Beijing-OL 2008: Spørsmål og svar

Er det noe du lurer på i forbindelse med situasjonen i Kina og Amnestys arbeid med menneskerettighetsbruddene i landet? Her er svarene på de mest vanlige spørsmålene vi har fått i forbindelse med OL i Beijing.
Publisert: 18. Apr 2008, kl. 09:07 | Sist oppdatert: 25. Feb 2010, kl. 03:21

Hva er situasjonen for menneskerettigheter i Kina?

I løpet av de siste tiårene har Kina gjort store fremskritt på en del områder. Antallet ekstrem fattige i landet er blitt betydelig redusert, levekårene for mange har forbedret seg og flere ungdommer enn noen sinne tidligere fullfører utdanning utover grunnskolen. Samtidig har det ikke vært en tilsvarende positiv utvikling i forhold til de sivile og politiske rettighetene. Det har riktignok blitt laget flere lover som skal beskytte borgernes rettigheter, men det finnes fortsatt ikke noen uavhengig rettssystem og heller ikke noen reell demokratisk kontroll. Kinesiske myndigheter står i realiteten fortsatt over loven og borgerne er dårlig beskyttet mot deres maktbruk. I de siste årene har vi til og med sett en opptrapping i undertrykkelsen av sivile friheter som ytrings-, informasjons- og forsamlingsfrihet.

Amnesty er bekymret for situasjonen i Kina med tanke på

 • Bruken av tortur og dødsstraff
 • Frihetsberøvelse uten tiltale og dom
 • Mediesensur og overvåking av internett
 • Forfølgelse av menneskerettighetsaktivister

Vår nyeste nedtellingsrapport til OL (lansert 3. april) viser at lekene har ført til en forverring for menneskerettighetsforkjempere i Kina. Da Kina ble tildelt OL lovet Den internasjonale olympiske komité (IOC) og kinesiske myndigheter at det skulle føre til en forbedring av menneskerettighetene i landet. Nå viser vår rapport at det stikk motsatte har skjedd:

 • En rekke menneskerettighetsforkjempere i og rundt Beijing er fengslet og brakt til taushet de siste månedene som et ledd i myndighetenes ”ryddig” av OL-byen.
 • Andre er plassert i omskoleringsleire eller andre former for administrativ forvaring. Forvaringsmetoder som ble avskaffet for flere år siden er igjen tatt i bruk for å ”rydde” Beijings gater.
 • Overvåkningen og sensuren av internett har økt. I Beijing skal myndighetene til og med har tatt i bruk overvåkning av sms-meldinger. En rekke brudd på utenlandske mediers nye frihet til å rapportere er registrert.
 • I Tibet og områdene rundt har politiets og militærets undertrykkelse av demonstrasjonene siden 10. mars ført til alvorlige krenkelser av menneskerettighetene. Flere demonstranter holdes fengslet på ukjent sted.

Hva har Amnesty gjort for å bedre menneskerettighetene i Kina?

Amnesty har arbeidet i flere år for å få til positive endringer i Kina. I forbindelse med OL i Beijing har vi intensivert dette arbeidet fordi OL er en historisk mulighet til å påvirke kinesiske myndigheter og få de til å respektere menneskerettighetene.

Internasjonalt arbeider Amnesty direkte opp mot kinesiske myndigheter og Den internasjonale olympiske komité (IOC). I Norge arbeider Amnesty opp mot politiske myndigheter, IOC, idrettsorganisasjonene og idrettsutøverne for å få de til stille krav til IOC og kinesiske myndigheter. Et massivt press mot kinesiske myndigheter er nødvendig for å få de til å endre sin politikk.

Amnesty vil i perioden frem til OL gjennomføre en rekke aksjoner for menneskerettighetsforkjempere som er utsatt for overgrep. Følg med på våre nettsider www.amnesty.no/ol og delta i våre aksjoner.

Hva er Amnestys hovedkrav til kinesiske myndigheter nå?

Kinesiske myndigheter må gjennomføre generelle reformer for å overholde menneskerettighetene. Med bakgrunn i den rapporten Amnesty publiserte 2. april er det spesielt fire forhold vi ønsker at kinesiske myndigheter gjør noe med i forkant av de olympiske lekene. Dette er:

 • Løslate fengslede OL-kritikere og andre samvittighetsfanger
 • Stenge omskoleringsleire
 • Stoppe sensur og respektere ytringsfrihet
 • Stoppe dødsstraff

Hva kan hver enkelt av oss bidra med?

