Dødsstraff: Utvikling i verden

(Oversettelse av Amnesty International, Facts and Figures on the Death Penalty)

Ajourført 10.9.2018.
Publisert: 21. des 2010, kl. 10:30 | Sist oppdatert: 21. Jan 2019, kl. 10:49

1. Antall land som har avskaffet dødsstraffen eller beholdt dødsstraffen.

Over to tredeler av landene i verden har nå avskaffet dødsstraffen enten i lovverket eller i praksis.

Etter de siste opplysningene som Amnesty International har fått, viser det seg at:
-106 land og selvstyrte områder har avskaffet dødsstraffen for alle forbrytelser
-8 land har avskaffet dødsstraffen for de fleste forbrytelser unntatt krigsforbrytelser og liknende.
-28 har avskaffet dødsstraffen i praksis.Det vil si at de har dødsstraff i lovverket , men har ikke henrettet noen de 10 siste årene.

Alt i alt har da 142 land avskaffet dødsstraffen enten i lovverket eller i praksis.

56 andre land har beholdt dødsstraffen i lovverket og har henrettet fanger i løpet av de 10 siste årene, men det er langt færre land som henretter noen hvert år. For eksempel i 2017var det bare 23 land som henrettet fanger.


2. Skritt i retning av å avskaffe dødsstraffen

Det siste tiåret har gjennomsnittlig tre land hvert år avskaffet dødsstraffen for alle forbrytelser.

Mer enn 60 land og regioner har har siden 1990 avskaffet dødsstraffen for alle forbrytelser. Vi kan nevne land i Afrika ( Elfenbenskysten, Senegal, Liberia,Rwanda, Burundi, Togo, Gabon, Republikken Kongo,Madagaskar,Guinea, Benin) Amerika (Canada, Paraguay, Mexico, Suriname, Guatemala), Asia (Bhutan, Mongolia,Samoa, Turkmenistan, Filippinene) og Europa ( Armenia, Bosnia-Herzegovina, Kypros, Hellas, Montenegro, Turkmenistan,Tyrkia, Usbekistan)


3. Skritt i retning av å gjeninnføre dødsstraffen

Hvis dødsstraffen først er blitt avskaffet, blir den sjelden gjeninnført. Siden 1985 har over 60 land avskaffet dødsstraffen i lovverket eller avskaffet den for alle forbrytelser etter først å ha fjernet den for forbrytelser i fredstid.
I den samme perioden er det bare fire land som har gjeninnført dødsstraffen etter først å ha avskaffet den. Disse landene er Nepal, Filippinene, Gambia og Papua Ny-Guinea.
Nepal og Filippinene har senere avskaffet dødsstraffen igjen. Det har ikke vært noen henrettelser i Papua Ny-Guinea etter at dødsstraffen ble gjeninnført. I Gambia ble ni fanger henrettet høsten 2012.


4. Dødsstraff og henrettelser

I 2017 ble det henrettet minst 993 fanger i 23 land.
Dette er bare tilfeller som er kjent for Amnesty International, de virkelige tallene er mye større. Spesielt har det trolig vært mange tusen henrettelser i Kina. Informasjon om dødsstraff blir der betraktet som en statshemmelighet.5. Henrettelsesmetoder

Følgende metoder er blitt brukt siden 2000:
-Halshugging (Saudi Arabia og Irak)
-Elektrisk stol (USA)
-Hengning ( Egypt, Iran, Japan, Jordan, Pakistan, Singapore og andre land)
-Giftsprøyte ( Kina, Guatemala, Filippinene, Thailand ,USA, Vietnam )
-Skyting ( Hviterussland, Kina, Somalia, Taiwan, Usbekistan, Viet Nam og andre land)
-Steining (Afghanistan, Iran,Pakistan, Somalia)
-Knivstikking (Somalia)

6. Bruk av dødsstraff for ungdomsforbrytelser

Internasjonale avtaler om menneskerettigheter forbyr å dømme noen til døden for forbrytelser begått før fylte 18 år.
Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, Den afrikanske konvensjonen om barns velferd og rettigheter, Den amerikanske konvensjonen om menneskerettigheter og Barnekonvensjonen har alle paragrafer som omtaler dette.

Flere enn 100 land som fremdeles har dødsstraff i lovverket, gjennomfører ikke henrettelser for ungdomsforbrytelser. Enten er slike henrettelser forbudt i henhold til lovverket, eller landet har tilsluttet seg konvensjoner som utelukker slike henrettelser. Et lite antall land fortsetter å henrette ungdomsforbrytere.

Siden 1990 er det 9 land som har henrettet fanger som var under 18 år da forbrytelsen ble begått:
Iran, Jemen, Kina, Kongo, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, USA.

Jemen avskaffet dødsstraffen for ungdomsforbrytere i 1994, Kina i 1997 og Pakistan i 2000.
Likevel ble én ungdomsforbryter henrettet i Kina i 2004 og én i Jemen i 2007 og 2012.

