Image
AKSJON: Norge

Vi trenger en reell samtykkelov nå!

Signer aksjonen under:

Jeg krever at vi får en reell samtykkelov i Norge!Se brevet vi sender

42 203 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Del    
Sara samtykket aldri. Med forslag til ny lov måtte hun ha sagt nei for å få mennene dømt for voldtekt. Slik kan det ikke være - krev en reell samtykkelov NÅ!
Publisert: 21. Feb 2023, kl. 10:54 | Sist oppdatert: 30. Apr 2024, kl. 13:52

Studenten Sara ble voldtatt av to menn på et nachspiel.

Hun hadde møtt dem da hun var ute på byen sammen med venninner tidligere på kvelden.

Hun stolte på dem siden de var leger.

Sara forteller at da de kom til nachspielet, tok en av dem henne med inn på et rom.

Hun skjønte ikke hva som skjedde.

Jeg ble veldig forvirret. Han la meg ned på sengen, og så kom kompisen hans inn og. De begynte å voldta meg.
Sara

Sara gjorde ikke motstand under overgrepet.

Det at de var to, og enda flere i leiligheten, tror jeg bidro til min reaksjon. Hva kunne skjedd hvis jeg hadde gjort motstand?
​​​​
Sara

Voldtekten skjedde for fem år siden, men det er først nå nylig at Sara har tatt innover seg at hun faktisk ble utsatt for en voldtekt.

Nå forteller hun sin historie - for å vise at vi trenger en reell samtykkelov i Norge.

Med forslaget til ny voldtektslov måtte Sara nemlig ha sagt nei eller på annen måte vist motvilje for å få mennene dømt for voldtekt.

Slik kan det ikke være.

Krev en reell samtykkelov NÅ - signer aksjonen!

Den som tier, samtykker ikke!

Regjeringen har lovet at Norge skal få en samtykkelov, men lovforslaget som nå er lagt fram, har store svakheter.

Vi risikerer å få en lov som legger ansvaret over på den som blir voldtatt.

Det er Straffelovrådet som har fått i oppdrag av regjeringen å legge fram forslag til en ny voldtektsbestemmelse.

Forslaget deres innebærer at en person i ord eller handling skal ha vist motvilje mot den seksuelle omgangen for at det skal kunne regnes som voldtekt.

Dette er ingen samtykkelov. Det er å legge ansvaret for voldtekten over på den utsatte.

En samtykkelov skal sende et tydelig signal om at voldtekt ikke handler om en plikt til å si fra eller vise motvilje på annen måte.

Det skal være den som ønsker sex sitt ansvar å sikre at også den andre personen har lyst og deltar frivillig.

Vi må få en samtykkelov som slår fast at den som tier ikke samtykker!

1 av 5 kvinner

Én av fem kvinner i Norge har vært utsatt for voldtekt, enten ved bruk av makt eller tvang, eller sovevoldtekt. Flere fortalte at de hadde opplevd begge deler, viser en landsomfattende undersøkelse.

41% var ifølge samme undersøkelse redde for å bli alvorlig skadet eller for å bli drept under overgrepet.

Noen velger å forholde seg passive under et overgrep for å forhindre større skade.

Mange som utsettes for et overgrep opplever også at kroppen stivner til, slik at de ikke er i stand til å bevege seg. Dette kalles for en frys-reaksjon.

Ved overgrepsmottaket i Stockholm oppga 70% av kvinnene at de hadde opplevd en slik frys-reaksjon under overgrepet.

Si ifra NÅ!

Forslaget som regjeringen skal ta stilling til, er nå på høring.

Det betyr at institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner er invitert til å kommentere forslaget til ny voldtektsbestemmelse, og kan komme med forslag til endringer.

Bli med Amnesty og si tydelig ifra:

  • Vi må få en reell samtykkelov.
  • Straffelovrådets forslag er ikke godt nok! Norge må få en voldtektsbestemmelse i straffeloven som fastslår at all seksuell omgang uten forutgående fritt samtykke eller frivillig deltakelse er voldtekt.

Signaturene vil bli sendt til justisminister Emilie Enger Mehl.

*Sara har tidligere blitt omtalt som "Karoline", da Amnesty først lanserte denne aksjonen. Hun har nå valgt å stå frem med sitt ekte fornavn.