Det er flere måter å bidra i kampen for menneskerettigheter i Kina. Du kan

 • Bli med å aksjonere for menneskerettighetsforkjempere og andre som utsettes for overgrep av kinesiske myndigheter på www.amnesty.no/ol.
 • Delta i et eller flere av Amnestys arrangementer. Over 30 aktiviteter gjennomføres lokalt i forbindelse med kampanjen. Finn ut hva som skjer i din region her.
 • Du kan også si fra gjennom andre kanaler, for eksempel ved å skrive leserinnlegg, og stille krav til idrettsutøvere, organisasjoner og politikere.

Det er bare fire måneder igjen til åpningen av OL. Er det ikke naivt å tro at det kan skje noe positivt på menneskerettighetsområdet før det?

OL er en historisk mulighet til å påvirke myndighetene i Kina. Amnesty mener fortsatt at OL kan bli en katalysator for positive endringer i Kina. Det forutsetter at verdenssamfunnet trapper opp kravene overfor Kina og ber om handling nå. Amnesty arbeider derfor intensivt for å legge press på norske og internasjonale idrettsorganisasjoner og myndigheter for å få til endringer i Kina. For å sikre tilstrekkelig press mot kinesiske myndigheter og IOC oppfordrer Amnesty norske myndigheter til å koordinere sitt påvirkningsarbeid med andre lands regjeringer.

Det nytter å protestere. I snart 50 år har Amnesty protestert mot menneskerettighetsbrudd over hele verden, og det nytter. Et massivt internasjonalt press i forhold til menneskerettighetssituasjonen i Kina kan føre til at myndighetene i Beijing endrer sin politikk. Det er viktig at presset kommer fra flest mulig: Enkeltpersoner over hele verden som sender appeller (se www.amnesty.no/ol), idrettsledere og utøvere som skal til OL, politikere og sponsorer.

Hvorfor oppfordrer ikke Amnesty til boikott av OL 2008?

Amnesty mener OL er en historisk mulig til å gjøre noe med menneskerettighetssituasjonen i Kina. I forbindelse med OL er kinesiske myndigheter opptatt av hvordan de oppfattes ute i verden. Vi tror et massivt internasjonalt press kan bedre hverdagen for 1,3 milliarder kinesere. Amnesty tror ikke en boikott av OL er et effektivt virkemiddel for å forandre menneskerettighetssituasjonen i Kina.

Vi er opptatt av at verdenssamfunnet umiddelbart trapper opp sine krav overfor kinesiske myndigheter. Vårt krav er at dette skjer nå, i forkant av OL. Under OL er det for sent.

Driver vesten kulturimperialisme ved å påtvinge kineserne våre menneskerettigheter? Rettighetene som er nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring er universelle. Menneskerettighetene er vår alles felles moral, ikke bare vestens. Dette har kinesiske myndigheter anerkjent ved å bli medlem i FN. Kina har også sluttet seg til en rekke menneskerettighetstraktater og – konvensjoner.

Hvordan ønsker dere at norske idrettsutøvere gir uttrykk for sin mening om situasjonen i Kina?

Amnesty ønsker at idrettsutøvere bruker sin posisjon til å fronte menneskerettigheter i Kina i forbindelse med OL. Vi ønsker at de skal forsøke å påvirke både norske og internasjonale idrettsorganisasjoner til å stille krav til Kina. I tillegg oppfordrer vi norske idrettsutøvere til å bruke sin taletid i media til å fronte denne saken. Amnesty ønsker ikke å ta stilling til hvordan hver enkelt utøver synliggjør sitt engasjement. Vi er tilgjengelig for utøvere og andre som ønsker mer informasjon om situasjonen i Kina, og skal arrangere en åpne dag for idrettsutøvere og ledere 29. april, for å gi de informasjon om problemstillingen.

Hvordan foregår internettsensuren i Kina?

Sensur av internett drives på flere måter. Det finnes ett eget internettpoliti som overvåker internett og jakter på de som laster ned eller gir videre informasjon. De benytter seg av det som muligens er verdens mest avanserte sensurteknologi, som kinesiske myndigheter har utviklet med god hjelp fra vestlige dataselskaper. I tillegg har de kinesiske versjonene av mange internett-søkemotorer lagt inn blokkeringer for søkeord som makthaverne i Kina oppfatter som problematiske, som f.eks. menneskerettigheter, Dalai Lama eller Amnesty International. Hvis du vil vite mer om internettsensur i Kina og andre land, gå inn på Amnestys kampanjesider mot internettsensur, www.irrepressible.info.

Hva mener Amnesty om forholdet mellom Kina og Tibet?

Amnesty har ingen posisjon i forhold til Tibets formelle status. Vårt krav er at alle parter i konflikten respekterer menneskerettighetene.