I USA avgjorde den føderale høyesterett i april 2005 at henrettelse av ungdomsforbrytere var i strid med grunnloven. På det tidspunktet satt det 82 ungdomsforbrytere på death row i USA. I Texas har guvernøren omgjort til fengselsstraff i alt 28 dødsdommer mot ungdomsforbrytere. I andre stater har slike dødsdømte fått nye rettssaker der de ikke kunne dømmes til døden.

I hele verden er minst 138 ungdomsforbrytere blitt henrettet siden 1990.
Det landet som har gjennomført flest slike henrettelser er Iran.Der har det vært minst 93 siden 1990

7. Avskrekkingsargumentet

Vitenskapelige undersøkelser har ikke dokumentert at dødsstraff virker mer avskrekkende på forbrytere enn andre former for straff. En stor undersøkelse av sammenhengen mellom dødsstraff og hyppighet av drap, ble gjennomført for FN i 1988 og oppdatert i 2002.
Konklusjonen var: " Undersøkelsen har ikke fremskaffet vitenskapelige bevis for at henrettelser har mer avskrekkende effekt enn livsvarig fengsel. Det er usannsynlig at et slikt bevis noen gang vil komme. Avskrekkingshypotesen finner ingen støtte i undersøkelsen……."

8. Hvordan avskaffelse av dødsstraff virker inn på kriminaliteten.

Statistikker i land som har avskaffet dødsstraffen, viser ikke noen økning i kriminaliteten som følge av avskaffelsen.
I 1975 hadde Canada 3,09 drap per 100 000 innbyggere. Dette var ett år før dødsstraffen ble avskaffet. I 1980 var dette tallet sunket til 2,41, og tallet har senere minket enda mer. I 2009, 33 år etter avskaffelsen var drapshyppigheten 1,81 per 100 000 innbyggere. Dette er 41% lavere enn i 1975.

9. Internasjonale avtaler om avskaffelse av dødsstraff.

Et av de viktigste fremskritt i kampen mot dødsstraff, er innføring av enkelte internasjonale avtaler. Hvis en stat undertegner og ratifiserer en slik avtale, har staten samtidig forpliktet seg til å avskaffe dødsstraffen. Det finnes nå fire slike avtaler:

Annen valgfrie protokoll i Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter, som nå er ratifisert av 83 stater.

Protokoll om avskaffelse av dødsstraffen i Den amerikanske konvensjon om menneskerettigheter, som er ratifisert av 13 stater.

Protokoll nr. 6 i Den europeiske konvensjon om menneskerettigheter, som nå er ratifisert av 46 europeiske stater og undertegnet men ikke ratifisert av én stat.

Protokoll nr. 13 i Den europeiske konvensjon om menneskerettigheter, som ble lagt fram til undertegning 3. mai 2002
Den er nå ratifisert av 44 stater og undertegnet men ikke ratifisert av en stat.

Protokoll nr 6 i Den europeiske konvensjon om menneskerettigheter uttrykker at dødsstraffen bør avskaffes i fredstid.
Annen valgfrie protokoll i Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter og Protokoll om avskaffelse av dødsstraffen i Den amerikanske konvensjon om menneskerettigheter, omhandler total avskaffelse av dødsstraffen i fredstid. Begge protokoller tillater stater som ønsker det, å beholde dødsstraffen til bruk i krigstid.
Protokoll nr 13 i Den europeiske konvensjon om menneskerettighetenepålegger total avskaffelse av dødsstraffen under alle omstendigheter.


10. Henrettelse av uskyldige

Det er alltid en risiko for å henrette uskyldige.
Siden 1973 har 163 personer blitt løslatt fra dødscelle i USA etter at det ble bevist at de var uskyldige. Noen hadde fått fastsatt henrettelsesdato, men henrettelsen ble utsatt bare timer før den skulle skje. Mange hadde sittet årevis i dødscelle

Noe som går igjen i disse sakene, er feil hos politi eller påtalemyndigheter, bruk av upålitelige vitner, gal bruk av bevis eller tilståelser, ufullstendig forsvarsarbeide.

Andre dødsdømte i USA er blitt henrettet selv om det var stor tvil om deres skyld.

Guvernøren i Illinois, George Ryan, innførte et moratorium på henrettelser i januar 2000, det vil si at han utsatte alle henrettelser i sin stat. Etter 1977 hadde 13 dødsdømte fanger i staten blitt løslatt fordi det ble påvist at de var uskyldige. I den samme perioden ble 12 fanger henrettet i Illinois. Dette at uskyldige var dømt til døden, var bakgrunnen for Ryans avgjørelse.

I januar 2003 benådet George Ryan fire dødsdømte fanger. Resten av de dødsdømte, i alt 167 fanger, fikk omgjort sin dødsdom til fengselsstraff.


Også fra andre land er det kjent at uskyldige kan bli dømt til døden. Amnesty International vet om eksempler fra Jamaica,Japan, Kina, Nigeria og Tanzania.


11. Dødsstraffen i USA

25 fanger ble henrettet i USA i 2018. I perioden 1977-2018 er det henrettet i alt 1 490 fanger. Det var ingen henrettelser i tidsrommet 1972-76.

2 738 fanger satt i dødscelle per 1. juli 2018.

30 stater av i alt 50 har dødsstraff i lovverket. Dødsstraffen er også med i de føderale sivile og militære lover.