Hjelp oss samle inn underskrifter!

Viktig informasjon
Forslag til ny voldtektslovgivning:

  • Straffelovrådet er et permanent utvalg som utreder endringer i straffeloven på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.
  • I desember 2022 la Straffelovrådet frem sitt forslag til revisjon av kapittelet om seksuallovbrudd, inkludert voldtektsbestemmelsen.
  • Straffelovrådet er tydelig på at seksuell omgang med en person som forholder seg passiv til tross for at vedkommende ikke ønsker den seksuelle omgangen, ikke er så alvorlig at det bør straffes som voldtekt.
  • Dette er i strid med standardene i Europarådets Konvensjon for å forebygge og å bekjempe vold mot kvinner og i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen), som Norge har sluttet seg til. Istanbulkonvensjonen fastslår at voldtekt er seksuell omgang uten fritt samtykke. Et samtykke må gis frivillig, som et resultat av personens frie vilje sett i lys av de omkringliggende omstendigheter.
  • I november 2022 kom Europarådets overvåkingsorgan for Istanbulkonvensjonen GREVIO med en tydelig oppfordring til norske myndigheter om å sikre at alle seksuallovbrudd inkludert voldtekt skal være solid forankret i mangel på fritt samtykke.
Av
Justisminister Emilie Enger Mehl
Justis- og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Kjære justisminister Emilie Enger Mehl,

I Hurdalsplattformen forpliktet regjeringen seg til å legge frem forslag til lov som fastslår at seksuell omgang uten samtykke er ulovlig og definert som voldtekt. Jeg stoler på at regjeringen holder dette løftet.

Straffelovrådet leverte sitt forslag til revidering av Straffelovens kapittel om seksuallovbrudd (NOU 2022:21) til Justis- og beredskapsdepartementet i desember 2022. Her foreslår Straffelovrådet å innføre en ny bokstav b) i voldtektsbestemmelsen, som pålegger en person som ikke ønsker å ha seksuell omgang å vise sin manglende vilje i ord eller handling.

Den nye bestemmelsen som Straffelovrådet foreslår legger ikke mangel på et fritt gitt samtykke til grunn. Straffelovrådet foreslår isteden å gi den som er utsatt for en voldtekt ansvar for å uttrykke motvilje. Dette lovforslaget vil dermed ikke bringe norsk straffelov i overensstemmelse med internasjonale menneskerettighetsstandarder og oppfyller heller ikke regjeringens løfte i Hurdalsplattformen.

Europarådets overvåkingsorgan GREVIO som evaluerer hvordan stater overholder Istanbulkonvensjonen har i sin vurdering av Tysklands voldtektsbestemmelse gitt tydelig uttrykk for at den type lovbestemmelse som Straffelovrådet foreslår ikke fullt ut er i overensstemmelse med standarden som Istanbulkonvensjonen setter.

Én av fem kvinner i Norge har vært utsatt for voldtekt, enten ved bruk av makt eller tvang, eller sovevoldtekt. Flere fortalte at de hadde opplevd begge deler, viser en landsomfattende undersøkelse publisert av NKVTS 28. februar 2023.

Voldtekt og andre former for seksuell vold har omfattende og alvorlige konsekvensene for jenters og kvinners liv og helse. Jeg forventer derfor at norske myndigheter gjennomfører alle tiltak som er nødvendige for å forebygge, etterforske og straffe voldtekt. Dette forpliktet Norge seg til da vi ratifiserte Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen) i 2017. Det inkluderer en samtykkebasert voldtektsbestemmelse, som fastslår at seksuell omgang uten fritt samtykke er ulovlig og skal straffes som voldtekt. Etter Istanbulkonvensjonen skal samtykke gis frivillig, som et resultat av personens frie vilje, vurdert i sammenheng med de omkringliggende omstendighetene

Jeg oppfordrer deg til å legge frem et lovforslag for Stortinget som sørger for at straffelovens voldtektsbestemmelse kommer i overenstemmelse med den standarden som Istanbulkonvensjonen setter, og som slår fast at voldtekt er seksuell omgang uten fritt samtykke, der samtykke blir vurdert i lys av de omkringliggende omstendighetene. Samtykke eller uttrykk for å ha lyst på sex, må foreligge før den seksuelle omgangen skjer.

Vennlig hilsen,