitte i fengsel.

Krev bedre helsehjelp til psykisk syke i norske fengsler – signer aksjonen!

Marie soner en dom i et norsk fengsel.

Det er ikke første gang hun befinner seg bak murene, og hun har flere ganger opplevd å bli plassert på isolasjon.

«I denne soninga her har jeg fått full isolasjon; ikke noe fellesskap med andre i opptil to uker i strekk. Når man ikke får den hjelpen man trenger og bare blir låst inne, så blir man jo enda sykere enn man var».

Marie, innsatt

Hun er langt fra alene om å slite med psykiske problemer i fengselet.

Sikkerhetscelle er en glattcelle med kun en plastmadrass og et toalett i gulvet. Mat og vann skyves inn gjennom en luke ved gulvet.
«Hver gang jeg sitter inne så er det noen som selvskader eller tar livet sitt. Da jeg satt på Bredtveit så var det en innsatt som tok livet sitt rett foran øynene mine.»

Marie, innsatt

Alarmerende funn

Norge har gjentatte ganger blitt kritisert av FN for den omfattende bruken av isolasjon og situasjonen for psykisk syke i norske fengsler.

Isolasjon kan gi helseskader selv etter kort tid, og de negative helseeffektene kan vedvare lenge etter at isolasjonen er avsluttet. Langvarig bruk av isolasjon vil derfor kunne anses som tortur.

I sommer kom Sivilombudet med en rapport som dokumenterer uholdbare soningsforhold ved Bredtveit kvinnefengsel, herunder forholdene for innsatte med psykiske helseutfordringer.

Sivilombudets rapport viser at det har gått fra vondt til verre på de fire årene som har gått fra 2018 til 2022:

 • Fengselet har mer enn tredoblet antallet innsettelser på sikkerhetscelle. Dette er en glattcelle med kun en plastmadrass og et toalett i gulvet. Mat og vann skyves inn gjennom en luke ved gulvet og det er ikke mulig for den innsatte å vaske seg.
 • Fengselet har registrert en dobling av innsatte som ble isolert på egen celle.
“Det er godt dokumentert at isolasjon kan bidra til alvorlige helseskader. Når innsatte isoleres på sikkerhetscelle kan dette bidra til å øke risikoen for selvmord, selvskading og utvikling av alvorlige psykiske lidelser”

Sivilombud Hanne Harlem i rapporten

73 selvmord i norske fengsler

Siden 2008 har hele 73 innsatte i norske fengsler mistet livet i selvmord.

Andelen selvmordsforsøk har økt drastisk fra 2021 til i fjor: Det ble registrert 95 selvmordsforsøk i 2022, mot 57 i 2021, ifølge Sivilombudet.

Marie, som selv ble vitne til et selvmord på Bredtveit, forteller historien sin til Amnesty i et håp om at psykisk syke mennesker i fengsel skal få nødvendig behandling.

«Jeg ønsker at alle fengsler skal få en avdeling for psykisk syke mennesker, der de kan få oppfølging 24 timer i døgnet.»

Marie, innsatt

Psykisk syke innsatte i norske fengsler må få den helsehjelpen de har krav på - signer aksjonen!

Amnestys krav til norske myndigheter:

 • Sikre psykisk syke innsatte retten til nødvendig og adekvat helsehjelp.
 • Innsatte må få en lovfestet rett til minimum 8 timer utlåsing fra cella og meningsfullt aktivitetstilbud hver dag. Kriminalomsorgen må få tilstrekkelig finansiering og en organisasjonsmodell til å oppfylle denne rettigheten.
 • Norske regler for isolasjon må ikke bryte med Mandela-reglene, som er FNs minimumsstandarder for behandling av innsatte. Disse reglene sier at sammenhengende isolasjon må avbrytes etter 15 dager, og ikke 3 måneder slik Justisdepartementet foreslår.
 • En oppdatert, pålitelig og offentlig tilgjengelig nasjonal database med tall og statistikk over omfanget av isolasjon og hendelser i norsk kriminalomsorg.

Signaturene vil bli sendt til justisminister Emilie Enger Mehl.

Hjelp oss samle inn underskrifter!

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
 • Ingen må utsettes for tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Langvarig bruk av isolasjon vil kunne anses som tortur.
 • Isolasjon forstås som innlåsing på celle i 22 timer i døgnet eller mer, uavhengig av årsaken til dette. Den europeiske torturforebyggingskomiteen (CPT) har anbefalt at innsatte minst bør ha rett til minst åtte timer utenfor cella hver dag, og drive med meningsfull aktivitet.
 • Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
 • Retten til å ha fellesskap med andre.
Land
Kritikk av Norge:
 • FNs torturkomite (CAT) og FNs menneskerettighetskomite, samt Europarådets torturkomite (CPT), har gjentatte ganger kritisert Norge for den omfattende bruken av isolasjon og situasjonen for psykisk syke i norske fengsler.
 • Det at bruken av isolasjon i norske fengsler har økt, og at det ikke finnes en grense for hvor lenge en innsatt kan holdes isolert, var blant de kritiske punktene i rapporten om Norge fra FNs torturkomité i 2018.
 • Les Sivilombudets rapport fra 2019 om forholdene i norske fengsler og hva som må endres for å ivareta rettighetene til innsatte.
Av
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl

Kjære Emilie Enger Mehl,

Vi vil at soningsforholdene i norske fengsler skal være de beste i verden.

I flere tiår har imidlertid FNs tilsynsorgan og Europarådets Torturkomité (CPT) kritisert den omfattende bruken av isolasjon og situasjonen for psykisk syke innsatte i norske fengsler.

Sivilombudets «Særskilt melding til Stortinget om isolasjon i norske fengsler» som ble lagt frem i 2019 er en sterk dokumentasjon av forholdene i norske fengsler og hva som må endres for å ivareta rettighetene til innsatte.

Siden 2008 har minst 73 innsatte tatt livet sitt i norske fengsler, flesteparten av disse mens de satt i varetekt. Ifølge Sivilombudet var det 95 selvmordsforsøk i norske fengsler i 2022, mot 57 året før.

Det er flott at det er opprettet en forsterket fellesskapsavdeling på Ila fengsel, og at det samme skal bli opprettet for kvinner i Skien fengsel!

Men, mer må bli gjort for drastisk å redusere bruken av isolasjon og dermed forebygge uhelse blant de innsatte og gjøre dem bedre skodd til å møte samfunnet etter endt soning.

I forbindelse med Amnestys høstkampanje for rettighetene til innsatte og da særlig psykisk syke innsatte, har vi fire krav som vi anser vil kunne bidra til at Norge får en praksis som er i tråd med våre internasjonale forpliktelser:

 1. Psykisk syke innsatte må få ivaretatt sin rett til nødvendig og adekvat helsehjelp
 2. Innsatte må få en lovfestet rett til minimum 8 timer utlåsing fra cella og meningsfullt aktivitetstilbud hver dag
 3. Pålitelig og offentlige tilgjengelig data over omfanget av isolasjon i norske fengsler
 4. Mandela-reglene må etterleves, ingen innsatte kan holdes i mer enn maksimum 15 dager sammenhengende isolasjon

Vi har fått Oslo Economics til å beregne hva det vil koste å sikre at innsatte får minst 8 timer utlåsning fra cella og meningsfulle aktiviteter hver dag: Målt i 2023-kroner behøver fengslene engangsinvesteringer i bygg tilsvarende 195 millioner kroner, og en økning i bemanning tilsvarende 145 millioner kroner per år.

Norge har alle forutsetninger for å ha verdens beste fengsler, og vi håper og tror at du vil bidra til det!

Vennlig hilsen